Для всех учителей из 37 347 образовательных учреждений по всей стране

Скидка до 75% на все 778 курсов

Выбрать курс
Получите деньги за публикацию своих
разработок в библиотеке «Инфоурок»
Добавить авторскую разработку
и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru
Инфоурок Начальные классы Другие методич. материалыПраздник осени в начальной школе

Праздник осени в начальной школе

библиотека
материалов

~ 1 ~

Алып барыджы: Селям алейкум бизим севимли балачыкъларымыз. Хош кельдинъиз бугуньки тедбимиримизге. Неге бахышлана бизим тедбиримиз, онынъ мевзусыны тапмагъа теклиф этем.


(балачыкъларгъа тапмаджаны окъуй)


Джыйыла эп мейвалар,

Сарарып сола япракълар.

Ягъа сувукъ ягъмурлар,

Учып кете турналар.

(кузь мевсими)


Алып барыджы: Эльбетте, биз бугунь кузь мевсимини озгъарамыз ве мен эпинъизни бир къырыллыкъкъа давет этем. Бу къырыллыкъ- Кузь мевсимининъ къыраллыгъыдыр. Тамам бугунь мында буюк тантана, Кузь мевсими озь балачыкъларынен сизлерни буюк сабырсызлыкънен беклейлер.


(тылсымлы бир нагъме янъгырай)


Алып барыджы: Бир заманда бар экен, бир заманда ёкъ экен. Аджайип бир къыраллыкъта учь тата –къардаш яшай экен.


(санагъа кузь айлары чыкъалар)


Сентябрь айы:

Эр сене бизде сентябрь бирде,

Буюк къуванч балалар омрюмде.

Эр бири севинип туралар эрте,

Гульдестелер тутып кетелер мектепке.


Октябрь айы:

Булутлар долана, кок юзю къарара,

Эсе салкъын ель, япракълар сарара.

Кунь бираз къыскъара, геджелер узана,

Сыкъ ягъа ягъмурлар,сокъакълар сувлана.


Ноябрь айы:

Титислене эр бир якъ,

Сувукъ арта кунь-куньден,

Бузлап башлай таш топракъ,

Къара къышнынъ огюнден.


Алып барыджы: Машалла, анълагъаныныз киби бу кузь мевсимининъ балачыкълары, сентябрь, октябрь, ноябрь айлары. Балачыкълар, я кузь мевсиминде насыл адиселер олып кече, бу мевсимнинъ насыл чизгилери бар?


(алып барыджы талебелернинъ джевапларыны къабул эте)

~ 2 ~

Алып барыджы: Эльбеттте, бостанларымызда ишлер екюнлене, ана-бабаларымыз къышкъа азырланалар.


(тантаналы нагъме янъгъырай, кузь къыраличеси кире)


Кузь къыраличеси:

Селям алейкум балачыкълар, меним къыраллыгъыма хош кельдинъиз! Бугунь эпинизге шенъленмеге, кульмеге, ойнамагъа эмир этем.


(къыраличе тронгъа отура, айлар исе чевресинде ерлешелер

талебелер «Кузь» адлы шиирни окъуйлар )


Кузь кельди, эм тереклернинъ,

Япракълары тёкюльди.

Тарлалар да, тютюнлер де,

Бостанларда сёкюльди.


Не къарылгъач авелене,

Не турналар ойнайлар.

Не чибин бар къораларда,

Не чиркийлер къанайлар.


Тек къаранлыкъ геджелерде,

Эсе сыртынъ еллери.

Санки дерсинъ чертип чала,

Телефоннынъ теллери.Алып барыджы: Адамлардан гъайыры, айванлар, къушлар, боджеклер де къышкъа азырланалар. Балачыкълар, мен сизлерге тапмаджа окъумагъа истейим, сизлер исе манъа озь джевапларынъызны айтарсынъз.


Зувул,зувул,зувул, учар

Чичеклерден шыра джыяр.

Озю ичюн азырлар,

Адамларгъа багъышлар.

(балкъурт)


Юрем мен безмей-талмай,

Аякъ менде пек къыскъа.

Чокъ чекишме тапалмай,

Меним адым …

(къырмыскъа)


Бугуньки мерасимимизде балкъурталар ве къарынджалар бар;сёз оларгъа, насыл олар язнен, кузьни кечиргенлер.


(балкъур ве къарынджалар мейдангъа чыкъалар)~ 3 ~

~ 3 ~


Балкъурт:

Чёллерде гульден, гульге,

Жу-жу этип мен учам.

Кучюк къопкъа элимде,

Сизге баллар бал джыйдым.

Меним балым пек татлы,

Къокъулы ве файдалы.


Къарынджалар:

Чалышамыз бутюн яз,

Артель олып яшаймыз.

Ерге ашайт толдурып,

Къышта раат ашаймыз.
Къарынджалар:

Къарынджанынъ ишкирлигини,

Бутюн баллар анъласынъ.

Язда ойнап, йырлап юрсенъ,

Къышта пармакъ яларсынъ.Алып барыджы: Сагъ олунъыз, орман сакинлери.

Балачыкълар, я къушлар насыл кузьни кечирелер, не япалар?


(алып барыджы талебелернинъ джевапларыны къабул эте)


Алып барыджы: Тамам бугунь беяз, назик ве яш турначыкъларымыз сыджыкъ мемлекетлерге азырланалар.

Бакъынъыз балалар,

Турналар кочелер,

Сыранен тизильген,

Дженюпке кетелер.


(къушларнынъ оюны,

оюндан сонъра бостан адамчыгъы чапып кире)Бостан адымчыгъы: Урьметли къыраличе, мени бу байрамгъа давет этмединъиз, меним джаным агъыртты.


Баарьден башлап,кузьгедже

Бостанда мен чалышам.

Къушларны мен къоркъузам,

Шенъленмеге вакъыт кельсе

Давет этмей мени кимсе!!!


(бостан адамчыгъы агъламагъа башлай)~ 4 ~


Кузь къыраличеси:

Эльбетте, догъру айтасынъ,акъкъын бар.

Бугунь бизнен шенъленмеге.

Манъа джанын агъырмасынъ,

Унуттым сени бираз.

Келеджекте сёз берем,

Сени биз унутмамыз,

Чюнки сен чокъ иш япасынъ,

Бол-берекетимиз ичюн.

Къал бизнен, шенълен, ойна.

Бугунь буюк тантана.

Балачыкълар бизлер ичюн чокъ азырлангъанлар,

Шимди бизни озгъарсалар,

Къышны сонъ къаршыларлар.


(бостан адамы шенъленмеге къала)
Алып барыджы: Эльбетте къал, шенълен бизнен, санъа биз къуванырмыз.

Вакъыт кельди балачыкъларгъа тапмаджаны джевабыны тапмагъа.


Багъда, баарьде о ягъа.

Сачакътан сувлар акъа.

О шувулдап кельгенини,

Балалар къапудан бакъалар.

(ягъмур)


(талебелер ягъмурнен багълы шиирлер окъуйлар)


Тез етишти ягъмурлы кузь,

Кете дерске балалар.

Ягъмур ягъа гедже- куньдюз,

Энди сувуй авалар.


Койлюлер багъ-багъчадан,

Емишлерни джыялар.

Сайлап-сайлап яхшыларны

Сепетлерге къоялар.Сабадан ягъмур ягъа,

Не къадар тазе ава.

Мен ягъам-десе ягъсынъ,

Арыкълар сувгъа толсунъ.Алып барыджы: Эльбеттте, ягъмур да керек. Ягъмур ягъса насыл алетнен биз къулланамыз? Догъру, шемсиенен. Шимди эпинъизни шемсиелернен меракълы бир оюнны сеир этмеге теклиф этем.

~ 5 ~


(талебелер шемсиелернен оюныны косьтерелер)


Кузь къыраличеси: Сагъ олунъыз талебелер, пек меракълы оюн бу. Кузь мевсимине багъышлангъан шиирлер билесинъизми?


(талебелер « Алтын мевсим» адлы шиирини окъуйлар)


Кузь кельди. Эп багъча-багъларда,

Зевкълы тымар эмеги къайнай.

Йырджыкъушлар сусты эр якъта,

Алтын мевсим джошкъун адымлай.


Бостанларда къавун-къарпызлар,

Орькен атып,мамюр олды.

Ал янакълы алма, армутлар

Сепетлерге рыкъма-рыкъ толдыКербарлашкъан салкъымлар,

Сергилерде балланып пишти.

Башларыны эгген нарлар,

Пишип-пишип,шербетке шишти.
Алып барыджы: Балачыкълар, мен сизлерге тапмаджа окъумагъа истейим, сизлер исе манъа озь джевапларынъызны айтарсынъз.Эр кунь саба кунешке бакъар,

Аман сарыурба такъар.

(куньайлан)


Эльбетте, бу куньайлан. Шимди бизим талебечиклеримизнинъ оюныны сеир этмеге теклиф этем.(талебелер куньайланларнынъ оюныны косьтерелер,

талебелер «Кузь» адлы шиирни окъулар )


Кузь кельди, сарарды ем-ешиль япракълар,

Булутлы кок юзю оксюздай мугъайды.

Ёрулгъан адамлай- сюрюльген топракълар,

Чёль, байыр, дерелер ягъмурдан бонъайды.


Эр ерден зенгин, бол берекет джыйылды,

Акъсакъал къышбабай, кельмек ичюнель багълай.

Чевреде къушларнынъ давушы тыйылды,

Тек байгъуш чегертки: «Яз битти»,-деп агълай.


~ 6 ~


Алып барыджы: Эльбетте, бизим талебелеримиз чокъ азырлангъанлар.


Кузь къыраличеси:

Сагъ олунъыз, бар олунъыз,

Сагълыкълашмагъа вакъыт кельди.

Йылындан бизни бекленъиз,

Яхшы, аля окъунъыз.
Бостан адымчыгъы:

Биз кетемиз, корюшермиз,

Мен эмин йылындан.

Бизде буюк сабырсызлыкънен,

Корюшювни беклермиз.
Алып барыджы: Вакъыт кельди сагълыкълашмагъа. Урьметли талебелер, оджалар, мусафирлер бизим тедбиримизге кельгенинъиз ичюн сагъ олунъыз!

Зуя миллий мектебиhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeukYs2DxRGg_lcLE9sqRBzpmXceUPbatkrPA0VYIIDtGdc0Xa8gКУЗЬ байрамы

(1-4 сыныфлар ичюн)Оджа: Селеметова А.Р.https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeukYs2DxRGg_lcLE9sqRBzpmXceUPbatkrPA0VYIIDtGdc0Xa8gКурс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Учитель начальных классов
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

 Сценарий "Праздник осени" в  начальной школе я   использовала  для  внеклассной работы. Разработка содержит стихи и песни об осени, танцы и загадки. Этот   сценарий  помогает  учащимся  начальных  классов  загрепить  название  осенних   месяцев, приметы  осени,  как  готовятся   жители  леса  к  зиме  так  же  упоминается  про  птиц, которые   улетают  в  жаркие   страны.

Цель праздника – создать условия для:

  • расширения представления учащихся об окружающем мире; важными продуктами питания, как овощи и фрукты, урожай которых собирают осенью; 
  • формирования любознательности; 
  • развития творческих способностей учащихся; 
  • реализации творческого потенциала учащихся; 
  • сплочения ученического коллектива; 
  • формирования чувства прекрасного; 
  • развития и реализации самоуправления классного коллектива; 
  • популяризации здорового образа жизни среди детей и развития физических качеств школьников; 
  • развития умения работать в команде, взаимодействовать, находить решения в нестандартной ситуации.

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.