Инфоурок / Русский язык / Рабочие программы / Рабочая программа по родному языку для 10 класса
Обращаем Ваше внимание: Министерство образования и науки рекомендует в 2017/2018 учебном году включать в программы воспитания и социализации образовательные события, приуроченные к году экологии (2017 год объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации).

Учителям 1-11 классов и воспитателям дошкольных ОУ вместе с ребятами рекомендуем принять участие в международном конкурсе «Законы экологии», приуроченном к году экологии. Участники конкурса проверят свои знания правил поведения на природе, узнают интересные факты о животных и растениях, занесённых в Красную книгу России. Все ученики будут награждены красочными наградными материалами, а учителя получат бесплатные свидетельства о подготовке участников и призёров международного конкурса.

ПРИЁМ ЗАЯВОК ТОЛЬКО ДО 21 ОКТЯБРЯ!

Конкурс "Законы экологии"

Рабочая программа по родному языку для 10 класса

библиотека
материалов

Тыва Республиканың =өредилге болгаш эртем яамызы


Муниципалдыг ниити өөредилге чери Хову-Аксының ажык (ээлчеглиг) школазыШМК-ның хуралынга көрген. Директорнуң өөредилге Школа директорунуң

Протокол № ___ талазы-биле оралакчызы ____ дугаар дужаалы-биле

___” _________ 2015 чөпшээрээн. бадылаан.

_________/Ондар Г.О./ ____________/Монгуш М.Т./ ___________/Сундуй А.М./

_____”______________ 2015.


Тыва дыл эртеминге

АЖЫЛЧЫН ПРОГРАММА

(неделяда 1 шак)


Класс: 10

Өөредилге номунуң автору ады, үндүрген чылы: А.К.. Ойдан-оол ,Б.К.Ондар, К.Б.Доржу, Е.М.Куулар. Тыва дыл. 10-11 класс. Кызыл: ТывН, 2007.

Программаның ады: А.К.Ойдан-оол, Ш.Ч.Сат, Н.Д.Сувандии.“Тыва дыл болгаш харылзаалыг чугаа сайзырадылгазы” деп ниити өөредилге черлериниң 5-11 класстарынга к\р\не стандарты база ==редилге программазы. Кызыл: НШХИ, 2008.


Ажылчын программаны тыва дыл болгаш

чогаал башкызы Донгак О.С. ажылдап кылган.2015-2016 ==редилге чылы

Тайылбыр бижик

5 -11 класстарга тыва дыл программазын Тыва Республиканың ниити өөредилгезиниң кол (долу эвес) школага тыва дыл талазы –биле күрүне стандарттарынга дүүштүр тургускан.

Кижиниё т=рээн дылы –ч\гле ооё иезиниё дылы эвес, ол дылга чугаалап турар б\г\ чоннуё дылы. Дыл тускай аймак-с==к улус, чижээ, нация болурунуё база бир кол демдээ болбушаан, б\г\ национал култьтураныё \ндезини болур. Дылда чоннуё б\г\-ле \нелиг байлаа сиёниккен. Сайзыраёгай, х=й функциялыг дыл кижилерниё м=з\л\г, чаагай сеткилдиг, келир \еге б\з\релдиг кылдыр кижизиттинеринге улуг ужур-дузалыг. Ынчангаш тыва чоннуё, тыва школачыларныё кол сорулгазы болза т=рээн дылдыё байлаан шиёгээдип ап, ону камнап, байыдып, аёаа чоргаарланып, янзы-б\р\ бокталдырыышкыннардан чайладып, арыг эдилээри болур. Бо сорулганы боттандырары т=рээн дылды школага чедиишкинниг башкылаарындан база улуг хамаарылгалыг.

