273667
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт ООО «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Другое ПрезентацииПрезентация "Тыва чоннун шажын-чудулгези"

Презентация "Тыва чоннун шажын-чудулгези"

библиотека
материалов
ТЫВА ЧОННУЁ ШАЖЫН-Ч/Д/ЛГЕЗИ

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд ТЫВА ЧОННУЁ ШАЖЫН-Ч/Д/ЛГЕЗИ
Описание слайда:

ТЫВА ЧОННУЁ ШАЖЫН-Ч/Д/ЛГЕЗИ

2 слайд Тывалар хамнаар ч\д\лгелиг чораан. С==лз\редир 18 вектен эгелеп, сарыг шажын
Описание слайда:

Тывалар хамнаар ч\д\лгелиг чораан. С==лз\редир 18 вектен эгелеп, сарыг шажын чоорту нептереп, Тыва чуртунга х\рээ-хиитерни тудуп, аёаа ч\д\лгелиг кижилерни х\лээп ап эгелээн. Ынчангаш Тывага хам ч\д\лге болгаш сарыг шажын деёге сайзыраан.[3]

3 слайд Хамнаар чоруктуё кол утказы – хамныё чер,дээр ээлери-биле харылзаа-холбаалыы.
Описание слайда:

Хамнаар чоруктуё кол утказы – хамныё чер,дээр ээлери-биле харылзаа-холбаалыы. Ооё ачызы-биле ортаа оранныё амыдырал-чуртталгазынга киржип, уштап -баштаары. Ортаа оранче халдаан арыг эвес к/штерни,аарыг-аржыкты арыглап, аштаар.[3]

4 слайд
Описание слайда:

5 слайд Хамнарныё дериг-д\ёг\р\: черлик аё (аргар,кошкар, те-чуёма) кежи-биле шап каа
Описание слайда:

Хамнарныё дериг-д\ёг\р\: черлик аё (аргар,кошкар, те-чуёма) кежи-биле шап каан тырыкы д\ёг\р. Ортузунда авый-шавый быжыглаан тудалыг. Ол тудада быжыглап каан дааш,шимээн \нд\рер коёгулуур, сайгыттар турар. Д\ёг\рн\ё кагар орбазын аё бышкаа-биле шыпкаш, кадак, чалама, бичии коёгулуурлар, тырыкы оилзектер-биле каастап каан болур.[3]

6 слайд Хам кижиниё тону. Кандыг-ла бир быжыг материалдан азы чымчады эттеп каан тас
Описание слайда:

Хам кижиниё тону. Кандыг-ла бир быжыг материалдан азы чымчады эттеп каан тас алгыдан даараан болур.[3]

7 слайд Буддизм (сарыг шажын) дээрге эрте-бурунгу чүдүлге-дир, ооң сорулгазы болза ам
Описание слайда:

Буддизм (сарыг шажын) дээрге эрте-бурунгу чүдүлге-дир, ооң сорулгазы болза амылыг амытаннарны човулаңдан хостаары болгаш төнчү чок доктаамал аас-кежикти чедип алырынга оларга дуза чедирери болур.[1]

8 слайд Будда деп сөс Арыг Угаанның Чырык Байдалын демдеглеп турар. Бодунуң угаанын д
Описание слайда:

Будда деп сөс Арыг Угаанның Чырык Байдалын демдеглеп турар. Бодунуң угаанын долузу-биле арыглап алган болгаш бүгү-ле чаагай буян кежиктерниң шуптузунуң бүде бээрин чедип апкан ындыг кижини Будда дээр. Амылыг амытан бүрүзү Будда болу берип болур.[1]

9 слайд Кым ылап-ла сеткил-чүрээниң ханызындан Үш Ыдык Эртинелерден (Буддадан, Дхарма
Описание слайда:

Кым ылап-ла сеткил-чүрээниң ханызындан Үш Ыдык Эртинелерден (Буддадан, Дхармадан, Саңхадан) бодунга Авыралды тып алган болгаш үүлениң кылдынган чылдагааны-биле бүде берген түңнелиниң аразында харылзааны эки медереп билир кижи буддист кижи ол болур. А хилинчек-човулаң оранының бурганнарындан болгаш оларга дөмей амытаннардан Авырал дилеп ап чоруур, а ол ышкаш үүле дугайында хоойлуну чандыр-соора билип алган кижини буддист эвес кижи дээр.[4]

10 слайд Буддизмниң алызында барып бүдүрер төнчү сорулгазы – Будданың байдалын азы Ары
Описание слайда:

Буддизмниң алызында барып бүдүрер төнчү сорулгазы – Будданың байдалын азы Арыг Угаанның Чырык Байдалын чедип алыры.[4]

11 слайд Будданың Ачылыг Өөредииниң утказы – өске амылыг амытаннарга хора чедирбези, о
Описание слайда:

Будданың Ачылыг Өөредииниң утказы – өске амылыг амытаннарга хора чедирбези, ооң үндезини – кээргээчел сеткил азы өске амылыгларның орнунга бодун салып, оларның байдалын медереп билири[4]

12 слайд Будданың суртаалдап турганы чүдүлге- сүзүглелдиг кыйгырыының чүрээнде Ыдыктыг
Описание слайда:

Будданың суртаалдап турганы чүдүлге- сүзүглелдиг кыйгырыының чүрээнде Ыдыктыгларның Дөрт Ачылыг Чаагай Шыннары туруп турар

13 слайд Човулаңнарны соксадыпта- рынга чедире бээр орук (арга) :
Описание слайда:

Човулаңнарны соксадыпта- рынга чедире бээр орук (арга) :

14 слайд Сарыг шажында \ш ыдыктыг ховар дээди эртине Будданы, Дхарманы, Саңханы - Үш Ы
Описание слайда:

Сарыг шажында \ш ыдыктыг ховар дээди эртине Будданы, Дхарманы, Саңханы - Үш Ыдыктыг Ховар Дээди Эртинелер дээр.[1]

15 слайд Үш Ыдыктыг Ховар Дээди Эртинелерниң чаңчаан демдээ
Описание слайда:

Үш Ыдыктыг Ховар Дээди Эртинелерниң чаңчаан демдээ

16 слайд "Будда" деп сөс Арыг Угаанның Чырык Байдалын илередип турар. Бодунуң угаанын
Описание слайда:

"Будда" деп сөс Арыг Угаанның Чырык Байдалын илередип турар. Бодунуң угаанын долузу-биле арыглап алган болгаш бүгүле-чаагай буян-кежиктерниң - шуптузун бүде бээрин чедип апкан ындыг амытанны "Будда" дээр. Амылыг амытан бүрүзү Будда апарып болур.[1]

17 слайд Будданың Өөредиин "Дхарма" дээр. Мага-боттуң, аас-сөстүң болгаш угаанның беди
Описание слайда:

Будданың Өөредиин "Дхарма" дээр. Мага-боттуң, аас-сөстүң болгаш угаанның бедик чүдүлге-сүзүк-биле кылганы бүгү-ле үүле-херектерин база "Дхарма" дээр. "Ёзулуг Дхарма" дээрге Үш биле Дөрт дугаар Алыс Шын болур.[1]

18 слайд «Саңха» - Арья деңнели чеде берген, азы куруг шынарны дорт көрүпкен, амытанна
Описание слайда:

«Саңха» - Арья деңнели чеде берген, азы куруг шынарны дорт көрүпкен, амытаннар. Чок болза Өөредигни хүн-бүрүде боттандырып турар болгаш Будданың айытканы орукту ёзулуг эдерип чоруур кижилер бөлүүн "Саңха" деп болур.[1]

19 слайд  Сарыг Шажында бар мөргүлдер болгаш байырлалдар : Буддийжи мөргүлдү хурал хур
Описание слайда:

 Сарыг Шажында бар мөргүлдер болгаш байырлалдар : Буддийжи мөргүлдү хурал хураары дээр. Хурал деп сөстү дорт тайылбырлаарга “чыыш” дээн. Биче хураар хуралдар болгаш улуг хураар хуралдар база бар. Биче хураар хуралдарны хүннүң-не номчуур. Чаңчыл езугаар олар дүъште 12 шакта, дүъш соонда 15 шакта эгелээр болгаш бир шак азы бир шак чартык үргүлчүлээр.  Буддийжи календарь ай-биле санаттынар болгаш ол христианнарның ажыглап турары хүн-биле санаар календарьдан ылгалдыг, ынчангаш григориан календарь-биле хуралды хураап эрттирериниң шыңгыы тодаргай хүнү чок болуп турар. [1]

20 слайд 1. Шагаа хуралы (Чаа-Чылга тураскааткан мөргүл) 2. Дуйнхор хурал (Калачакра Б
Описание слайда:

1. Шагаа хуралы (Чаа-Чылга тураскааткан мөргүл) 2. Дуйнхор хурал (Калачакра Бурганга тураскааткан байырлал) 3. Дончод хурал (Будда Шакьямуни Бурганның  төрүттүнген, Чырык Угаан байдалы чеде берген болгаш Паранирвана байдалынче кире берген хүнү) 4. Майдыр эргилдезиниң хуралы (Келир үениң Буддазын уткууруңга баш буруңгаар белеткенири) 5. Лхабаб Дуйсен хурал (Будда Бурганның Арыг Тушита оранындан черже бадып келгени) 6. Чула хуралы (Зоңгава Башкының Нирванаже кире берген хүнү) Бо хуралдарны шуптузун Тываның бүгү хүрээлериңге чаңгыс ол-ла үеде хары угда эрттирип турар.[1] Улуг хуралдар (чыл тургузунда хураар аайы-биле)

21 слайд Дөрт кижиниң хевири - буддизмде билиишкин. Будда кижилерниң дөрт хевири бар д
Описание слайда:

Дөрт кижиниң хевири - буддизмде билиишкин. Будда кижилерниң дөрт хевири бар деп чугаалаан: Дүмбейден дүмбейже бар чыдар кижи 2. Дүмбейден чырыкче бар чыдар кижи 3. Чырыктан дүмбейже бар чыдар кижи 4. Чырыктан чырыкче бар чыдар кижи[1]

22 слайд Амгы \еде тыва чоннуё аразында хам ч\д\лге болгаш сарыг шажын ам-даа улам-на
Описание слайда:

Амгы \еде тыва чоннуё аразында хам ч\д\лге болгаш сарыг шажын ам-даа улам-на сайзыравышаан.

23 слайд Кичээнгейиёер дээш улуу-биле четтирдим!
Описание слайда:

Кичээнгейиёер дээш улуу-биле четтирдим!

24 слайд Литература http://tyv.wikipedia.org Google картинки Самбуу И.,Самбуу М.Д. Тыв
Описание слайда:

Литература http://tyv.wikipedia.org Google картинки Самбуу И.,Самбуу М.Д. Тыва чоннурн бурунгу ажыл-агыйы, амыдыралы/И.Самбуу., М.Д.Самбуу// Кызыл -2004 5. Яндекс картинки 4. Обычаи и традиции буддизма, почитаемые в семье. Религиозно-просветительское издание. Чотпун-оол оглу Чочагар. На тувинском языке. - Кызыл: ОАО "Тываполиграф", 2012

25 слайд ТывКУ-нуң Кызылдың башкы институдунуң хүндүскү салбырының 5-ки курузунуң студ
Описание слайда:

ТывКУ-нуң Кызылдың башкы институдунуң хүндүскү салбырының 5-ки курузунуң студентизи Куулар Айрана Маадыр-ооловнаныё кылган презентациязы

Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Педагог-библиотекарь
Курс профессиональной переподготовки
Библиотекарь
IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Для дошкольников и учеников 1-11 классов Рекордно низкий оргвзнос 25 Р. 16 предметов Узнать подробнее
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация
ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Подростковый возраст - важнейшая фаза становления личности»
Курс профессиональной переподготовки «Маркетинг: теория и методика обучения в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Методика написания учебной и научно-исследовательской работы в школе (доклад, реферат, эссе, статья) в процессе реализации метапредметных задач ФГОС ОО»
Курс повышения квалификации «Управление финансами: как уйти от банкротства»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по подбору и оценке персонала (рекрутинг)»
Курс повышения квалификации «Применение MS Word, Excel в финансовых расчетах»
Курс повышения квалификации «Экономика: инструменты контроллинга»
Курс повышения квалификации «Финансы: управление структурой капитала»
Курс повышения квалификации «Финансы предприятия: актуальные аспекты в оценке стоимости бизнеса»
Курс профессиональной переподготовки «Управление сервисами информационных технологий»
Курс профессиональной переподготовки «Организация технической поддержки клиентов при установке и эксплуатации информационно-коммуникационных систем»
Курс профессиональной переподготовки «Организация системы менеджмента транспортных услуг в туризме»
Курс профессиональной переподготовки «Политология: взаимодействие с органами государственной власти и управления, негосударственными и международными организациями»
Курс профессиональной переподготовки «Информационная поддержка бизнес-процессов в организации»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.