Скачивание материала началось

Предлагаем Вам установить расширение «Инфоурок» для удобного поиска материалов:

ПЕРЕЙТИ К УСТАНОВКЕ

Новый курс повышения квалификации!

Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии обучения

Разработан летом 2020 специально для учителей

Успеть записаться

-50% До конца лета

Каждую неделю мы делим 100 000 ₽ среди активных педагогов. Добавьте свои разработки в библиотеку “Инфоурок”
Добавить авторскую разработку
и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Украинский язык Рабочие программыПрограмма факультатива украинский язык

Программа факультатива украинский язык

библиотека
материалов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 16 ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(МБОУ «СШ № 16»)
«Рассмотрено» «Принято» «Утверждаю»

на заседании МО на заседании Директор школы

от 28.08. 2015 г. Педагогического совета __________ О.А. Донцова протокол № 1 от 31.08.2015 г. Приказ № 310/01-03 Руководитель МО протокол № 16 от 31.08.2015г.

_________ Е.Б.Борзыкина
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ

ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ «ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ» для 10 классов

на 2015 - 2016 учебный год
Составитель программы:

Литвиненко Любовь

Александровна

учитель украинского языка и литературы

специалист первой категории

_____________________


г. Евпатория 2015г.

Пояснювальна записка

Робоча програма факультативного курсу з української мови «Цікаве мовознавство» розроблена на основі програми « Українська мова» 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання /. Бондаренко, О.М. Біляєв, Л.М. Паламар, В.Л.Кононенко. - Чернівці. – Видавничий дім «Букрек», 2005. Програма складена для основної школи та розрахована на 34 години, згідно з особливостями регіону Республіки Крим.

Програму розроблено для здійснення потреби учнів у вивченні української мови як однієї з державних мов Республіки Крим згідно із ст.10 Конституції Республіки Крим та Робочого навчального плану основної загальної освіти та старшої загальної освіти МБЗЗ «СШ № 16». Години виділено з регіонального компоненту Робочого навчального плану МБЗЗ «СШ № 16».


Нормативно-правове і інструктивно-методичне забезпечення викладання факультативного курсу «Цікаве мовознавство»

в освітніх закладах загальної освіти визначають наступні нормативні документи:

 1. Федеральний державний освітній стандарт основної загальної освіти / Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17.12.2010 р. №1897);

 2. Про затвердження федерального переліку підручників, які рекомендовані до використання в освітньому процесі у 2014/2015 навчальному процесі;

 3. Закон РФ « Про освіту»;

 4. Наказ Міносвіти РФ від 05.03.2004 р. №1089 «Про затвердження федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

 5. Лист Міносвіти РФ від 20.02.2004 р. №03-51-10/14-03 «Про введення федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

 6. Наказ Міносвіти РФ від 09.03.2004 р. №1312 «Про затвердження федерального базисного навчального плану і приблизних навчальних планів для загальноосвітніх закладів РФ, які реалізують програми загальної освіти»;

 7. Федеральний компонент державного стандарту загальної освіти, затверджений наказом Міносвіти РФ №1089 від 09.03.2004;

 8. Федеральный базисный учебный план для основного общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004;

 9. Наказ Міністерства освіти, науки і молоді Республіки Крим від 28.05.2014 р. №35 «Про використання Методичних рекомендацій із роботи з документами в загальноосвітніх закладах Республіки Крим».


Підручники:

 1. Українська мова: Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / Н.Бондаренко. – К.: Освіта, 2005.

 2. Українська мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / О.М.Горошкіна, А.В.Нікітіна, Л.О.Попова. – К.: Знання України, 2006. – 240 с.: іл..

 3. Українська мова: Підручник для 7 класу загальноосвітніх закладів з навчанням російською мовою / А.А.Ворон, В.А.Солоненко. – К.: Освіта, 2007. – 240 с.

 4. Українська мова: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням рос. мовою / Н.В. Бондаренко, А.В. Ярмолюк. – К.: Освіта, 2008. – 336с.

 5. Українська мова: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою/ Н.Бондаренко, А.Ярмолюк. – К.: Освіта, 2009.

Формування людини як особистості з високим інтелектуальним рівнем, як яскравої творчої індивідуальності неможливе без досконалого володіння мовою. Адже мова — це скарбниця духовних надбань нації і найважливіший засіб спілкування.

Факультативний курс з української мови «Синтаксис сучасної української мови» у 9 класі активно сприятиме формуванню в учнів навичок літературного мовлення, правильно висловлювати свої думки, грамотно передавати їх на письмі.

Мета курсу — формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка вільно володіє всіма засобами рідної мови в процесі комунікації, відзначається свідомим ставленням до мови, високою мовною компетентністю й готовністю до подальшого професійно орієнтованого навчання; допомога учням поглибити теоретичні відомості із синтаксису простого речення, засвоєння їх практично.

Завдання курсу:

 1. ознайомити учнів з мовною системою як основою для формування мовних умінь і навичок;

 2. дати ґрунтовні й системні знання про синтаксис простого речення

 3. формувати вміння і навичок використовувати мовні знання на практиці;

 4. аналізувати, зіставляти, порівнювати та узагальнювати мовні явища;

 5. навчити учнів чітко, аргументовано доводити думку, ілюструючи прикладами, робити висновки;

 6. редагувати й аналізувати речення, тексти відповідно до поставленої мети, правильно й доречно вживати прості речення у власних висловлюваннях;

 7. збагачувати, уточнювати й активізувати лексичний запас школярів;

 8. виховувати в учнів свідоме прагнення до вивчення рідної мови, удосконалювати власне мовлення.

Мовна та мовленнєва змістові лінії є основними, які визначають безпосередній предмет навчання, його структуру.

Зміст мовленнєвої змістової лінії викладається за принципом структурної систематичності, який передбачає поступове ускладнення й поглиблення мовленнєвознавчих понять і формування вмінь у всіх видах мовленнєвої діяльності.

Зміст мовної змістової лінії подається за лінійним принципом, що доповнюється внутрішньопредметними зв'язками, які зумовлюють систематичне й різнобічне збагачення мовлення учнів лексико-фразеологічними, граматичними, стилістичними засобами, удосконалення мовних і мовленнєвих умінь.

Призначення мовної змістової лінії здійснюється в процесі засвоєння учнями системних знань про мову і формування на їх основі відповідних умінь як засобу пізнання, спілкування, самовираження людини.

Соціокультурна змістова лінія є засобом опанування національних і загальнолюдських культурних і духовних цінностей, нормами, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному й морально-етичному розвиткові особистості, органічному входженню її в соціум.

Форми організації

Найефективнішими формами організації роботи під час засвоєння учнями знань і формування навичок із синтаксису є лекційні, семінарські заняття, уроки-практикуми, уроки ділової гри, уроки-проекти.

Для формування правописних умінь і навичок допоможуть такі види робіт: неускладнене і ускладнене списування, навчальні, вибіркові, попереджувальні, творчі, вільні диктанти, диктанти-дослідження, диктанти-трансформації, творче моделювання, конструювання, тестові завдання.

Очікувані результати

Учні повинні:

 • знати теоретичний матеріал із синтаксису простого речення й практично володіти пунктуаційними нормами української літературної мови;

 • уміти визначати структуру простого ускладненого й неускладненого речення в текстах різних типів і стилів мовлення;

 • правильно аналізувати й конструювати прості речення, пояснювати за допомогою правил вивчені пунктограми, знаходити їх у чужому та власному мовленні;

 • використовувати у власних висловлюваннях прості синтаксичні конструкції;

 • користуватися навчально-довідковою літературою.

У програмі подано орієнтовний розподіл годин. Учитель має змогу в разі потреби вносити в нього деякі корективи. Факультативний курс розраховано на викладання у 9 класі протягом року (35 годин, 1 година на тиждень).

Мета вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання полягає у створенні оптимальних умов для становлення духовно багатої особистості, яка володіє уміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися виражальними засобами української мови, її видами, типами, стилями, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності, вільно орієнтується у всезростаючому інформаційному потоці, вміє формувати й обстоювати власну думку, громадянську позицію щодо тих чи інших подій і явищ (у тому числі суспільних), давати їм адекватну оцінку, самонавчатись і самовдосконалюватись.

Оскільки оволодіння мовою – важлива складова соціально-культурної діяльності, мовна освіта повинна ставити за мету:

а) навчити розуміння нової культури (міжкультурного взаєморозуміння);

б) оволодіти міжкультурною комунікацією, тобто вмінням спілкуватися з носіями іншої культури.

Сформульована мета потребує розв’язання таких завдань:

 1. вироблення потреби у вивченні української мови;

 2. формування і розвиток умінь і навичок спілкування, вільного вираження думок і почуттів у різних сферах приватного і суспільного життя на основі засвоєння базових мовленнєвих знань, вироблення умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань; оволодіння культурою мовлення;

 3. формування в учнів базових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і навичок на основі засвоєння норм української літературної мови, її виражальних засобів;

 4. вироблення умінь сприймати мову як мистецьке явище, що має естетичну цінність;

формування гуманістичного світогляду, духовного світу учнів, їхніх моральних і естетичних переконань.

Результати вивчення факультативного курсу з української мови «Цікаве мовознавство»

Особистісні:

 1. Розуміння української мови як однієї з основних нацїонально-культурних цінностей українського народу;

 2. Усвідомлення естетичної цінності українського народу; поважне ставлення до української мови;

 3. достатній обєм словникового запасу і засвоєння граматичних засобів для вираження думок і почуттів у процесі спілкування.

Метапредметні:

 1. володіння всіма видами мовленнєвої діяльності ;

 2. застосування набутих знань, умінь і навичок у повсякденному житті;

 3. здатність використовувати українську мову як засіб отримання знань з інших предметів;

 4. комунікативна взаємодія з оточуючими у процесі мовленнєвого спілкування.

Предметні:

 1. уявлення про українську мову як мову українського народу, одну з державних мов Республіки Крим, засобі спілкування;

 2. розуміння визначної ролі мови в розвитку інтелектуальних і творчих здібностей особистості;

 3. володіння всіма видами мовленнєвої діяльності

 4. засвоєння основ наукових знань про українську мову;

 5. засвоєння базових понять лінгвістики;

 6. проведення різноманітних видів аналізу слова, синтаксичного аналізу словосполучення і речення, аналізу тексту;

 7. усвідомлення естетичної функції української мови.

Орфографічний режим

6.1. Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім (чорним) чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).

6.2. Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).

6.3. Дату класної, домашньої роботи з літератури у 5-9 записують так: у першому рядку дату записують словами, а в другому – вид роботи (класна, домашня) наприклад

Перше жовтня

Класна робота

у 10-11 класах у робочих зошитах з української літератури – інше оформлення: на березі зазначають дату цифрами.

6.4. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

6.5.Зразок підпису зошита:

Зошит

для робіт з української мови

учня 8-А класу

МБЗЗ «СШ № 16»

Кучеренка Захара


Навчально-методичне забезпечення (для вчителя)

 1. Морозова Л.Г. Українська мова. 10 клас: Плани-конспектів уроків. 2-е видання. – Харків: «Ранок», 2002. – 304 с.

 2. Заболотний О.В. Українська мова. 10 клас: Книжка для вчителя: К.:Генеза, 2013. - 328с.

 3. Марченко О.Д. Нартова Л.В. Збірник диктантів з української мови. 5 – 11 класи. – Харків: Ранок, 1999. – 256 с.

 4. Збірник вправ і завдань з української мови для учнів 5 – 11 класів/ Уклад. К.І. Приходченко. – Д.: Сталкер, 1999.- 384 с.

 5. Лапшина І.М. Українська мова: Фонетика. Графіка/ Вправи та ігри. – К.: Видавничий центр «Академія», 1999. -96 с.


Аудіювання (слухання — розуміння)

Перевірка аудіювання учнів здійснюється фронтально за допомогою тестових завдань. Перевіряється здатність учня сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання з одного прослуховування:

а) розуміти мету висловлювання; фактичний зміст; причинно-наслідкові зв’язки; тему й основну думку висловлювання; виражально-зображувальні засоби прослуханого твору;

б) давати оцінку прослуханому.

Для здобуття достовірних результатів тестування кількість варіантів відповідей на тестове завдання не повинна бути меншою від чотирьох. Запитання мають торкатися всіх зазначених вище характеристик висловлювання і розташовуватися в порядку наростання їх складності.

У п’ятому класі учням пропонуються 5 запитань з чотирма варіантами відповідей, 6-9 класах - 10 запитань з чотирма варіантами відповідей.

Матеріал для контрольного завдання є зв'язне висловлювання (текст) добирається відповідно до вимог програми для кожного класу.

Обсяг тексту для аудіювання орієнтовно визначається так:

Клас


Обсяг текстів, що належать до

художнього стилю

інших стилів

5-й

400-500 слів

300-400 слів

6-й

500-600

400-500

7-й

600-700

500-600

8-й

700-800

600-700

9-й

800-900

700-800

10-й

900-1000

800-900

11-й

1000-1100

900-1000

Правильна відповідь на кожне із 5 запитань оцінюється одним балом, кожне із 10 запитань оцінюється 0.5 балами. Оцінювання здійснюється з огляду на те, що за цей вид діяльності учень може одержати від 1 балу (за сумлінну роботу, яка ще не дала належного результату) до 5 балів (за бездоганно виконану роботу).

Критерії оцінювання аудіювання

Оцінка

Кількість допустимих помилок

5

0; виконані усі завдання

4

2; виконано не менше як 3/4 завдань;

3

4; виконано не менше як половину;

2

6; не виконано більше як половину;

1

не виконано більше, ніж на оцінку «2», або не виконано жодного завдання.


Діалогічне мовлення

Під час оцінювання діалогу перевіряється здатність учнів:

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється;

б) демонструвати вміння:

- складати діалог відповідно до запропонованої ситуації й мети спілкування;

- самостійно досягати комунікативної мети;

- використовувати репліки для стимулювання, підтримання діалогу, формули мовленнєвого етикету;

- дотримуватися теми спілкування;

- додержуватися правил спілкування;

- дотримуватися норм літературної мови;

- демонструвати певний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, логічність, виразність, доречність, винахідливість тощо);

в) висловлювати особисту позицію щодо теми, яка обговорюється;

г) аргументувати висловлені тези, ввічливо спростовувати помилкові висловлювання співрозмовника.

Зазначені характеристики діалогу є основними критеріями під час його оцінювання.

Матеріал для контрольних завдань добирається з урахуванням тематики, рівня підготовки, вікових особливостей і пізнавальних інтересів учнів.

Орієнтовна кількість реплік відповідає рівню мовленнєвої компетентності учнів кожного класу.

Під час оцінювання діалогу необхідно диференціювати репліки на розгорнуті (складаються з двох і більше речень) і нерозгорнуті (виражені одним реченням). Якщо репліки розгорнуті, то їх кількість зменшується. До вказаної кількості не зараховуються слова, що відносяться до мовленнєвого етикету (звертання, привітання, прощання тощо).

Вимоги до оцінювання

Характеристика складених учнями діалогів

Оцінка

Учні не складають діалоги, припускають помилки різного характеру, не досягають комунікативної мети.

1

Учні беруть участь у діалозі за найпростішою за змістом мовленнєвою ситуацією, можуть не лише відповідати на запитання співрозмовника, а й формулювати деякі запитання, припускаючись помилок різного характеру. Проте комунікативна мета досягається ними лише частково.2

Учні успішно досягають комунікативної мети в діалозі з нескладної теми, їхні репліки загалом є змістовними, відповідають основним правилам поведінки в розмові, нормам етикету, проте їм не вистачає самостійності суджень, їх аргументації, новизни, лаконізму в досягненні комунікативної мети, наявна певна кількість помилок у мовному оформленні реплік тощо.

3

Учні самостійно складають діалог з проблемної теми, демонструючи загалом достатній рівень вправності й культури мовлення: чітко висловлюють думки, виявляють уміння сформулювати цікаве запитання, дати влучну, дотепну відповідь, здебільшого виявляють толерантність, стриманість, коректність у разі незгоди з думкою співрозмовника, але в діалозі є певні недоліки: нечітко виражається особиста позиція співрозмовників, аргументація не відзначається оригінальністю тощо.

4

Учні складають діалог, самостійно обравши аспект запропонованої теми (або ж самі визначають проблему для обговорення), переконливо й оригінально аргументують свою позицію, зіставляють різні погляди на той самий предмет, розуміючи при цьому можливість інших підходів до обговорюваної проблеми, виявляють повагу до думки іншого; структура діалогу, мовне оформлення реплік діалогу відповідає нормам.

5

Монологічне мовлення
Говоріння (усні переказ і твір); письмо (письмові переказ і твір)

Під час оцінювання монологічного мовлення учнів основної школи перевіряється їхня здатність:

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що розкривається (усно чи письмово);

б) демонструвати вміння:

- будувати висловлювання певного обсягу, добираючи і впорядковуючи необхідний для реалізації задуму матеріал (епізод із власного життєвого досвіду, прочитаний або прослуханий текст, епізод із кінофільму, сприйнятий (побачений чи почутий) твір мистецтва, розповідь іншої людини тощо);

- ураховувати мету спілкування, адресата мовлення;

- розкривати тему висловлювання;

- виразно відображати основну думку висловлювання, диференціюючи матеріал на головний і другорядний;

- викладати матеріал логічно, послідовно;

- використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, дотримуючись норм літературної мови;

- додержуватися єдності стилю;

в) виявляти своє ставлення до предмета висловлювання, розуміти можливість різних тлумачень тієї самої проблеми;

г) виявляти певний рівень творчої діяльності, зокрема:

- трансформувати одержану інформацію, відтворюючи її докладно, стисло, вибірково, своїми словами, змінюючи форму викладу, стиль тощо відповідно до задуму висловлювання;

- створювати оригінальний текст певного стилю;

- аргументувати висловлені думки, переконливо спростовувати помилкові докази;

- викладати матеріал виразно, доречно, економно, виявляти багатство лексичних і граматичних засобів.

Переказ. Переказ із творчим завданням.

Матеріалом для переказу (усного/письмового) можуть бути: текст, що читається вчителем, або попередньо опрацьований текст; самостійно прочитаний матеріал з газети, журналу, епізод кінофільму чи телепередачі, розповідь іншої людини про певні події, народні звичаї тощо. Якщо пишеться переказ із творчим завданням, учням пропонується, окрім того, також завдання, що передбачає написання творчої роботи, обов’язково пов'язаної зі змістом переказу.

Обсяг тексту для переказу орієнтовно визначається так:

Клас

Кількість слів

5-й

100-130

6-й

130-180

7-й

180-230

8-й

230-280

9-й

280-330

10-й

330-380

11-й

380-430

Обсяг тексту для стислого чи вибіркового переказу має бути у 1,5-2 рази більшим за обсяг тексту для докладного переказу.

Якщо для контрольної роботи використовуються інші джерела, то матеріал добирається так, щоб обсяг переказу міг бути у межах пропонованих для певного класу норм. Тривалість звучання усного переказу – 3-5 хвилин.

Обсяг творчого завдання до переказу, виконаного письмово:

Клас

Кількість сторінок

5-й


0,3-0,5

6-й

7-й


0,5-0,75

8-й

9-й

0,75-1,0

10-й

11-й

1,0-1,2


Твір

Матеріалом для твору (усного/письмового) можуть бути: тема, сформульована на основі попередньо обговореної проблеми, життєвої ситуації, прочитаного та проаналізованого художнього твору; а також пропоновані для окремих учнів допоміжні матеріали (якщо обирається варіант диференційованого підходу до оцінювання).

Обсяг письмового твору, складеного учнем, орієнтовно визначається так:

Клас

Кількість сторінок

5-й

0,5-1,0

6-й

1,0-1,5

7-й

1,5-1,75

8-й

1,75-2,0

9-й

2,0-2,5

10-й

2,5-3,0

11-й

3,0-3,5

У монологічному висловлюванні оцінюють його зміст і форму (мовне оформлення). За усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку – за зміст, а також якість мовного оформлення (орієнтовно, спираючись на досвід учителя і не підраховуючи помилок, зважаючи на технічні труднощі фіксації помилок різних типів в усному мовленні).

Оцінюючи усне висловлювання, ураховують наявність відхилень від орфоепічних норм, правильність інтонування речень; у письмових висловлюваннях – наявність: 1) орфографічних і пунктуаційних помилок, які підраховуються сумарно, без диференціації; 2) лексичних, граматичних і стилістичних.

За письмове мовлення виставляють також одну оцінку: на основі підрахунку допущених недоліків за зміст і помилок за мовне оформлення, ураховуючи їх співвідношення.

Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за зміст переказу чи твору, додається кількість балів за мовне оформлення, і їхня сума ділиться на два. При цьому якщо частка не є цілим числом, то вона закруглюється у бік більшого числа.


Навчально – тематичний план для 10 класу

Розділ


Години

1.

Мовленнєва (комунікативна) змістова лінія

Культура мовлення і спілкування.

Види мовленнєвої діяльності.

Створення власних висловлювань.

Переклад

5

2.

Мовна змістова лінія

Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з орфоепії,фонетики,лексикології,

Фразеології,будови слова,словотвору,морфології,

стилістики


20

3.

Орфографічно-пунктуаційний практикум

Удосконалення правописної грамотності: правильне використання в писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань відомих орфограм і пунктограм. Складні випадки правопису різних частин мови: написання імен по батькові, прізвищ.

7

4.

Урок – підсумок


1

5.

Резервна година


2

6.

Усього


35
Календарно-тематичне планування факультативних занять з української мови 10 клас


Дата

Тема уроку

Зміст уроку

УНД

Практична частинаПредметні

Метапредметні

МОВЛЕННЄВА (КОМУНІКАТИВНА) ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

1.

03.09.


Культура мовлення і спілкування

Спілкування як обмін інформацією. Професійне спілкування

Розкрити значення мови як засіб пізнання і спілкування

Виховувати любов і повагу до мови


2.

10.09.


Види мовленнєвої діяльності

Говоріння, слухання, читання, письмо. Усне писемне спілкування.

Розкрити важливість вміння володіти основними видами мовленнєвої діяльності

Здатність здійс-нювати мовлен-нєвий самоконт-роль в процесі навчальної діяльності


3.

17.09.


Створення власних висловлювань

Діалог, монолог

Вміти створювати власні висловлювання

Вміти працювати в колективі


4.

24.09.


Переклад

Перекладні словники

Вміти користува-тися словниками. Робити переклад і розвивати нави-чки роботи з текстом

Вміти працювати вколективі,володіти прийомами відбору і система-тизації матеріалу


5.

01.10.


Усний твір - роздум

План

Вміти складати за планом власне висловлювання

Здатність висловлювати вільно думки в усному мовленні


МОВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ


6.

08.10.


Дотримання норм літературної мови

Основи норми української вимови. Шляхи підвищення культури мовлення

Володіти основними орфоепічними нормами

Вміння відбирати і систематизувати матеріал


7.

15.10.


Фонетика як наука

Складні випадки правопису ненаголошених голосних, стилістичні засоби фонетики

Визначати фонетичні норми української мови

Здатність здійсню-вати мовленнєвій самоконтроль в процесі навчальної діяльності


8.

22.10.


Орфографія. Орфографічні норми

Правопис м’якого знака, апострофа

Знаходити в тексті орфограми

Володіння прийомами відбору і систематизації матеріалу


9.

29.10.


Орфографія. Орфографічні норми

Повторення орфограм в коренях, суфіксах, префіксах слів

Знаходити в тексті орфограми

Володіння прийомами відбору і систематизації матеріалу


10.

12.11.


Лексикологія як наука

Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Пряме і переносне значення слова. Омоніми, синоніми, антоніми

Правильне вживати слова, враховуючи лексичне значення слова

Здатність вільно, правильно висловлювати думки в письмовій і усній формі


11.

19.11.


Фразеологія як наука

Фразеологізми, їх лексичне значення, вживання фразеологізмів у мовленні

Розрізняти лексичне значення фразеологізмів

Здатність вільно, правильно висловлювати думки в письмовій і усній формі


12.

26.11.


Будова слова

Форми слова і спільнокореневі слова. Значущі частини слова. Префікси роз-, без-, пре-, при-, з-, с-

Розрізняти і виділяти частини слова, знаходити орфограми в частинах слова

Володіння прийомами відбору і систематизації матеріалу


13.

03.12.


Словотвір

Основні способи словотворення. Творення слів

Правильно утворювати слова

Здатність висловлювати свої думки в усній формі, дотримуючись норм побудови тексту


14.

10.12.


Іменник як частина мови

Загальне значення іменника. Рід,число, відмінок,відмінки, синтаксична роль іменника

Визначати морфологічні ознаки,синтаксичну роль іменника

Здатність здійснювати мовленнєвий самоконтроль в процесі навчальної діяльності


15.

17.12.


Прикметник як частина мови

Ступені порівняння прикметників. Орфограми у прикметниках

Визначати морфологічні ознаки і синтаксичну роль прикметника

Володіння прийомами і відбору систематизації матеріалу


16.

24.12.


Усний твір - роздум

Теза, аргумент, висновок

Вміти будувати твір - роздум

Уміння створювати власні висловлювання, виступати перед колективом


17.

14.01.


Займенник як частина мови

Розряди займенників. Вживання займенників

Визначати морфологічні ознаки займенника, синтаксичну роль у реченні

Володіння прийомами відбору і систематизації матеріалу


18.

21.01.


Числівник як частина мови

Кількість, порядкові числівники. Написання числівників

Визначати морфологічні ознаки,синтаксичну роль числівника. Знати орфограми числівника

Володіння прийомами відбору і систематизації


19.

28.01.


Дієслово як частина мови

Зміна дієслів за часами. Доконаний і недоконаний вид. Дієвідмінювання. Орфограми дієслова

Визначати морфологічні ознаки,синтаксичну роль дієслова

Здатність висловлювати свої думки в усній формі, дотримуючись норм побудови тексту


20.

04.02.


Прислівник як частина мови

Ступені порівняння прислівників. Написання прислівників

Визначати морфологічні ознаки і синтаксичну роль прислівників в реченні. Застосовувати набуті знання

Володіння прийомами відбору і систематизації матеріалу


21.

11.02.


Дієприкметник як особлива форма дієслова

Активні і пасивні дієприкметники. Час, вид у дієприкметниках. Написання дієприкметників

Визначати мор-фологічні ознаки і синтаксичну роль дієприкметників, знаходити діє-прикметникові звороти, узгоджу-вати дієприкмет-ники означувани-ми словами

Володіння прийомами відбору і систематизації матеріалу


22.

18.02.


Дієприслівник

Дієприслівники теперішнього і минулого часу. Творення дієприслівників

Правильно буду-вати і інтонувати речення з діє при-слівниковим зво-ротом. Розрізняти дієприслівники доконаного і не-доконаного виду

Володіння прийомами відбору і систематизації матеріалу. Уміння працювати в колективі


23.

25.02.Сполучник

Сурядні і підрядні сполучники

Вміти класифіку-вати сурядки і пі-дрядні сполучни-ки. Правильно бу-дувати речення з сурядними і підря-дним зв’язком

Здатність висловлювати свої думки в усній формі, дотримуючись норм побудови тексту


24.

03.03.


Частка. Вигук

Написання частки

Вміти правильно використовувати частку в побудові речень

Здатність здійснювати мовленнєвий самоконтроль в процесі навчальної діяльності


25.

10.03.


Усний твір - роздум

Теза, аргумент, висновок

Правильно будувати речення, вживаючи дієприкметникові звороти

Здатність вільно, правильно висловлювати думки в письмовій формі


ОРФОГРАФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ

26.

17.03.


Орфограми іменника

Написання -НН- в іменниках третьої відміни в орудному відмінку

Розрізняти орфо-грами іменника, знаходити їв в тексті і поясню-вати

Володіння прийомами відбору і систематизації матеріалу


27.

24.03.


Орфограми прикметника

Написання -НН- в прикметнику

Знаходити в тексті орфограми прикметника,коментувати їх

Володіння прийомами відбору і систематизації матеріалу


28.

07.04.


Орфограми числівника

Написання м’якого знака у числівнику

Знаходити в тексті орфограми прикметника, коментувати їх

Володіння прийомами відбору і систематизації матеріалу


29.

14.04.Орфограми в дієслові, дієприкметника

Написання дієслів першої та другої дієвідміни в третій особі множини

Знаходити вивчені орфограми дієслова, дієприкметника

Здатність здійснювати мовленнєвій самоконтроль в процесі навчальної діяльності


30.

21.04.


Орфограми в прислівнику

Написання прислівників разом, через дефіс, окремо

Знаходити вивчені орфограми прислівника і коментувати їх за правилом

Здатність здійснювати мовленнєвій самоконтроль в процесі навчальної діяльності


31.

28.04.


Принципи україн-ської пунктуації. Словосполучення і речення. Просте речення. Неповні речення, нечлено-вані конструкції (слова- речення)

складають словосполучення й сполучення різних слів; розрізняють повні й неповні речення

Називають прин-ципи української пунктуації; знають роль роз-ділових знаків, ураховуючи при-нципи українсь-кої пунктуації; визначення словоспо-лучення, речення;

Мотивація щодо вивчення української мови.


32.

05.05.


Практичне заняття. Період. Струк-турно-синтаксичні особливості періоду

досліджують використання періоду в різних стилях мовлення;

знаходять період у тексті; порів-нюють період зі складними реченнями;

Володіння прийомами відбору й систематизації матеріалу


33.

12.05.


Підсумкове заняття. Захист проектів

здійснюють самоаналіз і самоконтроль

підсумовують, узагальнюють вивчений матеріал

Володіння прийомами відбору й систематизації матеріалу


34-

35.

19.05.

26.05.


Резервні годиниНайдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:

Вам будут интересны эти курсы:

Курс профессиональной переподготовки «Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе»
Курс повышения квалификации «Педагогическая риторика в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Введение в сетевые технологии»
Курс повышения квалификации «История и философия науки в условиях реализации ФГОС ВО»
Курс повышения квалификации «Управление финансами: как уйти от банкротства»
Курс повышения квалификации «Финансы: управление структурой капитала»
Курс повышения квалификации «Основы менеджмента в туризме»
Курс повышения квалификации «Организация маркетинга в туризме»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности секретаря руководителя со знанием английского языка»
Курс профессиональной переподготовки «Управление сервисами информационных технологий»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика музейного дела и охраны исторических памятников»
Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинговой деятельности»
Курс повышения квалификации «Информационная этика и право»
Курс профессиональной переподготовки «Стратегическое управление деятельностью по дистанционному информационно-справочному обслуживанию»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.