1057099
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
+Добавить материал
и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Дистанционные курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для педагогов

Дистанционные курсы для педагогов - курсы профессиональной переподготовки от 1.410 руб.;
- курсы повышения квалификации от 430 руб.
Московские документы для аттестации

ВЫБРАТЬ КУРС СО СКИДКОЙ ДО 90%

ВНИМАНИЕ: Скидка действует ТОЛЬКО до конца апреля!

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности №038767 выдана ООО "Столичный учебный центр", г.Москва)

ИнфоурокДругоеРабочие программыРабочая программа по народному педагогику "Улусчу ужурлар" (6класс)

Рабочая программа по народному педагогику "Улусчу ужурлар" (6класс)

библиотека
материалов
Скачать материал целиком можно бесплатно по ссылке внизу страницы.

Тайылбыр бижик

Ужур билир кижи дээрге ада-иезинин адын довуракка бораштырбас кижилер, чонунун толептиг оолдары болгаш кыстары болур.

М.Б. Келин-Лопсан

6 класстын оореникчилеринге тургускан программаны Тыва республиканын алдарлыг башкызы Г.Д. Сундуйнун «лусчу ужурлар» (2005) болгаш тоогу эртемнеринин доктору, эртемден-этнограф М.Б.Келин-Лопсанын «Тыва чонун бурунгу ужурлары» (1994) деп номнарындан ундезилеп тургускан. «Улусчу ужурлар» деп программа Россия Федерациязынын ооредилгеге хаммарышкан федералдыг куруне стандартынын кижизидилге талазы-биле угланыышкынынын болгаш этнокультурлуг кезээнин боттандырылгазы болуп турур.

Бистин огбелеривис чаш кижилерни ужур сагыыр толептиг кижилер кылдыр кижизидип чораан. Ужурну сагып чоруур кижи мозулуг болгаш культурлуг кижи. Кижинин чараш чаны, сагыш-сеткил культуразы, шажын-чудулгези, сагыыр чанчылдары, эрттирер езулалдары, идик-хепти аянныг кылдыр кедери, улуг кижилерни хундулээри, ак сеткилдиг болуру, ажыл-ишке хандыкшыыры, торээн чуртунун езулуг хамаатызы болуру ужурнун ыдыктыг негелделерин сагыыры-биле холбашкан. Чоннун ыдыктыг ужурларын сагып оскен уруг бугу назынында ак сеткилдиг, дузааргак, ажылгыр, эскериичел, хундулээчел кижи болур. Ужур билбес кижи дээрге базым бурузунде частырыглар кылыр, ажыл кылырындан чалгаараар, оорланыр, кем-херек уулгедир, арагага хандыкшыыр, ыядыр арны чок амытан болур.

Улусчу ужурларны тускай курс (ооредилге эртеми) кылдыр ооредири дээрге-ле национал чанчылдарны ханылыдыр коору ол.

Кижи педагогиктиг культуранын хереглекчизи, эдилекчизи, тургузукчузу, кадагалакчызы, нептередикчизи.

Проблемазы: ог-буле, торгул-торел харылзаалары, ундезин ажыл-агый, торээн чер чурт дугайында айтырыглар, этикет, бойдус ужурлары, кижинин тура соруу, сагыш-сеткили, оске чоннарнын культуразы.

6 класска сумелеп турар «Улусчу ужурлар» деп программанын сорулгалары мындыг:

  1. Оореникчилернин мозу-будужун тыва улустун улусчу ужурларынга, чанчылдарынга, толептиг кижилернин дугуржулгазынга, амыдыралда бар бугу-ле чараш чуулдерге даянып тургаш хевирлээр.

  2. Башкыларнын, ада-иелернин, оореникчилернин дузазы-биле улусчу педагогикага хамаарышкан материалдарны чыыр, шинчилээр, сайгарар, шенелде ажылдарын чорудар, амыдыралга ажыглаар.

Бо программа тыва болгаш оске –даа Топ Азия улузунун 12(60) чыл эргилделиг календарынга болгаш улусчу педагогиканын мозу-будуш талазы-биле эрте кижизидилге принцивинге даянган. Азы оскээр чугаалаарга, уруглар кижизидилгези иезинин иштинден тыптып келген уезинден он харга чедир оонге, ада-иенин холунга, улуг-улустун хайгааралынга эртер дээрзин барымдаага ап турар. «Кижи болурундан чажындан, аът болуру кулунундан» деп улегер домак улусчу кижизидилге принцивинин дугайында чугаалап тургаш, анаа бадыткал кылдыр дараазында чижектерни киирген:

- «ийи айлыг уруг иезин таныыр, алды айлыг уруг адазын таныыр»: бодунун эн чоок кижилерин оске кижилерден ылгап билири;

- 3 харлыг уруг боду хуу ончулуг, ону дээш сагыш човаар, хайгаараар хурээлелдиг; бодугнун чугле кады торээн эвес, а хан торээннерин билир, оларны хундулээр;

- 5-6 харлыг уруг анай-хураган бажы дозар, бичии дунмаларын алыр, огнун уурмек ажылын кылыр;

- 9-10 харлыг уруг анай-хураган кадарар, хонээр дээш оон-даа ынай.

60 чыл эргилделиг улусчу календарьнын хоойлузу-биле кижи амытаны Октаргай 12 чыл болгаш-ла мозу-шынар болгаш куш-шыдал деннелинин аайы-биле шылгап турар: «Октарганын кара согуну 12 харлыында кижинин дискээнин караандан, 24 хининден, 36-зында озунден, 48-тиинде чурээнден, 60 харлыында бажынын мээзинден эртер». Ынчангаш улуг кижилер чаш кижини иезинин хырын иштинге боттанган уезинден эгелеп 12 харга чедир кижизидип, оларны «бут кырынга тургузуп», «донмек болуп», дискектерин «каракталдырып» келгеннер.II. Ниити характеристиказы

«Улусчу ужурлар» деп программа 1-6, 1-4 деп ийи вариантылыг. «Эрнин эрези», «Кыстын будужу» деп кичээлдер оолдарга болгаш уругларга ангы эртер. Улусчу педагогика амгы школанын ооредилге-кижизидилгелиг ажылын кол ундезинин тургузуп, ниити ооредилге системазында чаа угланыышкын, тускай эртем болуп турар. Чоннун чаагай чанчылдары, сагылга-ёзулалдары, ужурлары улусчу педагогиканын кол озээн тургузуп турар. Улусчу педагогиканын идеялары, байлак дуржулгазы болгаш аргалары чугле школада, башкылаашкында ажыглаттынып турар эвес, а ог-буле кижизидилгезинде, ада-иелер ортузунда тарап нептерээн.

Улусчу педагогика дээрге ог-буленин, торел болук улустун болгаш чоннун уруглар кижизидилгезинин дуржулгазы, а этнопедагогика ону шинчилээр эртем. Оон кол сорулгазы-улусчу педагогиканын ужур-утказын, аргаларын шинчилээри, оон дешпилгелин аргаларын, ооредилге-кижизидилге ажылынга ттарыштыр ажыглаары.

Аняк салгалга торээн чоннунун депшилгелиг дужулгазын дамчыдары, ону шингээтирери кандыг-даа куруненин ыдыктыг хулээлгези. Кандыг-даа чон тускай психологиялыг, бодунун амыдыралынга дуушкен ажыл-агыйлыг, ужурларлыг, ёзулалдарлыг. Тыва чон боду уруглар кижизидер арга-хоргалыг, улегер-чижектерлиг, педагогиктиг культураларлыг.

«Улусчу ужурлар» - амыдырал эртеми-дир. Ол ал бодувус, ог-булевис, аал-коданывыс, торгул-торелдеривис, чер-чуртувус, ажыл-агыйывыс, культуравыс, а кол-ла чуул, мозу-шынарывыс дугайында эртемивис-дир. Амгы болгаш келир уенин салгалынын будуштуг мозузун хевирлеп, буянныг ажыл-ишти хевирлеп ооредир ужурлуг бис.

Этнопедагогика чаа эртем адырынын ундезилекчизи, Чуваш республиканын Улус ооредилгезини алдарлыг башкызы, академик Г.В.Волковтун онзагайлап тускайлап турар кол чуулдерин ук программа озек кылдыр албышаан, чогаадыкчы ёзу-биле ажыглаарын башкыларга сумелеп турар, оон кызрган допчулалы мындыг:

III. «Улусчу ужурлар» кичээлдин туружу.

6-гы класстын оореникчилеринге «Улусчу ужурлар» деп кружок неделяда 1 шак болур (45 минута дургузунда уламчылаар).

IV. Кичээлинге программаны билип алаганынын планнатынган тунелдери (УУД)

6-гы класстын оореникчилеринин «Улусчу ужурлар» деп кичээлге программаны билип алаганынын туннелдери (УУД)

Мозу-шынарында аажы-чанында (личностуг) хереглеттинген турар билиглери:

- Торээн дылывыс харылзажырынын база мээ-медериливистиншынарын коргузеринин кол чепсээ;

- Сагыш-сеткилди, бодалдарны илередиринге дылдын бай-байлаан, уран-чечен аргаларын чоптуг ажыглап билири;

- торээн дылын сайзырадырынга. Ону камгалап арттырарынга оореникчинин бот киржилгези;

- Аас чугаа дылдын уран-чечен аргаларын эстетиктиг талазынче угландырары.

а) 6-гы класстын оореникчилеринин (личностуг) хевирлеттинген турар ужурлуг мозу-шынарлары:

- долгандыр турар бойдуска хумагалыг, камныг, ынак болуру;

- ёзу-чурумга чагырткан, ужур-дурумну сагып билир кижизиг мозу-шынарлыг бооп хевирлеттинген турар.

Оореникчилерге хереглеттинген турары:

- ооренип турар эртемнин тема, болук аайы-биле кол сорулгаларын, утказын угаап билири;

- башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны кууседип ооренири;

- бот хыналданы, удур-дедир хыналданы болгаш бодунун, эштеринин ажылын унелеп билиринге ооренири;

- бодунун кылыр ужурлуг ажылын планнап билири: сагып алган сорулгаларын ёзугаар ажылын кылып билири.

Оореникчилерге хевирлеттинери:

- башкы-биле демниг ажылдажыышкын уезинде чаа теманы ооренип шингээдип алырда чаа-чаа сорулгаларны салып билири;

- кылып турар ажылдарын ажыл уезинде болгаш ажыл соонда шын азы шын эвес кылып турарын боду сайгарып шинчилеп билири;

- ажыл уезинде бодунун ажылын планнап билири.

Б) 6-гы класстын оореникчилеринин эртемге сонуургалын ханыладыры-биле чоруттунган ажылдарынын туннелинде (позновательный)

Оореникчилерге хереглеттинген турары:

- ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни немелде номнар, статьялар болгаш энциклопедиялардан тып билири;

- бодунун назы-харынга дууштур янзы-буру словарьларга, справочниктерге даянып билири;

- янзы-буру схемаларны, модельдерни, символ демдектерни ажыглап билири;

- белен таблицаларны, схемаларны, созуглелдерни немээри.

Оореникчилерге хереглеттинери:

- библиотека болгаш интернет дузазы-биле херек билиглерни тып, ажыглап билири;

- аас болгаш бижимел чугааны шын болгаш медерелдии-биле тургузуп билири;

- болуушкуннарны логиктиг (бодамчалыг) сайгарылгага даянып дамчыдып билири;

- алган медээлерни сайгарып, критикалап билири.

в) 6-гы класстын оореникчилеринин бот-боттарынын аразында харылзажырында хамаарыштыр хевирлеттинген турар билиглерни (коммуникативтиг):

- болукке ажылдап ооренири, бодунун бодалындан ангыда эжинин узел –бодалын база дыннап, унелеп билири;

- туннел ундурерде бодунун бодалын тайылбырлап билири болгаш эш-оорунун узел-бодалы-биле женнештирип билири;

- болук ажыл уезинде чогуур ажылдарны салып билири.

V. Тематиктиг планнаашкын

Темазы

Шагы

1

5-ки класска ооренген темаларын катаптаары

1

2

Кижи угааны, кижи чаяны

2

3

Мага-бот дадыктырарынын аргалары, Банялаары

2

4

Кижинин октаргайы

1

5

Сагыш культуразы


67Общая информация

Номер материала: ДВ-401779

Вам будут интересны эти курсы:

Курс «Менеджер по продажам»
Курс «Правовое обеспечение деятельности коммерческой организации и индивидуальных предпринимателей»
Курс повышения квалификации «Экономика предприятия: оценка эффективности деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности экономиста-аналитика производственно-хозяйственной деятельности организации»
Курс повышения квалификации «Управление финансами: как уйти от банкротства»
Курс повышения квалификации «Правовое регулирование рекламной и PR-деятельности»
Курс повышения квалификации «Организация маркетинга в туризме»
Курс профессиональной переподготовки «Основы организации рекреационной деятельности и лечебного туризма»
Курс повышения квалификации «Методы и инструменты современного моделирования»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности помощника-референта руководителя со знанием иностранных языков»
Курс профессиональной переподготовки «Корпоративная культура как фактор эффективности современной организации»
Курс повышения квалификации «Актуальные вопросы банковской деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по водоотведению и очистке сточных вод»
Курс профессиональной переподготовки «Гостиничный менеджмент: организация управления текущей деятельностью»
Курс профессиональной переподготовки «Осуществление и координация продаж»

Благодарность за вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей

Опубликуйте минимум 3 материала, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную благодарность

Сертификат о создании сайта

Добавьте минимум пять материалов, чтобы получить сертификат о создании сайта

Грамота за использование ИКТ в работе педагога

Опубликуйте минимум 10 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Свидетельство о представлении обобщённого педагогического опыта на Всероссийском уровне

Опубликуйте минимум 15 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данное cвидетельство

Грамота за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского сайта в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 20 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Грамота за активное участие в работе над повышением качества образования совместно с проектом "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 25 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Почётная грамота за научно-просветительскую и образовательную деятельность в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 40 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную почётную грамоту

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.