Логотип Инфоурока

Получите 30₽ за публикацию своей разработки в библиотеке «Инфоурок»

Добавить материал

и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru

Инфоурок Другое Рабочие программыРабочая программа по Основам маркетинга

Рабочая программа по Основам маркетинга


Український політехнічний технікум

(повне найменування вищого навчального закладу)


Циклова комісія соціально-гуманітарних та економічних дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора технікуму з НР


__________________Яглович С. М.

«_____» _______________2020 року


________________________________

«_____» _______________2021 року


________________________________

«_____» _______________2022 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Основи маркетингу»


галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»


спеціальність 051 «Економіка»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»

Електротехнічне, технологічне відділення

Курс 3 група ЕП (економіка підприємства)2019 – 2020 навчальний рік

2020 – 2021 навчальний рік

2021 – 2022 навчальний рік


Робоча програма навчальної дисципліни «Основи маркетингу» для студентів III курсу денної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»Розробник: Удовенко Людмила Євгенівна –

Викладач вищої категорії, викладач-методист
Робочу програму схвалено на засіданні циклової комісії соціально-гуманітарних та економічних дисциплін


Протокол від “ 10 ” січня 2020 року № 5


Голова циклової комісії соціально-гуманітарних та економічних дисциплін


_________________ ( І. Б.Овдієнко )

(підпис) (прізвище та ініціали)Протокол від “____”________________20___ року № ___


Голова циклової комісії_________________________________________________


_________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)Протокол від “____”________________20___ року № ___


Голова циклової комісії_________________________________________________


_________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)
 1. Опис навчальної дисципліни


заочна форма навчання

(11 кл)

заочна форма навчання (ПТУ)

Загальна кількість годин (національних кредитів) – 90/3


Галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

Дисципліна циклу професійної та практичної

підготовки

Фонд годин для денної форми навчання:


аудиторних – 64


самостійної роботи студента – 26Спеціальність

051 «Економіка»

практ

семін

практ

семін

32 год.


-

Самостійна робота

26 год.


Індивідуальні завдання:

Класні контрольні роботи - 2

Домашня контрольна робота -

Вид контролю:

Диф залік

Диф залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального фонду становить (%):

для денної форми навчання – 71%.

 1. Мета та завдання навчальної дисципліниМета: Формування системи знань щодо базових категорій маркетингу, його

принципів і методів, головних інструментів і технології вивчення ринку та організації маркетингової діяльності.Завдання: Вивчення основних понять, систем і алгоритмів маркетингу; набуття практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань; формування вмінь творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства.У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи маркетингу» студент повинен знати:

- місце маркетингу в структурі управління та функціонування підприємства;

- принципи і функції маркетингу, маркетингове середовище, основні фактори

макро – та мікромаркетингового середовища;

- процес управління маркетингом;

- типи ринків і мотивації споживачів;

- елементи комплексу маркетингу;

- стратегії фірм та методи вивчення цільового ринку, принципи сегментації і

позиціонування;

вміти:

- аналізувати маркетингове середовище підприємства;

- проводи сегментацію ринків і виконувати позиціонування товарів;

- здійснювати відбір цільових ринків та обґрунтовувати ринкову стратегію

фірми;

- розробляти комплекс маркетингу, а саме:

- товар, його три рівні, асортимент;

- цінову політику підприємства;

- методи поширення на ринку;

- комплекс маркетингових комунікацій товару ( реклама, стимулювання

збуту, особистий продаж, паблік рилейшинз;

- диверсифікаційну стратегію;

- етапи життєвого циклу товарів.


 1. Програма навчальної дисципліни.


Тема 1. Сутність маркетингу і його сучасна концепція.

Тема 2. Класифікація маркетингу та його основні категорії.

Тема 3. Маркетингові дослідження.

Тема 4. Сегментація та позиціонування на ринку.

Тема 5. Маркетингова товарна політика.

Тема 6. Маркетингова цінова політика.

Тема 7. Маркетингова політика розподілу.

Тема 8. Маркетингова політика комунікацій.

Тема 9. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства.

 1. Структура навчальної дисципліниТема 1. Сутність маркетингу і його сучасна концепція.

4

2

2

 

0

4


Тема 2. Класифікація маркетингу та його основні категорії.

10

4

2

 

4

10


Тема 3. Маркетингові дослідження.

8

4

4

 

0

8


Тема 4. Сегментація та позиціонування на ринку.

8

4

2

 

2

8


Тема 5. Маркетингова товарна політика.

12

4

6

 

2

12


Тема 6. Маркетингова цінова політика.

18

4

8

 

6

18


Тема 7. Маркетингова політика розподілу.

12

4

4

 

4

12


Тема 8. Маркетингова політика комунікацій.

10

4

2

 

4

10


Тема 9. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства.

8

2

2

 

4

8


Разом

90

32

32

0

26

90

 1. Розподіл годин за темами

Кіль-

кість

годин

Денна форма навчання( 11 кл.)

hello_html_m351475e2.gif

Заочна форма навчання

(11 кл/ПТУ)Літера-

тура

Аудиторні заняття

Самостійна робота


Кількість годин

Вид

заняття

Кількість годин

1

Сутність маркетингу і його сучасна концепція.

Базові поняття маркетингу. Вивчення маркетингу.


1

1


лекція


-


Сучасна концепція маркетингу.

1

1

лекція

-


Концепція маркетингу підприємства.


2


2


семінар


-
Разом Т. 1

4

4


-


2

Класифікація маркетингу та його основні категорії.

Засадні принципи маркетингу.


2


1

комбін.

заняття


1


Суб’єкти маркетингу.

2

1

лекція

1


Загальне завдання маркетингу.

2

1

лекція

1


Основні функції маркетингу.

2

1

лекція

1
Види сучасного маркетингу

2

2

ПР

-
Разом Т. 2

10

6


4


3

Маркетингові дослідження.

Основні етапи марке-тингової діяльності:

- розробка ринкової стратегії;

- розробка продуктивної стратегії;

- реалізація маркетингової стратегії


1


1


лекція


-


Аналіз ринкових можливостей


1


1


лекція


-


Маркетингове середо-вище підприємства


2


2

комбинзаняття


-


Макрофактори марке-тингового середовища


2


2


ПЗ


-


Аналіз внутрішніх факторів


1


1


лекція


-
Система маркетингової інформації.

Основні етапи марке-тингових досліджень.

Методи досліджень.


1


1


семінар


-
Разом Т. 3

8

8


-


4

Сегментація та позиціону-вання на ринку.

Сегментація ринку як важливий етап в розробці ринкової стратегії підприємства22лекція-


Критерії ефективної сегментації


2


1


лекція


1


П’ять стратегій охоплення ринку


3


2


семінар


1


Позиціонування товару на ринку.

Етапи позиціонування.


1


1


лекція


-
Разом Т. 4

8

6


2


5

Маркетингова товарна політика.

Сутність маркетинго-вої товарної політики (МТП)


2


1


лекція


1


Товар з погляду маркетингу.

Класифікація товарів.


2


1


лекція


1


Конкурентоспромож-ність продукції


2


2


ПЗ


-


Опис товару як одна з основних частин бізнес-плану


2


2


ПЗ


-


Життєвий цикл товару

2

2

ПЗ

-


Введення нових товарів на ринок. Матриця Бостонської консалтингової компанії.

Види товарів-новинок. Товарний асортимент і товарна номенклатура.22лекція-
Разом Т. 5

12

10


2


6

Маркетингова цінова політика.

Сутність та роль маркетингової цінової політики.


3


1


лекція


2
Алгоритм маркетингового розрахунку цін та характеристика його основних етапів5


1


2


лекція


ПЗ2


Сутність та особливості використання методів прямого ціноутворення42


ПЗ2


Методи непрямого ціноутворення


3

1

2

лекція

ПЗ


-


Маркетингові політики управління цінами


3

1

2

лекція

ПЗ


-
Разом Т. 6

18

12


6


7

Маркетингова політика розподілу.

Сутність , завдання, функції та елементи маркетингової політики розподілу21лекція1


Канали розподілу продукції та їх функції


2


1


лекція


1


Алгоритм формування маркетингових каналів розподілу


2


2


ПЗ


-


Посередницька діяльність у каналах розподілу


2


1


лекція


1


Основні аспекти управління каналами розподілу


2


1


лекція


1


Оцінювання каналів розподілу. Маркетингова політика розподілу й логістика


2


2


ПЗ


-
Разом Т. 7

12

8


4


8

Маркетингова політика комунікацій.

Сутність маркетинго-вої компанії, її основні елементи


2


1


лекція


1


Алгоритм планування комплексу маркетин-гових комунікацій. Характеристика його основних етапів42лекція2


Реклама: сутність, можливі цілі та види. Паблік рилейшинз


2


2


ПЗ


-
Пропаганда: сутність, форми та засоби

2

1

лекція

-
Разом Т. 8

10

6


4


9

Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства.

Організація маркетин-гової діяльності підприємства


3


1


лекція


2


Контроль і маркетинго-вий аналіз діяльності підприємства


3


2


семінар


1


Організаційно-правові основи маркетингової діяльності


2


1


лекція


1
Разом Т. 9

8

4


4

6. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Макрофактори маркетингового середовища

2

2

Конкурентоспроможність продукції

2

3

Опис товару як одна з основних частин бізнес-плану

2

4

Життєвий цикл товару

2

5

Алгоритм маркетингового розрахунку цін та характеристика його основних етапів

2

6

Сутність та особливості використання методів прямого ціноутворення

2

7

Методи непрямого ціноутворення

2

8

Маркетингові політики управління цінами

2

9

Алгоритм формування маркетингових каналів розподілу

2

10

Оцінювання каналів розподілу. Маркетингова політика розподілу й логістика

2

11

Реклама: сутність, можливі цілі та види. Паблік рилейшинз

2


РАЗОМ

22 1. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Концепція маркетингу підприємства.

2

2

Види сучасного маркетингу

2

3

Система маркетингової інформації. Основні етапи маркетингових досліджень. Методи досліджень.

2

4

П’ять стратегій охоплення ринку

2

5

Контроль і маркетинговий аналіз діяльності підприємства

2


РАЗОМ

10 1. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 1. Сутність маркетингу і його сучасна концепція.

-

2

Тема 2. Класифікація маркетингу та його основні категорії.

4

3

Тема 3. Маркетингові дослідження.

-

4

Тема 4. Сегментація та позиціонування на ринку.

2

5

Тема 5. Маркетингова товарна політика.

2

6

Тема 6. Маркетингова цінова політика.

6

7

Тема 7. Маркетингова політика розподілу.

4

8

Тема 8. Маркетингова політика комунікацій.

4

9

Тема 9. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства.

4

10

Разом

26 1. Індивідуальні завдання


 1. Реферати згідно до вибраної теми

 2. Наукові статті та доповіді на конференціях

 3. Розв’язання задач

 4. Твір на тему: «Як я застосовую в своєму житті Маркетинг»


 1. Методи навчання

Лекції, семінарські заняття, практичні роботи11. Методи контролю


Класні контрольні роботи, усне опитування, письмові завдання, презентація групового завдання, здача заліку

 1. Методичне забезпечення

 1. Удовенко В. О. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Основи маркетингу». – Кривий Ріг: УПТ, 2020. – 62 с.

 2. Методичні вказівки по виконанню ДКР, УПТ Кривий Ріг, 2019.

 3. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт, УПТ Кривий Ріг, 2019.

 4. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт, УПТ Кривий Ріг, 2019.


 1. Рекомендована література


  1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144 із змінами № 286-IX від 12.11.2019, ВВР, 2020, № 2, ст.10

  2. Котлер Ф. Основы маркетинга: ИД «Вильямс», Москва, Санк-Петербург, Киев 2018.: 647 с.

  3. Даниэль Канеман «Думай медленно… решай быстро»: АСТ, Москва, 2017.: 336 с.

  4. Джим Коллинз От хорошего к великому, 2012.: 183 с.

  5. Джек ТраутСтив Ривкин Дифференцируйся или умирай!: Питер, Санк-Петербург, 2010.: 168 с.

  6. Элияху Голдратт - Цель. Процесс непрерывного совершенствования: Альпина Паблишер, Москва, 2016.: 540 с.

  7. Барден Фил Взлом маркетинга: ООО «Манн, Иванов, Фербер», 2017.: 335 с.

  8. Энди Серновиц «Сарафанный маркетинг. Как умные компании заставляют о себе говорить», 2016

  9. Аллан Диб «Одностраничный маркетинговый план. Как найти новых клиентов, заработать больше денег и выделиться из толпы», 2018

  10. Денис Савельев, Евгения Крюкова «100+ хаков для интернет-маркетологов. Как получить трафик и конвертировать его в продажи», 2018

  11. Роман Масленников «99 законов взрывного пиара. Книга-практикум», 2017

  12. Дэвид Огилви «Откровения рекламного агента», 2012

  13. Карл Сьюэлл и Пол Браун «Клиенты на всю жизнь», 2014

  14. Гари Вайнерчук «Увлечение — это бизнес. Как зарабатывать на том, что вам нравится», 2011

  15. Малкольм Гладуэлл «Переломный момент», 2016

  16. Йона Бергер «Заразительный. Психология сарафанного радио», 2017

  17. Нир Эяль, Райан Хувер «На крючке. Как создавать продукты, формирующие привычки», 2017

  18. Чан Ким и Рене Моборн «Стратегия голубого океана», 2016

  19. Дональд Миллер «Building a StoryBrand: Clarify Your Message So Customers Will Listen», 2017

  20. Голубков Е.П. «Маркетинговое исследование».

  21. Мороз Л.А. «Маркетинг» Львів «Інтелект-захід» 2002 р.

  22. Кзамеренко В.І. «Маркетинг» Київ ЦУЛ 2003 р.

  23. Азарян Е.М. «Международный маркетинг» Киев ИСМО МО Украины.

  24. Николайчук В.Е. «Промышленный маркетинг» Донецк 2004 г.

  25. Перевод с английского Ананина С.И. «Искусство продаж» 2004 г.

  26. Гарковенко С.С. «Маркетинг» Київ Лібра 1998 р.


 1. Інформаційні ресурси

 1. http://uam.in.ua/

 2. http://ceume.org.ua/

 3. www.ama.org

 4. http://www.ramu.ru/

 5. http://vk.com/kr_marketing


Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал

Краткое описание документа:

 • Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Формування системи знань щодо базових категорій маркетингу, його

принципів і методів, головних інструментів і технології вивчення ринку та організації маркетингової діяльності.

Завдання: Вивчення основних понять, систем і алгоритмів маркетингу; набуття практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань; формування вмінь творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи маркетингу» студент повинен знати:

- місце маркетингу в структурі управління та функціонування підприємства;

- принципи і функції маркетингу, маркетингове середовище, основні фактори

макро – та мікромаркетингового середовища;

- процес управління маркетингом;

- типи ринків і мотивації споживачів;

- елементи комплексу маркетингу;

- стратегії фірм та методи вивчення цільового ринку, принципи сегментації і

позиціонування;

вміти:

- аналізувати маркетингове середовище підприємства;

- проводи сегментацію ринків і виконувати позиціонування товарів;

- здійснювати відбір цільових ринків та обґрунтовувати ринкову стратегію

фірми;

- розробляти комплекс маркетингу, а саме:

- товар, його три рівні, асортимент;

- цінову політику підприємства;

- методи поширення на ринку;

- комплекс маркетингових комунікацій товару ( реклама, стимулювання

збуту, особистий продаж, паблік рилейшинз;

- диверсифікаційну стратегію;

- етапи життєвого циклу товарів.

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 479 852 материала в базе

Скачать материал

Другие материалы

Конспект лекции по ОУДп.14 Право "Роль права в жизни человека и общества"
 • Учебник: «Право: основы правовой культуры (базовый и углублённый уровни) (в 2 частях)», Певцова Е.А.
 • Тема: § 1. Юриспруденция как важная область человеческих знаний
«Право: основы правовой культуры (базовый и углублённый уровни) (в 2 частях)», Певцова Е.А.
 • 03.10.2020
 • 767

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 03.10.2020 83
  • DOCX 220 кбайт
  • Рейтинг: 5 из 5
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Удовенко Людмила Евгеньевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Пожаловаться на материал
 • Автор материала

  Удовенко Людмила Евгеньевна
  Удовенко Людмила Евгеньевна
  • На проекте: 1 год и 3 месяца
  • Подписчики: 537
  • Всего просмотров: 18467
  • Всего материалов: 71