Инфоурок / Начальные классы / Презентации / Презентация "Родной язык, изучаем алфавит"

Презентация "Родной язык, изучаем алфавит"

Такого ещё не было!
Скидка 70% на курсы повышения квалификации

Количество мест со скидкой ограничено!
Обучение проходит заочно прямо на сайте проекта "Инфоурок"

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 выдана ООО "Инфоурок" 20 мая 2016 г. бессрочно).


Список курсов, на которые распространяется скидка 70%:

Курсы повышения квалификации (144 часа, 1800 рублей):

Курсы повышения квалификации (108 часов, 1500 рублей):

Курсы повышения квалификации (72 часа, 1200 рублей):
библиотека
материалов
1 класс Бижик өөредилгези
Аа Аъттанза, аъттанзын Аалдары ундур аъттанзын. Аалдан ундур аъттангаш Артты,...
Аа Авый – шавый тургускан Ажылдазын, ажылдазын Анаа эвес ийи чагы Ажылдааштын...
Лл Тывызык Удазын озептиг, Узун хөну сынныг. Чуу – дур ол?
Лл Уран – шевер даарап кылган Угулзалыг идик ышкаш «Л» деп ужук бо-ла болгай....
Оо Ортузу хос дээрбек О- нун ужуу бо – дур О- ну кижи чууктап Ойнаксаазы келир
Оо Ойназа Ойназын Оолдар шупту ойназын Оолдар шупту ойнааштыӊ Ойнаарагын ойна...
Мм Тывызык Эъттин хээнчээн шугланды Ээтпек ак шляпа болду (манчы)
Мм Малдаза Малдазын, Малы ковей Малчын болзун! ма – маа ам – аам ом - оом мо...
Сс Дагалыг аът Даалыктаар. Изи «С» бооп Илдеӊ артар
Сс Сырынназа Сырыназын Сыннар бажы Сырынназын Сыннар бажы Сырыннааштын Сыгырг...
Нн Тывызык Ийи чагы аразында Шөйбек демир быжыглап каан, Шөлээн-хостуг үемде...
Нн ан-аан са-наал Санаа маа сал. на-наа ма-наал Са-наа сана. он-оон сан-саан...
Чч Тывызык Чучак хептиг чарашпай. Чугаазы чок чарашпай Чем чивес чарашпай. Че...
Чч ча-нар чы-ры ча-нар чы-ры чу-руу чо-нар чы-рыыр чу-руур чу- ру чо-нар чы-р...
Рр Ховаганнар тудар дээштиң, кончуг нарын аргып алган узун сыптыг шүүрээжим у...
Рр ра-раа ру-руу ар-аар ур-уур ры-рыы ор-оор ыр-ыыр Харжыгаш, харжыгаш казырг...
Ыы Ырлаза - ырлазын, Ындыннандыр ырлазын, Ындынандыр ырлааштың Ынак черин ырл...
Ыы ы-ыы ны-ныы чы-чыы сы-сыы Намчыл малчын.
Уу Улгатса – улгатсын, Улгаткаштың Уран болзун.
Уу Кушкаш ужуп чор. Кушкаш ойнап тур. Кушкаш ырлап тур. Кушкаш ужа берген у-у...
Үү Үнзе Үнзүн Үнгештиң Үнүш болзун.
Үү Үнүш-оътту салып бээрге, үглеп чиптер анайларым. Үндүрер дээш сүре бээрге,...
Ии Инектезе Инектезин Итпектээрге Итпик тотсун
Ии Ийи чагы аразынга Ийлендир бир чагы салган. «Ине» деп сөске бижииривис «И»...
Ээ Эзерлезе Эзерлезин Эмдик аътты Эзерлезин Эмдик аътты Эзерлээштиң Экер,эрес...
Ээ Ча, согун холумда Часпас адар оол мен. Ынчалза-даа кириш чок Ындыг чүү – д...
Ее Огородка, чалга-даа Ооң ажыын көрдүвүс. Дырбааш болуп чалга Дыка - ла үр а...
Ее Ле че Че-че-на Ме ре Се-рен Се не сен - мен
Шш Шынаалаза Шынаалазын, шыырак малды Шынаалатсын, Шыырак малды Шынаалаткаш....
Шш Олурарым борбак сандай Ойтур кагза, «Ш»-ка дөмей. Ша-ла ша-ры ша-рым Ши-ри...
Өө Өөрензе өөрензин Өөрү-биле Өөрензин, Өөрү-биле өөренгештиң Өөрүшкүн өжүрбе...
Өө «О»деп үжүк чуглуп чорда, Ортузунга доора шыйыг Өжээн ышкаш чыда каапкан-...
Д д Даалыктаза Даалыктазын Дазырадыр Даалыктазын Дазырадыр Даалыктааштың Дала...
Дд Хүнден башты чажырар дээш, Хүннүң кедер шляпам бар. Терезин-даа, кандыг-да...
Бб Барбалаза Барбалазын, Барба долдур База тараа. Буга база бустазын Булут ба...
Бб Борбак хырынныг хирезинде, Боду кадыыр ышкаш баштыг. Кандыг үжүк ындыг ийи...
Гг Эгиннепкен үжүүн көр даан, Ээтпек баштыг кадыыр ышкаш. Оолакчыгаш ооң – би...
Гг га-гаа го-гоо ге-гээ ги-гии гө-гөө гү-гүү Арга-өрге агаар-дугаар Сырга-сер...
Вв Хөглүг, эрес кымыскаяк Ажылдаар дээш даңгаар эртен Көвүрүглеп кежип алган,...
Вв Ва-вы во-ву Ве-ви вө-вү А-ва ши-ви ши-вээ А-вам шы-выг шы-выы
Тт Тараала, Тараала, Тараалыгда Тодуг – догаа!
Тт Маска туткан Манӊап ор мен. Угааныгбай, Уктап таны. Та-ты то-ту Те-ти тө-т...
Кк Каттырза Каттырзын, Хамык чонну Каттыртсын, Хамык чону Каттыргаштыӊ Кара б...
Кк Дески черге оожум хонган Дээлдигенге кончуг дөмей «К» деп үжүк ылап – дыр...
Пп Пактаза Пактазын Пагын долдур Пактазын!
Пп Хаалга ажык, кириңер че, Кажык адып маргылдажыыл. Меӊээ кым-на уттура-дыр,...
Ӊӊ Даӊгаар эртен «Н» - даа чүү боор, Далаш-биле халып орда, Ээжээндиве, канча...
Ӊӊ Аӊ меӊ чаӊ чеӊ Соӊга коӊга чуӊма таӊма Сээӊ ооӊ Мээӊ аӊаа
Хх Хойжулаза Хойжулазын Хондур-дүндүр Хойжулазын, Хондур-дүндүр Хойжулааштыӊ...
Хх Узун чудук хирээлээрде, Ууп чадап хинчектенмес. Даван – даяк болган үжүүм...
Зз Эник ээрзин Элик огурзун Элик шуут огурзун Эник шуут ээрзин.
Зз Чүге домей үжүк – түр че, Чүү деп бодаар силер, оолдар? за–зы зо-зу зе- зи...
Жж Кижини кижи кижи дээрге, кижини кижи кижи дээр. Кижини кижи кижи дивеске,...
Жж Хайылбас, эзилбес дээш, Харжыгаш-даа чүзү боор, Изиг хүнден дескеш, «Ж» де...
Йй Ийи чагы аразынга Ийленген оол ырлап орда, Имир дүжүп, чартык ай – даа Ийн...
Йй Ай ий дой хой Ой өй бай хөй Борбак ай. Чирик ай. Бичии дой.
Ъъ Чаптап көөрге, Чаш куш оглу сагындырар. Авайлап алгырып – даа олурганзыг.
Ъъ Ногаан оът – сиген. Шиштээн эът. Шилги аът. Амданныг аъш-чем. Суггур чаъс....
Ёё Ёзулаза Ёзулазын Ёзулуг –ла Ёнзак болзун!
Ёё Баштай «Е» - даа базып орда, Башка ийи кушкаш хонган. Езуургааннар ону көр...
Юю Чагы чааскаан туруп бээрге, Чалгааранчыы кончуг боорга, Ойнаар дээрбек кож...
Юю Кадарарда хоюм чараш, Харап көөрде, тейим бедик… оюн моюн ойун мойун
Яя Оӊ холум быктым орта төгериктей даяныпкаш, Оӊ будум хажыымдыва Дөгелендир...
Яя ы-яш а-яс а-ян ха-я Куш уялыг,кижи чурт-туг.
Ьь Тыва сөске биживес Дыка элдеп демдек бар. Орус дылдан алган сөске Ону бижи...
Ьь Конь-ки рубль сен-тябрь Ки-сель пе-че-нье ла-герь
Фф Ийи холуӊ быктыӊ орта Ийлендир салывыдам. Кандыг үжүк хевири аа Карааӊ орт...
Фф Фа фу Фо фи Фе те-ле-фон фер-ма фар-тук фи-зи-ка фа-ми-ли-я
Цц «Ц» деп үжүк Сенчизинде аскан Эмискиктиг Элдеп хууӊ-на.
Цц ца це цу цо цы ци тан-цы кон-церт цирк цир-куль
Щщ Дыргакка ол Дыка дөмей. Дыӊ үш диштиг, Тывыӊар че!
Щщ ще щё щи щёт-ка борщ плащ
73 1

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1 1 класс Бижик өөредилгези
Описание слайда:

1 класс Бижик өөредилгези

№ слайда 2 Аа Аъттанза, аъттанзын Аалдары ундур аъттанзын. Аалдан ундур аъттангаш Артты,
Описание слайда:

Аа Аъттанза, аъттанзын Аалдары ундур аъттанзын. Аалдан ундур аъттангаш Артты, сынны Ажыр чортсун Артты, сынны Ажыр чорткаш, Ажыл- херээн Ам-даа кылзын

№ слайда 3 Аа Авый – шавый тургускан Ажылдазын, ажылдазын Анаа эвес ийи чагы Ажылдааштын
Описание слайда:

Аа Авый – шавый тургускан Ажылдазын, ажылдазын Анаа эвес ийи чагы Ажылдааштын арга тыпсын Ортузунда курлуг Арга тыпкаш, алдар четсин! Ол чуу деп ужугул Адыр чагы ышкаш А-нын ужуу бо – дур Авай, ачай дээрде А-ны баштай бижиир А – аа А – а – а ! аа - а

№ слайда 4 Лл Тывызык Удазын озептиг, Узун хөну сынныг. Чуу – дур ол?
Описание слайда:

Лл Тывызык Удазын озептиг, Узун хөну сынныг. Чуу – дур ол?

№ слайда 5 Лл Уран – шевер даарап кылган Угулзалыг идик ышкаш «Л» деп ужук бо-ла болгай.
Описание слайда:

Лл Уран – шевер даарап кылган Угулзалыг идик ышкаш «Л» деп ужук бо-ла болгай. ал – аал А – ла ла – лаа Лаа – аал ла – ал Лаа ал.

№ слайда 6 Оо Ортузу хос дээрбек О- нун ужуу бо – дур О- ну кижи чууктап Ойнаксаазы келир
Описание слайда:

Оо Ортузу хос дээрбек О- нун ужуу бо – дур О- ну кижи чууктап Ойнаксаазы келир

№ слайда 7 Оо Ойназа Ойназын Оолдар шупту ойназын Оолдар шупту ойнааштыӊ Ойнаарагын ойна
Описание слайда:

Оо Ойназа Ойназын Оолдар шупту ойназын Оолдар шупту ойнааштыӊ Ойнаарагын ойнатсыннар. О – оо Ол аал. Оо – о Ол оол. Ол – оол Ол лаа.

№ слайда 8 Мм Тывызык Эъттин хээнчээн шугланды Ээтпек ак шляпа болду (манчы)
Описание слайда:

Мм Тывызык Эъттин хээнчээн шугланды Ээтпек ак шляпа болду (манчы)

№ слайда 9 Мм Малдаза Малдазын, Малы ковей Малчын болзун! ма – маа ам – аам ом - оом мо
Описание слайда:

Мм Малдаза Малдазын, Малы ковей Малчын болзун! ма – маа ам – аам ом - оом мо – моо мал ма – ам а - ма маа – аам Ол а–ла мал.

№ слайда 10 Сс Дагалыг аът Даалыктаар. Изи «С» бооп Илдеӊ артар
Описание слайда:

Сс Дагалыг аът Даалыктаар. Изи «С» бооп Илдеӊ артар

№ слайда 11 Сс Сырынназа Сырыназын Сыннар бажы Сырынназын Сыннар бажы Сырыннааштын Сыгырг
Описание слайда:

Сс Сырынназа Сырыназын Сыннар бажы Сырынназын Сыннар бажы Сырыннааштын Сыгыргазын Сыйтылатсын ас-аас са-лаа са-саа Ол ас. ос-оос Ол аас. со-соо маас-моос

№ слайда 12 Нн Тывызык Ийи чагы аразында Шөйбек демир быжыглап каан, Шөлээн-хостуг үемде
Описание слайда:

Нн Тывызык Ийи чагы аразында Шөйбек демир быжыглап каан, Шөлээн-хостуг үемде кээп, Илдик чокка туттунар мен.

№ слайда 13 Нн ан-аан са-наал Санаа маа сал. на-наа ма-наал Са-наа сана. он-оон сан-саан
Описание слайда:

Нн ан-аан са-наал Санаа маа сал. на-наа ма-наал Са-наа сана. он-оон сан-саан Ма сан санаал. но-ноо Ол ном А-маа мана.

№ слайда 14 Чч Тывызык Чучак хептиг чарашпай. Чугаазы чок чарашпай Чем чивес чарашпай. Че
Описание слайда:

Чч Тывызык Чучак хептиг чарашпай. Чугаазы чок чарашпай Чем чивес чарашпай. Черге чорбас чарашпай. (Ойнаарак)

№ слайда 15 Чч ча-нар чы-ры ча-нар чы-ры чу-руу чо-нар чы-рыыр чу-руур чу- ру чо-нар чы-р
Описание слайда:

Чч ча-нар чы-ры ча-нар чы-ры чу-руу чо-нар чы-рыыр чу-руур чу- ру чо-нар чы-рыыр чу-руур Уран-малчын. Малы чы-раа. Саан-чы малын саар.

№ слайда 16 Рр Ховаганнар тудар дээштиң, кончуг нарын аргып алган узун сыптыг шүүрээжим у
Описание слайда:

Рр Ховаганнар тудар дээштиң, кончуг нарын аргып алган узун сыптыг шүүрээжим угун уктап танып көргер.

№ слайда 17 Рр ра-раа ру-руу ар-аар ур-уур ры-рыы ор-оор ыр-ыыр Харжыгаш, харжыгаш казырг
Описание слайда:

Рр ра-раа ру-руу ар-аар ур-уур ры-рыы ор-оор ыр-ыыр Харжыгаш, харжыгаш казыргылай эстеп, кайыын тура чаап тур, харга куштар, аӊ-меӊ, Кижи канчап черле өөрүвес боор!

№ слайда 18 Ыы Ырлаза - ырлазын, Ындыннандыр ырлазын, Ындынандыр ырлааштың Ынак черин ырл
Описание слайда:

Ыы Ырлаза - ырлазын, Ындыннандыр ырлазын, Ындынандыр ырлааштың Ынак черин ырлазын.

№ слайда 19 Ыы ы-ыы ны-ныы чы-чыы сы-сыы Намчыл малчын.
Описание слайда:

Ыы ы-ыы ны-ныы чы-чыы сы-сыы Намчыл малчын.

№ слайда 20 Уу Улгатса – улгатсын, Улгаткаштың Уран болзун.
Описание слайда:

Уу Улгатса – улгатсын, Улгаткаштың Уран болзун.

№ слайда 21 Уу Кушкаш ужуп чор. Кушкаш ойнап тур. Кушкаш ырлап тур. Кушкаш ужа берген у-у
Описание слайда:

Уу Кушкаш ужуп чор. Кушкаш ойнап тур. Кушкаш ырлап тур. Кушкаш ужа берген у-уу су-суу чу-чуу лу-луу ну-нуу ур-уур

№ слайда 22 Үү Үнзе Үнзүн Үнгештиң Үнүш болзун.
Описание слайда:

Үү Үнзе Үнзүн Үнгештиң Үнүш болзун.

№ слайда 23 Үү Үнүш-оътту салып бээрге, үглеп чиптер анайларым. Үндүрер дээш сүре бээрге,
Описание слайда:

Үү Үнүш-оътту салып бээрге, үглеп чиптер анайларым. Үндүрер дээш сүре бээрге, үскүлей бээр анайларым. лү-лүү сү-сүү үн-үүн мү-мүү үс-үүс чү-чүү үм-үүм нү-нүү үр-үүр Ол чүл? Ол чүс.

№ слайда 24 Ии Инектезе Инектезин Итпектээрге Итпик тотсун
Описание слайда:

Ии Инектезе Инектезин Итпектээрге Итпик тотсун

№ слайда 25 Ии Ийи чагы аразынга Ийлендир бир чагы салган. «Ине» деп сөске бижииривис «И»
Описание слайда:

Ии Ийи чагы аразынга Ийлендир бир чагы салган. «Ине» деп сөске бижииривис «И»и деп үжүк тыптып келген и-ии ис чи-мис ми-мии ис-чи си-лос чи-чии и-мир чиир ли-лии

№ слайда 26 Ээ Эзерлезе Эзерлезин Эмдик аътты Эзерлезин Эмдик аътты Эзерлээштиң Экер,эрес
Описание слайда:

Ээ Эзерлезе Эзерлезин Эмдик аътты Эзерлезин Эмдик аътты Эзерлээштиң Экер,эрес Эр диртсин!

№ слайда 27 Ээ Ча, согун холумда Часпас адар оол мен. Ынчалза-даа кириш чок Ындыг чүү – д
Описание слайда:

Ээ Ча, согун холумда Часпас адар оол мен. Ынчалза-даа кириш чок Ындыг чүү – деп үжүгүл? Тергиин эки билирим дедир «Э» деп үжүк – түр. э-ээ эм ээ-риил эм-ээм эм-ни ээр-лир эл-ээл эм-чи э-риир эр-ээр

№ слайда 28 Ее Огородка, чалга-даа Ооң ажыын көрдүвүс. Дырбааш болуп чалга Дыка - ла үр а
Описание слайда:

Ее Огородка, чалга-даа Ооң ажыын көрдүвүс. Дырбааш болуп чалга Дыка - ла үр ажылдаар.

№ слайда 29 Ее Ле че Че-че-на Ме ре Се-рен Се не сен - мен
Описание слайда:

Ее Ле че Че-че-на Ме ре Се-рен Се не сен - мен

№ слайда 30 Шш Шынаалаза Шынаалазын, шыырак малды Шынаалатсын, Шыырак малды Шынаалаткаш.
Описание слайда:

Шш Шынаалаза Шынаалазын, шыырак малды Шынаалатсын, Шыырак малды Шынаалаткаш. Шынаа – көкке Семиртсин!

№ слайда 31 Шш Олурарым борбак сандай Ойтур кагза, «Ш»-ка дөмей. Ша-ла ша-ры ша-рым Ши-ри
Описание слайда:

Шш Олурарым борбак сандай Ойтур кагза, «Ш»-ка дөмей. Ша-ла ша-ры ша-рым Ши-ри шо-ру шүүр Ши-рээ шу-ру шоор

№ слайда 32 Өө Өөрензе өөрензин Өөрү-биле Өөрензин, Өөрү-биле өөренгештиң Өөрүшкүн өжүрбе
Описание слайда:

Өө Өөрензе өөрензин Өөрү-биле Өөрензин, Өөрү-биле өөренгештиң Өөрүшкүн өжүрбезин, Өөрүшкүзүн өжүрбейн. Өөрү дешпип, Өндүр чорзун!

№ слайда 33 Өө «О»деп үжүк чуглуп чорда, Ортузунга доора шыйыг Өжээн ышкаш чыда каапкан-
Описание слайда:

Өө «О»деп үжүк чуглуп чорда, Ортузунга доора шыйыг Өжээн ышкаш чыда каапкан- «Ө» деп үжүк болу берген. Ө-өө Өр – өөр Ө-рү Өө-рү Ө-ре-ме

№ слайда 34 Д д Даалыктаза Даалыктазын Дазырадыр Даалыктазын Дазырадыр Даалыктааштың Дала
Описание слайда:

Д д Даалыктаза Даалыктазын Дазырадыр Даалыктазын Дазырадыр Даалыктааштың Далай кыдыы четкеш келзин!

№ слайда 35 Дд Хүнден башты чажырар дээш, Хүннүң кедер шляпам бар. Терезин-даа, кандыг-да
Описание слайда:

Дд Хүнден башты чажырар дээш, Хүннүң кедер шляпам бар. Терезин-даа, кандыг-даа боор. «Д» деп үннүң үжүү ол –дур. Да-даа ды-дыы До-доо ду-дуу Де-дээ ди-дии Дө-дөө дү - дүү

№ слайда 36 Бб Барбалаза Барбалазын, Барба долдур База тараа. Буга база бустазын Булут ба
Описание слайда:

Бб Барбалаза Барбалазын, Барба долдур База тараа. Буга база бустазын Булут база бусталзын Булут база бусталзын Буга база бустазын.

№ слайда 37 Бб Борбак хырынныг хирезинде, Боду кадыыр ышкаш баштыг. Кандыг үжүк ындыг ийи
Описание слайда:

Бб Борбак хырынныг хирезинде, Боду кадыыр ышкаш баштыг. Кандыг үжүк ындыг ийик? Харыылаптар кижи бар бе? Ба-баа бо-боо Бы-быы бу-буу Бе-бээ бө-бөө Би-бии бү-бүү

№ слайда 38 Гг Эгиннепкен үжүүн көр даан, Ээтпек баштыг кадыыр ышкаш. Оолакчыгаш ооң – би
Описание слайда:

Гг Эгиннепкен үжүүн көр даан, Ээтпек баштыг кадыыр ышкаш. Оолакчыгаш ооң – биле Оранчок хөй сиген кескен, Ону кандыг үжүк дээр бис?

№ слайда 39 Гг га-гаа го-гоо ге-гээ ги-гии гө-гөө гү-гүү Арга-өрге агаар-дугаар Сырга-сер
Описание слайда:

Гг га-гаа го-гоо ге-гээ ги-гии гө-гөө гү-гүү Арга-өрге агаар-дугаар Сырга-серге чагаа-чугаа

№ слайда 40 Вв Хөглүг, эрес кымыскаяк Ажылдаар дээш даңгаар эртен Көвүрүглеп кежип алган,
Описание слайда:

Вв Хөглүг, эрес кымыскаяк Ажылдаар дээш даңгаар эртен Көвүрүглеп кежип алган, Аргадыва базып бар чор.

№ слайда 41 Вв Ва-вы во-ву Ве-ви вө-вү А-ва ши-ви ши-вээ А-вам шы-выг шы-выы
Описание слайда:

Вв Ва-вы во-ву Ве-ви вө-вү А-ва ши-ви ши-вээ А-вам шы-выг шы-выы

№ слайда 42 Тт Тараала, Тараала, Тараалыгда Тодуг – догаа!
Описание слайда:

Тт Тараала, Тараала, Тараалыгда Тодуг – догаа!

№ слайда 43 Тт Маска туткан Манӊап ор мен. Угааныгбай, Уктап таны. Та-ты то-ту Те-ти тө-т
Описание слайда:

Тт Маска туткан Манӊап ор мен. Угааныгбай, Уктап таны. Та-ты то-ту Те-ти тө-тү та-раа тор-га тө-рээн тор-лаа тор-гу тү-мен

№ слайда 44 Кк Каттырза Каттырзын, Хамык чонну Каттыртсын, Хамык чону Каттыргаштыӊ Кара б
Описание слайда:

Кк Каттырза Каттырзын, Хамык чонну Каттыртсын, Хамык чону Каттыргаштыӊ Кара баарын Кадырзын.

№ слайда 45 Кк Дески черге оожум хонган Дээлдигенге кончуг дөмей «К» деп үжүк ылап – дыр
Описание слайда:

Кк Дески черге оожум хонган Дээлдигенге кончуг дөмей «К» деп үжүк ылап – дыр бе? Катап – катап көрүңер даан. Ка-кы ко-ку Ке-ки кө-кү кас-кыс көс - күс куу-куулар

№ слайда 46 Пп Пактаза Пактазын Пагын долдур Пактазын!
Описание слайда:

Пп Пактаза Пактазын Пагын долдур Пактазын!

№ слайда 47 Пп Хаалга ажык, кириңер че, Кажык адып маргылдажыыл. Меӊээ кым-на уттура-дыр,
Описание слайда:

Пп Хаалга ажык, кириңер че, Кажык адып маргылдажыыл. Меӊээ кым-на уттура-дыр, «П» деп үжүк болу берген. Па-пы по-пу Пе-пи пө-пү пак паш пөш пөс

№ слайда 48 Ӊӊ Даӊгаар эртен «Н» - даа чүү боор, Далаш-биле халып орда, Ээжээндиве, канча
Описание слайда:

Ӊӊ Даӊгаар эртен «Н» - даа чүү боор, Далаш-биле халып орда, Ээжээндиве, канчап чүве, Элдеп кержек кадалган дээр.

№ слайда 49 Ӊӊ Аӊ меӊ чаӊ чеӊ Соӊга коӊга чуӊма таӊма Сээӊ ооӊ Мээӊ аӊаа
Описание слайда:

Ӊӊ Аӊ меӊ чаӊ чеӊ Соӊга коӊга чуӊма таӊма Сээӊ ооӊ Мээӊ аӊаа

№ слайда 50 Хх Хойжулаза Хойжулазын Хондур-дүндүр Хойжулазын, Хондур-дүндүр Хойжулааштыӊ
Описание слайда:

Хх Хойжулаза Хойжулазын Хондур-дүндүр Хойжулазын, Хондур-дүндүр Хойжулааштыӊ Кодан сыӊмас Хойлуг болзун.

№ слайда 51 Хх Узун чудук хирээлээрде, Ууп чадап хинчектенмес. Даван – даяк болган үжүүм
Описание слайда:

Хх Узун чудук хирээлээрде, Ууп чадап хинчектенмес. Даван – даяк болган үжүүм Таныыр силер, боданыӊар. Ха-хы хо-ху Хе-хи хө-хү хар хол хор хөл хир хыл

№ слайда 52 Зз Эник ээрзин Элик огурзун Элик шуут огурзун Эник шуут ээрзин.
Описание слайда:

Зз Эник ээрзин Элик огурзун Элик шуут огурзун Эник шуут ээрзин.

№ слайда 53 Зз Чүге домей үжүк – түр че, Чүү деп бодаар силер, оолдар? за–зы зо-зу зе- зи
Описание слайда:

Зз Чүге домей үжүк – түр че, Чүү деп бодаар силер, оолдар? за–зы зо-зу зе- зи зө-зү бызаа эзер чизе дозу эзир мерзе

№ слайда 54 Жж Кижини кижи кижи дээрге, кижини кижи кижи дээр. Кижини кижи кижи дивеске,
Описание слайда:

Жж Кижини кижи кижи дээрге, кижини кижи кижи дээр. Кижини кижи кижи дивеске, кижини кижи кижи дивес.

№ слайда 55 Жж Хайылбас, эзилбес дээш, Харжыгаш-даа чүзү боор, Изиг хүнден дескеш, «Ж» де
Описание слайда:

Жж Хайылбас, эзилбес дээш, Харжыгаш-даа чүзү боор, Изиг хүнден дескеш, «Ж» деп үжүк болу берген. Жа – жаа жы-жыы жо-жоо жу-жуу Же – жээ жи-жии жө-жөө жү-жүү

№ слайда 56 Йй Ийи чагы аразынга Ийленген оол ырлап орда, Имир дүжүп, чартык ай – даа Ийн
Описание слайда:

Йй Ийи чагы аразынга Ийленген оол ырлап орда, Имир дүжүп, чартык ай – даа Ийниӊ кырын дуглай апкан.

№ слайда 57 Йй Ай ий дой хой Ой өй бай хөй Борбак ай. Чирик ай. Бичии дой.
Описание слайда:

Йй Ай ий дой хой Ой өй бай хөй Борбак ай. Чирик ай. Бичии дой.

№ слайда 58 Ъъ Чаптап көөрге, Чаш куш оглу сагындырар. Авайлап алгырып – даа олурганзыг.
Описание слайда:

Ъъ Чаптап көөрге, Чаш куш оглу сагындырар. Авайлап алгырып – даа олурганзыг.

№ слайда 59 Ъъ Ногаан оът – сиген. Шиштээн эът. Шилги аът. Амданныг аъш-чем. Суггур чаъс.
Описание слайда:

Ъъ Ногаан оът – сиген. Шиштээн эът. Шилги аът. Амданныг аъш-чем. Суггур чаъс. Каътта инек.

№ слайда 60 Ёё Ёзулаза Ёзулазын Ёзулуг –ла Ёнзак болзун!
Описание слайда:

Ёё Ёзулаза Ёзулазын Ёзулуг –ла Ёнзак болзун!

№ слайда 61 Ёё Баштай «Е» - даа базып орда, Башка ийи кушкаш хонган. Езуургааннар ону көр
Описание слайда:

Ёё Баштай «Е» - даа базып орда, Башка ийи кушкаш хонган. Езуургааннар ону көргеш, «Ё» деп үжүк чогаадыпкан. ёзу-чурум Ёзу ёзу – чаӊчыл Ёл-ка Ён-дан

№ слайда 62 Юю Чагы чааскаан туруп бээрге, Чалгааранчыы кончуг боорга, Ойнаар дээрбек кож
Описание слайда:

Юю Чагы чааскаан туруп бээрге, Чалгааранчыы кончуг боорга, Ойнаар дээрбек кожа каапкан. Топтап көөрге, «Ю» деп үжүк Тодуу кончуг костүп турган.

№ слайда 63 Юю Кадарарда хоюм чараш, Харап көөрде, тейим бедик… оюн моюн ойун мойун
Описание слайда:

Юю Кадарарда хоюм чараш, Харап көөрде, тейим бедик… оюн моюн ойун мойун

№ слайда 64 Яя Оӊ холум быктым орта төгериктей даяныпкаш, Оӊ будум хажыымдыва Дөгелендир
Описание слайда:

Яя Оӊ холум быктым орта төгериктей даяныпкаш, Оӊ будум хажыымдыва Дөгелендир хере тепкеш, Ямбылангаш, «Я» деп үжүк болу бердим.

№ слайда 65 Яя ы-яш а-яс а-ян ха-я Куш уялыг,кижи чурт-туг.
Описание слайда:

Яя ы-яш а-яс а-ян ха-я Куш уялыг,кижи чурт-туг.

№ слайда 66 Ьь Тыва сөске биживес Дыка элдеп демдек бар. Орус дылдан алган сөске Ону бижи
Описание слайда:

Ьь Тыва сөске биживес Дыка элдеп демдек бар. Орус дылдан алган сөске Ону бижиир болгай бис.

№ слайда 67 Ьь Конь-ки рубль сен-тябрь Ки-сель пе-че-нье ла-герь
Описание слайда:

Ьь Конь-ки рубль сен-тябрь Ки-сель пе-че-нье ла-герь

№ слайда 68 Фф Ийи холуӊ быктыӊ орта Ийлендир салывыдам. Кандыг үжүк хевири аа Карааӊ орт
Описание слайда:

Фф Ийи холуӊ быктыӊ орта Ийлендир салывыдам. Кандыг үжүк хевири аа Карааӊ орта көстүп кээр-дир?

№ слайда 69 Фф Фа фу Фо фи Фе те-ле-фон фер-ма фар-тук фи-зи-ка фа-ми-ли-я
Описание слайда:

Фф Фа фу Фо фи Фе те-ле-фон фер-ма фар-тук фи-зи-ка фа-ми-ли-я

№ слайда 70 Цц «Ц» деп үжүк Сенчизинде аскан Эмискиктиг Элдеп хууӊ-на.
Описание слайда:

Цц «Ц» деп үжүк Сенчизинде аскан Эмискиктиг Элдеп хууӊ-на.

№ слайда 71 Цц ца це цу цо цы ци тан-цы кон-церт цирк цир-куль
Описание слайда:

Цц ца це цу цо цы ци тан-цы кон-церт цирк цир-куль

№ слайда 72 Щщ Дыргакка ол Дыка дөмей. Дыӊ үш диштиг, Тывыӊар че!
Описание слайда:

Щщ Дыргакка ол Дыка дөмей. Дыӊ үш диштиг, Тывыӊар че!

№ слайда 73 Щщ ще щё щи щёт-ка борщ плащ
Описание слайда:

Щщ ще щё щи щёт-ка борщ плащ


Самые низкие цены на курсы переподготовки

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 50% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Обучение проходит заочно прямо на сайте проекта "Инфоурок", но в дипломе форма обучения не указывается.

Начало обучения ближайшей группы: 25 октября. Оплата возможна в беспроцентную рассрочку (10% в начале обучения и 90% в конце обучения)!

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: https://infourok.ru

Общая информация

Номер материала: ДВ-384492

Похожие материалы