Логотип Инфоурока

Получите 30₽ за публикацию своей разработки в библиотеке «Инфоурок»

Добавить материал

и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru

Инфоурок Другое Рабочие программыРабочая программа по экономике предприятия

Рабочая программа по экономике предприятия

Український політехнічний технікум

(повне найменування вищого навчального закладу)


Циклова комісія соціально-гуманітарних та економічних дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ


Заступник директора технікуму з НР


________________________________

«_____» _______________2020 року


________________________________

«_____» _______________2021 року


________________________________

«_____» _______________2022 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Економіка підприємства»


галузь знань 18 «Виробництво та технології»спеціальність 184 «Гірництво. Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання і автоматичних пристроїв»

(шифр і назва спеціальності)


Відділення електротехнічне, технологічне


Курс ІV (четвертий) – денна форма навчання (база 9 кл.)2020 – 2021 навчальний рік

2021 – 2022 навчальний рік

2022 – 2023 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів IV курсу денної форми навчання ІV курсу (база 9 класів) за галуззю знань:

18 «Виробництво та технології»спеціальності 184 «Гірництво. Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання і автоматичних пристроїв»Розробник: Удовенко Людмила Євгеньєвна –

викладач вищої категорії, викладач-методист
Робочу програму схвалено на засіданні циклової комісії соціально-гуманітарних та економічних дисциплінПротокол від “ 30 ” серпня 2020 року № 1


Голова циклової комісії _________________ ( І.Б.Овдієнко )

(підпис) (прізвище та ініціали)Протокол від “ ____ ” 2021 року №_____


Голова циклової комісії _________________ ( І.Б.Овдієнко )

(підпис) (прізвище та ініціали)Протокол від “ ____ ” 2022 року №_____


Голова циклової комісії _________________ ( І.Б.Овдієнко )

(підпис) (прізвище та ініціали)1. Опис навчальної дисципліни


денна форма навчання


заочна форма навчання

(11 кл/ПТУ)

Загальна кількість годин (національних кредитів) – 135/4,5


Галузь знань

18 «Виробництво та технології»

Дисципліна циклу професійної та практичної

підготовки

Фонд годин для денної форми навчання:


аудиторних – 80


самостійної роботи студента – 55


Спеціальність 184 «Гірництво. Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання і автоматичних пристроїв»


Лекції, заняття на уроках

40 год.

8 год.

Лабораторні
Фонд годин для заочної форми навчання:


аудиторних – 16


самостійної роботи студента – 119


консультації з предмету – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст


Практичні

34 год.


8 год.

Семінарські

6 год.


Самостійна робота

55 год.

119 год.

Індивідуальні завдання:

Контрольні роботи - 3

Домашня контрольна робота - 1

Вид контролю:

екзамен

екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального фонду становить (%):

для денної форми навчання – 59,2

для заочної форми навчання – 11,8


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: надання теоретичних знань практичних навичок з прикладної економік, організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва.Завдання: вивчення теорії та практики діяльності підприємства, управління ним у конкурентному середовищі; формування вміння ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу; забезпечення розширеного самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку суб’єкта підприємництва.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

основоположні економічні категорії, економічні закони та принципи функціонування електротехнічної служби підприємств, економічні відносини, господарчі механізми та дії електротехнічного персоналу, спрямовані на ефективне господарювання в умовах обмежених економічних і природних ресурсів, особливості ринкових перетворень економіки України.вміти:

виконувати необхідні розрахунки економічної ефективності проведення електромонтажних та електроремонтних робіт, виконувати техніко-економічне обґрунтування прийнятих технічних рішень щодо вибору систем електропостачання та електроприводів відповідно до конкретних умов виробництва, організовувати виконання ремонтних робіт електроустаткування, організовувати безпеку, надійну експлуатацію технологічного устаткування дільниці ( цеху ) та електроосвітлення з дотриманням режиму економії електроенергії, вивчати обсяг налагоджувальних робіт та чисельність і кваліфікацію персоналу, необхідної для її виконання. 1. Програма навчальної дисципліни


Тема 1.Підприємство в сучасній системі господарювання.

Тема 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств.

Тема 3. Інноваційні процеси.

Тема 4. Техніко-технологічна база виробництва.

Тема 5. Організація робіт на дільниці гірничого підприємства.

Тема 6. Регулювання, прогнозування та планування діяльності підприємства

Тема 7. Виробництво, якість, конкурентоспроможність продукції

Тема 8. Організація праці і заробітна плата

Тема 9. Витрати і ціна на продукцію (послуги)

Тема 10. Аналіз виробничо-господарської діяльності 1. Структура навчальної дисципліни

Тема 1. Підприємство в сучасній системі господарювання42---24----4

Тема 2.Ресурсне забезпечення діяль-ності підприємств40148221440-2--38

Тема 3. Інноваційні процеси


6


2


2


-


-


2


6


1


-


-


-


5

Тема 4. Техніко-техно-логічна база виробництва


6


2


2


-


-


2


6


1


-


-


-


5

Тема 5. Організація робіт на дільниці гір-ничого підприємства1444--614-2--12

Тема 6. Регулювання, прогнозування та пла-нування діяльності підприємства1542225152---13

Тема 7. Виробництво, якість, конкуренто-спроможність продукції622--262---4

Тема 8. Організація праці і заробітна плата


18


4


6


-


-


8


18


-


2


-


-


16

Тема 9. Витрати і ціна на продукцію /послуги


14


4


4


-


-


6


14


-


2


-


-


12

Тема 10. Аналіз виробничо-господар-ської діяльності


12


2


4


2


2


2


12


2


-


-


-


10

Разом

135

40

34

6

6

49

135

8

8

-

-

119


 1. Розподіл годин за темами

Кіль-

кість

годин

Денна форма навчання

hello_html_m351475e2.gif

Заочна форма навчання

(11 кл./ПТУ )Літера-

тура

Аудиторні заняття

Самостійна робота


Кількість годин

Вид

заняття

Кількість годин

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Підприємство в сучасній системі господарювання

- підприємство як суб’єкт господарювання;

- правові основи функціонування;

- види підприємств, їх структура;
3
hello_html_6a4859ca.gif
лекція
hello_html_m3c2236a8.gif


- ринкове середовище господарювання підприємств (організацій).


1


0,5


лекція


hello_html_2eb19ec2.gif
Разом Т. 1

4

hello_html_m647ab574.gif


hello_html_m79e339d2.gif


2

Ресурсне забезпечення діяльності підприємств

- персонал, поняття, класифікація та його структура;

- кадрова політика підприємства;4hello_html_m647ab574.gifлекціяhello_html_m79e339d2.gif


- визначення чисельності окремих категорій працівників


4


hello_html_m647ab574.gif


практ.


hello_html_m79e339d2.gif
- капітал і виробничі фонди, їх загальна характеристика;

- оцінка, класифікація та структура ОФ4hello_html_m647ab574.gifлекціяhello_html_m79e339d2.gif


- спрощування, амортизація та відтворення ОФ


2


hello_html_m336a734d.gif


лекція


hello_html_4e490414.gif


- ефективність використання ОФ


4

hello_html_m10a69f13.gif


практ

hello_html_m10a69f13.gif


- нематеріальні ресурси, їх класифікація;

- оцінка вартості та амортизація


4


hello_html_m336a734d.gif


лекція


hello_html_4e490414.gif7

8- Оборотні кошти. Загальна характеристика;

- нормування;


6


hello_html_m63159e2f.gif


лекція


hello_html_m5bc03179.gif


Ефективність використання


6

hello_html_m10a69f13.gif


практ

hello_html_2570acc7.gif


Інвестиційні ресурси, їх склад і структура;

- формування і регулювання фінансових інвестицій2hello_html_m647ab574.gifлекціяhello_html_576f12d3.gif


- оцінка ефективності

2

hello_html_m5d082d0.gif

практ

hello_html_1cda9225.gif


- інвестиційні проекти підприємства (організації)


2

hello_html_m5d082d0.gif


семін

hello_html_m23e0d3cb.gif
Разом Т. 2

40

hello_html_7ffdd14.gifhello_html_m679fccc6.gif


3

Інноваційні процеси

Загальна характеристика


2


2

лекція


-


Оцінка ефективності нововведень


4


2


практ


2
Разом Т. 3

6

4


2


4

Техніко-технологічна база виробництва

- Характеристика техніко-технологічної бази виробництва;

- лізинг як форма оновлення технологічної бази
6
hello_html_m647ab574.gif
лекція
hello_html_79343923.gif


- формування та використання виробничої потужності


2


hello_html_m647ab574.gif


практ


hello_html_m62b8a423.gif
Разом Т. 4

6

hello_html_m766383f4.gif


hello_html_m12ff0cfd.gif


5

Організація робіт на дільниці гірничого підприємства

- Структура та принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва.5hello_html_m647ab574.gif


лекцhello_html_9fc4b16.gif


- Організація енергетичного господарства гірничих підприємств


5

hello_html_m647ab574.gif


лекц


hello_html_9fc4b16.gif


- Організація технічного обслуговування та ремонту гірничого обладнання

2

hello_html_m5d082d0.gif

практ

hello_html_m23e0d3cb.gif7

8- Графік ППР. Розрахунок трудомісткості ремонтів


2

hello_html_m10a69f13.gif


практ

-
Разом Т. 5

14

hello_html_m1ee7a57e.gifhello_html_1340b416.gif


6

Регулюван-ня, прогно-зування та планування діяльності підприємства

- Державне економічне регулювання діяльності підприємства


4


hello_html_m5d082d0.gif


ком.

зан.


hello_html_43b5b026.gif


- Прогнозування розвитку підприємства. Методичні основи планування


6


hello_html_m647ab574.gif


лекція


hello_html_m3e73eb2e.gif


- Бізнес планування

4

hello_html_m647ab574.gif

практ

hello_html_m6a648443.gif


- Стратегія розвитку підприємства

4

hello_html_m5d082d0.gif

семін

hello_html_1cda9225.gif
Разом Т. 6

15

hello_html_4df48a49.gif


hello_html_m7ffa68f0.gif


7

Виробництво, якість, конкуренто-спроможність продукції

- Загальна характеристика продукції (послуг).

Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції4


hello_html_m647ab574.gif

комб.

зан.hello_html_m23e0d3cb.gif


hello_html_m647ab574.gif

практ

- Матеріально-технічне забезпечення виробництва

2

hello_html_3156717a.gif


практ

hello_html_3861a23a.gif


- Поняття якості продукції, необхідність та значення її підвищення. Показники якості.


3


hello_html_3156717a.gif


лекція


hello_html_m79e339d2.gif


- Механізм управління якіс-тю та конкурентоспромож-ністю продукції.

- Економічна ефективність підвищення якості та конкурентоспроможність продукції

3

hello_html_m647ab574.gif


лекція

hello_html_3861a23a.gif
Разом Т. 7

6

hello_html_27293f29.gif


hello_html_m12ff0cfd.gif


8

Організація праці і заробітна плата

- Продуктивність праці.

- Мотивація трудової діяльності


4


hello_html_m5d082d0.gif


лекція


hello_html_43b5b026.gif7

8- Поняття і види заробітної плати.

Функції заробітної плати.

Державна політика оплати праці.

Тарифна система як основа організації оплати праці, її елементи

4

hello_html_m647ab574.gif


лекція

hello_html_m3e73eb2e.gif


- Форми та системи оплати праці


5

hello_html_m10a69f13.gif


практ

hello_html_m9255bcd.gif


- Використання безтарифної системи оплати праці


2


hello_html_m5d082d0.gif


практ


hello_html_m23e0d3cb.gif


- Розрахунок фонду оплати праці на підприємстві


3


hello_html_m5d082d0.gif


практ


hello_html_m29a81ded.gif
Разом Т. 8

18

hello_html_25051a54.gif


hello_html_65828501.gif


9

Витрати і ціна на продукцію (послуги)

- Характеристика витрат, їх класифікація. Управління витратами на підприємстві.

- Поняття і види собівартості продукції.

- Показники собівартості продукції.

3

hello_html_m647ab574.gif


лекція

hello_html_m6a648443.gif


- Калькулювання собівартості одиниці продукції


4


hello_html_m10a69f13.gif


практ


hello_html_m10a69f13.gif


- Економічний зміст і функції цін. Види цін.


3

hello_html_m5d082d0.gif

лекція

hello_html_m29a81ded.gif


- Методи ціноутворення в умовах ринку


4

hello_html_m5d082d0.gif


практ

hello_html_43b5b026.gif
Разом Т. 9

14

hello_html_m5c3d35a0.gif


hello_html_61b46876.gif


10

Аналіз виробничо-господарської діяльності

- Дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг). Основні чинники, що впливають на величину виручки від реалізації2hello_html_m5d082d0.gif
лекціяhello_html_3850c3cc.gif7

8Оцінка ефективності роботи підприємства: - валовий (балансовий) прибуток;

- операційний прибуток;

- чистий прибуток2


hello_html_m3e4cae76.gif


Лекціяhello_html_m6999285b.gif


hello_html_7ecc2479.gif

практ

- Джерела формування прибутку


2


hello_html_3156717a.gif


лекція


hello_html_3861a23a.gif


Загальний показник ефективності – рентабельність.

Рентабельність:

- окремих видів продукції;


2


hello_html_5e07465f.gif


лекціяhello_html_5e07465f.gif


- рентабельність виробництва


2

hello_html_m10a69f13.gif


практ


-


Економічна безпека підприємства


2


2


семін

hello_html_m23e0d3cb.gif
Разом Т. 10

12

hello_html_m4fc9bd12.gif


hello_html_1340b416.gif
Усього:

135

hello_html_m36115ef0.gif


hello_html_3b033eec.gif

6. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Нормативний баланс робочого часу. Розрахунок чисельності основних робітників


2

2

Ефективність використання основних фондів

2

3

Ефективність використання оборотних фондів

2

4

Оцінка ефективності інвестиційних проектів підприємства (організації)


2

5

Розрахунок економічного ефекту від впровадження технічних нововведень


2

6

Використання виробничих потужностей

2

7

Складання графіку Планово-поточних ремонтів

2

8

Розрахунок трудомісткості ремонтів

2

9

Розробка бізнес-плану підприємства

2

10

Виробнича програма

2

11

Розрахунок заробітної плати за погодинною та відрядною формами оплати праці


2

12

Розрахунок заробітної плати за безтарифною системою оплати праці


2

13

Розрахунок фонду оплати праці на підприємстві

2

14

Розрахунок собівартості 1 т руди по дільниці

2

15

Розрахунок роздрібної ціни на одиницю продукції

2

16

Оцінка ефективності роботи підприємства

4


РАЗОМ

34 1. Семінарські заняття

  з/п

  Назва теми

  Кількість

  годин

  1

  Інвестиційні проекти підприємства (організації)

  2

  2

  Стратегія розвитку підприємства (організації)

  2

  3

  Економічна безпека підприємства

  2


  Разом

  6

 2. Індивідуальні завдання


ДВ - підготовка до проведення семінарських занять;

- збір необхідного матеріалу на переддипломній практиці для виконання розділів організації та економіки дипломного проекту.


ЗВ - домашня контрольна робота з предмету «Економіка».

- збір необхідного матеріалу на переддипломній практиці для виконання розділів організації та економіки дипломного проекту.9. Методи контролю


Денна форма навчання

Поточний контроль: Фронтальне опитування на початку заняття.

З – Класні контрольні роботи з предмету.

Захист практичних робіт.

Підсумковий контроль: - Екзамен.


Заочна форма навчання

Підсумковий контроль: Домашня контрольна робота.

Екзамен.

 1. Методичне забезпечення


 1. В.О.Удовенко. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт з предмету, Кривий Ріг, 2019 р.

 2. В.О.Удовенко. Конспект лекцій з предмету в паперовому та електронному варіантах, Кривий Ріг, 2019 р.

 3. В.О.Удовенко. Методичні вказівки по самостійному вивченню предмета, Кривий Ріг, 2019 р.

 4. В.О.Удовенко. Методичні вказівки до семінарських занять, Кривий Ріг, 2019 р.

 5. Л.Є.Удовенко. Методичні вказівки по виконанню домашньої контрольної роботи, Кривий Ріг, 2018 р.

 6. В.О.Удовенко. Завдання до класних контрольних робіт ( 3 КР ).

 7. В.О.Удовенко, Л.Є.Удовенко. Методичні вказівки по виконанню організаційної та економічної частин дипломного проекту, 2019 р.

 1. Рекомендована література


    1. Податковий кодекс України. В.Р. 2010 р.


    1. Кодекс законів «Про працю України» №322-УШ зі змінами та доповненнями.


    1. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості від 09.07.2007 р. № 373.


    1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №№ 8. 12. 15. 16. 31.ХП.1999 р.


    1. С.Ф.Покропивний. Економіка підприємств. КНЕУ. Київ, 2008 р.


    1. Л.І.Шваб. Економіка підприємств. Каравела. Київ. 2010 р.


    1. І.М Бойчик. Економіка підприємств. Київ. 2006 р.

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал

Краткое описание документа:

 • Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: надання теоретичних знань практичних навичок з прикладної економік, організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва.

Завдання: вивчення теорії та практики діяльності підприємства, управління ним у конкурентному середовищі; формування вміння ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу; забезпечення розширеного самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвиткусуб’єкта підприємництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

основоположні економічні категорії, економічні закони та принципи функціонування електротехнічної служби підприємств, економічні відносини, господарчі механізми та дії електротехнічного персоналу, спрямовані на ефективне господарювання в умовах обмежених економічних і природних ресурсів, особливості ринкових перетворень економіки України.

вміти:

виконувати необхідні розрахунки економічної ефективності проведення електромонтажних та електроремонтних робіт, виконувати техніко-економічне обґрунтування прийнятих технічних рішень щодо вибору систем електропостачання та електроприводів відповідно до конкретних умов виробництва, організовувати виконання ремонтних робіт електроустаткування, організовувати безпеку, надійну експлуатацію технологічного устаткування дільниці ( цеху ) та електроосвітлення з дотриманням режиму економії електроенергії, вивчати обсяг налагоджувальних робіт та чисельність і кваліфікацію персоналу, необхідної для її виконання.

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 483 020 материалов в базе

Скачать материал

Другие материалы

Конспект лекции по ОУДп.14 Право "Роль права в жизни человека и общества"
 • Учебник: «Право: основы правовой культуры (базовый и углублённый уровни) (в 2 частях)», Певцова Е.А.
 • Тема: § 1. Юриспруденция как важная область человеческих знаний
«Право: основы правовой культуры (базовый и углублённый уровни) (в 2 частях)», Певцова Е.А.
 • 03.10.2020
 • 773

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 03.10.2020 95
  • DOCX 414.5 кбайт
  • Рейтинг: 5 из 5
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Удовенко Людмила Евгеньевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Пожаловаться на материал
 • Автор материала

  Удовенко Людмила Евгеньевна
  Удовенко Людмила Евгеньевна
  • На сайте: 1 год и 3 месяца
  • Подписчики: 537
  • Всего просмотров: 18491
  • Всего материалов: 71