1836866
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт проекта «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Школьному психологу КонспектыПсихологическое занятие "Харылзажылгага оюн-тренинг"

Психологическое занятие "Харылзажылгага оюн-тренинг"

библиотека
материалов

Улуг класстын оореникчилеринге

«Харылзажылгага оюн-тренинг»

Киирилде оюннар:

  1. «Паравозик» деп оюн.

  2. «Аннар». Мен силерге кым кандыг ан болурун кулаанарга чугаалап бээр мен. Оон соонда шупту аннар холдарындан быжыг туттунуп алыр. Мен кандыг бир анны адаарымга ол олурар, а артканнары ону салбас, тудар. Че эгелээлинер.

  3. «Хуулгаазын сандай». Кижи бурузу оочурлап олурар. Артканнары уштеп кончуг дурген четкеш олурган кижиге чугаалаар. «Мен сээн ол чуулунге ынак мен, таарзынар мен азы менээ сээн ол чанын кончуг тааржыр». Чуну-даа чугаалап болур. Олурган кижинин аажы-чанынын эки талалары, эки кылган ажыл-херээ, чедиишкиннери, толептиг аажы-чаны, оске улуска хамаарылгазы, спортка хандыкшылы, ооредилгеизи дээш чуу-даа болза ажырбас. Олурган кижи бодунун дугайында эки чуулду дыннааш «сенээ четтирдим» деп чугаалаар.

  4. «Шугумчулел». Шупту долгандыр орар. Ам силер эштеринернин силерге таарышпас аажы-чанын хомуданчыг эвес кылдыр чугаалаар силер. Ынчангаш силер боттарынар дугайында улустун бодалдарын билип алырынарга ажыктыг болгаш эш-оорунун аразынга бодун канчаар алдынарынга дузалаар.

Силерге таарышпас арай эпчок чуулдер-даа бар чадавас. Чижелээрге, силернин чугаанарны бир кижи узе кирип кааптары-даа таарышпас чадавас, бир кижи силерни ургулчу кыжырып-даа турар чадавас, херекчок чуулдерге ажыныычал-даа бооп чадавас. Сактырынарга бир-ле кижи силернин-биле чугаалашпастай берген, силерни херекке албас, силернин бодал-чугаанарны тоовайн-даа турары чадавас. Ынчангаш шупту долгандыр туруптунар. Мен мячикти бир кижиже октаптарымга, мячикти тудуп алган кижи шугумчулээр эргелиг болур. Кижи бурузу мынчаар эгелээр ужурлуг «Аяс, мен сенээ аас-кежиктиг эки чурттаарынны кузеп тур мен, ынчалза-даа сээн мээн номумну ачылап алгаш хирлендирип кааптарынга хомудап тур мен». Ону чугаалап тургаш чугаалап турган кижизинин караанче коруп алгаш чугаалаар, оон тондурупкеш мячикти октаптарга ол тудуп алгаш улаштыр чугаалааар эргелиг.»Менээ ону чугааланын дээш четтирдим. Мен оон дугайында боданыр мен. Мен сени куду коор бодавадым». Оон соонда Аяс мячикти тудуп алгаш тургаш шугумчулексээр болза улаштыр чугаалаар, бир эвес бо уеде чугаалаар кузели чок болза чугаалаксап турар кижиже октаар.

(Бо оюннун эки чуулу класска оореникчилер бот-боттарынга шыдамык, эвилен-ээлдек, оске кижини хомудатпайн харылзажып билиринге чанчыктрар).

  1. Ам бичии фантастап корээлинер. Бис ол фантастиканын киржикчилери бис. Миллион-миллион чылдар бурунгаар кижинин черге тыптып келиринин мурнунда космостан бистин бомбурзээвисче кайгамчык шнарлыг будумел кээп душкен. Оон мурнунда черге ындыг будумел чок турган. Чус-чус мун чылдарнын иштинде ьир ката пол будумел коргунчуг шнарын уш чыл иштинде тарадыр. Ол будумел черге тарай бээрге чугле кижилерге хоралыг. Кижилернин мага-боду эстип каар. А оске аннар, дириг-амытаннар болгаш унуштер, амы-чок бойдус, кижилернин кылган чуулу шупту турар.

Эртемденнер шинчилелдер кылгаш ону чок кылыр болгаш оске бомбурзектерже ап кааптар аргазын ооренип коргеш чадап каан.

Оон мындыг шиитпирге келген. Бир эвес кижилернин мага-бодун камгалап ап шыдавас болза оларнын сунезинин камгалап алыр-дыр. Уш чыл иштинде хоралыг будумел чоруп турар уеде кжилернин сунезинин кандыг-бир оске чувеге синирип шыгжадып каарга ажырбас болган. Ол уе эрте бээрге кижилернин мага-боду катап тутчуп тургустуна бээрге сунезинин катап мага-ботче киириптер.

Эртемденнер дыка ур уе ажылдааш туннелинде ындыг арганы тыпкан. Чернин бугу чурттакчыларын кым сунезинин чуге шыгжадырын шилип алынар дээн-дир.

Силер база ындыг таварылгада таварышкан дижик силер. Бодунарнын сунезининерни кандыг дириг амытанга, бир-ле чувеге азы бойдус болуушкунунга шыгжадыр силер. Уш чыл иштинде аянныг чуртаар дээш кымга азы чуге сунезининерни бузурээр силер. /пауза/

Уш чыл эртерге эртемденнер силернин сунезининерни уштааш катап мага-бодунарже синирер. Ынчангаш эртемденнерге силернин сунезининерни канчап тып алырынын дугайында дыннадыг база артырып каар силер.

15 минут иштинде бичии чогаадыг бижиир силер кымче шилчий бээринер дугайында чуге албан-биле ол амытанны азы чувени шилип алганынарны тайылбырлап бижиир силер. Чуге ол чувеге уш чыл иштинде сунезининерни бузуреп турарынар дугайында.

Дужааптарга.

Силер бир оске дириг амытанче азы чувеже шилчий берген силер. Анаа уш чыл болган силер. Адак соонда ол будумелдин багай шынары соксай берген. Эртемденнер сунезиннерни мага- ботче эгидер ажылдарны эгелей берген. Номчааш кымнын сунезинин тодарадырынга дузалажып корээлинерем. Силер боттарынар дугайында номчуптарга ыытавас силер, оске эштеринертып корзуннер. /пауза/

Башкы номчуурга уруглар тывар. Шуптузун сайгарып каапкан соолунде.

Эр-хейлер, шупту кижилернин сунезини мага-бодунче эгиттинген. Силерге эки эглип келгенинер дээш байыр чедирип тур мен, уруглар.

Туннел: Кымнын бижээнин тыварынга силерге чуу дузалады?

Кайы чогаадыг силерге эн-не таарышты база чузу?

Кайы кижинин шилчилгези силерге хоктуг болду манаваанынар? Чуге?

Тур када сунезинин шыгжадырынга шилилге ол кижинин дугайында хойну чугаалап турар деп болур бе?

Курс профессиональной переподготовки
Педагог-психолог
Курс повышения квалификации
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Организация и содержание работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся образовательных учреждений»
Курс повышения квалификации «Возрастные особенности детей младшего школьного возраста»
Курс повышения квалификации «Управление конфликтами в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Профессиональная компетентность педагогов в условиях внедрения ФГОС»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности педагогических работников в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Организация работы по профилактике суицидального поведения подростков»
Курс повышения квалификации «Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и психология»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогическая диагностика в современном образовательном процессе»
Курс повышения квалификации «Экзаменационный стресс как частая проблема педагогов и учащихся и пути ее решения»
Курс повышения квалификации «Образовательная кинезиология в практике психолого-педагогического сопровождения учащихся в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности психолога в социальной сфере»
Курс повышения квалификации «Способы психокоррекции и профилактики в реалиях современного мира»
Курс повышения квалификации «Использование методики Гленна Домана в работе с неговорящими детьми при подготовке к обучению грамоте»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.