Инфоурок / Другое / Рабочие программы / Рабочая программа по украинскому языку для 6 класса (модульная система)

Рабочая программа по украинскому языку для 6 класса (модульная система)

библиотека
материалов

СОГЛАСОВАНО: С ПРОГРАММОЙ СВЕРЕНО

Руководитель ШНМПК Заместитель директора поУВР

_______________И.А.Ельникова __________________ И.Н.Данилова

протокол от_______2015 г. №____ «_____»________________ 2015 г.

Рабочая программа

ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ

6 класс

2015-2016 учебный годСоставитель

Архипова Инна Васильевна,

учитель украинского языка и литературы,

специалист I категории

лицея «Спектр» г. Тореза

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робочу програму укладено на основі програми Украинский язык : 5-9 кл.: программа для специализир. организаций с углубл. изуч. отдельных предметов с обучением на русском языке и изуч. укр. яз. / сост. Ткачук Т.В., Левашова О.Н., Борисова А.А., Петровская И.И. ; ДИППО. – Донецк: Истоки, 2015. – 74 с.


Нормативна база викладання української мови

Робочу програму з української мови 6 класу укладено на підставі наступних нормативно-правових документів:

 1. Державний освітній стандарт основної загальної освіти на 2015-2017рр., затверджений наказом Міністерства освіти і науки Донецької Народної Республіки № 327 від 17.07.2015р.;

 2. Базисний навчальний план загальноосвітніх організацій Донецької Народної Республіки на 2015-2016 навчальний рік, затверджений наказом Міністерства освіти і науки Донецької Народної Республіки № 314 від 16.07.2015р.


Робоча програма курсу українська мова 6 класу розрахована на 35 годин ( 1 година на тиждень).

Основні цілі та завдання курсу українська мова полягають у наступному:

Мета вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання полягає у становленні духовно багатої особистості, яка володіє уміннями й навичками щодо вільного, комунікативно доцільного користування виражальними засобами мови, її видами, типами, стилями, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності, вільно орієнтується у всезростаючому інформаційному потоці, вміє формувати й відстоювати власну думку, громадянську позицію щодо тих чи інших подій і явищ (у тому числі суспільних), давати їм адекватну оцінку, самонавчатися і самовдосконалюватися. Оскільки оволодіння мовою – важлива складова соціальнокультурної діяльності, мовна освіта повинна ставити за мету:

а) навчити розуміння нової культури (міжкультурного взаєморозуміння);

б) оволодіти міжкультурною комунікацією, тобто вмінням спілкуватися з носіями іншої культури.

Оволодіння системою мовних знань і вмінь, необхідних для використання в практичній діяльності, вивчення суміжних дисциплін, продовження освіти;інтелектуальний розвиток, формування якостей особистості, які необхідні людині для повноцінного життя в сучасному суспільстві: ясність і точність думки, критичності мислення, інтуїції, логічного мислення, здатності до подолання труднощів;формування уяви про ідеї і методи української мови, засоби моделювання явищ і процесів;виховання культури особистості, ставлення до української мови як до частини загальнолюдської культури, яка відіграє особливу роль у суспільному розвитку.

Під час викладання української мови в 6 класі, роботи над формуванням в учнів перерахованих у програмі знань та умінь необхідно звертати увагу на те, щоб вони оволодівали уміннями загальнонавчального характеру, різнобічними засобами діяльності, набували досвіду.

вироблення стійкої потреби у вивченні української мови;розвиток умінь і навичок спілкування, вільного вираження думок і почуттів у різних сферах приватного й суспільного життя на основі засвоєння базових мовленнєвих знань, вироблення умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань; оволодіння культурою мовлення;

формування в учнів базових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і навичок на основі засвоєння норм української літературної мови;

вироблення умінь сприймати мову як мистецьке явище, що має естетичну цінність;

формування гуманістичного світогляду, духовного світу учнів, моральних і естетичних переконань, засвоєння українських національних та загальнолюдських цінностей шляхом прилучення через мову до культурних надбань українського народу в контексті культури світової.


Результати навчання подані у Вимогах до рівня підготовки і надають систему підсумкових результатів навчання, які мають досягти учні, що закінчують 6 клас. Ці вимоги структуровані за трьома компонентами: «знати/розуміти», «вміти», «використовувати надбані знання та уміння в практичній діяльності та повсякденному житті».

Системно-діяльнісний підхід дозволяє на кожному ступені загальної освіти подати цілі освіти у вигляді системи основних завдань, які відбивають напрямки формування якостей особистості. При цьому діяльнісний підхід відбитий не тільки в цільовому блоці Стандарту, але й у вимогах, які складаються з трьох компонентів: знати/розуміти-перелік необхідних для засвоєння кожним учнем знань; - володіння конкретними уміннями та навичками з української мови, основними видами мовленнєвої діяльності; окремо виділена група знань і умінь, необхідних у практичній діяльності учня і в повсякденному житті.

Вирішення навчальної задачі передбачається шляхом наступних навчальних дій:

 • а) перетворення ситуації для виявлення загального ставлення до системи яка розглядається;

 • б) моделювання виділеного відношення до предметної, графічної або знакової форми;

 • в) перетворення моделі відношення для вивчення його властивостей у «чистому» вигляді;

 • г) виділення і побудови серії конкретно-практичних задач, які вирішуються загальним засобом;

- д) контролю за виконанням попередніх дій;

- е) оцінки засвоєння загального засобу як результату вирішення даного навчального завдання.

Засвоєння курсу української мови згідно з державним освітнім стандартом основної загальної освіти , передбачає досягнення наступних результатів:

Особистісні:

Метапредметні

Предметні


 • готовність і здатність до саморозвитку;

 • мотивація до навчання та пізнання;

 • ціннісно-змістовні настанови;

 • соціальні компетенції,

 • особистісні якості.


 • універсальні навчальні дії:

 • пізнавальні;

 • регулятивні;

 • комунікативні.


 • досвід діяльності специфічної для даної предметної галузі;

 • система головних елементів наукового знання.


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 6 КЛАС

Чверть

Розділи програми

Всього годин

Перевірка мовної теми: тестування

диктант

Аудіюван

ня

діалог

усн.

переказ

усн.твір

Читання: мовчки

вголос

переказ

твір

РМ

I

Тема 1.Вступ.Повторення. Морфологія.Іменник

8

1


1

1

1


2

II

Тема2.Прикметник

8


1
1

1

IIІ

Тема3.Числівник.Займенник

10

1
1


1


1


2

IV

Тема4.Дієслово.Повторення

9


1


1


1

1

Год

Всього

35

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

6

СОЦІОКУЛЬТУРНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

Учень / учениця:

здобуває соціокультурну інформацію, аналізує, оцінює, відбирає і використовує її для особистісного розвитку, для досягнення комунікативних і життєвих цілей;

встановлює нетривалі соціальні контакти, вживаючи повсякденні ввічливі форми привітання і звертання; відповідає на запрошення, пропозицію, вибачення;

вчиться ефективно спілкуватися в межах визначеної соціокультурної проблематики, використовуючи виучувані мовні засоби, різні мнемонічні прийоми та виконуючи необхідні супровідні дії;

вчиться реалізовувати основні мовленнєві функції (зокрема обмін інформацією) та реагувати на них, висловлювати свої погляди і ставлення за допомогою виучуваних мовних засобів.

ДІЯЛЬНІСНА (СТРАТЕГІЧНА) ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

Організовуючи навчальну діяльність, учень / учениця:

дотримується правил гігієни навчальної праці;

самостійно визначає режим навчальної роботи з урахуванням ступеня складності предметів;

розуміє поставлене вчителем навчальне завдання і діє відповідно до нього;

самостійно чи з допомогою вчителя визначає стратегію власної пізнавальної та мовленнєвої діяльності: мотив, мету і завдання навчальної роботи, планує основні етапи її виконання, здійснює намічений план; контролює перебіг; відбирає необхідні засоби для розв’язання завдань; використовує найраціональніші способи, запропоновані вчителем; переносить засвоєні знання і вміння в нову ситуацію; виконує основні мисленнєві операції – аналіз, синтез, порівняння, проводить аналогії і робить висновки за аналогією, опановує вміння систематизувати й узагальнювати навчальний матеріал; вчиться моделювати, наводити аргументи на підтвердження тез; здійснювати контроль; оцінює якість виконаної роботи (власної або однокласника) відповідно до прийнятих вимог;

дотримується заданого темпу роботи;

працює самостійно, вчиться працювати в парі та в групі; надає необхідну допомогу однокласникам. Працюючи з книжкою та іншими джерелами знань,

орієнтується в змісті підручника; самостійно ознайомлюється з його змістом; звертається до запитань і завдань підручника, використовує зразки у навчальній діяльності; користується схемами, таблицями, алгоритмами, інструкціями і додатками;

вчиться використовувати українськомовні довідкові джерела; знаходить, засвоює і в разі необхідності передає інформацію українською мовою;

орієнтується в порядку розстановки книжок у бібліотеці, знаходить потрібну книжку, користуючись відкритим доступом до полиць, рекомендаційними списками, картотекою, тематичним каталогом, книжково-ілюстративними виставками; визначає орієнтовний зміст незнайомої книжки за її елементами: обкладинкою, титульною сторінкою; орієнтується в каталожній картці, записує дані про книжку з титульної сторінки в каталожну картку; самостійно вибирає і читає дитячі книжки, періодику, використовує їх на уроках і в позаурочний час;

вчиться працювати з комп’ютером та іншими ТЗН з метою ефективного засвоєння навчального матеріалу.Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт1


Тема1 Вступ.Повторення вивченого.Морфологія.Орфографія.Елементи стилістики. Іменник.(4 модуля – 8 годин)

Вспуп.Краса і багатство української мови. Повторення вивченого про слосполучення і речення.

Розвиток мовлення

Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль мовлення.

УМ


ЗП

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні

Робота в парах з дидактичним матеріалом ; виразне читання уривків (емоційний відгук та вираження особистого ставлення до прочитаного), робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

коментування виставлених оцінок.

Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Фрагмент аудіозапису

висловлювань видатних людей про мову

ІКТ


Пояснює, в чому виявляються краса і багатство української мови;

застосовує здобуті в 5 класі знання, сформовані вміння і навички;

Учень усвідомлює необхідність володіння нормами мовного етикету. Використовує набуті знання і вміння у практичній діяльності та повсякденному житті. розпізнає офіційно-діловий стиль серед інших відомих стилів мовлення; знаходить мовні засоби, характерні для цього стилю; використовує вивчене про стилі мовлення під час побудови і вдосконалення власних висловлювань;

Розуміє визначальну роль рідної мови у розвитку інтелектуальних, творчих здібностей і моральних якостей особистості.
Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт2


Іменник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Рід, число іменників.

Контроль УСНИЙ ПЕРЕКАЗ

ЗП


АП

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні

Робота в парах,

робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

самостійна робота над усним переказом

коментування виставлених оцінок.

Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Опорна таблиця,


ІКТ


Розпізнає іменники серед інших частин мови, визначає їх постійні і непостійні ознаки, синтаксичну роль;

розрізняє іменники – назви істот і неістот, імена власні й загальні, використовує їх у ролі звертань; правильно пише власні назви; визначає рід іменників узгоджує з іменниками спільного роду прикметники, займенники та дієслова минулого часу, правильно використовує іменники спільного роду;

Переказує зміст прочитаного (прослуханого) тексту докладно і вибірково, за простим і складним планом; Учень усвідомлює необхідність вміння розпізнавати частини мови. визначати лексичне значення слова; застосовує свої знання у життєвих ситуаціях.

Формування комунікативної компетентності у спілкуванні і співробітництві з однолітками.
Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт3


Відмінки та типи відмін іменників.


Розвиток мовлення

Ділові папери Правила поведінки в школі і в громадських місцях. Оголошення.

ЗП

АП

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні

Робота в парах,

робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

самостійна робота з підручником

коментування виставлених оцінок.

Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Опорна таблиця, картки,

зразки правил поведінки та оголошень


визначає відмінок іменників, утворює форми називного (директори, інженери) та родового відмінків множини (панчіх); правильно вживає відмінкові форми іменників, найуживаніші незмінювані іменники; складає правила поведінки за зразком, оголошення; добирає мовні засоби відповідно до стилю мовлення;

Використовує набуті знання і вміння у практичній діяльності та повсякденному житті.

Формування потреби в активному вивченні мови


Виховувати повагу до норм поведінки в школі і в громадських місцях

Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт4


Основні способи творення іменників.

Не з іменниками.

Тестова контрольна робота. Аудіювання.
АП

КРЗдоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційн

Самостійна робота з підручником,

контрольна тестова робота,

контрольне аудіювання
Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Опорна таблиця,


тестова робота,

текст для аудіювання


утворює іменники за допомогою відомих способів словотвору; правильно пише не з іменниками

правильно використовує іменники, в т. ч. іменники-синоніми для точнішого вираження думок та уникнення невиправданих повторів, а також іменники-синоніми і синонімічні фразеологізми з іменниками;

уважно слухає; сприймає на слух і розуміє зміст чіткого нормативного мовлення в межах доступної тематики і засвоєного мовного матеріалу, Учень вміє правильно використовувати іменники у мовленні. Вміє встановлювати аналогією, узагальнювати, виділяти істотні ознаки іменника.

Розширює свій лексикон. Розвиває інтерес до вивчення мови. Прагне до мовного самовдосконалення.


Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт5


Тема2 Прикметник(4 модуля – 8 годин)

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Якісні, відносні та присвійні прикметники. Ступені порівняння прикметників.

Контроль УСНИЙ ТВІР - опис приміщення

УМ


ЗП

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні

Робота в парах з дидактичним матеріалом ; виразне читання уривків (емоційний відгук та вираження особистого ставлення до прочитаного), робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

коментування виставлених оцінок.

Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Опорна таблиця

Розпізнає прикметники, визначає їх граматичні ознаки; розрізняє якісні, відносні та присвійні прикметники; правильно вживає їх; утворює ступені порівняння прикметників, правильно наголошує і вживає прикметники вищого і найвищого ступенів (у простій і складеній формах);

Переробляє й перетворює інформацію (складає план, таблицю, схему).

Складає усне висловлювання з урахуванням умов спілкування, мети й адресата мовлення; самостійно добирає для висловлювання матеріал на основі різних джерел, систематизує його; складає простий план власного висловлювання; підпорядковує висловлювання темі й основній думці; вживає різні типи мовлення.

Формує комунікативну компетентність в спілкуванні і співробітництві з однолітками.

Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт6


Прикметники твердої і м'якої груп, їх відмінювання. Способи творення прикметників (практично). Найуживаніші суфікси прикметників (практично). Букви ь, е, у, о, и, і в суфіксах

Контроль Діалог

ЗП


АП

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні

Робота в парах,

робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

самостійна робота над усним переказом

коментування виставлених оцінок.

Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Опорна таблиця,


ІКТ


Утворює прикметники за допомогою відомих способів словотвору;

правильно вживає речення з прикметниками в ролі присудка;

спілкується у передбачуваних повсякденних ситуаціях, доцільно використовуючи вивчені мовні засоби; спілкується у передбачуваних повсякденних ситуаціях, доцільно використовуючи вивчені мовні засоби;

Формування комунікативної компетентності у спілкуванні і співробітництві з однолітками.

спілкується у передбачуваних повсякденних ситуаціях, доцільно використовуючи вивчені мовні засоби;
Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт7


Не з прикметниками.

Букви н і нн у прикметниках

КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ

ЗП

КР

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні

Робота в парах,

робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

самостійна робота з підручником

коментування виставлених оцінок.

Контрольний диктант.

Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Опорна таблиця, картки,

текст диктанту

Вживає не з прикметниками разом та окремо;

Правильно вживає букви н і нн у прикметниках


Використовує набуті знання і вміння у практичній діяльності та повсякденному житті.

Формування потреби в активному вивченні мови
Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт8


Написання складних прикметників разом і через дефіс.

Написання прізвищ прикметникової форми.

Розвиток мовлення

Усний твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і особистих вражень.

АП

КРЗдоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційн

Робота в парах,

робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

самостійна робота з підручником

коментування виставлених оцінок.


Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Опорна таблицядобирає синонімічні й антонімічні ряди прикметників; використовує прикметники-синоніми для точнішого вираження думки та уникнення невиправданих повторів; правильно вживає прізвища прикметникової форми;

Отримує необхідну інформацію з джерел різних форм (суцільний текст,ілюстрація, таблиця, схема).

Розширює свій лексикон. Розвиває інтерес до вивчення мови. Прагне до мовного самовдосконалення.
Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт9


Тема3 (5 модулів – 10 годин)

Числівник.Займенник

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові.

Контроль

УСНИЙ ПЕРЕКАЗ

ЧИТАННЯ МОВЧКИ

УМ


ЗП

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні

Робота в парах з дидактичним матеріалом ;

робота в групах ;

самостійна робота над усним

переказом;

коментування виставлених оцінок.

Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Опорна таблиця,

текст для переказу,

текст для читання

Розпізнає числівники,

визначає їх граматичні ознаки; розрізняє числівники та інші частини мови, які виражають числові значення;

Переказує зміст прочитаного (прослуханого) тексту докладно і вибірково, за простим і складним планом.

Переробляє й перетворює інформацію (складає план, таблицю, схему).


Формує комунікативну компетентність в спілкуванні і співробітництві з однолітками.

Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт10


Числівники прості, складні і складені.

Відмінювання кількісних числівників.

Відмінювання порядкових числівників.

Розвиток мовлення Допис у газету інформаційного характеру (зі шкільного життя).

ЗП


АП

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні

Робота за алгоритмом,

робота в парах по складанню міркування за консультативної допомоги вчителя з подальшою взаємоперевіркою, проектування виконання домашнього завдання, коментування виставлених оцінок.Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Опорна таблиця,


ІКТ


Утворює відмінкові форми числівників;

читає і позначає на письмі числівники;

правильно використовує числівники (кількісні – в ролі підмета і присудка, порядкові – в ролі означення); правильно вживає числівники на позначення дат, часу (годин);

пише допис у газету із дотриманням вимог до цього жанру мовлення


Спілкується у передбачуваних повсякденних ситуаціях, доцільно використовуючи вивчені мовні засоби; спілкується у передбачуваних повсякденних ситуаціях, доцільно використовуючи вивчені мовні засоби;

Розвиває здатність до самооцінки на основі спостереження за власною вимовою
Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт11


Роздільне написання складених числівників, написання разом порядкових числівників із -сотий, -тисячний, - мільйонний,

мільярдний

КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ

ЗП

КР

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні

Самостійна робота з підручником;


контрольний переказ.

Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Опорна таблиця,

текст переказу

Виражає орієнтовну кількість поєднанням кількісного числівника й іменника (хвилин п’ять, кілометрів десять).

переказує зміст прочитаного (прослуханого) тексту докладно і вибірково, за простим і складним планом;


Вміє порівнювати, аналізувати і робити висновки.

Розвиває інтерес до вивчення мови.

Прагне до мовного самовдосконалення

Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт12


Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників (загальне ознайомлення).

Написання прийменників із займенниками окремо (повторення).

КОНТРОЛЬНА РОБОТА (комбінована)

АП

КРЗдоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні

Робота в парах, ;

самостійна робота з підручником;

комбінована контрольна робота.


Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні

Текст контрольної роботи
Розпізнає займенники; визначає їх граматичні ознаки.


Отримує необхідну інформацію з джерел різних форм (суцільний текст,ілюстрація, таблиця, схема).

Розширює свій лексикон. Розвиває інтерес до вивчення мови. Прагне до мовного самовдосконалення.Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт13


Відмінювання та правопис займенників.


Розвиток мовлення

Твір-оповідання на основі особистих враженьАП
Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні

Робота за алгоритмом,

робота в парах по складанню міркування за консультативної допомоги вчителя з подальшою взаємоперевіркою, проектування виконання домашнього завдання, коментування виставлених оцінок.Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні

Опорна таблиця,

матеріали для твору
Розпізнає займенники; визначає їх граматичні ознаки.

Складає висловлювання з урахуванням умов

спілкування, мети й адресата мовлення; самостійно добирає для висловлювання матеріал на основі різних джерел, систематизує його; дотримується орфоепічних та інтонаційних норм

Вміє порівнювати, аналізувати і робити висновки.

Розвиває інтерес до вивчення мови.

Прагне до мовного самовдосконалення.

Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт14


Тема4 (4 модуля – 8 годин)

Дієслово. Повторення та узагальнення вивченого

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Неозначена форма (інфінітив) та особові форми.

Не з дієсловами.


ЧИТАННЯ ВГОЛОС

УМ

ЗПЗдоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні


Самостійна робота з підручником;

робота за алгоритмом,

робота в парах по складанню міркування за консультативної допомоги вчителя з подальшою взаємоперевіркою, проектування виконання домашнього завдання, коментування виставлених оцінок.

Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні

Опорна таблиця,

текст для читання

вголос
Розпізнає дієслова, визначає їх граматичні ознаки;

відрізняє неозначену форму дієслова від інших форм (зокрема 3-ї особи); правильно пише не з дієсловами.

Отримує необхідну інформацію з джерел різних форм (суцільний текст,ілюстрація, таблиця, схема).

Розширює свій лексикон. Розвиває інтерес до вивчення мови. Прагне до мовного самовдосконалення.
Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт15Доконаний і недоконаний види дієслова.

Часи дієслова.


КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР


ЗП

КРЗдоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні


Самостійна робота з підручником;

робота за алгоритмом,

самостійна робота над твором.Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні

Опорна таблиця,

матеріали для твору
Розрізняє дієслова доконаного і недоконаного виду,

Складає висловлювання з урахуванням умов

спілкування, мети й адресата мовлення; самостійно добирає для висловлювання матеріал на основі різних джерел, систематизує його

Отримує необхідну інформацію з джерел різних форм (суцільний текст,ілюстрація, таблиця, схема).

Розширює свій лексикон. Розвиває інтерес до вивчення мови. Прагне до мовного самовдосконалення.


Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт16


Дієслова І та ІІ дієвідмін. Способи дієслів.

Безособові дієслова.

Способи творення дієслів.


КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ
ЗП

КРЗдоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні


Робота в парах по складанню міркування за консультативної допомоги вчителя з подальшою взаємоперевіркою, проектування виконання домашнього завдання, коментування виставлених оцінок;

написання контрольного диктанту.

Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні

Опорна таблиця,

текст контрольного диктанту
Розрізняє способи дієслів; вживає одні дієслівні форми замість інших (теперішній і майбутній

час замість минулого, неозначену форму в значенні різних способів, одні способи замість інших);

правильно складає і вживає речення з дієсловами в ролі присудка;);

Вміє порівнювати, аналізувати і робити висновки.

Формування потреби в активному вивченні мови, здатності учня до саморозвитку.

Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт17


Повторення та узагальнення вивченого в

шостому класі.

Розвиток мовлення Переклад з російської мови на українську


ЗПЗдоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні


Робота в парах по складанню міркування за консультативної допомоги вчителя з подальшою взаємоперевіркою, проектування виконання домашнього завдання, коментування виставлених оцінок.

Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні

Опорна таблиця,

текст для перекладу
Розрізняє частини мови, виділяє їхні морфологічні ознаки та синтаксичну роль.

Вміє порівнювати, аналізувати і робити висновки.

Учень розуміє необхідність збагачення словникового запасу для вільного вираження думок і почуттів у процесі мовного спілкування,удосконалює мовленнєву практику, розвиває навички співпраці з однолітками.

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-362036

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG