Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Другое / Презентации / Презентация по кабардинской литературе на тему "Адыгэ литературэр. Хэзыгъэгъуазэ"

Презентация по кабардинской литературе на тему "Адыгэ литературэр. Хэзыгъэгъуазэ"Внимание! Сегодня последний день приёма заявок на
Международный конкурс "Мириады открытий"
(конкурс сразу по 24 предметам за один оргвзнос)


  • Другое

Название документа #U0428#U043e#U0433#U0435#U043d#U0446#U0443#U043a#U043e#U0432.ppt

Ди урокым хэтхэщ: БэнакIуэхэр Зэпекъухэр Къызэдэлъэхэр Къызэдэжэхэр Iэпщэрыба...
БэнакIуэ гупым я лэжьыгъэхэр:
1.1940 гъэм и февралым Къэбэрдей – Балъкъэрым щекIуэкIащ «Народым и усакIуэ П...
2. « …Зы махуэ гуэрым Налшык бэзэрым сытету лIы гуэр къызбгъэдыхьащ, Бобруйск...
Пшэ чэтхъахэр сыт зезыхуэр? Жьым ар къуршым хутемыху, Уи уэрэду къуэм дэмыху...
Къызэдэлъэхэм я лэжьыгъэхэр:
«Мадинэ» поэмэм хуащIа гравюрэ, 1976гъ. (Глуховцев Александр)
«Къамботрэ Ляцэрэ» (Обложка, 1975г.)
Адыгэ литературэм и тхыдэм сыт хуэдэ щIыпIэ ЩоджэнцIыкIу Алий щиубыдрэ? 1.Щод...
Iэпщэрыбанэхэм я лэжьыгъэр:
Сочиненэ
Пыл Джэриижьым сыратмэ, СымыпсэункIэ… си тобэщ, Дыщэ лэгъунэ схуигъэжми, СыщI...
Дисэ, сэ си псэр Заурщ, Си дуней гъащIэм и кIуэцIкIэ Ар сэ си дежкIэ пэрытщ.
1 из 30

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1
Описание слайда:

№ слайда 2
Описание слайда:

№ слайда 3
Описание слайда:

№ слайда 4
Описание слайда:

№ слайда 5
Описание слайда:

№ слайда 6
Описание слайда:

№ слайда 7 Ди урокым хэтхэщ: БэнакIуэхэр Зэпекъухэр Къызэдэлъэхэр Къызэдэжэхэр Iэпщэрыба
Описание слайда:

Ди урокым хэтхэщ: БэнакIуэхэр Зэпекъухэр Къызэдэлъэхэр Къызэдэжэхэр Iэпщэрыбанэхэр

№ слайда 8 БэнакIуэ гупым я лэжьыгъэхэр:
Описание слайда:

БэнакIуэ гупым я лэжьыгъэхэр:

№ слайда 9 1.1940 гъэм и февралым Къэбэрдей – Балъкъэрым щекIуэкIащ «Народым и усакIуэ П
Описание слайда:

1.1940 гъэм и февралым Къэбэрдей – Балъкъэрым щекIуэкIащ «Народым и усакIуэ ПащIэ Бэчмырзэ теухуауэ литературнэ тхьэмахуэ». Абы и фIыщIэкIэ зэхэта зэIущIэм усакIуэм и творчествэм теухуауэ доклад щызыщIар Щ.А. ЩоджэнцIыкIум «ПащIэ Бэчмырзэ» зыфIища и лэжьыгъэм мыхьэнэшхуэ иIащ. Ар усакIуэ гъуэзэджэм теухуа япэ лэжьыгъэрщ

№ слайда 10 2. « …Зы махуэ гуэрым Налшык бэзэрым сытету лIы гуэр къызбгъэдыхьащ, Бобруйск
Описание слайда:

2. « …Зы махуэ гуэрым Налшык бэзэрым сытету лIы гуэр къызбгъэдыхьащ, Бобруйск лагерым Алий щIыгъуу исауэ. Абы къысхуеIуэтэж я эшолоныр Полтавэ нэсауэ, Iэщи ямыIэу, фащи кърамытауэ нэмыцэхэм яубыдауэ, Полтавэ къыщыщIэдзауэ Конотоп, Бобруйск нэсу якIуа гъуэгу хьэлъэхэм Алий сымаджэу, яхь-яшэу лагерым зэрынагъэсар. - Алий кIуэдыкIейуэ икIуэдащ Бобруиск лагерым. Ар гуащIэмащIэ, сымаджэ щхьэкIэ къимыгъанэу мывэкъутэм ныщымыкIуэ щIагъуэ щыIэтэкъым. Ар хуейт сыт щыгъуи дызэрыIыгъыну, дигъэгушхуэну. Зэтэкъым зэрыжиIэр: «Зи лажьэ кIуэду зыIуэтэжынхэ, адыгэ напэр фымыгъэулъий, фымыдзыхэ, нэмысыр фхъумэ!» Алий жиIэр даIыгъыу, абы сыткIи дэIэпыкъуу, езы Алии я нэIэ тету тщIыгъуащ фи къуажэ щIалитI – ДыщэкIхэ Къэрэлбийрэ ФуIэдрэ. …. Зы пщэдджыжь гуэрым имыщIэххэу Алий и хьэдэр узбекхэр зыщIэса баракъым щIэлъу илъэгъуащ ДыщэкI ФуIэд. Алий и хьэдэр зэдгъэзэхуэжри ДыщэкI Къэрэлбий и цейм кIуэцIытлъхьэжьащ. ТаукIэщIым делъэIури хьэдэхэр зракIутэ мащэм иредмыгъалъхьэу абы и бгъум деж щыщIэтлъхьэжащ Алий и хьэдэр. Аращ Алий и кIуэдыкIам и пэжыпIэр.)

№ слайда 11
Описание слайда:

№ слайда 12 Пшэ чэтхъахэр сыт зезыхуэр? Жьым ар къуршым хутемыху, Уи уэрэду къуэм дэмыху
Описание слайда:

Пшэ чэтхъахэр сыт зезыхуэр? Жьым ар къуршым хутемыху, Уи уэрэду къуэм дэмыхуэр Къытхуэнащи, тхуэмыух. Уи зэ уэгъуэм бийр къибуду, Арщ уэ гъащIэу къэбгъэщIар, Iащхьэмахуи къыгуауду Уи сурэти арщ щIащIар.

№ слайда 13 Къызэдэлъэхэм я лэжьыгъэхэр:
Описание слайда:

Къызэдэлъэхэм я лэжьыгъэхэр:

№ слайда 14
Описание слайда:

№ слайда 15
Описание слайда:

№ слайда 16 «Мадинэ» поэмэм хуащIа гравюрэ, 1976гъ. (Глуховцев Александр)
Описание слайда:

«Мадинэ» поэмэм хуащIа гравюрэ, 1976гъ. (Глуховцев Александр)

№ слайда 17 «Къамботрэ Ляцэрэ» (Обложка, 1975г.)
Описание слайда:

«Къамботрэ Ляцэрэ» (Обложка, 1975г.)

№ слайда 18
Описание слайда:

№ слайда 19 Адыгэ литературэм и тхыдэм сыт хуэдэ щIыпIэ ЩоджэнцIыкIу Алий щиубыдрэ? 1.Щод
Описание слайда:

Адыгэ литературэм и тхыдэм сыт хуэдэ щIыпIэ ЩоджэнцIыкIу Алий щиубыдрэ? 1.ЩоджэнцIыкIу Алийщ лъэпкъ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъар, абы и жанр нэхъыщхьэхэр зэзыгъэпэщар, литературнэ бзэмрэ усэ гъэпсыкIэщIэмрэ я зэфIэувэныгъэр зырапхыр. 2. Алий и тхыгъэ гъуэзэджэхэрщ адыгэ литературэм и къежьапIэр, абы и дыщэ фонду ноби къанэр. 3. УсакIуэм и тхыгъэ хьэлэмэтхэм пэжагъ, кууагъ нэс яIэу къыщыгъэлъэгъуэжащ лъэпкъым и гъащIэ блэкIар, абы и цIыхухэм нобэ я псэукIэр, я лэжьэкIэр, я гурылъ-гуращэхэр. 4. КIуэдыж зимыIэ тхыгъэхэрщ адыгэ гъащIэм и энциклопедиер, иджырей лъэпъ тхылъеджэр лъэпкъым къикIуа гъуэгуанэ хьэлъэм куууэ щыгъуазэ хуэзыщIыжыр.

№ слайда 20 Iэпщэрыбанэхэм я лэжьыгъэр:
Описание слайда:

Iэпщэрыбанэхэм я лэжьыгъэр:

№ слайда 21 Сочиненэ
Описание слайда:

Сочиненэ

№ слайда 22
Описание слайда:

№ слайда 23
Описание слайда:

№ слайда 24
Описание слайда:

№ слайда 25
Описание слайда:

№ слайда 26
Описание слайда:

№ слайда 27
Описание слайда:

№ слайда 28 Пыл Джэриижьым сыратмэ, СымыпсэункIэ… си тобэщ, Дыщэ лэгъунэ схуигъэжми, СыщI
Описание слайда:

Пыл Джэриижьым сыратмэ, СымыпсэункIэ… си тобэщ, Дыщэ лэгъунэ схуигъэжми, СыщIэмыхьэнкIэ си псалъэщ.

№ слайда 29 Дисэ, сэ си псэр Заурщ, Си дуней гъащIэм и кIуэцIкIэ Ар сэ си дежкIэ пэрытщ.
Описание слайда:

Дисэ, сэ си псэр Заурщ, Си дуней гъащIэм и кIуэцIкIэ Ар сэ си дежкIэ пэрытщ.

№ слайда 30
Описание слайда:57 вебинаров для учителей на разные темы
ПЕРЕЙТИ к бесплатному просмотру
(заказ свидетельства о просмотре - только до 11 декабря)


Автор
Дата добавления 27.08.2015
Раздел Другое
Подраздел Презентации
Просмотров360
Номер материала ДA-017535
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх