Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Другое / Презентации / Презентация к внеклассному мероприятию "Адыги. Кто они?"

Презентация к внеклассному мероприятию "Адыги. Кто они?"


  • Другое

Поделитесь материалом с коллегами:

Адыгэм уи жьыр къысщ1ихухук1э, Сэ маф1э гуащ1эуэ сыблэнщ. Адыгэм папщ1э самыг...
ГЕГЕЛЬ Е 19-нэ лIыщIыгъуэм псэуа нэмыцэ философ цIэрыIуэ Гегель и тхылъ «Псэм...
Ди лъэпкъыр езыр сыт щыгъуи зэрызэджэжу щытар - адыгэщ, бзэуэ яIурылъар адыгэ...
Адыгэ-абхъаз-абазэ лъэпкъхэм я къекIуэкIыкIар зыдж еджагъэшхуэ куэдым зэралъы...
кешаг кешак косог Кашк цIэм къытекIыжауэ ябж зэман жыжьэхэм адыгэхэм зэреджэу...
Ди лъэхъэнэм ипэкIэ е 8-нэ - 7-нэ лIыщIыгъуэхэм къыщыщIедзэр кашк, абешла жых...
Адыгэ щIыналъэ дахэм, псомкIи бейм, Iузэв хым, хы ФIыцIэм лъэкIыныгъэшхуэу  к...
НобэкIэ хамэ къэралхэм адыгэу щопсэу мелуанищым щIигъу. Адыгэм и нэхъыбэр зди...
БЖЬЭДЫГЪУХЭР АБЭЗЭХЭХЭР К1ЭМЫРГУЕЙР ШАПСЫГЪЭХЭР КЪЭБЭРДЕЙХЭР ШЭРДЖЭСХЭР АДЫГЕ...
 Къэбэрдейхэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм исщ.
Адыгейхэр,бжьэдыгъухэр, абазэхэхэр, кIэмыргуейхэр - Адыгей Республикэм исхэщ.
Адыгэ лъэпкъым и 1эпкълъэпкъ пщык1ут1- Адыгэ анэм и зэш бын гъуэзэджэ, Фэ адэ...
АДЫГЭ ЛЪЭПКЪЫР ДЫЗЭРЫГУШХУЭ Ц1ЫХУХЭР ИДАР ТЕМРЫКЪУЭ: ПЩЫХЭМ Я ПЩЫЖ
ИВАН-ЯБГЭ
Генералиссимус Алыджыкъуэ - Черкасскэ Михаил.
КЪАРДЭН МУРАТ ОЛИМПИЙСКЭ ЧЕМПИОНХЭР ХЪУЩТ АСЛЪЭНБЭЧ
Мухьэмэд-Хъер иджыблагъэ дунейм къытригъэхьащ хьэрыпыбзэкIэ къыдигъэкIа, томи...
1УАЩХЬЭМАХУЭ И ЩЫГУ ЯПЭ ДЫДЭУ ИПЛЪА Европэм щынэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ бг...
Адыгэхэм я ныпыр Ныпым и удзыфагъэм къикlыр псэуныгъэмрэ, гъащlэмрэ, къэкlыгъ...
Псэм и пэ – напэ; Зи хэкурэ зи лъэпкърэ епцIыжыр цIыхукъым; ЦIыхугъэ зыхэлъыр...
ДИ ЛЪЭПКЪЫМ ГУФ1ЭГЪУЭ ЩЫКУЭДУ, ЗЫМ 1ЭПЫХУР ЗЫМ КЪИЩТЭЖУ, ЗЫМ И ПСАЛЪЭР ЗЫМ ДГ...
1 из 31

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1
Описание слайда:

№ слайда 2 Адыгэм уи жьыр къысщ1ихухук1э, Сэ маф1э гуащ1эуэ сыблэнщ. Адыгэм папщ1э самыг
Описание слайда:

Адыгэм уи жьыр къысщ1ихухук1э, Сэ маф1э гуащ1эуэ сыблэнщ. Адыгэм папщ1э самыгъэпсэумэ, Адыгэм папщ1э сыл1энщ. ДЫГЪУЖЬ КЪУРМЭН.

№ слайда 3 ГЕГЕЛЬ Е 19-нэ лIыщIыгъуэм псэуа нэмыцэ философ цIэрыIуэ Гегель и тхылъ «Псэм
Описание слайда:

ГЕГЕЛЬ Е 19-нэ лIыщIыгъуэм псэуа нэмыцэ философ цIэрыIуэ Гегель и тхылъ «Псэм и философие» жыхуиIэм зэрыщитхымкIэ адыгэхэр европоидхэм я ипщэ къудамэм хыхьэу илъытэт. Абы европоидхэм къахигъэщхьэхукIт Кавказ расэр, икIи Кавказ расэм хигъэхьэт адыгэхэр, грузинхэр. Кавказ расэрауэ Гегель илъытэт дуней хъурей тхыдэжьыр къэзыгъэхъур, зыгъэкIуатэр.

№ слайда 4 Ди лъэпкъыр езыр сыт щыгъуи зэрызэджэжу щытар - адыгэщ, бзэуэ яIурылъар адыгэ
Описание слайда:

Ди лъэпкъыр езыр сыт щыгъуи зэрызэджэжу щытар - адыгэщ, бзэуэ яIурылъар адыгэбзэщ; гъащIэ щIыкIэу, гъэпсыкIэу, дуней тетыкIэу, цIыху зэхущытыкIэу яIар адыгагъэщ, адыгэ хабзэщ.

№ слайда 5 Адыгэ-абхъаз-абазэ лъэпкъхэм я къекIуэкIыкIар зыдж еджагъэшхуэ куэдым зэралъы
Описание слайда:

Адыгэ-абхъаз-абазэ лъэпкъхэм я къекIуэкIыкIар зыдж еджагъэшхуэ куэдым зэралъытэмкIэ абыхэм я къежьапIэу убж хъунущ илъэс минитхукIэ узэIэбэкIыжмэ щыIэ хьэт ( хат) къэралыгъуэжьыр.

№ слайда 6 кешаг кешак косог Кашк цIэм къытекIыжауэ ябж зэман жыжьэхэм адыгэхэм зэреджэу
Описание слайда:

кешаг кешак косог Кашк цIэм къытекIыжауэ ябж зэман жыжьэхэм адыгэхэм зэреджэу щыта кешак, кашаг, касог цIэхэр.

№ слайда 7 Ди лъэхъэнэм ипэкIэ е 8-нэ - 7-нэ лIыщIыгъуэхэм къыщыщIедзэр кашк, абешла жых
Описание слайда:

Ди лъэхъэнэм ипэкIэ е 8-нэ - 7-нэ лIыщIыгъуэхэм къыщыщIедзэр кашк, абешла жыхуиIэ хьэтит лIакъуэхэм къатехъукIыжа Меот къэралыгъуэм. Меот къэралыгъуэр адыгэ лIакIуэ куэду зэхэтт. Ахэм ящыщт синдхэр, ахейхэр, керкетхэр, зиххэр.

№ слайда 8 Адыгэ щIыналъэ дахэм, псомкIи бейм, Iузэв хым, хы ФIыцIэм лъэкIыныгъэшхуэу  к
Описание слайда:

Адыгэ щIыналъэ дахэм, псомкIи бейм, Iузэв хым, хы ФIыцIэм лъэкIыныгъэшхуэу  къаритым Iэджэ къехъуапсэрт икIи апхуэдиз зи телъыджагъ Хэкур къезауэн мурадкIэ къэрал куэдым я дзэ IэщэкIэ зэщIэузэдахэр къизэрыгуэт. Илъэсищэ бжыгъэкIэ ахэм япэщIэтурэ, я щхьэ, я Хэку яхъумэжынымкъарууэ яIэр трагъэкIуадэурэ, я псэм емыблэжурэ къэгъуэгурыкIуащ адыгэхэр.

№ слайда 9
Описание слайда:

№ слайда 10
Описание слайда:

№ слайда 11 НобэкIэ хамэ къэралхэм адыгэу щопсэу мелуанищым щIигъу. Адыгэм и нэхъыбэр зди
Описание слайда:

НобэкIэ хамэ къэралхэм адыгэу щопсэу мелуанищым щIигъу. Адыгэм и нэхъыбэр здисыр Тыркуей къэралырщ, щыIэхэщ Сирием, Египетым, Иорданым, КъуэкIыпIэ гъунэгъум и адрей къэралхэми, Балканым, КъухьэпIэ Европэм, Америкэм

№ слайда 12
Описание слайда:

№ слайда 13
Описание слайда:

№ слайда 14 БЖЬЭДЫГЪУХЭР АБЭЗЭХЭХЭР К1ЭМЫРГУЕЙР ШАПСЫГЪЭХЭР КЪЭБЭРДЕЙХЭР ШЭРДЖЭСХЭР АДЫГЕ
Описание слайда:

БЖЬЭДЫГЪУХЭР АБЭЗЭХЭХЭР К1ЭМЫРГУЕЙР ШАПСЫГЪЭХЭР КЪЭБЭРДЕЙХЭР ШЭРДЖЭСХЭР АДЫГЕЙХЭР

№ слайда 15  Къэбэрдейхэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм исщ.
Описание слайда:

Къэбэрдейхэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм исщ.

№ слайда 16 Адыгейхэр,бжьэдыгъухэр, абазэхэхэр, кIэмыргуейхэр - Адыгей Республикэм исхэщ.
Описание слайда:

Адыгейхэр,бжьэдыгъухэр, абазэхэхэр, кIэмыргуейхэр - Адыгей Республикэм исхэщ.

№ слайда 17 Адыгэ лъэпкъым и 1эпкълъэпкъ пщык1ут1- Адыгэ анэм и зэш бын гъуэзэджэ, Фэ адэ
Описание слайда:

Адыгэ лъэпкъым и 1эпкълъэпкъ пщык1ут1- Адыгэ анэм и зэш бын гъуэзэджэ, Фэ адэжь хэкум вагъуэу фыщылыдт, Фыкъэзылъагъухэр къывэхъуапсэу зэк1э.

№ слайда 18 АДЫГЭ ЛЪЭПКЪЫР ДЫЗЭРЫГУШХУЭ Ц1ЫХУХЭР ИДАР ТЕМРЫКЪУЭ: ПЩЫХЭМ Я ПЩЫЖ
Описание слайда:

АДЫГЭ ЛЪЭПКЪЫР ДЫЗЭРЫГУШХУЭ Ц1ЫХУХЭР ИДАР ТЕМРЫКЪУЭ: ПЩЫХЭМ Я ПЩЫЖ

№ слайда 19 ИВАН-ЯБГЭ
Описание слайда:

ИВАН-ЯБГЭ

№ слайда 20 Генералиссимус Алыджыкъуэ - Черкасскэ Михаил.
Описание слайда:

Генералиссимус Алыджыкъуэ - Черкасскэ Михаил.

№ слайда 21 КЪАРДЭН МУРАТ ОЛИМПИЙСКЭ ЧЕМПИОНХЭР ХЪУЩТ АСЛЪЭНБЭЧ
Описание слайда:

КЪАРДЭН МУРАТ ОЛИМПИЙСКЭ ЧЕМПИОНХЭР ХЪУЩТ АСЛЪЭНБЭЧ

№ слайда 22 Мухьэмэд-Хъер иджыблагъэ дунейм къытригъэхьащ хьэрыпыбзэкIэ къыдигъэкIа, томи
Описание слайда:

Мухьэмэд-Хъер иджыблагъэ дунейм къытригъэхьащ хьэрыпыбзэкIэ къыдигъэкIа, томийуэ зэхэт «Адыгэ щIэнгъуазэр» (энциклопедиер).

№ слайда 23 1УАЩХЬЭМАХУЭ И ЩЫГУ ЯПЭ ДЫДЭУ ИПЛЪА Европэм щынэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ бг
Описание слайда:

1УАЩХЬЭМАХУЭ И ЩЫГУ ЯПЭ ДЫДЭУ ИПЛЪА Европэм щынэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ бгыр къэгъэIурыщIэныр, абы и щыгум дэкIыныр, джыныр щIыхь зиIэ къалэну и зэманым къилъытэгъащ урыс пащт­хьым.     А мурадым папщIэ хэхауэ 1829 гъэм къызэрагъэпэщыгъащ еджагъэшхуэ, дзэпщ цIэрыIуэ, IэщIагъэлI зэхуэмыдэхэр зыхэта экспедицэ.         ЗэрыхъуамкIэ, экспедицэм хэта гупым щыщу Iуащхьэмахуэ япэу дэкIыныр зи къарум къихьар, зыхузэфIэкIар адыгэлI щэджащэ Хьэшыр Чыларщ.

№ слайда 24 Адыгэхэм я ныпыр Ныпым и удзыфагъэм къикlыр псэуныгъэмрэ, гъащlэмрэ, къэкlыгъ
Описание слайда:

Адыгэхэм я ныпыр Ныпым и удзыфагъэм къикlыр псэуныгъэмрэ, гъащlэмрэ, къэкlыгъэмрэ, шабзэшищым зэкъуэтыныгъэрэ мамырыныгъэрэ къокl, вагъуэ 12-м - Адыгэ хэкум и жылэ 12 къегъэлъагъуэ: 1. шапсыгъ, 2. абазэхэ, 3. натхъуаж, 4. къэбэрдей, 5. беслъэней, 6. кlэмыргуей, 7. хьэтыкъуей, 8. бжьэдыгъу, 9. еджэрыкъуей, 10. убых, 11. абхаз, 12. абазэ.

№ слайда 25
Описание слайда:

№ слайда 26
Описание слайда:

№ слайда 27
Описание слайда:

№ слайда 28
Описание слайда:

№ слайда 29 Псэм и пэ – напэ; Зи хэкурэ зи лъэпкърэ епцIыжыр цIыхукъым; ЦIыхугъэ зыхэлъыр
Описание слайда:

Псэм и пэ – напэ; Зи хэкурэ зи лъэпкърэ епцIыжыр цIыхукъым; ЦIыхугъэ зыхэлъыр факъырэкъым; ХьэщIэр унагъуэм щыщщ; ХьэщIэ зэрымыс унагъуэм тхъэгъуэ илъкъым;

№ слайда 30 ДИ ЛЪЭПКЪЫМ ГУФ1ЭГЪУЭ ЩЫКУЭДУ, ЗЫМ 1ЭПЫХУР ЗЫМ КЪИЩТЭЖУ, ЗЫМ И ПСАЛЪЭР ЗЫМ ДГ
Описание слайда:

ДИ ЛЪЭПКЪЫМ ГУФ1ЭГЪУЭ ЩЫКУЭДУ, ЗЫМ 1ЭПЫХУР ЗЫМ КЪИЩТЭЖУ, ЗЫМ И ПСАЛЪЭР ЗЫМ ДГЪЭПЭЖУ, АНЭДЭЛЪХУБЗЭРИ ДГЪЭПЭЖУ, УЗЫНШАГЪЭ БЫДЭ ДИ1ЭУ- ДУНЕЙР ЩЫТЫХУК1Э ДЫПСЭУНУ!

№ слайда 31
Описание слайда:


Автор
Дата добавления 16.09.2015
Раздел Другое
Подраздел Презентации
Просмотров505
Номер материала ДA-048386
Получить свидетельство о публикации

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх