Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Свидетельство о публикации

Автоматическая выдача свидетельства о публикации в официальном СМИ сразу после добавления материала на сайт - Бесплатно

Добавить свой материал

За каждый опубликованный материал Вы получите бесплатное свидетельство о публикации от проекта «Инфоурок»

(Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-60625 от 20.01.2015)

Инфоурок / Русский язык и литература / Рабочие программы / Рабочая программа по родной литературе для 11 класса
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 28 июня.

Подать заявку на курс
  • Русский язык и литература

Рабочая программа по родной литературе для 11 класса

библиотека
материалов


Тыва Республиканың =өредилге болгаш эртем яамызы

Муниципалдыг ниити өөредилге чери Хову-Аксының ажык (ээлчеглиг) школазыШМК-ның хуралынга көрген. Директорнуң өөредилге Школа директорунуң

Протокол № ___ талазы-биле оралакчызы ____ дугаар дужаалы-биле

___” ___________ 2015 чөпшээрээн. бадылаан.

_________/Ондар Г.О./ ____________/Монгуш М.Т./ __________/Сундуй А.М./

_____”_____________2015


Тыва чогаал эртеминге

АЖЫЛЧЫН ПРОГРАММА

(неделяда 1 шак)


Класс: 11

Өөредилге номунуң автору ады, үндүрген чылы: Д.С.Куулар. Тыва чогаал. 11 класска ==редилге ному. Кызыл: ТывН/Ч, 2002.

Программаның ады: Куулар Д. С, Монгуш А. М. 5-11 класстарга тыва аас чогаалы болгаш литература программазы. Кызыл: ТывН/Ч, 1994.


Ажылчын программаны тыва дыл болгаш

чогаал башкызы Донгак О.С. ажылдап кылган.
2015-2016 ==редилге чылы


Тайылбыр бижик

11-ги класска т=рээн чогаалга ажылчын программада кирген чогаалдарныё даёзызын Куулар Д. С болгаш Монгуш А. М -ныё тургусканы “Тыва аас чогаалы болгаш литература”(Кызыл 1994) программазынга даянып тургускан. А амгы \ениё негелдезин езугаар ажылчын программаныё тургузуун бижиирде, ортумак ниити ==редилгеге хамаарыштыр РФ-тиё ФК+С-т\ё негелделеринге, сорулгаларынга даянып, Е.Т.Чамзырын, М.А.Кужугет, Л.Х.Ооржак оларныё парлатканы “Тыва аас чогаалы болгаш литература” (Кызыл, 2012) деп чижек программазын удуртулга кылган.


Школага тыва аас чогаалы болгаш литератураны ==редириниё сорулгалары

+=редиглиг:

- чогаал с=з\глелиниё тургузуун, уран-чеченин, ооё дылыныё онзагай талаларын, идей-тематиктиг утказын, композициязын ханы сайгартып;

- чогаалдыё теориязыныё эге билиглеринге даянып, чечен чогаалдыё аймаан, жанрын, хевирин, ооё бижиттинген т==г\з\н чыып;

- чечен чогаалдыё онзагайын уран ч\\лд\ё =ске хевирлери-биле деёнеп, орус болгаш =ске-даа чоннарныё литературазында тыва чогаалдарныё идей-тематиказы-биле х==ннеш уткалыг чогаалдарны деёнеп;

- чогаал сайгарарынга ажыглаар янзы-б\р\ медээ-с\мелерни ( Интернет четкизи, словарьлар, библиографтыг справочниктер, энциклопедиялар) ажыглап сайгарарын ==редир.

Сайзырадыр:

- уругларныё амыдыралче бот-тускайлаё медерелдиг к=р\ж\н хевирлеп, чогаадыкчы арга-шинээн;

- аас болгаш бижимел чугааны делгереёгей, утказынга д\\шт\р шын ажыглап, сайгарарын сайзырадыр.

Кижизидилгелиг:

- сагыш-сеткили байлак, м=з\-б\д\ж\ чаагай, эптиг-ч=пт\г;

- кижилерге, т=рээн черинге, бойдузунга ынак, хумагалыг;

- хамааты бот-медерели бедик; ада-чурт т==г\з\н \нелеп билир;

- номчулгага сонуургалдыг, чогаадыкчы езу-биле боданып, бодунуё туружун амыдыралдыё кандыг-даа байдалында камгалап билир кижини кижизидер.

Тыва аас чогаалы болгаш литература эртемнериниё утказы болгаш тургузуу

Чечен чогаал кижиниё сагыш-сеткилиниё х=й янзы талаларын эскерип шинчилээринге, амыдыралды \нелээринге, долгандыр турар бойдуска хумагалыг болурунга ==редир. Ынчангаш литература, уран ч\\лд\ё =ске-даа хевирлери дег, уругларныё м=з\-б\д\ж\н хевирлээринге болгаш эстетиктиг к=р\ж\н быжыглаарынга салдарлыг.

Тыва аас чогаалы болгаш литература – Тыва Республиканыё школаларында кол эртемнерниё бирээзи. Ук эртемнерни ==редириниё кол сорулгазы – аас чогаалы тыва чоннуё ада-=гбелериниё ч\с-ч\с чылдарда чогаадып, сайзырадып келген с=ст\ё уран ч\\л\ деп билиндирбишаан, чогаалды амыдырал-биле холбап, ханы сайгарып билир; б\г\ талалыг сайзыраёгай, бедик культуралыг, тыва болгаш х=й националдыг Россия чоннарыныё культуразын, ооё байлаан, найыралын \нелеп билир; чараш м=з\-б\д\шт\г, бодунуё \зел-бодалын, хамааты туружун камгалап шыдаар хамааты кижини хевирлээри.

Тыва чогаалдыё =зээн национал литератураныё алдын фондузунда кирген чогаалдар тургузуп турар. Уругларныё делегей к=р\\шк\н\н, эстетиктиг негелделерин, хамааты туружун хевирлевишаан, бодунга болгаш долгандыр х\рээлелге ч=пт\г хамаарылгалыг, ш\г\мч\лелдиг болурун чогаал кижизидер. Чечен чогаал-биле харылзаа угаап-боданырыныё арга-шинээн сайзырадыр, чогаалчыныё делегейи-биле, ооё чогаал бижиир аян-х==н\-биле чоок таныжары болур. Чоннуё амыдыралчы байлак дуржулгазындан укталган аас чогаалы, орус болгаш делегейниё классиктиг литературазы, тыва чоннуё эрте-бурунгудан бээр онзагай культуразы кижиниё м=з\л\г аажы-чаёын \незин хевирлээр, чогаал делегейи-биле харылзааны быжыг тудар. Ук харылзаалар уругларны орус болгаш делегей литературазыныё шылгараёгай чогаалдары-биле таныштырарынга, тыва чогаалды кожа-хелбээ чоннарныё чогаалдары-биле деёнеп сайгарарынга, оларныё чоок болгаш ылгалдыг талаларын тодарадып билиринге ==редир.

Чечен чогаалда уран с=ст\ё дузазы-биле чураан амыдыралдыё илереп келирин ч\гле сеткил х=лзээшкинниг эвес, а медерелдии-биле сайгарып билирин ==редир. Чечен чогаалды т==г\, философия, психология, педагогика, уран чурулга эртемнери-биле чергелештир к=р\п болур. Ону «кижи дугайында эртем», «амыдыралдыё ному», «уран-чечен шинчилел» деп адап турары анаа эвес.

Тыва чогаал эртеми ниити филологияныё тыва дыл эртеми-биле сырый холбаалыг. Уругларныё чугаа сайзыралынга, чугаа культуразынга, х=й-ниити харылзажылгага тыва чогаал эртеминиё салдары улуг. Чечен чогаалдыё дылы дыл эртеминиё б\г\ адырлары-биле холбаалыг болганда, уруглар с=ст\ё эстетиктиг функцияларын сайгарар ужурлуг.

10-11-ги класстарга тыва чогаал программазыныё кол сорулгазы – уругларныё чогаал талазы-биле эге болгаш ортумак класстарга алган билиин улам ханыладып, школаныё тус-тус угланыышкыннарынга д\\шт\р ==редип таныштырары. Чаа \ениё школалары \ст\к\ класстарга ниити (\ндезин) билигниё, профильдиг хандыр ==ренириниё дээш оон-даа =ске угланыышкыннарга д\\шт\р ==ренирин с\мелеп турар болганда, \ст\к\ класстарныё ==реникчилеринге тыва чогаал талазы-биле билигни чаёгыс аай программа-биле бээри болдунмас.

Ортумак (долу) ниити ==редилгениё 10-11 класстарынга амгы тыва литератураныё т==г\-реалисчи барымдааларлыг шилиндек чогаалдарынга даянып, чоннуё езу-чаёчылдарын, \зел-бодалдарын к=рг\скен, уругларныё эстетиктиг таалалын оттурар, делегей к=р\\шк\н\нче, ниитилел сайзыралынче, кижилер аразында харылзааларыныё болгаш оларныё амыдыралдыё кол философчу утказынче угланган критиктиг боданыышкынын сайзырадыр чогаалдарны шилээн.

/ст\к\ класстарга литература-теориялыг, литература-критиктиг ажылдарны бот-тускайлаё номчуп сайгартыр. Литературлуг угланыышкыннарныё ылгавырыныё дугайында теоретиктиг билиглерин делгем ==редир. Чогаалдыё идей-тематиказын, уран-чеченин =ске эртемнер-биле холбап, ханы сайгартыр. Аас болгаш бижимел чугааныё нормаларын сагып, эртем-шинчилел ажылыныё эгезин ==редир.

Уругларга чогаалчы болгаш чогаал дугайында медээни боду дилеп тывар, шинчилээр, эртем угланыышкынныг бот-тускайлаё ажылдаар арганы бээр. Интернеттен медээлерни литература кичээлдеринге уругларныё интеллектуалдыг сайзыралын бедидеринге, номчулгага сонуургалын идепкейжидеринге, чогаал талазы-биле культуразын бедидеринге ажыглаар.

Тыва чогаал эртемин ==редириниё т\ёнелдери

+=редилгениё бот-тускайлаё т\ёнелдери ==реникчиниё \зел-бодалын бот-тодарадып, бот-сайзырадып, бо-углап билиринче, ==ренириниё чугулазын, чаа билиглер шиёгээдип алырын медерелдии-биле угаап билиринче, х=й чоннарныё аразынга хууда болгаш хамааты туружун быжыглап, амыдыралчы планнарын тургузуп. Ону боттандырарынче угланган болур.

Предметтиг т\ёнелдер кижиниё ажыл-херээниё дараазында байдалдарынче: эртемниё спецификазын медереп билип алырынче, чаа билиглерни чедип алырыныё янзы-б\р\ аргаларын ажыглап шиёгээдиринче, теориялыг билиглерни амыдырал-биле холбап ==редиринче, эстетиктиг к=р\шт\ хевирлээринче угланган болур.

Метапредметтиг т\ёнелдер ==реникчилерге чогаал эртемин =ске эртемниё теория-практиктиг билиглери-биле чергелештир ==редиринче, ==ренириниё бот-тускайлаё, коммуникативтиг (харылзаа тудуп, чугаалажып билириниё) регулятивтиг (бот-угланыышкынныг), чаа билиг алырыныё аргаларын шиёгээттиреринче угланган болур.

Тыва чогаал эртеми 11-ги класска хронологтуг, проблема-тематиктиг принципке \ндезилеттинип ажылдап кылдынган. /ндезин билиглери – т==г\-литературлуг байдал, автор болгаш чечен чогаал, чогаалчыныё чечен делегейи.

11-ги класстыё ==реникчилериниё кол-кол мергежилдери болгаш чаёчыгар ч\\лдери

- Тываныё сураглыг чогаалчыларыныё чогаадыкчы ажыл-чорудулгазын билир;

- чогаалдыё т==г\л\г \е-биле харылзаазын илередип шыдаар;

- авторнуё туружун тодарадып, чогаалчыныё стилиниё онзагайларын ылгап билир;

- литературлуг дылдыё нормаларын, чугаа культуразын сагып, чечен чогаалды аянныг номчуп, к\\сдеип билир;

- чогаалдыё идейлиг утказын, пафозун, чогаалчыныё делегей к=р\\шк\н\н сайгарып билир;

- шиёгээдип алган литература-теориялыг билиглерин практика кырынга ажыглап шиёгээткен турар ужурлуг.

+=реникчилер бижимел ажылдарны к\\седип тура:

- с=з\глелдиё планын, тезистерин тургузуп билир;

- чогаал дылыныё уран чурумалдыг аргаларын тодарадып билир;

- номчаан чогаалынга хамаарыштыр бодунуё бодалын уран ч\\лд\ё =ске хевирлери-биле холбап, ш\г\мч\лелдиг илередип билир;

-бот-тускайлаё номчаан чогаалдарынга хамаарыштыр \нелелдерни бижип билир;

- энциклопедиялыг, тайылбыр, литературлуг словарьларны ажыглап, каталог-биле ажылдап, солун-сетк\\л, телевидение, интернет четкизин ажыглап билир ужурлуг.


Материал-техниктиг хандырылга к=рг\з\глери

+=редилге номнары, техниктиг херекселдер, таблицалар, схемалар ортумак (долу) ниити ==редилгениё сорулгаларын к\\седиринге чугула херектиг ==редилге-методиктиг комплексти тургузар. Материал-техниктиг хандырылга к=рг\з\глери санитар эпидемологтуг д\р\мнер болгаш нормаларга д\гж\п турар ужурлуг (СанПиН 2.4.2.1.178-02).

11-ги класска тыва чогаал эртеминиё ==ренир ч\\лдери


+=редилге планын ТР-ниё ==редилге болгаш эртем яамызыныё бадылааны Куулар Д. С, Монгуш А. М. 5-11 класстарга тыва аас чогаалы болгаш литература программазы. ( Кызыл: ТывН/Ч, 1994.) база Е.Т.Чамзырын, М.А.Кужугет, Л.Х.Ооржак оларныё тургусканы ниити ==редилге черлериниё 5-11 класстарынга «Тыва аас чогаалы болгаш литература» (Кызыл, 2013) деп чижек программазынга даянып бижээн.


+=редилге ному: Д.С.Куулар. Тыва чогаал. 11 класс. Кызыл, ТывНҮЧ., 2002.

Немелде литература:


1. А.К.Калзан. Амыдырал болгаш литература. Кызыл: ТывН/Ч, 1980.

2. А.К.Калзан. +з\лдениё демдектери. Кызыл: ТывН/Ч, 1991.

3. А.К.Калзан. Тыва литература. 8-10 класс. Кызыл: ТывН/Ч, 1987.

4. А.С.Т=г\й-оол. Шинчилелдер. Кызыл: ТывН/Ч, 2001.

5. В.С.Салчак. Тыва чогаалчылар дугайында демдеглелдер. Кызыл: “Аныяк”, 2000.

6. В.С.Салчак. Уран с=ст\ё ужуу. Абакан: “Журналист”, 2010.

7. Д.С. Куулар. Тувинская поэзия. Очерк истории. Кызыл: ТКИ, 1970.

8. Д.С. Куулар. Т==г\ болгаш амгы \е. Кызыл: ТывН/Ч, 1982.

9. Д.С.Куулар. История и современность. Кызыл: ТКИ, 2002.

10. Е.Т.Танова. Тываныё чогаалчылары: намдар-т==г\з\, ажыл-чорудулгазы. Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013.

11. Е.Т.Чамзырын. Т=рээн чогаалды ==редириниё теориязы болгаш методиказы. Кызыл, ТывКУ, 2005.

12. З.Б. Самдан. Избранные научные труды. Тувинская словесность: миф-сказка-литература. Абакан: ООО «Журналист», 2011.

13. З. Б. Самдан. Тыва чогаалдыё кокпалары-биле. Кызыл:Рестипография, 2005.

14. З.О. Шожал, Ч.Х. Тулуш. А.А.Даржай – чогаадыкчы орук-чол. Кызыл: ТывН/Ч, 2006.

15. З.О. Шожал. Е.Т. Танова – чогаадыкчы орук-чол. Кызыл: ТывН/Ч, 2013.

16. Кызыл-Эник Кыргысоыич Кудажы. – Кызыл: ТКИ, 2009.

17. М.А.Хадаханэ. Тувинская проза. Кызыл: ТКИ, 1968.

18. М.А. Хадаханэ. Литературная Тува. Кызыл: ТКИ, 1986.

19. М.А.Хадаханэ. Беседы о тувинской литературе и не только… Кызыл:ТывН/Ч, 2006.

20. М.Н.Ооржак. Ш\л\к болгаш аялга. Кызыл: КЦО «Аныяк», 2012.

21. Н.Ш.Куулар, М.А.Кужугет. Амгы тыва ш\л\к чогаалыныё сайзыралы. Кызыл: ТКИ, 2011.

22. Р.А. Палкина. Роман в литературах народов Южной Сибири. Гороно-Алтайск: Горно-Алтайское отделение Алтайского

книжного издательства, 1979.

23. С.Б. Пюрбю. Аныяк чогаалчыларга дуза. Кызыл: КЦО “Аныяк”, 2003.

24. С. С. Комбу. Тувинская литература. – Новосибирск: Наука, 2012.

25. Тыва Республиканыё чогаалчылары. (М.Б.Ховалыг тургускан. Кызыл, 2000)

26. Тываныё чогаалчылары – Писатели Тувы. (М.Б.Ховалыг тургускан. Кызыл, 2001)

27. Тыва литератураныё допчу очерктери. (А.Калзан, М.Хадаханэ, Д.Куулар). Кызыл: ТывН/Ч, 1975.

28. Тыва литература талазы-биле эртем-методиктиг статьялар чыындызы. Кызыл, ТывН/Ч, 2010.

29. Тыва чечен чогаал: с==лг\ \ениё шинчилелдери. ТГШИ-ниё шинчилелдер чыындызы. Кызыл: ГУП РТ “Тываполиграф”, 2009.

30. Тыва чогаал. Библиографтыг айтылга. Г.Д.Сундуй, М.М.Ооржак тургускан. Кызыл: НШСИ, 2010.
Словарьлар:


1. Древнетюркский словарь. _ Л.: Наука, 1969.

2. Краткий словарь литературоведческих терминов. Под ред. Л.И.Тимофеева, С.В.Тураева. _ М.: Сов.энциклопедия, 1984.

3. Монгуш Д.А. Русско-тувинский словарь. _ М.: Русский язык, 1980.

4. Тыва дылдыё тайылбыр словары. Том 1. (А-Й). _ Новосибирск: Наука, 2003.

5. Тыва дылдыё тайылбыр словары. Том 1. (К). _ Новосибирск: Наука, 2004

6. Татаринцев Б.И. Этимологический словарь тувинского языка. Том 1 (А-Б). _ Новосибирск: Наука, 2002.

7. Татаринцев Б.И. Этимологический словарь тувинского языка. Том ІІ. (Д, Е, И, Й). _ Новосибирск: Наука, 2003.

8. Татаринцев Б.И. Этимологический словарь тувинского языка. Том ІІІ. (К, Л, М, О). _ Новосибирск: Наука, 2004

9. Тыва-орус словарь. _ М.: Сов. энциклопедия, 1968.

Ол ышкаш:

- тыва чогаалчыларныё дугайында теледамчыдылгалар бижиткен дискилер;

- чогаалчыларныё портреттери, плакаттар;

- тыва чогаалчыларныё ш\л\ктерин аянныг номчаан аудиобижидилгелер;

- чогаалчыларныё чогаалдарынга чураан иллюстрациялар, чуруктар;

- уругларныё билиин хынаарынга белеткээн тест ажылдар.


+=редилге чылында шактарныё хуваалдазы

неделяда – 1 шак, 1 чылда шупту 34 шак, ооӊ иштинде:

1) чечен чогаалдыӊ сөзүглелин сайгарарынга база чогаалчыларнын намдарын ==редиринге шак,

2) чогаал теориязын өөредиринге – шак,

3 ) чугаа сайзырадылгазынга – шак.

Темазы


Кичээлдин

хевири

Бот-ажылдарнын хевирлери

Дерилгези

Онаалга

шагы

11 «А»

11 «Б»

1.

Киирилде кичээл. Тыва литературанын амгы \еде х=гж\лдези.

Допчулалдыг илеткел

конспект

Таблица

Арын 3-7 номчуур

12.

С.С.Сюрюн-оол. Чогаадыкчы намдары болгаш ажыл-чорудулгазы

Лекция

Конспект

Дыннадыглар

Портрет. чогаалчынын

номнары

Айтырыгларга харыы

13

С.Сюрюн-оолдуё «Авазынга дангыраа»-ниитилелде социал ч=р\лдээлерни к=рг\скен чогаал.

беседа

Бот номчулга. С=з\глел-биле ажыл.


Чогаалда овур-хевирлерни б=л\ктеп маргылдаага белеткел.

14

«Авазынга дангырак»деп чогаалда овур-хевирлер

Маргылдаалыг кичээл

Овур-хевирлерни б=л\ктээри


Кыска чогаадыг «Чогаалда менээ таарышкан маадыр»

15

Чогаалдын уран-чечен дылы.

Кичээл- практикум

С=з\глел-биле ажыл. Чурумалдыг аргаларны тодарадыры

С=з\глел

/з\нд\ сайгарар.

16

Ч.С.Суд-кичээл «Кым буруулугул?»

Чск

Дискуссия-маргылдаа

Цитаталар

Чогаадыгга белеткел

1


7

Ч.С. Чогаадыг «Араганын кырынга чам \нер

ЧскЧедир бижиир

18,

9

«Ногаан ортулук» - экология дугайында тоожуну.

Маадырларыныё бодалдарынын амгы тыва амыдырал-биле тудуш холбаалыы

Тоожуну ханыладыр сайгарары

С=з\глел-биле ажыл.

Чедер х=лд\н букледи

Арын 61-78 номчуур

210

«Ногаан ортулуктуё» уран-чечени болгаш дылыныё аянныы, чигези, билдингири

Кичээл-практикум

Дылынын онзагайын сайгарары

С=з\глел

/з\нд\ анализи кылыр

111

Ч.С. Чогаадыг «Ава бойдусту камнаалынар!»
Чедир бижиир

112

Ю.Ш.Кюнзегеш. Намдары болгаш чогаадыкчы ажыл-ижи.

Беседа

Дыннадыг

Портрет, номнар делгелгези

Немелде материал чыыры

113

Ю.Ш.Кюнзегештин лириказы.

Практикум

Ш\л\ктер сайгарылгазы

Ш\л\ктер чыындызы

«Хадынчыгаш» сайгарылгазы

114

«К=к-Эл» деп балладанын амыдырал-биле холбаазы

Кичээл-практикум

Ш\л\кт\н сайгарылгазы

Таблица

Чогаалды номчуур

115

КДН. Ю.Ш. Кюнзегеш «Багырнын хылыжы», «Бодалдарым бодаралы», Еврипид «Медея».

1

Чогаалдарнын идейлиг утказы, сюжеди, ужур-дузазы.

Башкынын тайылбыры. Ном-биле ажыл.

Чаа ч\\л тайылбырынын кичээли.16

17

«Куда» деп ш\л\глел болгаш амгы \е.

Сайгарылга

Рольдап номчууру.

Сайгарылга

Овур-хевирлернин м=з\-шынарларын хурааган таблица

Арын 118 айтырыгларга харыылаар

218

Ч.С. Рефераттар камгалалы.

Чск

Сайгарылгазы.

Айтырыглар салып ==ренири


Катаптаашкын

119

Ш.Д.Куулар. Намдары болгаш чогаадыкчы ажыл-ижи.

«Баглааш»


Аянныг номчулга


Чогаадыгга белеткел

120

Ч.с. Чогаадыг «Баглааш- тыва эр кижинин ыдыктыг эдилели».
Чедир бижиир

121

О.+.Сувакпит. Намдары болгаш чогаадыкчы ажыл-ижи.

Кичээл-илеткел

Кыска бижилге

Номнар делгелгези, чуруктар

Чогаалчы дуг-да немелде материал чыыр.

122

О.Сувакпиттин поэзиязы.

Аянныг номчулга

Ш\л\ктерни аянныг номчууру


Ш\л\к доктаадыр

123

Ч.С. «Ыылар».

Чск.

Т=левилелдер камгалалы.

Проектор


124

25

«Аревечи» Темазы, идеязы. Т==г\-биле холбаазы. Уран-чечени.

Беседа

ш\л\ктээн тоожуну рольдап номчууру

Сайгарылгазы.


«Аревэчи» номчуур.

226

«Сат Б\рзеккей дугайында баллада»

Чогаалды сайгарары

Чурумалдыг уран-чечен аргаларны айтыры


Арын 130 айтырыг №6 бижимел харыы

127

Ч.с.Чогаадыг. «Кым-даа, ч\\-даа уттундурбаан»

чскЧедир бижиир

128

М.Кенин-Лопсаннын проза чогаалы.

Илеткел

Дыннадыглар

Номнар делгелгези

Айтырыгларга харыы

129

30

31

«Чылгычыныё ==н\ё» бижиттинген т==г\з\. Баштайгы тыва роман дугайында айтырыг.

«Чылгычынын ==» - роман-тетралогия.

Романда овур-хевирлер.

Практикум

Сайгарылга: темазын тодарадыры, овур-хевирлерге характеристика бээри

С=з\глел

Чогаалды номчуур

Айтырыгларга харыы

Чогаадыгга белеткел

332

Ч.с.Чогаадыг «Кижи болуру чажындан…»

ЧСКЧедир бижиир.

133


Чыл дургузунда ==ренгенин катаптаары.

Зачетка белеткел.

Катаптаашкын
Викторинанын айтырыгларынга

харыы.

Проектор


1


34

Зачет.

Зачет-кичээл


Тестер-биле ажыл


1Подайте заявку сейчас на любой интересующий Вас курс переподготовки, чтобы получить диплом со скидкой 50% уже осенью 2017 года.


Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ

Автор
Дата добавления 14.03.2016
Раздел Русский язык и литература
Подраздел Рабочие программы
Номер материала ДВ-525153
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх