Инфоурок Другое КонспектыПрактическая работа по экономическому анализу на тему "Методика факторного анализа"

Практическая работа по экономическому анализу на тему "Методика факторного анализа"

Скачать материал
библиотека
материалов

Міністерство освіти і науки України

Український політехнічний технікум


Циклова комісія економічних дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник Директор технікуму з навчальної роботи

_________________ С. М. Яглович

«10» січня 2020 р.

Інструкції до практичної роботи № 2


З навчальної дисципліни

«Економічний аналіз»


для спеціальності: 5.03050401 «Економіка підприємства»

Напрям: 5.030504 «Економіка і підприємництво»

Галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво»

Укладач: Викладач – методист Удовенко Л.Є

Розглянута та ухвалена на засіданні ЦК

економічних дисциплін

Протокол № 5 від 9 січня 2020 р.

Голова циклової комісії

_________Удовенко Л.Є.
КРИВИЙ РІГ

2020р.

Практична робота №2
Тема: Методика факторного аналізуМета: Навчитися з’ясовувати наявність на виробництві чисельних причино – наслідкових зв’язків, які пояснюють постійні зміни в діяльності підприємства.

Вивчити обставини нестійкості процесів і зміни кількісних характеристик ключових показників.
Послідовність виконання роботи


 1. На підставі приведених даних зробіть розрахунки впливу факторів на головні показники методом:

 • ланцюгової підстановки;

 • абсолютних різниць;

 • відносних різниць;

 • індексним;

 • статистичним методом.


 1. Висновки

Вихідні дані до ПР №2Варіант

Фактично у звітному роціОбсяг випуску продукції за рік

Відпрацьовано днів одним робітником

Середня тривалість робочого дня, год.

Середнього динний виробіток одного робітника, грн.

Чисельність робітників, осіб

1

2795,2

221

8,0

5,1

310

2

2104,3

22517,0иків, осіб робітни год.

7,5

4,3

290

3

2471,2

219

7,75

5,2

280

4

2567,0

226

7,6

4,9

305

5

2916,3

222

7,95

5,4

306

6

2411,5

226

7,8

4,8

285

7

2818,3

216

7,6

5,8

296

8

2394,8

228

7,4

4,7

302

9

2343,5

224

7,0

5,3

282

10

2252,4

228

7,9

4,1

305

11

2770,2

218

7,6

5,5

292

12

2419,1

225

7,95

4,6

294

13

2802,0

218

7,55

5,6

304

14

2481,2

227

7,6

4,7

306

15

2861,5

217

7,5

5,9

298

16

3032,6

216

7,5

6,0

312

17

2362,3

228

7,9

4,3

305

18

2870,2

218

7,6

6,1

284

19

2559,5

221

7,55

5,2

295

20

2287,0

228

7,65

4,4

298


У минулому році (для всіх варіантів)2574

220

7,8

5,0

300
Методичні вказівки до виконання ПР №2


Ланцюгові підстановки. Цей спосіб, дає змогу визначити вплив окремих факторів на зміну величини результативного показника шляхом поступової заміни базисної (планової) величини кожного факторного показника в обсязі результативного показника на фактичну величину у звітному періоді.

Застосовуючи цей метод, необхідно дотримувати слідуючу послідовність розрахунків: передусім потрібно врахувати зміни кількісних, а потім якісних показників. Якщо є кілька кількісних і кілька якісних показників, то спершу слід змінити величину факторів першого рівня підпорядкованості, а потім нижчого.

З метою визначення факторів будують таблицю, в якій зліва направо зазначаються всі необхідні фактори, починаючи з кількісних і закінчуючи якісним. Потім наводиться «добуток факторів», або результативний показник і, нарешті, графа для розрахунку величини впливу факторів. У перший рядок таблиці (нульова підстановка) записують планові, або базові. показники. для розрахунку впливу першого фактора проводять заміну його з планової (базової) величини на фактичну. а інші дані залишають незмінними. Різниця між одержаним розрахунковим показником (Ді) і плановим (базовим) становить величину першого фактора (Ді-Дп). Для розрахунку другого фактора його величину у другій підстановці також замінюють на фактичну (перший фактор тут і далі залишається також на фактичному рівні), а величину впливу аналізованого фактора, визначають як різницю між другим і першим розрахунковими показниками (Дз-Ді). Така процедура заміщення величини вихідних планових показників на фактичну величину здійснюється доти, поки в останньому рядку не будуть всі фактичні значення факторів, що вивчаються, а їхня величина впливу не буде визначена як відносна різниця розрахункових добутків факторів.

Такий процес розрахунку чотирьох факторів наведено в табл. 1.


Таблиця 1


Схема виявлення впливу факторів способом

ланцюгових підставок
Фактори, які впливають

на показники

Добуток

факторів

Величина

Впливу

фактора

1-й

2-й

3-й

4-й

Нульова підстановка

П

П

П

П

Дп

---

Перша підстановка, перший фактор

Ф

П

П

П

Д1

Д1п

Друга підстановка, другий фактор

Ф

Ф

П

П

Д2

Д21

Третя підстановка, третій фактор

Ф

Ф

Ф

П

Д3

Д32

Четверта підстановка, четвертий фактор

Ф

Ф

Ф

Ф

Дф

Дф3


Примітки:

 1. Умовні позначення: П – планове або (базисне) значення; Ф - фактичне значення.

 2. 1-й, 2-й, 3-й – кількісні фактори, 4-й (останній) – якісний фактор.

Отже, за умови дії чотирьох факторів здійснюється чотири підстановки (не враховуючи нульову), величина кожного фактора визначається як різниця нового розрахункового показника та попереднього.

Загальні відхилення по обсягу випуску продукції розраховується за формулою:

ТП= ТПф – ТПпл.

В подальшому виконуємо факторний аналіз за різними способами.

Таблиця 2

Розрахунок факторів способом ланцюгових підстановок
Номер підстановки та назва фактораЧисельність робітників

Середня кількість днів роботи одного робітника

Середня тривалість робочого дня

Середньогодинний виробіток, грн.

Обсяг товарної продукції

Величина впливу фактора

Нульова підстановка1. Вплив чисельності робітників (N)2. Вплив середнього числа днів роботи одного робітника, Т3. Вплив середньої тривалості робочого дня, Дзм4. Влив середнього - денного виробітку, РРазом
Спосіб абсолютних різниць. Застосовують для розрахунку впливу факторів на приріст результативного показника в детермінованому аналізі.

Розрахунки, які проводяться в таблиці ланцюгових підставок, можуть бути спрощені, якщо в кожній підстановці змінити абсолютне значення фактора, що розраховується відхиленням його фактичної величини від базової (планової).

Використовуючи відхилення по кожному фактору, виконуємо розрахунок впливу факторів:

 1. Вплив зміни чисельності робітників

 2. Вплив зміни числа днів, відпрацьованих одним робітником

 3. Вплив зміни тривалості робочого дня

 4. Вплив зміни середньо - денного виробітку

 5. Разом

 6. Алгоритм розрахунку чотирирьох факторної моделі товарної продукції:

ТП = N · Т · Дзм · Р

N чисельність персоналу

Т кількість відпрацьованих днів одним робітником

Дзм тривалість зміни, год.

П продуктивність праці, грн

 1. ΔТПΔN =ΔN · Тб · Дб · Рб

 2. ΔТПΔТ =NФ · ΔТ · Дб · Рб

 3. ΔТПΔД =NФ · ТФ ·(Δ Д · Рб)

 4. ΔТПΔР =NФ · ТФ · Дф · ΔР

Разом: = ΔТПΔN + ΔТПΔТ + ΔТПΔД + ΔТПΔР


Спосіб відносних різниць. Цей спосіб ґрунтується на обчисленні різниць у відсотках. Величина впливу кожного фактора визначається множенням різниці в суміжних індексах (відсотках) на плановий (базисний) обсяг узагальнюючого показника. Розрахунок потрібно вести табличним або без табличним способами. Узагальнюючими показниками будуть: загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино - днів, та людино – годин..

Хоча всі розглянуті способи елімінування різняться методикою розрахунків, проте вони дають однакові результати, оскільки ґрунтуються на одному й тому самому принципі. В практиці економічного аналізу найчастіше використовують спосіб абсолютних різниць, надійний і найменш трудомісткий.

Що стосується підрахунків резервів, то як правило, до кількості резервів можна включати негативно діючі фактори.

Крім того, слід пам’ятати, що будь – який розрахунок трьох і більше факторів завжди можна спростити до пошуку двох факторів, один із яких завжди буде кількісний, а другий – якісний. У цьому випадку, якщо застосовувати прийом абсолютних різниць, величина кількісного фактора дорівнюватиме добутку зміни кількісного фактора на планову (незмінну) величину якісного.

Таблиця 3

Розрахунок факторів способом відносної різниці


Різниця

суміжних

показників

Фактор

Розрахунок впливу фактора,

тис грн.

1

2

3

4

5

1. Середньооблікова чисельність робітників, осібЧисельність

робітників


2. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино - днівСереднє число днів роботиПродовження таблиці 3


Індексний метод.


1. Позначимо перший фактор (чисельність робітників) –а, другий (середньомісячний виробіток 1 робітника) –b, значення їх у базовому періоді – 0, а у звітному -1.

Загальний індекс обсягу виробництва Ізаг. виражається формулою:


hello_html_m1d0dd86c.gif

2. Вплив факторів ґрунтується на побудові агрегатних індексів ланцюговим способом:

hello_html_5d99c0d0.gif


hello_html_689a1c71.gif


Під час визначення впливу кожного наступного фактора величина попередніх факторів (фактора) береться на рівні звітного періоду і в чисельнику, і в знаменнику.


 1. Вплив кількості робітників

hello_html_m5f3f24d4.gif


 1. Вплив виробітку одного робітника

hello_html_33712534.gif

____________________

Разом: hello_html_3f0545dc.gifСеред статистичних методів особливу увагу слід приділяти застосуванню в аналізі графічних методів. Ці методи у поєднанні з комп’ютерними забезпечують більшу наочність результатів аналізу.

 • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
  Пожаловаться на материал
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Практична робота №2

Тема: Методика факторного аналізу

Мета: Навчитися з’ясовувати наявність на виробництві чисельних причино – наслідкових зв’язків, які пояснюють постійні зміни в діяльності підприємства.

Вивчити обставини нестійкості процесів і зміни кількісних характеристик ключових показників.

Послідовність виконання роботи

 • На підставі приведених даних зробіть розрахунки впливу факторів на головні показники методом:
 • Висновки
 • ланцюгової підстановки;
 • абсолютних різниць;
 • відносних різниць;
 • індексним;
 • статистичним методом.
Проверен экспертом
Общая информация
Скачать материал
Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Курс профессиональной переподготовки «Маркетинг: теория и методика обучения в образовательной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Управление персоналом и оформление трудовых отношений»
Курс повышения квалификации «Основы управления проектами в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания конституционного права с учетом реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «История и философия науки в условиях реализации ФГОС ВО»
Курс повышения квалификации «Экономика: инструменты контроллинга»
Курс повышения квалификации «Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Уголовно-правовые дисциплины: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Финансовые инструменты»
Курс профессиональной переподготовки «Метрология, стандартизация и сертификация»
Курс профессиональной переподготовки «Эксплуатация и обслуживание общего имущества многоквартирного дома»
Курс профессиональной переподготовки «Технический контроль и техническая подготовка сварочного процесса»
Курс профессиональной переподготовки «Гражданско-правовые дисциплины: Теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Управление качеством»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.