Инфоурок / Начальные классы / Рабочие программы / Программа для учащихся на дому

Программа для учащихся на дому

библиотека
материалов

Торээн чугаа 4 класс.

Тайылбыр бижик. Бо программаны 1-4 класстарнын номчулга кичээлинге таарыштыр тургускан. Бо класстарда ооренип турар уругларнын билиг-мергежилинин бедиин бармыдаалааш, бердинген темаларга немелде материалдарны киирген. Ол ажылдын кол угланыышкыны уругларнын чугаазын сайзырадыры, ниити билиин бедидери, ооренип турар чуулун сайгарып,болуктеп, деннеп, туннеп билиринге оларнын иштинден кол болгаш чугула чуулдерни тып тайырбырлаарынга оореникчилерни чанчыктырар .

4-ку классты доозуп турар уруглар номчулгага дараазында чуулдерни билген турар:

-берге эвес созуглелди литературлуг шын адаашкын ёзугаар медерелдиг, аянныг, чугурту номчуур. Аянныг номчулгага белектенип ап билир болгаш рольдар аайы-биле аянныг номчуур. Номчулганнын темпизин шын сагып билир, чыл тончузунде таныш эвес созуглелди номчуурунун дургени 1 минутада 75-90 хире сос.

-созуглел-биле ажыл. Созуглелдин кезектеринин дес-дараалашкаан болгаш утка талазы-биле аразында харылзааларын барымдаалап, номчаан чуулунун планын тургузары . Улуг эвес чогаалда авторнун кол бодалын илередип шыдаары.

-чогаалдын киржикчилеринин чугаазын болгаш чуну кылып турарын барымдаалап, оларны унелеп билири.

-бодунун тургузуп алган планын ёзугаар номчаан чуулунун утказын допчулап чугаалап билир. Корген-билген болгаш хайгаараан чуулдеринин дугайында чечен чугаа тургузуп билири. Состун созуглелде кирген утказын тайбарлап билири. Бойдуска азы кижилерге характеристика бээринге эргежок чугула чеченчиткен состер болгаш илередиглерни база созуглелди тып билири.

- Чогаалдын хевирлери-биле таныжылга . Улустун аас чогаалынын хевирлери :тоол , ыр, улегер домактар , тывызыктар. Кожамыкта , дурген-чугаалар , чечен-мерген чугаалар.

-Басня болгащ оон онза чуулдери :ойзуп чугаалаары , маадырлары , кол бодалы , дылы.

Календарь-темалыг план

Эрттирер хуну

Кичээлдин темазы

Бажынга онаалга

Номчуурунун хевирлери, аргалары

Ѳѳреникчилернин билиинге

негелделер

план

факт

Бистин тѳрээн чуртувус

1Делегейде эн-не делгем. В. Серен-оол «Мээн Тывам».

Арын 4 – 5, айтырыгларга харыылаар

Медерелдиг, шын болгаш аянныг номчулга.

Тыва Республика Россиянын составында. Россиянын болгаш Тыванын символдары. Тыва-биле кызыгаарлажып турар кожалары. Азия диптин товунде Тыва. Торээн черинин онзагай, каас-чаражын, чогаалчынын чуртунга чоргааралын коргускени.


2К. Шойгу «Бижикке ооренгенгим»

Арын 23, шулукту шээжилээр

Шын, аянныг, медерелдиг номчулга.


Тыва бижиктин тоогузун болгаш оон ундезилекчилерин билири.

3М. Олчей-оол «Ужен хулбус».

С. Сарыг-оол «Кузун»;


«Ужен хулбус», номчааш, утказын чугаалаар

Арын 35, шулукту шээжилээр

Шын, аянныг, медерелдиг номчулга.

Медерелдиг, аянныг болгаш шилилгелиг номчулга.

Тыва ужук-бижикти, тыва чон канчаар сонуургап, ооренип, унелеп чораанын медереп чугаалап билири. Улдегер домактарнын утказын тайылбырлап шыдаары.

Шулукту анализтеп билири, аянныг номчууру. Чуруктун утказынга кыска чугаа тургузуп билири. Созуглелдин кол утказын билири. Улегер домактарнын утказы. Кежээ, дузааргак аажы-чанны хевирлээр.


4К.Тоюн «Аяс».

О. Сувакпит «Найырал»; Б. Ховенмей «Адазынын айбызынга».

Арын 58, номчааш, утказын чугаалаар

Медерелдиг, шын аянныг номчулга. Кезектерге ат бээр.

Кезек бурузунун кол утказын илередир домактарны тыпкаш, аттан бергеш тайылбырлаар. Кол маадырнын тура-соруктуун, дидим, эрестиин чугаалаар. Шулуктун кол утказын тайылбырлап шыдаары.


5Ч. Кара-Куске «Сос дыннаваска».

Арын 70, аянныг номчулга

Медерелдиг, шын аянныг чугурту номчулга.

Чугаанын кол утказын оон ады-биле дууштуруп, сос дынаваска чуге чедирип болурун билиндирер.


6И. Крылов «Корунчук болгаш Сарбашкын» (басня); К. Тоюн «Куске» (басня).


Арын 78, басняны шээжилээр

Медерелдиг, шын аянныг чугурту номчулга.

Басня номчулгазынын аяннын, утказын билиндирер. .Деннелгени болгаш домейлээшкинни авторнун ажыглааны

Улустун аас чогаалы

7«Алды алышкы» (тыва улустун тоолу). «Бе бажы» (орус улустун тоолу); «Уш тажы» (индий улустун тоолу).


Арын 90, аянныг номчулга

Рольдап, аянныг номчулга.

Аас чогаал дугайында билиин сайзырадыр. Тоолду утка талазы-биле кезектерге чарып алгаш утказын тоол аяннын ажыглап чукгаалап ооренир.

8Исчи.(казак улустун тоолу). С.Сурун-оол Байлан. (тоол).

Тоолдарны номчааш, утказын чугаалаар

Аянныг, дынзыг ун-биле, медерелдиг номчулга.


Тоолдун кол утказын билиндирер. Кээргээчел, дузааргак сеткилдиг, эскериичел чорукка кижизидер.

9С. Бюрбю «Бора-Шиижек».

Тоолду номчааш, утказын чугаалаар

Аянныг, дынзыг ун-биле, медерелдиг номчулга.


Тоолдун кол утказын билиндирер. Кээргээчел, дузааргак сеткилдиг, эскериичел чорукка кижизидер.

10Тывызыктар, улегер домактар, дурген чугаалар.

5-5 тывызык, улегер домак шээжилээр, 1 дурген-чугаа доктаадыр


Моорейлежир.

Улегер домак, тывызыктарнын болуктерин, утказын билиндирер.

11Оскус-оол биле Элчиген-Кулак хаан (тоолчургу болгаш тоогу чугаалар).

Тарбаган биле Кошкар. Сут-Хол. Шеми (тоолчургу болгаш тоогу чугаалар).


Арын 113, номчааш, утказын чугаалаар


Аянныг, рольдап номчуур


Чугаанын утказынга хамаарышкан айтырыгларга харыылаар. Бодунун билир чугаазын чугаалаар.

Кол утказын кысказы-биле чугаалаар.

12А. Шоюн «Ыяштаан адашкылар»

Арын 128, айтырыгларга харыылаар

Аянныг, медерелдиг номчулга Илчирбелеп, номчуур

Утказын чугаалап, амыдырал-биле холбап билири.

13С. Хертек «Озалдыг ужурал»; М. Кенин-Лопсан «Чаа чылдын Шагаазы».


Арын 136, шулукту шээжилээр

Медерелдиг, шилилгелиг номчулга

Номчааш айтырыгларга харыылап ооренир.

Тыва чоннун чаагай чанчылдары

14М.Кенин-Лопсан «Кырган-авам чугаалары».

Кырган-аваларындан бир солун чугаа дыннап эккээр


Медерелдиг аянныг номчулга

Кырган-авазынын чугааларындан тыва улустун чанчылдарын билиндирер.

15Ч. Чулдум «Шагаа».

Шагаада албан сагыыр чуулдерни, чанчылдарны бижиир


Медерелдиг шын номчулга

Шагаа дугайында билиглерин чугаа-биле сайзырадыр.

16Ыяш кезерде йорээл салыры. Ч. Конгар «Чанчылывыс чараш».

Арын 150, шулукту шээжилээр

Аянныг болгаш медерелдиг номчулга

Йорээлдерни болгаш шулукту номчааш, бойдуска камныг болурун, оон ужур-утказын билиндирер.


Кижи, бойдус, экология, кадыкшыл

17М.Кенин-Лопсан «Кестирген пош»; К.Мунзук «Чодураа».

Арын 158, шулукту шээжилээр

Аянныг болгаш сергек ун-биле

Шулуктун утказын одуруглар аайы-биле сайгарып чугаалап ооренир. Авторнун чагыын сактап алыр.


18К.-Э. Кудажы «Хулбузек».

Арын 159, номчааш, утказын чугаалаар

Медерелдиг, аянныг, шилилгелиг номчулга.

Чечен чугааны номчааш утказын элдээрди чугаалап билирин чанчыктырар. Оолдун ог-булези буянныг чуулду кылгагынга даянып алгаш, уругларны чараш мозу-шынарга кижизидер.


19
М.Эргеп «Буян-кежик»

С.Тамба «Хайыралыг булун».

Арын 173, номчааш, утказын чугаалаарМедерелдиг, аянныг, шилилгелиг номчулга.

Буянныг чорук кылган чылгычы кандыг аас-кежиктиг болганын болгаш чуге бо чечен чугааны «Буян-кежик» деп адаанын билиндирер.

Айыыл-халапка таварышкан аннарга буянныг чуулду чедирерин билиндирер.


Февраль 23 – Ада-чурт камгалакчыларынын хуну

20С.Пюрбю «Тайбын иштин танныылы»; И.Кузнецов «Полктун оглу».


Арын 252, шулукту шээжилээр

Аянныг, медерелдиг номчулга

Аянныг номчааш, утказын чугаалап ооренир. Чурук чуруур.

Март 8 – Бугу делегейнин херээженнеринин хуну

21А. Шоюн «Март 8 дугайында»; К.Мунзук «Кады чор сен, авай».

Авазынын портредин чуруур

Шын, аянныг номчулга

Байырлалдын тоогузун, аянныг номчуп утказын эдертип чугаалаары. Республикада сураглыг херээженнернин аттарын чугаалаар.


22Х. Анчымаа-Тока «Иенин буяны»;

З. Намзырай «Кырган-ава оорушкузу».


Арын 262, шулукту шээжилээр

Медерелдиг, аянныг номчулга

Ава, кырган-ава кижинин амыдыралын болгаш ажы-толунге ынаан чогаалдардан номчааш, чугаалап ооренир.

Час

23Г. Скребицкий «Частын будуузунде»;

С. Сарыг-оол «Час».

Арын 188, шулукту шээжилээр

Медерелдиг, аянныг номчулга

Чогаалдан болгаш бодунун хайгааралындан частын демдектерин демдеглеп чугаалаар. Шулукте болгаш чечен чугаада частын демдектерин деннеп коор.


24Э.Кечил-оол «Эрээн шанак»; Ю. Кюнзегеш «Частын ыры».

Арын 194, шулукту шээжилээр

Медерелдиг, аянныг номчулга

Чугаанын утказын шын, тодаргай дамчыдары. Шулукту аянныг номчааш, утказын сайгарар.


25С. Сарыг-оол «Чаагай час»

С.Таспай «Дуруяа оолдары».


Арын 197, номчааш, утказын чугаалаар

Аянныг болгаш медерелдиг номчулга

Дуруяа куштун амыдырал-ижин билип алыр. Утказын чугаалап ооренир.

Амыдырал болгаш куш-ажыл

26М. Олчей-оол «Ажыл турда»

О.Саган-оол «Кадарчы – маадыр».

Арын 201, шулукту шээжилээр

Медерелдиг, аянныг номчулга. Рольдап номчудар.

Ажыл дээрге чуртталга, амыдырал, чону дээш, чурту дээш ажылдаарга чоргааранчыг, оорунчуг, ол алдар-дыр деп чувени уругларга билиндирер.


27М.Эргеп «Чартык арбай»

С.Сурун-оол «Моортай биле тоолай» (басня)

Арын 216, басняны шээжилээр

Медерелдиг, аянныг, рольдап номчуур.


Чугаанын утказын айтырыглар дузазы-биле сайгарар. Баснянын кол бодалын болгаш утказын сайгарып чугаалаар.

28Е.Бады-Моге «Бызаалар кадарышканым»

Арын 217 номчааш,утказын чугаалаар

Аянныг шилилгелиг номчулга

Ажыл кижини амыдыралга ооредир деп чуулду уругларга билиндирер

Апрель 12 – Космонавтика хуну

29Ю.Гагарин «Мен чуну корген мен»; М.Сат «Сылдыстар».

Арын 265, номчааш, утказын чугаалаар

Медерелдиг чугурту номчулга

Байырлалдын тоогузун, сураглыг космонавтыларнын аттарын билири. Ю. Гагариннин сактыышкынын номчааш, чугаалаар. Сылдыстар чуну билгенин чугаалаар.


Май 1 болгаш 2 – Частын болгаш куш-ажылдын байырлалы

30А.Шоюн «Май бирнин байырлалы»; Ю.Кюнзегеш «Май».

Арын 268, шулукту шээжилээр

Медерелдиг, аянныг болгаш шилилгелиг номчулга.


Байырлалдын тоогузун, оон канчаар тыптып келгенин билип алыр.

Май 9 – Тиилелге хуну

31З.Намзырай «Он санитар кыс»; Т.Кызыл-оол «Бурзекейнин ады».

Эки турачыларнын аттарын бижиир

Медерелдиг, аянныг болгаш шилилгелиг номчулга.

Тиилелгеге бугу чоннун оорушкузун болгаш дайзынга удур демиселге тыва араттарнын киириштирип турган улуг-хуузун чогаалдар дамчыштыр билиндирер.


Чай

32К.-Э.Кудажы «Кызыл-каттын чагыы»; Х.Ойдан-оол «Ак анчы».

Арын 232, шулукту шээжилээр

Шилилгелиг, аянныг номчулга

Чечен чугаадан чайнын демдектерин, анчынын ак -сеткилдиин, тывынгыр-дидимин допчулап чугаалаар.33Ш.Суван «Чуреккир»

Арын238, номчааш, утказын чугаалаар


Шилилгелиг, аянныг номчулга

Дириг амытаннарга камныг кичээнгейлиг болурун кижизидер

34

Б.Ондар «Хербис даанга».

Арын 242, номчааш, утказын чугаалаар


Дынзыг ун-биле медерелдиг, аянныг номчуурЧугаанын утказын айтырыглар дузазы-биле сайгарар. Чечен чугаанын кол бодалын болгаш утказын сайгарып чугаалаар.Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-054020

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG