Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Другое / Рабочие программы / Рабочая программа в 6 кл "Кабардинский язык"

Рабочая программа в 6 кл "Кабардинский язык"


 • Другое

Поделитесь материалом с коллегами:

C:\Users\1\Desktop\Мадина программы\пр0008.jpg

Адыгэбзэ

6 класс

Зыубзыху тхыгъэ

Зэрылажьэ программэр зэхэлъхьащ мы къэк1уэну нормативнэ тхылъхэр и лъабжьэу:

 • Федеральнэ государственнэ стандартыр (от 017.12. 2010 г. № 1897)

 • Урысей Федерацэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ 2012 гъэм декабрым и 29-м къищта федеральнэ закон № 273- ФЗ-р, (ред. от 29.12.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014);

 • Закон КБР от 24 апреля 2014 года № 23-Р3 (ред. от 03.04.2014 года № 71-Р3) «Об образовании»;

 • Приказ МОН КБР от 30.06.2015 года №676 «Об утверждении республиканского базисного учебного плана для образовательных учреждений КБР на 2015-2016 учебный год »;

 • Типовой положенэ щ1эныгъэ щызэрагъэгъуэт еджап1эхэм теухуауэ РФ и правительствэм къищта унафэ №196 19 мартым 2001 гъэм къыдэк1ар;

 • Санитарно-эпидемиологическэ правилэм и нормативхэу СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993;

 • Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ Министерствэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ IуэхущIапIэхэм 2015-2016 гъэ еджэгъуэм зэрегъэджапхъэу къыхиха тхылъхэмкIэ къищта унафэр, ( от 31 марта 2014 года № 253)(ред. От 08.06.15 года)

 • «О республиканском комплекте учебников», от 18 июля 2011 г. N 67-РЗ

 • «О республиканской целевой программе «Модернизация учебной книги на национальных языках на 2007-2011 годы», от 21 ноября 2007 года N 83-РЗ

 • Хьэт1охъущыкъуей къуажэм дэт Муниципальнэ курыт еджап1э ещанэм зэхигъэува зэрылажьэ программэм теухуа Положенэм япкъ итк1э (от31.08.12. №144)

 • Хьэт1охъущыкъуей къуажэм дэт Муниципальнэ курыт еджап1э ещанэм зэхигъэува зэрылажьэ учебнэ планым ипкъ итк1э 2015-2016 (пр № 132 от 20.08.15г.)

 • Адыгэбзэр зэхэгъэуващ « 5-11 классхэм папщ1э адыгэбзэмк1э программэхэр» авторхэр:Джаурджий Хь.З., Багъы Н.А. н.2013гъ. Налшык къыщыдэк1ам тету

Къалэнхэр:

 • адыгэбзэм хуа1э лъагъуныгъэр нэхъ куу щ1ын;

   • бзэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр урипсэлъэфын къудейуэ зэрыщымытым гу лъегъэтэн;

   • фонетикэм, лексикэм, псалъэухахэм, псалъэ зэпхахэм теухуауэ я1э щ1эныгъэр нэхъ куу щ1ын;

   • правилэ зрагъэщ1ахэр тхыгъэм къыщагъэсэбэпыфу есэным гулъытэ хуэщ1ын;

   • еджак1уэхэм я бзэм зегъэужьын, я словарнэ запасым хэгъэхъуэн.

   • тэмэму псэлъэнымк1и,тхэнымк1и, къеджэнымк1и еджак1уэхэм я1э есэныгъэр егъэф1эк1уэн;

   • я бзэр тэмэму яухуэфу,дэтхэнэ псалъэри егупсысауэ къаъэсэбэпыфу егъэсэн;

   • еджак1уэхэм етын фонетикэм,морфологием,синтаксисым,псалъэ къэхъук1эм, пунктуацэм ехьэл1ауэ щ1эныгъэ пыухык1ахэр;

   • еджак1уэхэм я логическэ гупсысэк1эм зиужьынымк1э дэ1эпыкъуэгъу хъун.

Мурадыр: я анэдэлъхубзэр тыншу, шэрыуэу ягъэбзэрэбзэфу егъэсэным хущ1экъун;

щыуагъэншэу тхэнымк1э орфографием теухуа правилэ зрагъэщ1ахэр

къагъэсэбэпыфу егъэсэн;

бзэм хуащ1 пщ1эр нэхъ лъагэ щ1ынымк1э адыгэ лъэпкъым къадек1уэк1 хабзэ дахэхэр къэгъэсэбэпын.


4.Адыгэбзэр егъэджыныр къызэгъэпэщыпхъэщ компетентностнэ (лъэк1ыныгъэхэм зезыгъэужь) бгъэдыхьэк1эм тету. Абы тещ1ыхьауэ еханэ классым зыщаужь)

 • коммуникативнэ (зэрызэгуры1уэ, зэрызэпыщ1а) компетенцэхэм,

 • лингвистическэ (бзэщ1эныгъэ) компетенцэхэм,

 • культуроведческэ компетенцэхэм.

Еханэ классым щеджэ еджак1уэхэм адыгэбзэмк1э ягъэзэщ1апхъэ лэжьыгъэхэр, я зэф1эк1хэр, щ1эныгъэр егъэф1эк1уэнымк1э ахэр зыхуэунэт1ахэр (компетенцэ елъытауэ)

 • Щ1эныгъэм и ф1агъыр къэзыгъэлъагъуэ унэт1ыныгъэхэр:

- предметымк1э ягъуэт лъэк1ыныгъэхэр ( предметные компетенции)

- гъащ1эм, ц1ыхухэм яхэтынымк1э ягъуэт лъэк1ыныгъэхэр (социальные

компетенции)

- культурэ куэдым хэзэгъэнымк1э, ар зыхащ1энымк1э ягъуэт лъэк1ыныгъэхэр

(поликультурные компетенции)

-информацэ зэхуэхьэсыным, абы и къэгъэсэбэпык1эм ехьэл1ауэ ягъуэт

лъэк1ыныгъэхэр (информационные компетенции)

- гъэсэныгъэ елъытауэ ягъуэт лъэк1ыныгъэхэр (общекультурные компетенции).

5. Еханэ классым адыгэбзэмк1э и программэр джыным сыхьэт 68-рэ хухах, тхьэмахуэм сыхьэтит1 ирет.

 • Адыгэбзэр щебгъаджэк1э къэбгъэсэбэп хъунущ мы къэк1уэну 1эмалхэр (методхэр):

 • Къэхутэныгъэ, проектнэ, зэгуры1уэныгъэ, продуктивнэ, репродуктивнэ, проблемнэ егъэджэныгъэ, еджак1уэхэм къазэрыщыхъу, экскурс, нэгъуэщ1хэри:

 • Мы къэк1уэну щытык1эхэр (формэхэр): щхьэзакъуэ лэжьыгъэхэр, къэ1уэтэныгъэ, зэпсэлъэныгъэ, къэ1уэтыныгъэмрэ зэпсэлъэныгъэмрэ зэгъусэу, нэгъуэщ1хэри


Еджак1уэхэм ягъуэта щ1эныгъэр къызэрапщытэ щ1ык1эхэр:

 • жьэры1уатэу блэк1а темэхэр къапщытэк1эрэ,

 • тхыгъэ лэжьыгъэхэр ятхк1эрэ,

 • къызэрапщытэ лэжьыгъэхэр,

 • тест лэжьыгъэхэр ягъэзащ1эк1эрэ, нэгъуэщ1эхэри6-нэ класс къэзыуххэм яхузэф1эк1ын хуейщ:

диалектым ехьэл1а псалъэхэр литературэбзэм хыхьэхэм къыхагъэк1ыфын;

щыпсалъэк1и тхыгъэми къыхац1ыхук1ыфын адыгэбзэм езым еиж псалъэхэмрэ нэгъуэщ1ыбзэм

щыщу къигъэсэбэпымрэ;

1эщ1агъэм хэхауэ епха (профессиональнэ) псалъэхэр практическэу я бзэм къыщагъэсэбэпын;

псалъалъэмк1э лэжьэфын;

псалъэр зэрызэхэт 1ыхьэхэм хузэпкърыхын;

6-нэ классым щаджа псалъэ лъэпкъыгъуэхэмрэ абыхэм я грамматическэ щытык1эхэмрэ яхузэхэц1ыхук1ын;

1-6-нэ классхэм щаджхэм къыхэк1 орфограммэхэр къэгъуэтын, псалъэхэм я тхык1э тэмэмымрэ нагъыщэхэм я гъэувык1эмрэ я хабзэхэм щытхэк1э иригъуэзэн;

псалъэщ1э къыщыхъук1э, ударенэр зытехуэ пычыгъуэм зыщихъуэжк1э е зы псалъэ лъэпкъыгъуэр нэгъуэщ1 псалъэ лъэпкъыгъуэм щыхуэк1уэк1э, макъзешэ э, а-хэр щатхыр зэхэгъэк1ын;

псалъэ зэхэлъхэм я кум екъуа дэту щатхым и хабзэр щытхэк1э къэгъэсэбэпын;

определительнэ псалъэ зэпыщ1ахэр зэпыту щатхым иригъуэзэн, ахэр псалъэ зэхэлъхэм къыхэгъэк1ыфын;

къыупщытэ мыхъу орфограммэ зи1э псалъэхэр тэмэму тхыфын (6-нэ классым я тхылъым зыщрихьэл1эхэм тещ1ыхьауэ);

план зэхэлъ зэхэлъхьэн;

тхыгъэр зытепсэлъыхьыр убгъуауи, к1эщ1уи, хэчыхьауи къэ1уэтэжыфын, пейзажым, псэуалъэм и описанием щыщ 1уэхугъуэхэр хыхьэу;

сочиненэ зэратхын материал зэхуэхьэсыфын ик1и, зэрыщытын хуейм хуэдэу, зэк1элъыхьыфын, темэмрэ гупсысэ нэхъыщхьэмрэ 1уэхум къыхэлъытауэ;

езым къагупсыса рассказ зэхэлъхьэн, псэуалъэм, пейзажым тетхыхьыфын;

щ1ызэныкъуэкъу гуэрым теухуауэ тхыгъэ к1эщ1 тхыфын;

зэхалъхьа тхыгъэм къи1уатэмрэ зэрытха бзэмрэ ирагъэк1уэфын (яджа материалым тещ1ыхьауэ);

фразиологическэ псалъалъэр къэгъэсэбэпыфын.


Учебно-методическэ комплектыр:


Еджак1уэр зэреджэну тхылъыр, къигъэсэбэпыпхъэ тетрадыр:


Урыс Хь.Щ., 1эмырокъуэ И.1. «Адыгэбзэ» 6-нэ класс. Налшык: «Эльбрус», 2011.

Апажэ М.Хь. Адыгэбзэ тхылъым зэрылажьын тетрадь. Налшык: «Эльбрус», 2011.


Егъэджак1уэм къигъэсэбэпыну методическэ лэжьыгъэхэмрэ пособиехэмрэ:


Апажэ М.Хь. Адыгэбзэр 6-нэ классым. Егъэджак1уэхэм папщ1э. Налшык: Книга, 2013.

Балэ Л.Ф. Изложенэхэмрэ сочиненэхэмрэ.(5-11-нэ классхэм папщ1э). Налшык: «Эльбрус», 2008..

Джаурджий Хь.З. Адыгэ пэжырытхэмк1э лэжьыгъэхэр. Налшык: «Эльбрус», 1998.

Джаурджий Хь.З.Нагъыщэ гъэувык1эм зэрыхурагъаджэ методикэ. Налшык: «Эльбрус», 2007.

Тау Ж.Къу., Унэл1окъуэ В.Хь. Диктантхэмрэ изложенэхэмрэ. (5-9-нэ классхэм папщ1э), Налшык: «Эльбрус», 2006.

Джаурджий Хь.З., Дзасэжь Хь. Адыгэбзэр зэраджын методикэ. Налшык: «Эльбрус», 1993.

Урыс.Хь.Щ., Зэхъуэхъу Л.Хь. Адыгэбзэ орфографиемрэ пунктуацэмрэ я хабзэхэр. Налшык: «Эльбрус», 1963.

Урыс Хь.Щ., Тамбий Б.А. Адыгэбзэр 6-7-нэ классхэм: Егъэджак1уэхэм папщ1э чэнджэщхэр. Налшык: «Эльбрус», 1984.

Грамматическэ таблицэхэр.


Къагъэсэбэпыпхъэ псалъалъэхэр


Зэхъуэхъу Л.Хь. Орфографическэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 1989.

Джаурджий Хь.З., Сыкъун Хь.Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.

Дзыгъуанэ Р.Хь., Шэру Н.Гъу. Адыгэбзэм и синонимхэм я псалъалъэ. Нальчик: «Эльбрус», 1997.

Автор гуп. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва, 1999.

Автор гуп. Урыс-адыгэ псалъалъэ. Москва, 1995.

Адыгэбзэ фразеологизмхэм я псалъалъэ. Налшык, 2001.

Грамматическэ таблицэхэр.

Интернет-ресурсхэр.
Урокым и темэр

Урокым и формэр

Ящ1эн хуейр


Яхузэф1эк1ын хуейр

Къызэрапщытэ формэхэр

Къызэрапщытэ лэжь.

Урокым къыщыгъ.
Унэ лэжь.

Щек1уэ

к1ыну зэм.

Щек1уэк1ар

д

изл

с

Адыгэбзэм теухуа беседэ (1)

1

Стилистикэмрэ бзэм и къабзагъэмрэ теухуауэ яджам хэгъэхъуэн. Адыгэбзэм игъуэта зыужьыныгъэр.


Урок-беседэ

Стил. зищ1ысыр.

урысыбзэм и1э мыхьэнэр.

Бзэм и стилхэр зыхэгъэк1ын, бзэм и зыужьык1

Упщ1эхэр
Адыгэбзэм и зыужьыныгъэм теухуа тхыгъэхэр

Нап.3-5; лэжь.6 (2)

03.09.15


Яджам къытегъэзэжын (2)

2

Синтаксис.

Комбин. урок

Синтакси

сым иджыр

Псалъэухам хар-кэ етын

Псалъэ

Пса-ха къыхэщ1ык1ын

П.2; лэжь.8

08.09.15


3

Фонетикэ. Орфографие. (Фонетика и орфография)

Комбин. урок

Фонетикэм

рэ орфографиемрэ яджыр

Псалъэхэр фонетикэк1э зэпкърыхын

1.Слов. диктант

2.фонет.зэпкърыхын
Карточкэ

хэр

П.3; лэжь.11

10.09.15


Лексикэ(4+2+2)

4

Псоми къагъэсэбэп псалъэхэр, 1эщ1агъэм епха псалъэхэр. Щ1ып1эм епха (диалект) псалъэхэр.

Комбин. урок

Лексикэк1э зэджэр, л1эужьыгъуэхэр

Псоми къагъэсэбэп псалъэхэр, 1эщ1. епхахэр, щ1ып1эм епх. къэгъуэтын

Текстым елэжьын

П.4,лэжь.17;*14

15.09.15


5

«Лексикэ»

Диктант, грам. лэжь. щ1ыгъуу. «Нафисэт»


Къызэрапщытэ урок

Яджа орфограммэ

хэр

Щыуагъэншэу диктантыр тхыныр


1
Яджар къэпщытэ

жын

17.09.15


6

Щыуагъэхэм елэжьын

(Анализ ошибок,

допущенных в диктанте.)

Комбин. урок

Хащ1ыхьа щыуагъэхэм елэжьын

Я щыуагъэ

хэр къагъуэ

ту зрагъэзэхуэжын

Псалъалъэ диктант

1
П.1-3 къэп

щытэжын.

«Бжьыхьэ дыщафэ»-

зэпыщ1ауэ

къэпсэлъэн

22.09.15


7

Адыгэбзэм нэгъуэщIыбзэм щыщу къигъэсэбэп псалъэхэр.

Псалъалъэхэр.

Комбин. урок

Адыгэбзэм къигъэсэбэп псалъэхэр

Псалъалъэхэр къэгъэсэбэпын, бзэм щымыщ псалъэхэр къэгъуэтын

1.Лэжь. 18

гъэзэщ1эн

2. Б/з лэжь.23
Адыгэ псалъалъэ

хэр

П.5,лэжь.20

24.09.15


8

Жьы хъуа псалъэхэр. Псалъэщ1эхэр. (Устаревшие слова. Новые слова (неологизмы))

Комбин. урок

Жьы хъуа псалъэк1э зэджэр, псалъэщ1эхэр

Жьы хъуа псалъэхэр , псалъэщ1эхэр къэгъуэтын

Лэжь.

24 гъэзэщ1эн

П.6-7 лэжь.24;*27

29.09.15


9

Псалъэ шэрыуэхэр Фразеологическэ оборотхэр.

Комбин. урок

Фразеологич. Оборотк1э зэджэр

Текстым фразеологич. обор. къыщ

Фразеологич. обор.,
Фразеологическэ псалъалъэ

П.8-9; лэжь.36,39

01.10.15


10


«Лексикэмрэ фразеологиемрэ»

Изложенэ «Щхьэк1эмрэ лъэдакъэмрэ».

Бзэм зезыгъэужь урок

Изложенэр зэхуэхусауэ къэ1уэтэным елэжьын

Изложенэр зэрытхын хуей щытык1эм игъэувэн

Текс

тым зыщы

гъэгъуэзэн,


1Лэжьыгъэр нэгъэсын

06.10.15


11

Изложенэр тхын

(Р.р. Написание изложения)

Бзэм зезыгъэужь урок

Изложенэр тхын

Изложенэр зэгъэк1уауэ зэхуэхуса щ1ык1эм тету къитхык1ыжын

Изложенэр зэгъэзэхуэжын


1П.6-9 къэпщыт.

08.10.15


Псалъэ къэхъук1эмрэ орфографиемрэ (5+2)

12

Псалъэ къэхъук1эхэр. Къызытехъук1псалъэпкъыр. (Словообразование. Производящая основа)

Джэгук1э элем.къыщыгъэсэб. урок

Псалъэ къэхъук1эмрэ зэхъуэк1ык1эмрэ, къызытехъук1 пс. зэджэр

Псалъэхэр къызэрыхъу щ1ык1эр убзыхун, къызытехъук1 пс. къэгъуэтын

Лэжь.

46

гъэзэ щ1эн, псалъ. зэрызэхэ
Таблицэ

П.10; л.44

13.10.15


13

Псалъэ къызэрыхъу префикс, суффиксхэр. (Словообразовательные аффиксы.)

Комбин. урок

Псалъэ къызэрыхъу преф. суф. зыхуэдэр

Псалъэхэр зэрызэхэт 1ыхьэк1э , и къэхъук1эк1э зэпкър.

Лэжь.47 гъэзэщ1эн,

карточкэк1э гъэлэжьэн
Таблицэ,

карточкэ

хэр


П.11; лэжь.52, *49

15.10.15


14

Псалъэ зэхэлъхэр, абыхэм я тхык1эр. (Правописание сложных слов)

Урок-практикум

Псалъэ зэхэлък1э зэджэр, я къэхъук1эр

Псалъэ зэхэлъхэр къэгъуэтын, къызэрыхъу щ1ык1эр къыжы1эн

Доскам

щыгъ.2.Лэжь.

57гъэзэщ1эн

П.12; лэжь.56

20.10.15


15

Псалъэ зэхэлъ гъэк1эщ1ахэр. (Сложносокращённые слова)

Комбинир. урок

Псалъэ зэхэлъ гъэк1. зыхуэдэр

Псалъэ зэхэлъ гъэк1эщ1ахэм я тхык1эр гъэбел

джылын

Псалъэ зэхэлъ гъэк1эщ1ахэр хэту псалъэуха зэхэлъ

хьэн

П.13; лэжь.62

*61

22.10.15


16

Псалъэ зэхэлъхэр къызэщ1эзыкъуэж урок.

(Обобщающий урок)


Комбинир. урок

Псалъэ зэхэлък1э, псалъэ зэхэлъ гъэк1эщ1ак1э зэджэр

Псалъэ къэхъук1эмрэ орфографиемрэ теухуауэ яджар

1.Нап.

39-40упщ1эхэр

2.Лэжь.64(диктант.

хуэгъ.)
ИКТ

Нап.39, упщ1эхэр; лэжь.64

27.10.15


17


«Псалъэ къэхъук1эмрэ орфографиемрэ»

Къызэрапщытэ диктант. «Хьэжыгъэ пут закъуэ» («

Къызэрапщытэ урок

Псалъэ къэхъук1эмрэ орфографиемрэ теухуауэ ящ1эр къэхутэн

Щыуагъэншэу яджар къызэрагъэсэбэпыр


1
Яджар къэпщытэ

жын

29.10.15


18

Щыуагъэхэм елэжьын (Анализ ошибок, допущенных в диктанте.)

Комбинир.урокПсалъалъэ дик

тант

1
Нап.40,

Лэжь.66

12.11.15


5.Псалъэ лъэпкъыгъуэхэмрэорфографиемрэ.

Бжыгъэц1э. (10+2+2)

19

Бжыгъэц1эм и мыхьэнэр.

(Имя числительное как часть речи)

Комбинир. урок

Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр

Бжыгъэц1эр къэху

тэфын, ахэр бзэм къыщыгъэсэб

1.Лэжь.69гъэзэщ1эн,

2.Нап.

45 ит таблицэмк1э
Бжыгъэц1эхэм я разрядхэр таблицэ

П.14,лэжь.67

17.11.15


20

Бжыгъэц1э къызэрык1уэ, зэхэлъ, зэхэт.


Комбин. урок

Бжыгъэц1э л1эужьыгъуэхэр

Бжыгъэц1эхэр зыхуэдэр зэхагъэк1ыфу щытын

Доскам ит бж. псалъэухам хэгъэу

вэн

П.15, лэжь.71

19.11.15


21

Зэрабж бжыгъэц1эхэр, абыхэм я зэхъуэк1ык1эр.

(Количественные имена числительные)

Комбин. урок

Зэрабж бж. зыхуэдэр

Текстым къыщыгъуэтын, пс. зэрыхэувэр гъэбелджылын

Нап.

48 ит таблицэмк1э гъэлэ

жьэн
Карточкэ

хэр

П.16, лэжь.72,*74

24.11.15


22


Сочиненэ-описание «Сэ ф1ыуэ слъагъу псэущхьэ

ИКТ б/з

Сочиненэм елэжьын

Тэтэму з

Сочиненэм ехьэл1апхъэ материалхэр


1Лэжьыгъэр нэгъэсын

26.11.15


23

Сочиненэр тхын.

(Р.р. Написание сочинения)

Бзэм

зезыгъэужь урок

Сочиненэр зэгъэзэхуэжауэ хэплъэжын

Сочиненэр тхын

Сочиненэр зэгъэзэ

хуэжын


1П.14-17 къэпщыт.

01.12.15


24

Зэрагуэш, къутахуэ бжыгъэц1эхэр. (Разделительные. дробные числительные)


Комбинир. урок

Зэрагуэш, къутахуэ бжыгъэц1эхэр зыхуэдэр

Текстым къыщыгъуэтын, я тхык1эр гъэбелджылын

Лэжь.

78 (зэрагуэш, зэрабж бжыгъэц1эхэрзэхэгъэк1ын)

П.17- 18,

лэжь. 75,

*76

03.12.15


25

Зэрабж бжыгъэц1э зэхэлъхэм я тхык1эр .Щы1эц1э, цифрэк1э тха бжыгъэц1э зэдэщ1ыгъум я тхык1эр. (

Комбин. урок

Щы1., цифрэк1э тха бж. зэдэщ1ыгъум я тхык1эр

Мыпхуэ

дэ бжыгъэц1эхэм я тхык1эхэм я хабзэхэр гъэбелдж.

1.Лэжь.84(зэджа рассказхэм бжыгъэц1э хэту псалъэухаих къыхэхын)

Карточкэ

хэр

П.19-20, лэжь.82,*84

08.12.15


26

Зэрызэк1элъык1уэ бжыгъэц1эхэм я къэхъук1эр, склоненэр.

Урок-практикум

Зэрызык1элъ. бж. я склоненэр

Бжыгъэц1эхэр морфологич. зэпкър.

1.Псалъэхэр зэпкърыхын

2.Текст хэт бж

гъэб.

Морфологич. зэпкър. и таблицэ

П.21-22, лэжь.89,*90

10.12.15


27


Бжыгъэц1эхэр къызэщ1эзыкъуэж урок. Морфологическэк1э зэпкърыхыныгъэ.

Комбин. урок

Бжыгъэц1эм теухуа гуры1уэныгъэ, абыхэм я тхык1эр, я

Бжыгъэц1эхэр зыхуэдэр

Къэхутэ

фын, морфологическэк1э зэпкърыхыныгъэ егъэк1уэ

к1ын

1.Нап.62 упщ1э

хэр

2.Лэжь.93-таблицэм елэжьын
Карточкэ

хэр

Нап.62-упщ1эхэр;

лэжь.*95,97

15.12.15


28

«Бжыгъэц1э» Къызэрапщытэдиктант,грамм. лэжь щ1ыгъуу. «Хьисэпым хэзыщ1ык1 шы».

Къызэрапщытэ урок

Бжыгъэц1эм теухуа гуры1уэныгъэ, абыхэм я тхык1эр

Щыуагъэншэу яджа правилэ

хэр къагъэ

сэбэпын


1
Яджар къэпщытэ

жын

17.12.15


29

Щыуагъэхэм елэжьын. (Работа над ошибками)


Комбинир.урок
1
П.17-23 къэпщыт.

22.12.15


Ц1эпапщ1эр (7+2+2)

30

Ц1эпапщ1эм и мыхьэнэр. Щхьэ ц1эпапщ1эхэр. Абыхэм я склоненэр.

Зыплъыхьак1уэ,къэпщытак1уэ урок

Ц1эпапщ1эм и мыхьэнэр, и разрядхэр

Ц1эпапщ1эхэр къыхэгъэк1ын, ахэр бзэм къыщыгъэсэбэпын

1.Текс

тым егъэлэжьын

2.Лэжь.105-письмо тхын

Ц1эпапщ1эхэм я разрядхэр -таблицэ

П.24-28; лэжь.102,

103; *105

24.12.15


31

Зыгъэлъагъуэ ц1эпапщ1эхэр. Абыхэм я склоненэр. (Указательные местоимения и их склонение)

Комбин. урок

Ц1эпапщ1эм и разрядхэр

Зыгъэлъагъуэ ц1эп. пад.зэхъуэк1ын. склоненэр гъэбелджылын

1.Словарнэ диктант

2.Лэжь.109(жьэры1у. гъзэщ1эн)

П.27-28;

лэжь.107

29.12.15


32

Еигъэ ц1эпапщ1эхэр. Абыхэм я склоненэр.

Комбинир. Урок

Еигъэ, зэрыупщ1э ц1эп. я склоненэр

Ц1эпапщ1эхэр падежк1э зэхъуэк1ын

Карточкэк1э гъэлэжьэн
Карточкэ

хэр

П.29-30; лэжь.115, *116

14.01.16


33

Зэрыупщ1э, относительнэ ц1эпапщ1эхэр. Абыхэм я склоненэр.

Урок-практикум


Относитель

нэ ц1эп. я склоненэр

Зэрыуп

щ1э, отн. ц1эпапщ1эхэр склонять щ1ын

1.Лэжь120

2.Адыгэбзэк1э тха псалъэжь урыс.зэхъуэк1


П.31-33 лэжь. 121

19.01.16


34


Белджылыгъэ, белджылыншагъэ ц1эпапщ1эхэр. Абыхэм я склоненэр. (Определительные и неопределительные местоимения, их склонение)

Джэгук1э элем. къыщыгъэс.урок

Белджылы, белджылыншагъэ ц1эп. зыхуэдэр

Ц1эпапщ1эхэм я разрядыр гъэбелджылын

1.Словарнэ диктант

2.Бел

джылыгъэ,бел

джылыншагъэ ц1эпапщ1эхэр хэту псалъэуха зэх.-н
Тестхэр, карточкэ

хэр

П.34-35, лэжь.*124,

127

21.01.16


35

«Ц1эпапщ1эхэр» Щ1эдзап1э зи1э сочиненэм пыщэн «Хъыджэбз ц1ык1у хахуэ»»

(

Бзэм

зезыгъэужь урок

Сочиненэм елэжьын

Щ1эдза

п1э зи1э сочиненэм пыщэн, темэр къызэпкърыхын

Сочиненэмехьэ

л1апхъэ материалхэр зэхуэхьэсын1


Лэжьыгъэр нэгъэсын

26.01.16


36

Сочиненэр тхын.

(Р.р. Написание сочинения)

Бзэм

зезыгъэужь урок

Сочиненэр зэгъэзэхуэжауэ хэплъэжын

Сочиненэр тхын

Сочиненэр зэгъэзэхуэжын1


Ц1эпапщ1эм теухуауэ яджар къэпщытэжын

28.01.16


37

Мыхъуныгъэ ц1эпапщ1эхэр, абыхэм я склоненэр.Ц1эпапщ1эхэм я разрядхэр.(

Комбинир. урок,жэгук1э элем хэту

Мыхъуныгъэ ц1эп. зыхуэдэр

Ц1эпапщ1эхэм я разрядхэр гъэбелджылын

1.Словарнэ диктант

2.Псалъэухахэм хэт бжыгъ. Зыхуэдэ разрядыр къэху-н

П.36-37,

лэжь.128

02.02.16


38


Ц1эпапщ1эхэр морфологическэк1э зэпкърыхыныгъэ. Ц1эпапщ1эхэр къызэщ1эзыкъуэж урок.

ИКТ къыщыгъэсэб. урок-презента ция

Ц1эпапщ1эхэм я разрядхэр

Ц1эпапщ1эр морфологическэк1э зэпкърых ын

1.Нап.

89-90 упщ1э

хэр

2.Лэжь134-дикт хуэгъ.


ИКТ

П.38, *лэжь.134

04.02.16


39

«Ц1эпапщ1э»Къызэрапщытэ диктант, грам. лэжь щ1ыгъуу. «Шы губзыгъэ».

Къызэрапщытэ урок

Ц1эпа

пщ1э м ехьэл1ауэ яджар

Щыуагъэншэу яджар къызэрыгъэсэбэпыпхъэр


1
Нап.89 упщ1эхэр

09.02.16


40

Щыуагъэхэм елэжьын (Работа над ошибками)

Комбинир. урок
1
Глаголыр къэпщытэжын

11.02.16


Глагол (18+2+4+2)

41

Глаголым и мыхьэнэр. Къытегъэзэжыныгъэ. (Повторение. Грамматическое значение глагола.)

Комбинир. урок

Глаголым и мыхьэнэр

Псалъэухахэм гл. къыщыгъуэтын,зэман, щхьэ, бж. гъэбелджылын

1.Лэжь.136гъэзэщ1эн

2. Доскам ит пса

лъэух.

хэт глаголхэм я грам. мыхьэ

нэр гъэб.-н

П.39,

лэжь.138,

*139

16.02.16


42


Глаголым и зэманхэр.

Инфинитив. (Времена глагола. Инфинитив)

Джэгук1э элем къыщыгъэсэб. урок

Глаголым и зэман формэхэр

Глаголыр зэрыт зэманхэр къэхутэфын, зэман зэхуэмыдэм ит глаголхэр бзэм къыщыгъэсэбэпын

1.Творческэ диктант 2.Карточкэк1э гъэлэжьэн

Карточкэ

хэр

П.40,41, лэжь.146, *150

18.02.16


43

«Глагол» Изложенэ «Номинхэмрэ бгъэхэмрэ»


Бзэм зезыгъэужь урок

Изложенэр зэхуэхусауэ къэ1уэтэным елэжьын

Изложенэр зэрытхын хуей щытык1эм игъэувэн

Текстым зыщыгъэгъуэзэн, тепсэлъыхьын

1
Лэжьыгъэр нэгъэсын

24.02.16


44

Изложенэр тхын.

(Р.р. Написание изложения)

Бзэм зезыгъэужь урок

Изложенэр тхын

Изложенэр зэгъэк1уауэ зэхуэхуса щ1ык1эм тету къитхык1ыжын

Изложенэр зэгъэзэхуэжын

1
П.39-41 къэпщыт.

25.02.16


45

Глагол лъэ1эсхэмрэ лъэмы1эсхэмрэ.


Комбиниров. урок

Глагол лъэ1эс,лъэмы1эск1э зэджэр

Глаголым и лъэ1эс, лъэмы1эс формэхэр къэгъуэтын

1.Доскам ит тхыгъэм елэжьын(хьэрфхэр дэгъэувэжын)

2.Лэжь.154гъэз
Карточкэ

хэр

П.42,

лэжь.154

01.03.1646

Зылэжь, зэлэжь гъэпсык1эхэр.


Комбинир. урок

Зылэжь, зэлэжь глаголк1э зэджэр

Псалъэухам глаголыр зыхуэдэр гъэбелджылын

1.Сурэтхэмк1э щапхъэхэр зэпкърыхын

2.Лэжь.159къыз

Таблицэ

П.43, лэжь.157,

*159

03.03.16


47

Глагол зыгъэзэжхэр. (Возвратные глаголы)


Джэгук1э элем.къыщыгъ. Урок


Глагол зыгъэзэжк1э зэджэр

Глагол зыгъэзэжхэр къызэрыхагъэк1 щытык1эхэр гъэбелдж.

1.Сурэтхэмк1э щапхъэхэр зэпкърыхын 2.Лэжь.163къызэпкъры

хын


П.44, лэжь.160;

*163

09.03.16


48

Глаголым и наклоненэхэр. Зэра1уатэ наклоненэр.

(Наклонение глагола. Изъявительное наклонение)

Джэгук1э элем.къыщыгъ. урок

Глаголым и наклоненэхэр. Зэра1уатэ наклоненэр къызэрыхъу щ1ык1эр

Глаголым и зэра1уатэ накл. Псалъэух. Щгъэбелдж.

Текстым хэт глаголыр зэрыт наклоненэр къэху

тэн
Тестхэр

П.45, лэжь.166

11.03.16


49

Зэрыупщ1э наклоненэ.

Гъэщ1эгъуэныгъэ наклоненэ.(Вопросительное наклонение. Удивительное наклонение)

Комбинир. урок

Зэрыупщ1э, гъэщ1эгъуэныгъэ наклоненэхэр

Мыпхуэ

дэ глагол

хэм я нак

лоненэхэр гъэбелдж.

Творческэ дик

тант


П.46, 47,

лэжь.172

15.03.16


50

Шэч къытехьэныгъэ наклоненэ.

Условнэ наклоненэ. (Сомнительное и условное наклонение)

Комбинир. урок

Шэч къытехьэныгъэ,условнэ накл. зыхуэдэр

Псалъэухам глаголхэр къыщыгъуэтын, наклоненэхэр гъэбелджылын

Карточкэк1э гъэлэжьэн
Карточкэ

хэр

П.48,49, лэжь.177,

179

17.03.16


51

Уступительнэ наклоненэ. (Уступительное наклонение)

Комбинир. урок

Уступит. наклоненэм и къэхъук1эр

Текстым глагол наклоненэ формэхэр щыгъэбелджылын

Щхьэ закъуэ лэжьы

гъэ
Карточкэ

хэр

П.50, лэжь.184

22.03.16


52

Унафэ наклоненэ. (Повелительное наклонение)

Комбинир. урок

Унафэ наклоненэм и къэхъук1эр

Зы наклоненэ формэм нэгъуэщ1 наклоненэ формэхэр къытегъэхъук1ын

1.Лэжь.190-жьэры1уатэу къызэпкъ.

2.Дос

кам къыщыхьа пс.-хэм хэт глаг. зэрыт наклонгъэб.-н

П.51,

лэжь.188

01.04.16


53

Ф1эф1ыныгъэ наклоненэ. Условно-сослагательнэ наклоненэ. (Условно-сослагательное наклонение)

Комбинир. урок

Ф1эф1ыныгъэ, условнэ наклоненэхэм я къэхъук1эр

Глаголхэм я наклоненэхэр зыхуэдэр къыжы1эн, къызэрыхъу щ1ык1эр

Карточкэхэр, тестхэр
Карточкэ

хэр, тест

хэр

П.52,53, лэжь.193,

* 199

05.04.16


54

Зы наклоненэ формэр нэгъуэщ1наклоненэм и мыхьэнэр къик1ыу къэгъэсэбэпыныгъэ.

Джэгук1э элем къыщыгъ. урокВыборочнэ диктант

П.54, лэжь.202

07.04.16


55


Зы щхьэ зи1э глаголхэм я спряженэ.


Комбинир. урок

Зы щхьэ зи1э глаголхэм я спряженэр

Текстым глаголхэм я спряженэр щыубзыхун

Доскам къитхык1ын, карточкэхэр
Таблицэ

П.55, лэжь.204

12.04.16


56

«Глагол» Къызэрапщытэ диктант. «Футбол дызэрыджэгуар».

Къызэрапщытэ урок

Морфологием теухуауэ яджар

Щыуагъэншэу яджар къэгъэсэбэпын


1
Глаголым и наклоненэ

хэр къэпщыт.

14.04.16


57

Щыуагъэхэм елэжьын (Работа над ошибками)

Комбинир. урок
1
*Лэжь.202

19.04.16


58

Щхьэ куэд зи1э глаголхэм я спряженэ.


Джэгук1э элем.къыщыгъэс. урок

Щхьэ куэд зи1э глаголхэр зыхуэдэр

Щхьэ куэд зи1э глаголхэм я спряженэр убзыхун

Доскам щылэ

жьэн
Таблицэ

П.56,

лэжь.206

21.04.16


59

Щхьэ префиксхэмрэ псалъэпкъым щыщ префиксхэмрэ я зэк1элъык1уэк1эр.


Комбинир. урокЛэжь.

209;

210

П.57,

лэжь.211

26.04.16


60

Глагол спряженэмрэ ц1э спряженэмрэ. (Глагольное и именное спряжения)

Комбинир. урок

Глагол спяженэрэ ц1э спряженэк1э зэджэр

Глаголхэр спряженэ щ1ык1ит1ми игъэувэн

Выборочнэ диктант

П.58,

лэжь.213,

*217

28.04.16


61

Щхьэ префиксхэм я тхык1эр. (Правописание приставок глагола)

Джэгук1э элем зыхэт урок

Глаголым и спряженэр

Глаголым и щхьэ префиксхэр псалъэухам къыщыгъэлъэгъуэн

Текс

тым елэ

жьын, карточкэхэр
Карточкэ

хэр

П.59, лэжь.220

03.05.16


62

Сочиненэ «Природэр хъумэн хуейщ».

Бзэм зезыгъэужь урок

Сочиненэм елэжьын

Темэм ехьэл1ауэ 1уэху еплъык1э
1


Лэжьыгъэр нэгъэсын

05.05.16


63

Сочиненэр тхын

(Написание сочинения)

Бзэм зезыгъэужь урок

Сочиненэр тхын.


Зэгъэзэ

хуауэ къитхы

к1ыжын
1


Глаголым теухуауэ яджар къэп

10.05.16


64


Глаголхэм я къэхъук1эр.

Глаголыр морфологическэк1э зэпкърыхыныгъэ. Къытегъэзэжыныгъэ.

Комбинир. урок

Глаголхэр къызэрыхъу щ1ык1эхэр. Абыхэм я морфолог. зэпкър.

Глаголхэр къызэрыхъу щ1ык1эхэр къыжы1эн Глаголыр морфолог. зэпкър.

1.Лэжь 231.

2.Доскам ит псалъэухахэм хэт глагл

хэр морф. зэпкъ.-н,
Карточкэ

хэр Таблицэ

П.60-61

лэжь.*235,

245.

Нап.147-148 упщ1эхэр

12.05.16


Къытегъэзэжыныгъэ (2)

65

«Дджар къыдопщытэж»

Лексикэ. Псалъэ къэхъук1эхэр.

Урок-модуль

Лексикэм, псалъэ къэхъук1эхэм

Псалъэ

хэм я къэхъук1эр къэху-н,


Щхьэ

закъуэ лэжьы

гъэ
ИКТ

П.62,

лэжь 249

17.05.16


66

«Дджар къыдопщытэж» Морфологие.)

Урок- модуль

Псалъэ лъэпкъ., я граммат. щытык1э

Псалъэ лъэпкъы гъуэхэр морфол. зэпкъ.-н

Карточкэ хэр

П.63, Лэжь*250, 254

19.05.16


67

«Глагол» Диктант, грамм. лэжь.щ1ыгъуу. «Нэху мэщ».

Къызэрапщытэ урок

Глаголым и морфологическэ щыты

к1э нэхъыщ

хьэхэр

Щыуагъэншэу яджар къэгъэсэбэпын

Разделым теухуауэ я1э щ1эныгъэхэр къэпщытэн

1
Яджар къэпщытэжын

24.05.16


68

Щыуагъэхэм елэжьын.

Комбинир. урок
1Карточкэ

хэр

Псалъэхэр зэпкърыхын

26.05.16


69

70

Резервнэ сыхьэтхэр.

(Резервные часы.)31.05.16
Тематическэ план

Адыгэбзэ 6 класс


Разделыр

Егъэджэныгъэм

Хухэха сыхь.

Къызэрапщытэ лэжь.


Сыхь.бж.

Дикт.

Излож.

Соч.

1.

Адыгэбзэм теухуа беседэ


1
1

2.

Яджам къытегъэзэжын


2
2

3.

Лексикэ


4

2

2


8

4.

Псалъэ къэхъук1эмрэ орфографиемрэ


5

27

5.

Псалъэ лъэпкъыгъуэхэмрэ орфографиемрэ. Бжыгъэц1э


7

2


2

11

6.

Ц1эпапщ1эр


7

2


2

11

7.

Глагол


19

4

2

2

27

8.

Къытегъэзэжыныгъэ


1
1


Псори

46

12

4

6

68

Къызэрапщытэ лэжьыгъэхэр: диктанту – 6

изложенэу – 2

сочиненэу - 3
Автор
Дата добавления 21.03.2016
Раздел Другое
Подраздел Рабочие программы
Просмотров1075
Номер материала ДВ-543296
Получить свидетельство о публикации

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх