1538845
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт ООО «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Проект «Инфоурок» совместно с Министерством финансов РФ приглашает учителей и всех желающих к участию в Марафоне финансовой грамотности Все участники получат бесплатные документы Принять участие
Инфоурок Начальные классы ПрезентацииПрезентация "Родной язык, изучаем алфавит"

Презентация "Родной язык, изучаем алфавит"

библиотека
материалов
1 класс Бижик өөредилгези
Аа Аъттанза, аъттанзын Аалдары ундур аъттанзын. Аалдан ундур аъттангаш Артты,...
Аа Авый – шавый тургускан Ажылдазын, ажылдазын Анаа эвес ийи чагы Ажылдааштын...
Лл Тывызык Удазын озептиг, Узун хөну сынныг. Чуу – дур ол?
Лл Уран – шевер даарап кылган Угулзалыг идик ышкаш «Л» деп ужук бо-ла болгай....
Оо Ортузу хос дээрбек О- нун ужуу бо – дур О- ну кижи чууктап Ойнаксаазы келир
Оо Ойназа Ойназын Оолдар шупту ойназын Оолдар шупту ойнааштыӊ Ойнаарагын ойна...
Мм Тывызык Эъттин хээнчээн шугланды Ээтпек ак шляпа болду (манчы)
Мм Малдаза Малдазын, Малы ковей Малчын болзун! ма – маа ам – аам ом - оом мо...
Сс Дагалыг аът Даалыктаар. Изи «С» бооп Илдеӊ артар
Сс Сырынназа Сырыназын Сыннар бажы Сырынназын Сыннар бажы Сырыннааштын Сыгырг...
Нн Тывызык Ийи чагы аразында Шөйбек демир быжыглап каан, Шөлээн-хостуг үемде...
Нн ан-аан са-наал Санаа маа сал. на-наа ма-наал Са-наа сана. он-оон сан-саан...
Чч Тывызык Чучак хептиг чарашпай. Чугаазы чок чарашпай Чем чивес чарашпай. Че...
Чч ча-нар чы-ры ча-нар чы-ры чу-руу чо-нар чы-рыыр чу-руур чу- ру чо-нар чы-р...
Рр Ховаганнар тудар дээштиң, кончуг нарын аргып алган узун сыптыг шүүрээжим у...
Рр ра-раа ру-руу ар-аар ур-уур ры-рыы ор-оор ыр-ыыр Харжыгаш, харжыгаш казырг...
Ыы Ырлаза - ырлазын, Ындыннандыр ырлазын, Ындынандыр ырлааштың Ынак черин ырл...
Ыы ы-ыы ны-ныы чы-чыы сы-сыы Намчыл малчын.
Уу Улгатса – улгатсын, Улгаткаштың Уран болзун.
Уу Кушкаш ужуп чор. Кушкаш ойнап тур. Кушкаш ырлап тур. Кушкаш ужа берген у-у...
Үү Үнзе Үнзүн Үнгештиң Үнүш болзун.
Үү Үнүш-оътту салып бээрге, үглеп чиптер анайларым. Үндүрер дээш сүре бээрге,...
Ии Инектезе Инектезин Итпектээрге Итпик тотсун
Ии Ийи чагы аразынга Ийлендир бир чагы салган. «Ине» деп сөске бижииривис «И»...
Ээ Эзерлезе Эзерлезин Эмдик аътты Эзерлезин Эмдик аътты Эзерлээштиң Экер,эрес...
Ээ Ча, согун холумда Часпас адар оол мен. Ынчалза-даа кириш чок Ындыг чүү – д...
Ее Огородка, чалга-даа Ооң ажыын көрдүвүс. Дырбааш болуп чалга Дыка - ла үр а...
Ее Ле че Че-че-на Ме ре Се-рен Се не сен - мен
Шш Шынаалаза Шынаалазын, шыырак малды Шынаалатсын, Шыырак малды Шынаалаткаш....
Шш Олурарым борбак сандай Ойтур кагза, «Ш»-ка дөмей. Ша-ла ша-ры ша-рым Ши-ри...
Өө Өөрензе өөрензин Өөрү-биле Өөрензин, Өөрү-биле өөренгештиң Өөрүшкүн өжүрбе...
Өө «О»деп үжүк чуглуп чорда, Ортузунга доора шыйыг Өжээн ышкаш чыда каапкан-...
Д д Даалыктаза Даалыктазын Дазырадыр Даалыктазын Дазырадыр Даалыктааштың Дала...
Дд Хүнден башты чажырар дээш, Хүннүң кедер шляпам бар. Терезин-даа, кандыг-да...
Бб Барбалаза Барбалазын, Барба долдур База тараа. Буга база бустазын Булут ба...
Бб Борбак хырынныг хирезинде, Боду кадыыр ышкаш баштыг. Кандыг үжүк ындыг ийи...
Гг Эгиннепкен үжүүн көр даан, Ээтпек баштыг кадыыр ышкаш. Оолакчыгаш ооң – би...
Гг га-гаа го-гоо ге-гээ ги-гии гө-гөө гү-гүү Арга-өрге агаар-дугаар Сырга-сер...
Вв Хөглүг, эрес кымыскаяк Ажылдаар дээш даңгаар эртен Көвүрүглеп кежип алган,...
Вв Ва-вы во-ву Ве-ви вө-вү А-ва ши-ви ши-вээ А-вам шы-выг шы-выы
Тт Тараала, Тараала, Тараалыгда Тодуг – догаа!
Тт Маска туткан Манӊап ор мен. Угааныгбай, Уктап таны. Та-ты то-ту Те-ти тө-т...
Кк Каттырза Каттырзын, Хамык чонну Каттыртсын, Хамык чону Каттыргаштыӊ Кара б...
Кк Дески черге оожум хонган Дээлдигенге кончуг дөмей «К» деп үжүк ылап – дыр...
Пп Пактаза Пактазын Пагын долдур Пактазын!
Пп Хаалга ажык, кириңер че, Кажык адып маргылдажыыл. Меӊээ кым-на уттура-дыр,...
Ӊӊ Даӊгаар эртен «Н» - даа чүү боор, Далаш-биле халып орда, Ээжээндиве, канча...
Ӊӊ Аӊ меӊ чаӊ чеӊ Соӊга коӊга чуӊма таӊма Сээӊ ооӊ Мээӊ аӊаа
Хх Хойжулаза Хойжулазын Хондур-дүндүр Хойжулазын, Хондур-дүндүр Хойжулааштыӊ...
Хх Узун чудук хирээлээрде, Ууп чадап хинчектенмес. Даван – даяк болган үжүүм...
Зз Эник ээрзин Элик огурзун Элик шуут огурзун Эник шуут ээрзин.
Зз Чүге домей үжүк – түр че, Чүү деп бодаар силер, оолдар? за–зы зо-зу зе- зи...
Жж Кижини кижи кижи дээрге, кижини кижи кижи дээр. Кижини кижи кижи дивеске,...
Жж Хайылбас, эзилбес дээш, Харжыгаш-даа чүзү боор, Изиг хүнден дескеш, «Ж» де...
Йй Ийи чагы аразынга Ийленген оол ырлап орда, Имир дүжүп, чартык ай – даа Ийн...
Йй Ай ий дой хой Ой өй бай хөй Борбак ай. Чирик ай. Бичии дой.
Ъъ Чаптап көөрге, Чаш куш оглу сагындырар. Авайлап алгырып – даа олурганзыг.
Ъъ Ногаан оът – сиген. Шиштээн эът. Шилги аът. Амданныг аъш-чем. Суггур чаъс....
Ёё Ёзулаза Ёзулазын Ёзулуг –ла Ёнзак болзун!
Ёё Баштай «Е» - даа базып орда, Башка ийи кушкаш хонган. Езуургааннар ону көр...
Юю Чагы чааскаан туруп бээрге, Чалгааранчыы кончуг боорга, Ойнаар дээрбек кож...
Юю Кадарарда хоюм чараш, Харап көөрде, тейим бедик… оюн моюн ойун мойун
Яя Оӊ холум быктым орта төгериктей даяныпкаш, Оӊ будум хажыымдыва Дөгелендир...
Яя ы-яш а-яс а-ян ха-я Куш уялыг,кижи чурт-туг.
Ьь Тыва сөске биживес Дыка элдеп демдек бар. Орус дылдан алган сөске Ону бижи...
Ьь Конь-ки рубль сен-тябрь Ки-сель пе-че-нье ла-герь
Фф Ийи холуӊ быктыӊ орта Ийлендир салывыдам. Кандыг үжүк хевири аа Карааӊ орт...
Фф Фа фу Фо фи Фе те-ле-фон фер-ма фар-тук фи-зи-ка фа-ми-ли-я
Цц «Ц» деп үжүк Сенчизинде аскан Эмискиктиг Элдеп хууӊ-на.
Цц ца це цу цо цы ци тан-цы кон-церт цирк цир-куль
Щщ Дыргакка ол Дыка дөмей. Дыӊ үш диштиг, Тывыӊар че!
Щщ ще щё щи щёт-ка борщ плащ

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд 1 класс Бижик өөредилгези
Описание слайда:

1 класс Бижик өөредилгези

2 слайд Аа Аъттанза, аъттанзын Аалдары ундур аъттанзын. Аалдан ундур аъттангаш Артты,
Описание слайда:

Аа Аъттанза, аъттанзын Аалдары ундур аъттанзын. Аалдан ундур аъттангаш Артты, сынны Ажыр чортсун Артты, сынны Ажыр чорткаш, Ажыл- херээн Ам-даа кылзын

3 слайд Аа Авый – шавый тургускан Ажылдазын, ажылдазын Анаа эвес ийи чагы Ажылдааштын
Описание слайда:

Аа Авый – шавый тургускан Ажылдазын, ажылдазын Анаа эвес ийи чагы Ажылдааштын арга тыпсын Ортузунда курлуг Арга тыпкаш, алдар четсин! Ол чуу деп ужугул Адыр чагы ышкаш А-нын ужуу бо – дур Авай, ачай дээрде А-ны баштай бижиир А – аа А – а – а ! аа - а

4 слайд Лл Тывызык Удазын озептиг, Узун хөну сынныг. Чуу – дур ол?
Описание слайда:

Лл Тывызык Удазын озептиг, Узун хөну сынныг. Чуу – дур ол?

5 слайд Лл Уран – шевер даарап кылган Угулзалыг идик ышкаш «Л» деп ужук бо-ла болгай.
Описание слайда:

Лл Уран – шевер даарап кылган Угулзалыг идик ышкаш «Л» деп ужук бо-ла болгай. ал – аал А – ла ла – лаа Лаа – аал ла – ал Лаа ал.

6 слайд Оо Ортузу хос дээрбек О- нун ужуу бо – дур О- ну кижи чууктап Ойнаксаазы келир
Описание слайда:

Оо Ортузу хос дээрбек О- нун ужуу бо – дур О- ну кижи чууктап Ойнаксаазы келир

7 слайд Оо Ойназа Ойназын Оолдар шупту ойназын Оолдар шупту ойнааштыӊ Ойнаарагын ойна
Описание слайда:

Оо Ойназа Ойназын Оолдар шупту ойназын Оолдар шупту ойнааштыӊ Ойнаарагын ойнатсыннар. О – оо Ол аал. Оо – о Ол оол. Ол – оол Ол лаа.

8 слайд Мм Тывызык Эъттин хээнчээн шугланды Ээтпек ак шляпа болду (манчы)
Описание слайда:

Мм Тывызык Эъттин хээнчээн шугланды Ээтпек ак шляпа болду (манчы)

9 слайд Мм Малдаза Малдазын, Малы ковей Малчын болзун! ма – маа ам – аам ом - оом мо
Описание слайда:

Мм Малдаза Малдазын, Малы ковей Малчын болзун! ма – маа ам – аам ом - оом мо – моо мал ма – ам а - ма маа – аам Ол а–ла мал.

10 слайд Сс Дагалыг аът Даалыктаар. Изи «С» бооп Илдеӊ артар
Описание слайда:

Сс Дагалыг аът Даалыктаар. Изи «С» бооп Илдеӊ артар

11 слайд Сс Сырынназа Сырыназын Сыннар бажы Сырынназын Сыннар бажы Сырыннааштын Сыгырг
Описание слайда:

Сс Сырынназа Сырыназын Сыннар бажы Сырынназын Сыннар бажы Сырыннааштын Сыгыргазын Сыйтылатсын ас-аас са-лаа са-саа Ол ас. ос-оос Ол аас. со-соо маас-моос

12 слайд Нн Тывызык Ийи чагы аразында Шөйбек демир быжыглап каан, Шөлээн-хостуг үемде
Описание слайда:

Нн Тывызык Ийи чагы аразында Шөйбек демир быжыглап каан, Шөлээн-хостуг үемде кээп, Илдик чокка туттунар мен.

13 слайд Нн ан-аан са-наал Санаа маа сал. на-наа ма-наал Са-наа сана. он-оон сан-саан
Описание слайда:

Нн ан-аан са-наал Санаа маа сал. на-наа ма-наал Са-наа сана. он-оон сан-саан Ма сан санаал. но-ноо Ол ном А-маа мана.

14 слайд Чч Тывызык Чучак хептиг чарашпай. Чугаазы чок чарашпай Чем чивес чарашпай. Че
Описание слайда:

Чч Тывызык Чучак хептиг чарашпай. Чугаазы чок чарашпай Чем чивес чарашпай. Черге чорбас чарашпай. (Ойнаарак)

15 слайд Чч ча-нар чы-ры ча-нар чы-ры чу-руу чо-нар чы-рыыр чу-руур чу- ру чо-нар чы-р
Описание слайда:

Чч ча-нар чы-ры ча-нар чы-ры чу-руу чо-нар чы-рыыр чу-руур чу- ру чо-нар чы-рыыр чу-руур Уран-малчын. Малы чы-раа. Саан-чы малын саар.

16 слайд Рр Ховаганнар тудар дээштиң, кончуг нарын аргып алган узун сыптыг шүүрээжим у
Описание слайда:

Рр Ховаганнар тудар дээштиң, кончуг нарын аргып алган узун сыптыг шүүрээжим угун уктап танып көргер.

17 слайд Рр ра-раа ру-руу ар-аар ур-уур ры-рыы ор-оор ыр-ыыр Харжыгаш, харжыгаш казырг
Описание слайда:

Рр ра-раа ру-руу ар-аар ур-уур ры-рыы ор-оор ыр-ыыр Харжыгаш, харжыгаш казыргылай эстеп, кайыын тура чаап тур, харга куштар, аӊ-меӊ, Кижи канчап черле өөрүвес боор!

18 слайд Ыы Ырлаза - ырлазын, Ындыннандыр ырлазын, Ындынандыр ырлааштың Ынак черин ырл
Описание слайда:

Ыы Ырлаза - ырлазын, Ындыннандыр ырлазын, Ындынандыр ырлааштың Ынак черин ырлазын.

19 слайд Ыы ы-ыы ны-ныы чы-чыы сы-сыы Намчыл малчын.
Описание слайда:

Ыы ы-ыы ны-ныы чы-чыы сы-сыы Намчыл малчын.

20 слайд Уу Улгатса – улгатсын, Улгаткаштың Уран болзун.
Описание слайда:

Уу Улгатса – улгатсын, Улгаткаштың Уран болзун.

21 слайд Уу Кушкаш ужуп чор. Кушкаш ойнап тур. Кушкаш ырлап тур. Кушкаш ужа берген у-у
Описание слайда:

Уу Кушкаш ужуп чор. Кушкаш ойнап тур. Кушкаш ырлап тур. Кушкаш ужа берген у-уу су-суу чу-чуу лу-луу ну-нуу ур-уур

22 слайд Үү Үнзе Үнзүн Үнгештиң Үнүш болзун.
Описание слайда:

Үү Үнзе Үнзүн Үнгештиң Үнүш болзун.

23 слайд Үү Үнүш-оътту салып бээрге, үглеп чиптер анайларым. Үндүрер дээш сүре бээрге,
Описание слайда:

Үү Үнүш-оътту салып бээрге, үглеп чиптер анайларым. Үндүрер дээш сүре бээрге, үскүлей бээр анайларым. лү-лүү сү-сүү үн-үүн мү-мүү үс-үүс чү-чүү үм-үүм нү-нүү үр-үүр Ол чүл? Ол чүс.

24 слайд Ии Инектезе Инектезин Итпектээрге Итпик тотсун
Описание слайда:

Ии Инектезе Инектезин Итпектээрге Итпик тотсун

25 слайд Ии Ийи чагы аразынга Ийлендир бир чагы салган. «Ине» деп сөске бижииривис «И»
Описание слайда:

Ии Ийи чагы аразынга Ийлендир бир чагы салган. «Ине» деп сөске бижииривис «И»и деп үжүк тыптып келген и-ии ис чи-мис ми-мии ис-чи си-лос чи-чии и-мир чиир ли-лии

26 слайд Ээ Эзерлезе Эзерлезин Эмдик аътты Эзерлезин Эмдик аътты Эзерлээштиң Экер,эрес
Описание слайда:

Ээ Эзерлезе Эзерлезин Эмдик аътты Эзерлезин Эмдик аътты Эзерлээштиң Экер,эрес Эр диртсин!

27 слайд Ээ Ча, согун холумда Часпас адар оол мен. Ынчалза-даа кириш чок Ындыг чүү – д
Описание слайда:

Ээ Ча, согун холумда Часпас адар оол мен. Ынчалза-даа кириш чок Ындыг чүү – деп үжүгүл? Тергиин эки билирим дедир «Э» деп үжүк – түр. э-ээ эм ээ-риил эм-ээм эм-ни ээр-лир эл-ээл эм-чи э-риир эр-ээр

28 слайд Ее Огородка, чалга-даа Ооң ажыын көрдүвүс. Дырбааш болуп чалга Дыка - ла үр а
Описание слайда:

Ее Огородка, чалга-даа Ооң ажыын көрдүвүс. Дырбааш болуп чалга Дыка - ла үр ажылдаар.

29 слайд Ее Ле че Че-че-на Ме ре Се-рен Се не сен - мен
Описание слайда:

Ее Ле че Че-че-на Ме ре Се-рен Се не сен - мен

30 слайд Шш Шынаалаза Шынаалазын, шыырак малды Шынаалатсын, Шыырак малды Шынаалаткаш.
Описание слайда:

Шш Шынаалаза Шынаалазын, шыырак малды Шынаалатсын, Шыырак малды Шынаалаткаш. Шынаа – көкке Семиртсин!

31 слайд Шш Олурарым борбак сандай Ойтур кагза, «Ш»-ка дөмей. Ша-ла ша-ры ша-рым Ши-ри
Описание слайда:

Шш Олурарым борбак сандай Ойтур кагза, «Ш»-ка дөмей. Ша-ла ша-ры ша-рым Ши-ри шо-ру шүүр Ши-рээ шу-ру шоор

32 слайд Өө Өөрензе өөрензин Өөрү-биле Өөрензин, Өөрү-биле өөренгештиң Өөрүшкүн өжүрбе
Описание слайда:

Өө Өөрензе өөрензин Өөрү-биле Өөрензин, Өөрү-биле өөренгештиң Өөрүшкүн өжүрбезин, Өөрүшкүзүн өжүрбейн. Өөрү дешпип, Өндүр чорзун!

33 слайд Өө «О»деп үжүк чуглуп чорда, Ортузунга доора шыйыг Өжээн ышкаш чыда каапкан-
Описание слайда:

Өө «О»деп үжүк чуглуп чорда, Ортузунга доора шыйыг Өжээн ышкаш чыда каапкан- «Ө» деп үжүк болу берген. Ө-өө Өр – өөр Ө-рү Өө-рү Ө-ре-ме

34 слайд Д д Даалыктаза Даалыктазын Дазырадыр Даалыктазын Дазырадыр Даалыктааштың Дала
Описание слайда:

Д д Даалыктаза Даалыктазын Дазырадыр Даалыктазын Дазырадыр Даалыктааштың Далай кыдыы четкеш келзин!

35 слайд Дд Хүнден башты чажырар дээш, Хүннүң кедер шляпам бар. Терезин-даа, кандыг-да
Описание слайда:

Дд Хүнден башты чажырар дээш, Хүннүң кедер шляпам бар. Терезин-даа, кандыг-даа боор. «Д» деп үннүң үжүү ол –дур. Да-даа ды-дыы До-доо ду-дуу Де-дээ ди-дии Дө-дөө дү - дүү

36 слайд Бб Барбалаза Барбалазын, Барба долдур База тараа. Буга база бустазын Булут ба
Описание слайда:

Бб Барбалаза Барбалазын, Барба долдур База тараа. Буга база бустазын Булут база бусталзын Булут база бусталзын Буга база бустазын.

37 слайд Бб Борбак хырынныг хирезинде, Боду кадыыр ышкаш баштыг. Кандыг үжүк ындыг ийи
Описание слайда:

Бб Борбак хырынныг хирезинде, Боду кадыыр ышкаш баштыг. Кандыг үжүк ындыг ийик? Харыылаптар кижи бар бе? Ба-баа бо-боо Бы-быы бу-буу Бе-бээ бө-бөө Би-бии бү-бүү

38 слайд Гг Эгиннепкен үжүүн көр даан, Ээтпек баштыг кадыыр ышкаш. Оолакчыгаш ооң – би
Описание слайда:

Гг Эгиннепкен үжүүн көр даан, Ээтпек баштыг кадыыр ышкаш. Оолакчыгаш ооң – биле Оранчок хөй сиген кескен, Ону кандыг үжүк дээр бис?

39 слайд Гг га-гаа го-гоо ге-гээ ги-гии гө-гөө гү-гүү Арга-өрге агаар-дугаар Сырга-сер
Описание слайда:

Гг га-гаа го-гоо ге-гээ ги-гии гө-гөө гү-гүү Арга-өрге агаар-дугаар Сырга-серге чагаа-чугаа

40 слайд Вв Хөглүг, эрес кымыскаяк Ажылдаар дээш даңгаар эртен Көвүрүглеп кежип алган,
Описание слайда:

Вв Хөглүг, эрес кымыскаяк Ажылдаар дээш даңгаар эртен Көвүрүглеп кежип алган, Аргадыва базып бар чор.

41 слайд Вв Ва-вы во-ву Ве-ви вө-вү А-ва ши-ви ши-вээ А-вам шы-выг шы-выы
Описание слайда:

Вв Ва-вы во-ву Ве-ви вө-вү А-ва ши-ви ши-вээ А-вам шы-выг шы-выы

42 слайд Тт Тараала, Тараала, Тараалыгда Тодуг – догаа!
Описание слайда:

Тт Тараала, Тараала, Тараалыгда Тодуг – догаа!

43 слайд Тт Маска туткан Манӊап ор мен. Угааныгбай, Уктап таны. Та-ты то-ту Те-ти тө-т
Описание слайда:

Тт Маска туткан Манӊап ор мен. Угааныгбай, Уктап таны. Та-ты то-ту Те-ти тө-тү та-раа тор-га тө-рээн тор-лаа тор-гу тү-мен

44 слайд Кк Каттырза Каттырзын, Хамык чонну Каттыртсын, Хамык чону Каттыргаштыӊ Кара б
Описание слайда:

Кк Каттырза Каттырзын, Хамык чонну Каттыртсын, Хамык чону Каттыргаштыӊ Кара баарын Кадырзын.

45 слайд Кк Дески черге оожум хонган Дээлдигенге кончуг дөмей «К» деп үжүк ылап – дыр
Описание слайда:

Кк Дески черге оожум хонган Дээлдигенге кончуг дөмей «К» деп үжүк ылап – дыр бе? Катап – катап көрүңер даан. Ка-кы ко-ку Ке-ки кө-кү кас-кыс көс - күс куу-куулар

46 слайд Пп Пактаза Пактазын Пагын долдур Пактазын!
Описание слайда:

Пп Пактаза Пактазын Пагын долдур Пактазын!

47 слайд Пп Хаалга ажык, кириңер че, Кажык адып маргылдажыыл. Меӊээ кым-на уттура-дыр,
Описание слайда:

Пп Хаалга ажык, кириңер че, Кажык адып маргылдажыыл. Меӊээ кым-на уттура-дыр, «П» деп үжүк болу берген. Па-пы по-пу Пе-пи пө-пү пак паш пөш пөс

48 слайд Ӊӊ Даӊгаар эртен «Н» - даа чүү боор, Далаш-биле халып орда, Ээжээндиве, канча
Описание слайда:

Ӊӊ Даӊгаар эртен «Н» - даа чүү боор, Далаш-биле халып орда, Ээжээндиве, канчап чүве, Элдеп кержек кадалган дээр.

49 слайд Ӊӊ Аӊ меӊ чаӊ чеӊ Соӊга коӊга чуӊма таӊма Сээӊ ооӊ Мээӊ аӊаа
Описание слайда:

Ӊӊ Аӊ меӊ чаӊ чеӊ Соӊга коӊга чуӊма таӊма Сээӊ ооӊ Мээӊ аӊаа

50 слайд Хх Хойжулаза Хойжулазын Хондур-дүндүр Хойжулазын, Хондур-дүндүр Хойжулааштыӊ
Описание слайда:

Хх Хойжулаза Хойжулазын Хондур-дүндүр Хойжулазын, Хондур-дүндүр Хойжулааштыӊ Кодан сыӊмас Хойлуг болзун.

51 слайд Хх Узун чудук хирээлээрде, Ууп чадап хинчектенмес. Даван – даяк болган үжүүм
Описание слайда:

Хх Узун чудук хирээлээрде, Ууп чадап хинчектенмес. Даван – даяк болган үжүүм Таныыр силер, боданыӊар. Ха-хы хо-ху Хе-хи хө-хү хар хол хор хөл хир хыл

52 слайд Зз Эник ээрзин Элик огурзун Элик шуут огурзун Эник шуут ээрзин.
Описание слайда:

Зз Эник ээрзин Элик огурзун Элик шуут огурзун Эник шуут ээрзин.

53 слайд Зз Чүге домей үжүк – түр че, Чүү деп бодаар силер, оолдар? за–зы зо-зу зе- зи
Описание слайда:

Зз Чүге домей үжүк – түр че, Чүү деп бодаар силер, оолдар? за–зы зо-зу зе- зи зө-зү бызаа эзер чизе дозу эзир мерзе

54 слайд Жж Кижини кижи кижи дээрге, кижини кижи кижи дээр. Кижини кижи кижи дивеске,
Описание слайда:

Жж Кижини кижи кижи дээрге, кижини кижи кижи дээр. Кижини кижи кижи дивеске, кижини кижи кижи дивес.

55 слайд Жж Хайылбас, эзилбес дээш, Харжыгаш-даа чүзү боор, Изиг хүнден дескеш, «Ж» де
Описание слайда:

Жж Хайылбас, эзилбес дээш, Харжыгаш-даа чүзү боор, Изиг хүнден дескеш, «Ж» деп үжүк болу берген. Жа – жаа жы-жыы жо-жоо жу-жуу Же – жээ жи-жии жө-жөө жү-жүү

56 слайд Йй Ийи чагы аразынга Ийленген оол ырлап орда, Имир дүжүп, чартык ай – даа Ийн
Описание слайда:

Йй Ийи чагы аразынга Ийленген оол ырлап орда, Имир дүжүп, чартык ай – даа Ийниӊ кырын дуглай апкан.

57 слайд Йй Ай ий дой хой Ой өй бай хөй Борбак ай. Чирик ай. Бичии дой.
Описание слайда:

Йй Ай ий дой хой Ой өй бай хөй Борбак ай. Чирик ай. Бичии дой.

58 слайд Ъъ Чаптап көөрге, Чаш куш оглу сагындырар. Авайлап алгырып – даа олурганзыг.
Описание слайда:

Ъъ Чаптап көөрге, Чаш куш оглу сагындырар. Авайлап алгырып – даа олурганзыг.

59 слайд Ъъ Ногаан оът – сиген. Шиштээн эът. Шилги аът. Амданныг аъш-чем. Суггур чаъс.
Описание слайда:

Ъъ Ногаан оът – сиген. Шиштээн эът. Шилги аът. Амданныг аъш-чем. Суггур чаъс. Каътта инек.

60 слайд Ёё Ёзулаза Ёзулазын Ёзулуг –ла Ёнзак болзун!
Описание слайда:

Ёё Ёзулаза Ёзулазын Ёзулуг –ла Ёнзак болзун!

61 слайд Ёё Баштай «Е» - даа базып орда, Башка ийи кушкаш хонган. Езуургааннар ону көр
Описание слайда:

Ёё Баштай «Е» - даа базып орда, Башка ийи кушкаш хонган. Езуургааннар ону көргеш, «Ё» деп үжүк чогаадыпкан. ёзу-чурум Ёзу ёзу – чаӊчыл Ёл-ка Ён-дан

62 слайд Юю Чагы чааскаан туруп бээрге, Чалгааранчыы кончуг боорга, Ойнаар дээрбек кож
Описание слайда:

Юю Чагы чааскаан туруп бээрге, Чалгааранчыы кончуг боорга, Ойнаар дээрбек кожа каапкан. Топтап көөрге, «Ю» деп үжүк Тодуу кончуг костүп турган.

63 слайд Юю Кадарарда хоюм чараш, Харап көөрде, тейим бедик… оюн моюн ойун мойун
Описание слайда:

Юю Кадарарда хоюм чараш, Харап көөрде, тейим бедик… оюн моюн ойун мойун

64 слайд Яя Оӊ холум быктым орта төгериктей даяныпкаш, Оӊ будум хажыымдыва Дөгелендир
Описание слайда:

Яя Оӊ холум быктым орта төгериктей даяныпкаш, Оӊ будум хажыымдыва Дөгелендир хере тепкеш, Ямбылангаш, «Я» деп үжүк болу бердим.

65 слайд Яя ы-яш а-яс а-ян ха-я Куш уялыг,кижи чурт-туг.
Описание слайда:

Яя ы-яш а-яс а-ян ха-я Куш уялыг,кижи чурт-туг.

66 слайд Ьь Тыва сөске биживес Дыка элдеп демдек бар. Орус дылдан алган сөске Ону бижи
Описание слайда:

Ьь Тыва сөске биживес Дыка элдеп демдек бар. Орус дылдан алган сөске Ону бижиир болгай бис.

67 слайд Ьь Конь-ки рубль сен-тябрь Ки-сель пе-че-нье ла-герь
Описание слайда:

Ьь Конь-ки рубль сен-тябрь Ки-сель пе-че-нье ла-герь

68 слайд Фф Ийи холуӊ быктыӊ орта Ийлендир салывыдам. Кандыг үжүк хевири аа Карааӊ орт
Описание слайда:

Фф Ийи холуӊ быктыӊ орта Ийлендир салывыдам. Кандыг үжүк хевири аа Карааӊ орта көстүп кээр-дир?

69 слайд Фф Фа фу Фо фи Фе те-ле-фон фер-ма фар-тук фи-зи-ка фа-ми-ли-я
Описание слайда:

Фф Фа фу Фо фи Фе те-ле-фон фер-ма фар-тук фи-зи-ка фа-ми-ли-я

70 слайд Цц «Ц» деп үжүк Сенчизинде аскан Эмискиктиг Элдеп хууӊ-на.
Описание слайда:

Цц «Ц» деп үжүк Сенчизинде аскан Эмискиктиг Элдеп хууӊ-на.

71 слайд Цц ца це цу цо цы ци тан-цы кон-церт цирк цир-куль
Описание слайда:

Цц ца це цу цо цы ци тан-цы кон-церт цирк цир-куль

72 слайд Щщ Дыргакка ол Дыка дөмей. Дыӊ үш диштиг, Тывыӊар че!
Описание слайда:

Щщ Дыргакка ол Дыка дөмей. Дыӊ үш диштиг, Тывыӊар че!

73 слайд Щщ ще щё щи щёт-ка борщ плащ
Описание слайда:

Щщ ще щё щи щёт-ка борщ плащ

Курс профессиональной переподготовки
Учитель начальных классов
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация
ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку


Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Возрастные особенности детей младшего школьного возраста»
Курс профессиональной переподготовки «Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании»
Курс повышения квалификации «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС по ТОП-50»
Курс повышения квалификации «Тайм-менеджмент - персональная эффективность преподавателя»
Курс повышения квалификации «Мотивационное сопровождение учебного процесса младших школьников «группы риска» в общеобразовательном учреждении»
Курс повышения квалификации «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в соответствии с ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Применение современных педагогических технологий в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Разработка адаптированных образовательных программ в условиях ФГОС СПО»
Курс повышения квалификации «Сурдопедагогика: организация обучения, воспитания, коррекция нарушений развития и социальной адаптации глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся в условиях реализации программы ФГОС»
Курс повышения квалификации «Методы интерактивного обучения»
Курс повышения квалификации «Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Инклюзивное образование в начальной школе»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика преподавания в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего вида»
Курс профессиональной переподготовки «Оказание психолого–педагогической помощи лицам с ОВЗ»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.