Оон аёгыда уругнуё кижи бооп хевирлеттинип сайзыраарынга ниити ортумак ==редилге системазында ==редип турар эртемнерниё аразында т=рээн дыл кол черни ээлеп турар. Тыва дыл эртеминиё школага ==редилге-кижизидилге талазы-биле ужур-дузазы ооё харылзажылганыё эё чепсээ болбушаан, уругларныё угаан-медерелин сайзырадыр, оларны долгандыр турар бойдус дугайында билиглер-биле чепсеглээр, ада-=гбениё амыдыралыныё байлак дуржулгазын ажыглап билиринге чаёчыктырар, тыва улустуё национал культуразын шиёгээдип алырынга дузалаар социал функциялары-биле тодараттынып турар.

10-11 класстарга тыва дыл эртеминиң ==ренир ч\\лдери


10-11 класстарга тыва дыл ==редириниё бо программазын республикада т=рээн дыл башкылаашкыныныё ниити байдалын, 9 класс дооскан ==реникчилерниё билиглериниё, мергежилдериниё, чаёчылдарыныё деёнелин сайгарып, оларныё шиёгээдип албайн турар темаларын колдады киирип, чамдык дуржулгалыг башкыларныё болгаш методистерниё, дыл эртемденнериниё, 5-9 класстарныё ==редилге номнарыныё, тыва дыл программазыныё авторларыныё с\мелеринге, саналдарынга даянып кылган.

Программаны (орфографиядан =ске темаларны) шуушкак принцип езугаар тургускан.

10-гу класска «Фонетика», «Лексика», «Фразеология», «С=с тургузуу болгаш с=с чогаадылгазы», «Морфология» деп темаларны катаптап системажыдар.
10-11 класстарга тыва дылды өөредириниң сорулгалары болгаш

==реникчилерниё билип алыр ужурлуг ч\\лдери:


- ==реникчилерниё 5-9 класстарга фонетика, графика, лексика, фразеология, с=с чогаадылгазы, грамматика (морфология болгаш синтаксис), орфография, пунктуация, стилистика талазы-биле алган тодаргай билиглерин улам ханыладып системажыдар;

- шын бижиириниё (орфография) болгаш бижик демдектерин салырыныё (пунктуация) чаёчылдарын быжыглап автоматчыдар;

- ==реникчилерниё харылзаалыг чугаазын сайзырадырыныё айтырыгларын улам делгемчидип, чедип алган мергежилдерин, чаёчылдарын быжыглаар;

- ==реникчилерге литературлуг дылдыё нормаларын шиёгээттирер, оларныё с=с курлавырын байыдар болгаш чугаа культуразын улам бедик чадаже к=д\рер;

- т=рээн дылынга ынак болгаш камныг болурунга кижизидер, ооё байлаан шиёгээдип алырынга ==реникчилерни хандыкшыдар;

- оларныё билиглерни боттары чедип алырынче ч\тк\л\н деткип, ном болгаш билиглерниё =ске-даа \ндезиннери-биле хууда ажылдап билиринге чаёчыктырар;

- дыл материалын ажыглап, ==реникчилерниё м=з\-шынар, к\ш-ажыл, экология болгаш эстетика талазы-биле кижизидилгезин боттандырар.Өөредилге –тематиктиг план.


10 класс - 34 шак

Кичээлдиң темазы

Ниити шагы

Хыналда ажыл

Чугаа сайзырадылгазы

Дыл дугайында билиглер.

4

1

-

Лексика болгаш фразеология

12

1

2

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия.

7

1

-

С=с тургузуу болгаш с=с чогаадылгазы

5

2

-

Грамматика. Морфология

6

1

-

Ниитизи-биле

34Материал-техниктиг хандырылга к=рг\з\глери

+=редилге номнары, техниктиг херекселдер, таблицалар, схемалар ортумак (долу) ниити ==редилгениё сорулгаларын к\\седиринге чугула херектиг ==редилге-методиктиг комплексти тургузар. Материал-техниктиг хандырылга к=рг\з\глери санитар эпидемологтуг д\р\мнер болгаш нормаларга д\гж\п турар ужурлуг (СанПиН 2.4.2.1.178-02).


Программаның ады: Ажылчын программаны А.К.Ойдан-оол, Ш.Ч.Сат, Н.Д.Сувандии оларның 2008 чылда парлатканы “Тыва дыл болгаш харылзаалыг чугаа сайзырадылгазы” деп ниити өөредилге черлериниң 5-11 класстарынга к\р\не стандарты база ==редилге программазынга даянып бижээн.

Өөредилге номунуң автору ады, үндүрген чылы: А.К.. Ойдан-оол ,Б.К.Ондар, К.Б.Доржу, Е.М.Куулар. Тыва дыл. 10-11 класс. Кызыл: ТывН, 2007.

Немелде литература:


1. Доржу К.Б. Амгы тыва литературлуг дылга мергежилгелер чыындызы. Кызыл: ТывН/Ч, 2003.

2. Доржу М.Д. Бай-Тайгинский говор в системе диалектов тувинского языка. Кызыл: ТывН/Ч, 2002.

3. Кара-оол Л.С. Тыва дылдыё практикуму. Студентилерге ==редилге ному. Кызыл: ТывКУ, 2011.

4. Салзынмаа Е.Б. Грамматиктиг сайгарылгалар чуруму. Кызыл: ТывКУ, 2004.

5. Сат Ш.Ч. Амгы тыва литературлуг дыл. Фонетика болгаш семасиология, фразеология, морфология. Кызыл: ТывН/Ч, 1980.

6. Сат Ш.Ч. Амгы тыва литературлуг дыл. Синтаксис. Кызыл: ТывН/Ч, 1983.

7. Сат Ш.Ч. Тыва диалектология. Кызыл: ТывН/Ч, 1987.

8. Сувандии Н.Д. Тыва дылдын практикумунга мергежилгелер чыындызы. Кызыл, 2003.

9. Тыва орфографияныё болгаш пунктуацияныё д\р\мнери. Кызыл: Республика типографиязы, 2001.


Словарьлар:


1. Бартан О.О. Тыва дылда эмнелге с=зл\г\. Кызыл: Рестипография, 2004.

2. Древнетюркский словарь. _ Л.: Наука, 1969.

3. Монгуш Д.А. Русско-тувинский словарь. _ М.: Русский язык, 1980.

4. Монгуш С.Ч., Ондар Н.А. Юридиктиг терминнерниё орус-тыва словары. Кызыл: ИПК «Эне с=з\», 1997.

5. Монгольско-русский словарь. _ М.: Улсын гадаад, Дотоодын Олон хэлний толь бичгийн хэвлэл, 1957.

6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. _ М.: Русский язык, 1988.

7. Ондар Б.К. Краткий словарь гидронимов Тувы. _ Кызыл: ТН/Ч, 1995.

8. Ондар Б.К. Топонимический словарь Тувы. _ Кызыл: ТКИ, 2007.

9. Серенот С.К. Сарыг шажынныё тайылбырлыг словары. Кызыл: ИП Ооржак Р.К., 2010.

10. Серенот С.К. Буддизмни тайылбырлыг словары. Кызыл: ИП Ооржак Р.К., 2011.

11. Тыва дылдыё тайылбыр словары. Том 1. (А-Й). _ Новосибирск: Наука, 2003.

12. Тыва дылдыё тайылбыр словары. Том 1. (К). _ Новосибирск: Наука, 2004

13. Татаринцев Б.И. Этимологический словарь тувинского языка. Том 1 (А-Б). _ Новосибирск: Наука, 2002.

14. Татаринцев Б.И. Этимологический словарь тувинского языка. Том ІІ. (Д, Е, И, Й). _ Новосибирск: Наука, 2003.

15. Татаринцев Б.И. Этимологический словарь тувинского языка. Том ІІІ. (К, Л, М, О). _ Новосибирск: Наука, 2004

16. Тыва-орус словарь. _ М.: Сов. энциклопедия, 1968.

17. Хертек Я.Ш. Тувинско-русский фразеологический словарь. _ Кызыл: ТКИ, 1975

18. Хертек Я.Ш. Русско-тувинский фразеологический словарь. _ Кызыл, 1976

База ол ышкаш:


- тыва дыл кичээлдеринге тема аайы-биле белеткээн слайдылар;

- тыва дыл кичээлдеринге хереглээр плакаттар;

- аттыг болгаш сюжеттиг чуруктар;

- уругларныё билиин хынаарынга белеткээн тест ажылдар.
+=редилге чылында шактарныё хуваалдазы

Шактар саны:

Шупту – 34 шак; неделяда – 1 шак.

Грамматиктиг материалды ==редиринге – 24 шак;

Хыналда ажылдар – 3 шак;

Чугаа сайзырадылгазынга – 7 шак


Кичээлдин темазы.

шагы
Кичээлдин чугула билиглери


Кичээлге ажыл хевири
Кичээлдиё хевири

Онаалга


Хуусаазы

10 «а»

10 «б»

1.

Дыл дугайында билиг. Тыва дыл – турк дылдарнын бирээзи. +ске т\рк дылдарныё аразында Тыва дылдын туружу. Тыва дылдын ниитилел х\лээлгелери.

1

Дыл болгаш ниитилел. Тыва дылдын туружу. ниитилел х\лээлгелери.

Ном-биле ажыл


Киирилде кичээл

Конспект

А.7 айт.харыы2.

Орхон-енисей бижии – т\рктерниё =гбелериниё бижии. Бижиктиг тураскаалдарныё шыгжаттынганы. Бижимел тураскаалдарныё хевирлери болгаш жанрлары.

1

Дыл болгаш ооё т==г\з\

Ном-биле ажыл


Чаа тема тайылбыры

Конспект
3.

Амгы тыва дылдыё ажыглаттынып турар хевирлериниё дугайында билиг. Тыва дылдын диалектилеринин б=л\ктээшкини.

1

Амгы тыва дылдыё ажыглалы. Тыва дылдыё диалектилери

Ном-биле ажыл


Чаа тема тайылбыры

Конспект
4.

Хыналда тест.

1

Билиглерин системажыдар, хыналда, билиглернин четпестерин эдери

Орфографтыг д\р\мнерге хыналда

ЧСК

Шын бижилге д\р\мнери5.

Лексика болгаш фразеология. С=с. С=ст\ё утказы, уткаларынын аразында харылзаалар. С=ст\ё лексиктиг болгаш грамматиктиг уткалары. С=ст\ё дорт, доора, к=ж\рген утказы

1

Билиглерин системчидер, билиглернин четпестерин эдери

Ном-биле ажыл


Конспект

М-10,11,126.

Чаёгыс болгаш х=й уткалыг с=стер. С=стерниё уткалыг харылзааларынын аайы-биле б=л\ктери: омоним, синоним, антоним. Омонимнер, оон хевирлери..

1

Билиглерин системчидер, дылдын кезектеринин аразынла харылзаазы

С=з\глелди хайгаарап, омоним, синоним, антонимниг одуруглар тургузары

Чаа тема тайылбыры

Конспект

М-20,22,23
7.

Синонимнер, оларнын янзылары. Антонимнер.

1

Дылдын практиктиг ажыглалы

С=з\глелди хайгаарап, омоним, синоним, антонимниг одуруглар тургузары


М-29,33,358.

ЧСК. «С=стер делегейи» деп темага грамматиктиг чогаадыг.


Билиглерин системажыдар, хыналда, билиглернин четпестерин эдери

Лексикага созуглелдерден шилилгелиг диктант

ЧСК

Чогаадыгны чедир бижиир.9.

Частырыглар-биле ажыл .

1

Билиглерин системчажыдар, хыналда, билиглернин четпестерин эдери

С=з\глелди хайгаарап, омоним, синоним, антонимниг одуруглар тургузары

ЧСК

С=з\глелди хайгаарап, омоним, синоним, антонимниг одуруглар тургузар10

Лексиканы тывылган угунун аайы-биле б=л\ктээри. Ниити т\рк лексика. /легерлээн лексика. Моол дылдан \легерлээн с=стер. Орус дылдан болгаш орус дылды дамчыштыр \легерлээн с=стер.

1

Лексиканы тывылган угунун аайы-биле б=л\к-тээри: орус, моол дылдардан \легерлээшкин

Ном-биле ажыл


Чаа тема тайылбыры

М-38,40,44

Тест11

ЧСК. Кыска чогаадыг

«Тывызыксыг тыва дылым»

1

С=з\глелди хайгаарап, кол бодалды ылгап, илередири. Аас, бижимел чугаазын сайзырадыры

С=з\глелдиё утказы, дылынын уран-чеченин к=рг\зери

ЧСК
12

Лексиканы ажыглалынын аайы-биле б=л\ктээри. Ховар ажыглалдын с=стери. Эргижирээн с=стер. Неологизмнер.

1

Лексиканы ажыглалыныё аайы-биле б=л\ктээри: ховар, эргижирээн,чаа с=стер

Ном-биле ажыл


Чаа тема тайылбыры

М-48

Тест13

Кызыгаарлыг ажыглалдын с=стери. Терминнер болгаш мергежил с=стери (профессионализмнер). Жаргонизмнер. Диалектизмнер.

1

Билиглерин системажыдар, хыналда, билиглернин четпестерин эдери

Ном- биле ажыл


Чаа тема тайылбыры

М-52,53,56

Тест14

Онзагай ажыглалдыг с=стер: табу, эвфемизмнер. Тыва ономастика.

1

Билиглерин системажыдар, хыналда, билиглернин четпестерин эдери

ном –биле ажыл, тайылбыр диктант

Чаа тема тайылбыры

М-59,60,64

Тест15

Фразеология. Тыва лексикография.

1

Билиглерин системажыдыр, хыналда, билиглернин четпестерин эдери

С=з\глел, сюжеттиг чуруктар-биле ажыл


М-67,68

Чогаадыг-сайгарылга16

Хыналда тест.

1

Билиглерин системажыдар, хыналда, билиглернин четпестерин эдери

+=ренген ч\\лдерин катаптап быжыглаары

Хыналда кичээл

Фразеологизм-нерге чурук чуруур17

Фонетика, графика, орфоэпия (шын адалга). Ажык болгаш ажык эвес \ннернин б=л\ктээшкини

1

Билиглерин системажыдар, хыналда, билиглернин четпестерин эдери

+=ренген ч\\лдерин катаптап быжыглаары

Демнежилге кичээли

М-73, 74, 8218

Ажык \ннернин аяннажылгазы (сингармонизм). /ннерниё каттыжар ниити д\р\мнери. Ажык эвес \ннерниё с=с иштинге д=мейлежири (ассимиляция). /ннерниё чидери болгаш оон т\ёнелдери.

1

/ннерниё адаттынар аяны, оларны шын бижиири, сингармонизм, ассимиляция аргалары

/ннерниё адаттынар аяны, оларны шын бижииринге практиктиг ажылдар

Чаа тема тайылбыры

М-100,106,10919

С=с иштинге туружунуё аайы-биле \ннерниё =скерли бээри. Протеза, эпентеза, эпитеза. Графика. Алфавит.

1

Фонетиктиг сайгарылга

Фонетиктиг сайгарылга

Чаа тема тайылбыры

М-114,118,12120

Кадыг(ъ),чымчак (ь) демдектерни хереглээри. Слог. Тыва дылда слогтуё хевирлери. Ударение.

1

Фонетика –графиктиг,

орфографтыг сайгарылга


Чаа тема тайылбыры

М-127, 128,12921

ЧСК. Хыналда диктант.

1

С=з\глелди хайгаарап, кол бодалды ылгаары

+=ренген ч\\лдерин катаптап быжыглаары

ЧСК

«Шынчы с=с» чогаадыг22

Орфоэпия. С=ст\ шын к=ж\рериниё д\р\м\.

1

Шын адалга. С=ст\ шын к=ж\рериниё д\р\м\.

С=ст\ шын к=ж\реринге мергежилге

ЧСК

132,136,23

Кичээл-практикум.

1

Билиглерин системажыдар, хыналда,-билиглернин четпестерин эдери

Фонетика, графика, орфоэпия талазы-биле билиглеринге хыналда

Катаптаашкын кичээл

а75 айт. харыы.М-140, 14124

С=с тургузуу болгаш с=с чогаадылгазы. С=стерниё уткалыг кезектери (морфемалар). Кожумактарныё вариантлыг болуру

1

С=ст\ё уткалыг кезектерин (морфема) тодарадыры, ылгаары

С=с тургузуунга сайгарылга .Ном-билеажыл


Чаа тема тайылбыры

М-146,14825

Д=с дугайында билиг. Хевир тургузар кожумактар. +скертилге кожумактары

1

Д=с . Хевир тургузар, =скертилге кожумактарын кандыг уткалыын билири

С=с тургузуунга сайгарылга, ном–биле ажыл


Чаа тема тайылбыры

Тест

М-153,156, 15926

Бот ажыл. С=с тургузуунга сайгарылгалар.

1

Чогаадылга, =скертилге кожумактарынын шын бижилгези

С=с тургузуунга катаптаашкын, быжыглаашкын

ЧСК

А 85 айт. харыы27

С=с чогаадылгазы. Морфологтуг арга. Синтаксистиг арга. Хурааёгайлаашкын аргазы.

1

С=с чогаадылгазынын морфологтуг , синтаксистиг, хураангайлаашкын аргаларын билири

Ном-биле ажыл


Чаа тема тайылбыры

М-161, 163, 16728

«С=с чогаадылгазы» деп темага

зачет

1

С=с курлавыры,чаа с=стер, оларнын шын бижилгези

С=с чогаадылгазынга тест, кроссворд- биле ажыл

Кичээл-практикум

А.93 айт. харыы29

Грамматика. Морфология. Чугаа кезектери. Тускай чугаа кезектери. ч\ве ады. Ч\ве адыныё бичеледир, чассыдар хевири. Ч.А =скерлир хевирлери-сан, хамаарылга, пажеж.

1

Билиглерин системажыдар, хыналда, билиглернин четпестерин эдери

Грамматиктиг сайгарылгалар

ЧСК. Кичээл-практикум

тест173,180, 186 ,189 ,193

а 106 хыналда айтырыглар30

Демдек ады. Сан ады. Ат орну.

1

Тускай чугаа кезектерин ылгап билири

Ном-биле ажыла110 айт. харыы 206, 215 ,а.114 айт.

х арыы31

Кылыг с=з\. Кылыг с=з\н\ё залогтары, видтери. Причастиелер. Деепричастиелер. Наклонениелер.

1

Тускай чугаа кезектерин ылгап билири.

Ном-биле ажыла120 айт. харыы М-228, 241 . а125 а128,а131 айт.харыы32

Тускай чугаа кезектери. ЧСК. Тест

1

Билиглерин системчидер, хыналда, билиглернин четпестерин эдери

Орфографтыг, пунктуастыг д\р\мнер-биле ажыл

Хыналда кичээл

М-221 а138, 150 айт. харыы33

Частырыглар-биле ажыл. Наречие. Дузалал чугаа кезектери. Эдеринчилер.

1

Дузалал чугаа кезектерин ылгап билири, оларга бижик демдектери.

С=з\глел-биле ажыл, чогаадыкчы ажыл


М-335 ,34134

Артынчылар. Эвилелдер, эвилелзиг с=стер .Аян (алгы) с=з\.

Ниити катаптаашкын.


1

Билиглерин системчидер, хыналда, билиглернин четпестерин эдери

Созуглел-биле ажыл, грамматиктиг диктант

Хыналда кичээл

М-348,352, 364а 174 айт.харыы


Самые низкие цены на курсы переподготовки

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 50% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Обучение проходит заочно прямо на сайте проекта "Инфоурок", но в дипломе форма обучения не указывается.

Начало обучения ближайшей группы: 25 октября. Оплата возможна в беспроцентную рассрочку (10% в начале обучения и 90% в конце обучения)!

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: https://infourok.ru

Общая информация

Номер материала: ДВ-525145

Похожие материалы