Инфоурок / Другое / Другие методич. материалы / Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по дисциплине "Экономический анализ"

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по дисциплине "Экономический анализ"


библиотека
материалов

hello_html_12abff84.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_12abff84.gifhello_html_12abff84.gifhello_html_m2805c5d5.gifhello_html_1f9543b.gifhello_html_m61cc89aa.gifhello_html_m2528775b.gifhello_html_m4d46f1b1.gifhello_html_m4d46f1b1.gifhello_html_79ca03ea.gifhello_html_m4d46f1b1.gifhello_html_79ca03ea.gifhello_html_79ca03ea.gifhello_html_79ca03ea.gifhello_html_m4d46f1b1.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИhello_html_m3c65ddee.png

ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ
РОБОЧИЙ ЗОШИТ
з дисципліни «Економічний аналіз»

студента (ки) групи __________________

спеціальність ________________________

_________________________________________


hello_html_5632678.png
2014Тема 1 Предмет і види економічного аналізуПитання на самостійне вивчення  1. Процес прийняття управлінських рішень та економічний аналіз

  2. Управління за відхиленнями та економічний аналіз

  3. Управлінський облік і економічний аналіз

  4. Історія і перспективи розвитку економічного аналізу

  5. Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами

  6. Роль економічного аналізу за ринкових відносин

  7. Використання математичних методів в економічному аналізі  1. Процес прийняття управлінських рішень та економічний аналіз


За рівнем кількісного співвідношення всіх взаємозв’язаних факторів проблеми управління поділяються на три групи.


Системний аналіз ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Схема процесу системного аналізуКрім загальноекономічних методів у системному аналізі використовуються ще й такі:
Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень:
1.2 Управління за відхиленнями та економічний аналіз
Завдання 1. Охарактеризуйте умови для практичного використання управління за відхиленнями .Результати представити схематично.
1.3 Управлінський облік і економічний аналізУправлінський аналіз це- ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 2 Охарактеризуйте основні напрямки економічного аналізу виробничих витрат. Результат представити схематично.1.4 Історія і перспективи розвитку економічного аналізу
Завдання 3 Складіть хронологічний ряд розвитку економічного аналізу. Результат представити у вигляді таблиці.


Етап розвитку

Характеристика етапу розвитку економічного аналізу
Завдання 4. Підготувати стислу біографію український вчених, які внесли значний внесок у розвиток економічного аналізу

ФОТО
1.5 Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінамиЗавдання 4 Скласти структурно-логічну схему міждисциплінних зав’язків економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами.
1.6 Роль економічного аналізу за ринкових відносинЗавдання 5 Доведіть важливу роль економічного аналізу в сучасному розвитку економіки

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.7 Використання математичних методів в економічному аналізі


Завдання 6 Охарактеризуйте математичні методи , які використовуються в економічному аналізі. Результат представити схематично.

Тести

1. У вузькому змісті слова поняття економічного аналізу

перекладається як:

1) відбираю;

2) збираю;

3) розділяю;

4) розчленовую.


2. Економічний аналіз провадиться на рівні:

1) держави;

2) галузей;

3) регіонів;

4) підприємств і організацій;

5) всі відповіді правильні.

3. Становлення економічного аналізу як науки відноситься до:

1) початку XX століття;

2) 20-х років XX століття;

3) 30-х років XX століття;

4) кінця XIX століття.

4. Аналіз економічних показників доповнюється протилежним заходом:

1) індукцією;

2) дедукцією;

3) синтезом;

4) систематизацією.

5. Аналіз фінансово-господарської діяльності як складова частина

економічної роботи на підприємстві є:

1) завершальним її етапом;

2) підготовчим її етапом;

3) основним її етапом;

4) всі відповіді правильні.

6. Теоретичну основу для розвитку економічного аналізу створює:

1) бухгалтерський облік;

2) економічна теорія;

3) статистика;

4) планування.

7. Науковою дисципліною, пов'язаною з економічним аналізом, що

розробляє і теоретично вдосконалює правила й можливості застосування тих чи інших прийомів у конкретних ситуаціях, способи побудови аналітичних таблиць, є:

1) математика;

2) статистика;

3) економічна теорія;

4) діалектика.

8. Головною рисою економічного аналізу є:

1) комплексне, системне дослідження економічних явищ, процесів,

факторів і причин, що їх зумовлюють;

2) об'єктивна оцінка ефективності виробничо-фінансової діяльності й

стабільності ринкового становища;

3) вивчення прояви економічних законів і категорій ринкової

економіки;

4) діагностика і пошук резервів та можливостей їх мобілізації

в поточному і перспективному періодах;

5) всі відповіді правильні.

9. Зміна характеру аналітичних досліджень в умовах переходу до

ринкової економіки проявляється в тому, що:

1) сферу аналітичних досліджень становить як внутрішнє, так і

зовнішнє економічне середовище суб'єкта господарювання;

2) об'єктом аналізу стає відхилення звітних величин показників від

планових;

3) виробнича діяльність оцінюється з точки зору досягнення

максимальних фінансових результатів та економічної стабільності

на ринку;

4) всі відповіді правильні.

10. Пошук наявних резервів підвищення ефективності виробництва є:

1) основною метою економічного аналізу;

2) одним з основних загальних завдань економічного аналізу;

3) об'єктом економічного аналізу;

4) предметом економічного аналізу.

11. Основна мета економічного аналізу:

1) сприяння дальшому розвитку і поліпшенню економічної роботи

завдяки підготовці проектів оптимальних управлінських рішень;

2) виявлення впливу відповідних факторів на показники, які

аналізуються;

3) пошук наявних резервів підвищення ефективності виробництва;

4) вивчення причинних зв'язків між показниками діяльності

підприємства.

12. Предмет економічного аналізу:

1) вивчення зовнішнього оточення підприємства, ринків збуту готової

продукції, попиту і пропозиції;

2) діяльність підприємств і їх підрозділів, спрямована на досягнення

максимальних результатів за мінімальних витрат;

3) оцінка ефективності інвестицій в економіку підприємства;

4) оцінка ефективності управлінських рішень у бізнесі.

13. Об'єкти економічного аналізу на макрорівні:

1) фактори і резерви виробництва;

2) економічні результати господарської діяльності (виробництво,

реалізація, собівартість, фінансові результати, рентабельність та ін.);

3) зовнішнє середовище підприємства;

4) виробничі відносини підприємства з фінансовими, кредитними та

іншими організаціями.

15. Визначення предмета економічного аналізу в найбільш загальному

вигляді, які зустрічаються у спеціальній економічній літературі:

1) господарська діяльність підприємств;

2) господарські процеси та явища;

3) причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ та процесів;

4) всі відповіді правильні.

16. На макрорівні об'єктом аналізу є:

1) економіка країни;

2) діяльність регіонів;

3) економіка галузей;

4) всі відповіді правильні.

17. Предмет економічного аналізу розкривається через його:

1) об'єкти;

2) мету;

3)завдання;

4) метод.

18. Зміст аналізу господарської діяльності як наукової дисципліни

випливає з:

1) мети економічного аналізу;

2) предмету економічного аналізу;

3) завдань економічного аналізу;

4) об'єктів економічного аналізу.

19. Економічний аналіз вивчає:

1) господарську діяльність як технологічний процес;

2) господарську діяльність як організаційний процес;

3) економічні результати господарювання як наслідки економічних

процесів;

4) всі відповіді правильні.

20. Ретроспективний та перспективний аналіз належать до кла-

сифікаційної групи, що виділяється:

1) за змістом програм;

2) за часом проведення та характером прийняття управлінських рішень;

3) за об'єктами управління;

4) за методикою дослідження.

21. За користувачами аналітичної інформації виділяють такі види

аналізу:

1)управлінський;

2) внутрішній;

3) фінансовий;

4) зовнішній.

23. За змістом програми аналіз поділяється на:

1) порівняльний;

2) комплексний;

3) управлінський;

4)тематичний.

24. Управлінський аналіз виконується на основі:

1) статистичних даних;

2) даних бухгалтерського обліку;

3) всього комплексу економічної інформації, що формується на

підприємстві;

4) даних оперативного обліку.

25. Суцільний та вибірковий аналіз належать до класифікаційної групи,

що виділяється:

1) за змістом програм;

2) за охопленням об'єктів, що вивчаються;

3) за методикою вивчення об'єктів;

4) за об'єктами управління.

26. Показники роботи підприємства порівняно з показниками інших

підприємств вивчає:

1) соціально-економічний аналіз;

2) економіко-статистичний аналіз;

3) зовнішній аналіз;

4) міжгосподарський аналіз.

27. Мета функціонально-вартісного аналізу:

1) встановлення характеру порушень нормального ходу економічних процесів;

2) встановлення резервів зниження витрат за рахунок ефективніших

варіантів виробництва;

3) виявлення величини впливу факторів на зміну результативних

показників;

4) оцінка і обґрунтування ефективності управлінських рішень на основі

розподілу витрат на постійні та змінні.

28. Всі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства

охоплює:

1) суцільний аналіз;

2) комплексний аналіз;

3) маржинальний аналіз;

4) факторний аналіз.

29. Суб'єкти соціально-економічного аналізу:

1) економічні служби підприємства;

2) бухгалтерія;

3) статистичні органи;

4) органи охорони навколишнього середовища

Зіставите поняття та визначення

Поняття


Визначення

1) Предмет економічного аналізу


13)являє собою методику дослідження

факторів, зв'язок яких з результативним показником є неповним - імовірнісним (кореляційним).

2)Об’єктом економічного аналізу


1414)являє собою методику дослідження впливу факторів, зв'язок яких з результативним показником носить функціональний характер, тобто коли результативний показник факторної моделі представлений у вигляді добутку, частки або алгебраїчної

суми факторів.

3)Господарська діяльність


15)методика комплексного виявлення й класифікації факторів, що впливають на ефективність досліджуваного явища; один з розділів комплексного аналізу господарської діяльності. За допомогою прийомів факторного аналізу вдається встановити, який з факторів насправді впливає на досліджуваний показник.

4) Аналіз


16)істотна обставина в якому-небудь явищі, процесі; вихідна складова чого-небудь.

5) Синтез


17)фінансова діяльність підприємства,

що відображається в планових, звітних, облікових, інших джерелах інформації.

6) Економічний аналіз


18)методологія комплексного системного дослідження функцій об'єктів, спрямована на забезпечення суспільно необхідних споживчих властивостей об'єктів при мінімальних витратах на всіх стадіях життєвого циклу.

7)Ресурси


19)система спеціальних знань, що шляхом

розчленування цілого на складові і виділення окремих сторін, властивостей, зв’язків спрямована на дослідження економічних явищ та процесів у їх взаємозв’язку і взаємозумовленості, яка формується під впливом об’єктивних економічних законів з науковим обґрунтуванням завдань та договірних зобов’язань, оцінкою їх виконання, визначенням величини дії позитивних і негативних чинників, невикористаних резервів і розробкою пропозицій щодо вироблення оптимальних управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності виробництва.

8) Фактор


20)процес (як правило - цілеспрямований) гармонічного поєднання або об'єднання раніше розрізнених речей або понять у щось якісно нове, ціле або щось, що являє собою певний набір.

9)Функціонально-вартісний аналіз


21)(грец. Analysіs розкладання, розчленовування) - операція уявного або реального розчленовування цілого (речі, властивості, процесу або відношення між предметами) на складові частини, що виконується в процесі пізнання або предметно-практичної діяльності людини.

10)Факторний аналіз


22)кошти, цінності, запаси, можливості, джерела засобів, доходів (наприклад економічні ресурси).

11)Детермінований факторний аналіз


23)будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі копи безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на користь першої особи.

12) Стохастичний факторний аналіз


24 )є окремі господарські процеси, явища і результати, які отримують своє відображення в системі економічних показників.
ТЕМА 1.2 МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУПитання на самостійне вивчення2.1 Використання в економічному аналізі способів пропорційного ділення, часткової участі та інтегрального способу


Завдання 1 Використовуючи метод пропорційного ділення та інтегральний метод розрахувати вплив факторів на загальну зміну показника. Дані таблиці сформувати на підставі статистичної звітності підприємств http://smida.gov.ua/db/emitent

Зробити економічні висновки.

Валовий випуск продукції

Поточний рік

Базисний рік

Відхилення


ТЕСТИ

1. Сутність якого принципу аналітичних досліджень полягає в

використанні вірогідної інформації, яка позбавлена арифметичних помилок

та заснована на обґрунтованих методиках розрахунку показників:

1) принцип доречності;

2) принцип зрозумілості;

3) принцип адекватності;

4) принцип достовірності.

2. Яка характерна риса методу матеріалістичної діалектики обумовила

особливість методу економічного аналізу, яка передбачає вивчення

внутрішніх протиріч, позитивних та негативних сторін економічних

процесів:

1) розгляд процесів (явищ) в постійному русі, зміні та розвитку;

2) розуміння розвитку як єдності та боротьби протилежностей;

3) розгляд процесів (явищ) у взаємозв'язку;

4) вивчення процесів (явищ) як системи, сукупності пов'язаних між

собою елементів.

3. Визначення та вимірювання взаємозв'язку між економічними

показниками є:

1) специфічною особливістю методу економічного аналізу;

2) задачею економічного аналізу;

3) характеристикою загального методу пізнання;

4) метою економічного аналізу.

4. За яких умов досягається дієвість економічного аналізу:

1) за умови використання тільки вірогідної інформації про діяльність

підприємства;

2) при застосуванні науково обґрунтованих методичних прийомів;

3) при його направленості на пошук резервів підвищення

інтенсифікації виробництва;

4) при впровадженні в практику рекомендацій аналітика щодо

поліпшення діяльності підприємства.

5. Виходячи з якої ознаки показники, які використовуються в аналізі,

поділяють на якісні та кількісні:

1) за охватом;

2) за способом формування;

3) за характером;

4) за способом розрахунку.

6. За якою ознакою класифікації показників, які використовуються в

економічному аналізі, збудовано ланцюг взаємопов'язаних чинників:

1) підпорядкованість показників;

2) спосіб формування;

3) ступінь синтезу;

4) характер показників.

7. При групуванні факторів виходячи з впливу на результати

господарської діяльності, їх поділяють на:

1) основні та другорядні;

2) внутрішні та зовнішні;

3) об’єктивні та суб'єктивні;

4) екстенсивні та інтенсивні.

8. Яке групування факторів дозволяє найбільш повно врахувати

специфічні особливості окремих підприємств або галузей виробництва:

1) загальні та специфічні;

2) внутрішні та зовнішні;

3) об'єктивні та суб'єктивні;

4) екстенсивні та інтенсивні.

9. На якому етапі аналітичних досліджень використовується прийом

деталізації показників?

1) узагальнення результатів аналізу;

2) обробка вихідної інформації;

3) підготовка даних для аналізу;

4) збір даних для аналізу.

10. Системний підхід до економічного аналізу передбачає представлення господарської діяльності як системи, що складається з наступних елементів:

1) матеріальні, трудові та фінансові ресурсі;

2) ресурси, виробничий процес, готова продукція;

3) витрати, доходи, фінансові результати;

4) матеріальні потоки ресурсі та готової продукції.

11. Системність дослідження господарської діяльності підприємств

розглядається в теорії економічного аналізу як:

1) складова комплексного аналізу;

2) одна з характеристик методики економічного аналізу;

3) принцип економічного аналізу;

4) загальний підхід до послідовності проведення аналітичного

дослідження.

12. Послідовність проведення комплексного економічного аналізу обумовлена:

1) основною метою діяльності підприємства;

2) завданнями економічного аналізу;

3) підпорядкованістю факторів, які характеризують організаційні,

технічні, економічні, соціальні умови функціонування підприємства;

4) пріоритетами економічних потреб користувачів аналітичної

інформації.

13. Ефективність використання виробничих ресурсів напряму пов'язана

з показниками:

1) обсягу виробленої продукції та її якістю;

2) обсягу реалізованої продукції;

3) виручки від реалізації;

4) собівартості виробленої продукції.

14. З якими підсистемами показників комплексного економічного аналізу напряму пов'язана система показників, що характеризують рентабельність діяльності підприємства:

1) підсистема показників собівартості продукції;

2) підсистема показників прибутковості підприємства;

3) підсистема показників організаційного-технічного рівня підприємства;

4) підсистема показників використання ресурсів.

15. Які групи показників слід використовувати при визначені

рейтингової оцінки діяльності підприємства:

1) показники фінансової діяльності;

2) показники виробничої діяльності;

3) показники фінансового стану підприємства;

4) показники ліквідності та платоспроможності підприємства.

16. Визначити, до якої групи показників діяльності підприємства відносяться наступні чинники виробничо-фінансової діяльності:

1) показники прибутковості;

2) показники ефективності управління підприємством;

3) показники ділової активності підприємства;

4) показники ліквідності та фінансової незалежності

17 Визначити, до якої групи показників діяльності підприємства відносяться наступні чинники виробничо-фінансової діяльності:

1) рентабельність активів підприємства, власного капіталу,

фондів;

2) обіговість оборотних коштів;

3) віддача власного капіталу;

4) коефіцієнт поточної ліквідності;

5) індекс постійного активу;

6) коефіцієнт автономії;

7) забезпеченість запасів власними оборотними коштами;

8) чистий прибуток на одиницю обсягу реалізації.

17. Розташувати в логічній послідовності основні етапи проведення комплексного економічного аналізу:

1) розробка засобів по мобілізації виявлених резервів;

2)факторний аналіз результативних показників діяльності

підприємства;

3) збір та підготовка первинної інформації до аналізу;

4) складання плану аналітичної роботи;

5) встановлення цілі аналізу та його об'єктів;

6) розробка системи показників;

7) загальна оцінка результатів діяльності підприємства;

8) виявлення та розрахунок резервів підвищення ефективності

виробництва.

Зіставите поняття та визначення

Поняття


Визначення

1)Метод


13.це можливості кращого використання

продуктивних сил, характерних для даного регіону

2)Метод економічного аналізу


14.це можливості росту продуктивності праці, характерні для підприємств конкретної галузі економіки.

3)Систематизація


15.по-перше, це запаси ресурсів (сировини, матеріалів, обладнання, палива і ін.), які необхідні для безперебійної роботи підприємства; по-друге, це можливості підвищення ефективності виробництва.

4)Методика


16.визначення конкретного завдання аналізу певних процесів або явищ господарсько-фінансової діяльності підприємства; комплексна їх оцінка у взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємозумовленості; дослідження причин та наслідків цих зв’язків; обчислення величини впливу чинників на кінцевий результатний показник; визначення пріоритетних напрямів розвитку; оцінка обґрунтованості й дієвості механізму реалізації управлінських рішень.

5)Система економічних показників


17.впорядкована їх множина, в якій кожен показник дає кількісну чи якісну характеристику певної сторони господарської діяльності, має властивості звідності і подільності, пов'язаний з іншими показниками, але не дублює їх.

6)Комплексний економічний аналіз


18.сукупність способів, прийомів і правил, що застосовуються для вивчення економіки підприємств і обробки економічної інформації.

7)Резерви


19.розміщення досліджуваних об'єктів або факторів у певному порядку (виділення їхнього взаємозв'язку й підпорядкованості).

8)Галузеві резерви


20.діалектична здатність підходу до вивчення господарських процесів у їхньому становленні й розвитку, характерними рисами якого є:

1) використання системи показників, всебічної характеристики й господарської діяльності підприємства;

2) вивчення причин зміни економічних показників;

3) установлення й вимірювання взаємозв’язку й взаємозалежності між показниками, які визначаються умовами виробництва, ринком попиту та пропозиції товарів і внутрішнім організаційно-економічним механізмом

підприємства.

9)Регіональні резерви


21.(відгрец. μέθοδος - "шляхкрізь") - систематизована сукупність кроків, які необхідно здійснити, щоб виконати певне завдання або досягти певної мети, спосіб збагнення істини.

10)Невикористані резерви


22.це упущені можливості підвищення

ефективності виробництва щодо плану або досягнень науки й передового досвіду за минулі проміжки часу.

11)Поточні резерви


23.можуть бути реалізовані без суттєвих змін технологічного процесу та без додаткових капітальних вкладень

12) Перспективні резерви


24.перебудова виробництва, установка більш сучасного обладнання, вимагають капітальних затрат і значних витрат часу на підготовчі роботи.ТЕМА 1.4 ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУПитання на самостійне вивчення  1. Система економічної інформації

  2. Інформаційне забезпечення економічного аналізу та його структура

  3. Комп’ютерні технології аналітичних робіт

  4. Система економічної інформації  1. Система економічної інформації


Завдання 1 Представити класифікацію економічної інформації у вигляді блок- схеми


  1. Інформаційне забезпечення економічного аналізу та його структура


Завдання 2 Представити класифікацію інформаційного забезпечення у вигляді блок- схеми  1. Комп’ютерні технології аналітичних робіт


Завдання 3 Навести приклад обробки економічної інформації за рахунок використання Microsoft Excel. Вставити лист Excel в текстовий документ.


Зіставити поняття

Поняття


Визначення

1)Інформація


10)сукупність показників обліку, відбитих у

вигляді таблиця, які характеризують використання основних коштів,

трудових ресурсів, обсяги діяльності, фінансові результати, дані про витрати.

2)Економічна інформація


11)сукупність властивостей, що

відображають ступінь придатності конкретної інформації про об’єкти і їхній

взаємозв’язок для досягнення цілей, що стоять перед користувачем.

3) Система економічної інформації


12)база даних оперативно-технічного обліку

для дослідження й встановлення закономірностей і тенденцій розвитку

виробництва, для вивчення соціальних явищ.

4)Аналітична номенклатура


13)це звітність, що містить інформацію про

нарахування й сплату податків і платежів.

5)Бухгалтерська звітність


14)відомості, пов’язані з

виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами й

іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею,

розголошення (передача, витік) які може заподіювати збиток його інтересам.

6)Статистична звітність


15)перелік вхідних, проміжних і

результативних аналітичних даних

7)Податкова звітність


16) впорядковані повідомлення при кількісний та якісний стан речей чи явищ,

сукупність даних і знань про них.

8)Комерційна таємниця


17)сукупність різних відомостей економічного

характеру, що виникають при підготовці виробництва, в процесі виробничо-

господарської діяльності і управління цією діяльністю.

9)Якість інформації


18)це сукупність методів генерації,

передавання і переробки інформації в усіх ланках економіки підприємства


ТЕСТИ

1. За місцем утворення економічна інформація поділяється на:

1) планову і облікову;

2) зовнішню і внутрішню;

3) нормативну і облікову;

4) нормативну і планову.

2. Основні проблеми, які зв'язані з організацією інформаційного

забезпечення економічного аналізу:

1) визначення потреб в інформації;

2) визначення джерел інформації;

3) класифікація економічної інформації;

4) формування й використання джерел аналітичної інформації за умов

автоматизованої обробки даних.

3. Договори, контракти підприємства відносяться до:

1) нормативних джерел інформації;

2) планових джерел інформації;

3) облікових джерел інформації;

4) позаоблікових джерел інформації.

4. Перевірка якості джерел аналізу передбачає:

1) перевірку повноти складу аналізованих показників і правильності оформлення джерел аналізу;

2) перевірку наступності показників і методичної єдності їх формування;

3) перевірку взаємної погодженості показників у різних джерелах;

4) всі відповіді правильні.

5. Принцип цілісності як один з основних принципів організації

економічного аналізу:

1) означає пристосування побудови та функцій економічного аналізу до конкретних умов управління;

2) потребує правильного співвідношення між різними елементами та об'єктами організації економічного аналізу;

3)виявляється у комплексному використанні всіх джерел економічної інформації;

4) передбачає обґрунтування розподілу обов'язків по проведенню економічного аналізу між окремими виконавцями.

6. Розрахунок величини впливу факторів на показник, що аналізується,

відноситься до такого типу аналітичних операцій:

1) творчі;

2) переробні;

3) механічні;

4) не є аналітичною операцією, вважається стадією факторного аналізу.

7. Розрахована величина впливу факторів на показник, що аналізується,є:

1) первинною аналітичною номенклатурою;

2) проміжною аналітичною номенклатурою;

3) підсумковою аналітичною номенклатурою;

4) внутрішнім носієм аналітичної інформації.

8. Вибір техніки складання внутрішніх носіїв аналітичних номенклатур залежить від:

1) професійного досвіду і компетентності суб'єктів аналізу;

2) змісту інформаційного забезпечення аналізу;

3) діючої нормативної бази;

4) наявності технічних засобів, організаційної та обчислювальної

техніки.

9. Розподіл всього комплексу аналітичних робіт між виконавцями є:

1) методом організації аналітичного процесу;

2) формою організації аналітичного процесу;

3) етапом аналітичного процесу;

4) елементом технології аналітичного процесу.

10. Виконавцем зі складання плану аналітичних робіт в умовах предметної спеціалізації економічного аналізу на підприємстві є:

1) планово-економічний відділ;

2) фінансовий відділ;

3) бухгалтерія;

4) виробничий відділ.

11. Розподіл аналітичної роботи між різними функціональними підрозділами та службами підприємства є таким видом спеціалізації економічного аналізу:

1) функціональна;

2) предметна;

3) змішана (предметно-функціональна);

4) правильної відповіді немає.ТЕМА 2.2 АНАЛІТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ІЇ ВИКОНАННЯ


Питання на самостійне вивчення


2.1 Планування діяльності підприємства на основі виробничої програми

2.2 Розробка виробничої програми

2.3 Ресурсне забезпечення виробничої програми


2.1 Планування діяльності підприємства на основі виробничої програмиВиробнича програма підприємства це __________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виробнича програма визначає: _________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задачі виробничої програми: ___________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________


2.2 Розробка виробничої програми


Завдання 1.Що можна віднести до критеріїв оцінки виробничої програми на підприємстві?

Назвіть показники виробничої програми.


2.3 Ресурсне забезпечення виробничої програми


Завдання 2. Основні задачі відділу матеріально-технічного забезпечення. Результати представити у вигляді блок-схеми.

План матеріально-технічного постачання розробляється з урахуванням:
Зіставити поняття та визначення


Поняття


Визначення

1.Товарна продукція


11.вартість всієї виробленої продукції і виконаних робіт у тому числі й незавершене виробництво.

2.Виробнича програма


12.продукція підприємства, яка виготовлена за певний період і призначена для реалізації на сторону. Відрізняється від валової продукції тим, що до неї не включаються залишки незавершеного виробництва і внутрігосподарський оборот.

3.Валова продукція


13.система адресних завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і установлені терміни згідно договорів поставок.

4.Номенклатура виробів


14.перелік найменувань продукції, що випускає підприємство, із вказівкою обсягу її випуску по кожному виду.

5.Асортимент продукції


15.перелік назв окремих видів продукції

6.Ритмічність


16.співвідношення окремих видів продукції у загальному обсязі виробництва, виражене у відсотках.

7.Структура продукції


17.Встановлений порядок виробничого процесу в часі і просторі, що базується на дотриманні планових пропорцій між роботою окремих виробничих ланок щодо номенклатури та обсягів продукції, календарних термінів, який забезпечує злагодженість процесу виробництва, безперебійність і своєчасне виготовлення та випуску продукції.

8.Якість продукції


18.вироби, напівфабрикати, заготовки тощо, які не відповідають через свої низькі якості встановленим стандартам, технічним вимогам та інше.

9.Виробничий брак


19.це грошовий вираз вартості товару; кількість грошей, що сплачується або одержується за одиницю товару або послугу.

10.Ціна


20.сукупність властивостей продукції, які визначають ступінь її придатності для використання за призначенням.ТЕМА 2.4 АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ


Питання на самостійне вивчення


2.1 Аналіз обґрунтованості та ефективності формування портфеля договорів на поставку матеріальних ресурсів

2.2 Аналіз можливостей мобілізації виявлених резервів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів.2.1 Аналіз обґрунтованості та ефективності формування портфеля договорів на поставку матеріальних ресурсів

Завдання 1 Сформувати основні принципи управління матеріальними запасами. Результат представити у вигляді блок-схеми.


Завдання 2 Сформувати етапи аналізу обґрунтованості та ефективності формування портфеля замовлень на матеріальні ресурси. Результат представити у вигляді блок-схеми.


Завдання 3 Оцінити вплив факторів на відхилення по матеріальних витратах виготовлення одиниці виробу та встановити наявні резерви економії за такими даними:


Вид матеріалу

За планом

Фактично

Норма витрат, кг

Ціна за одиницю матеріалу, грн.

Норма витрат, кг

Ціна за одиницю матеріалу, грн.

А

5,6

12,6

6,0

10,0

Б

2

15,0

1,9

17,0

В

8,3

6,7

8,5

5,5

Г

1,5

4,4

2,0

5,0


Завдання 4 Заданими підприємства (база професійної практики) виконати аналіз матеріаломісткості продукції за факторами:

 • для визначення впливу зміни структури асортименту і, як наслідок, зміни обсягу продукції проводять умовний розрахунок за формулою, але замість планового K беруть фактичний обсяг випуску (Kф):


hello_html_m2c803ec3.gif

б) для визначення впливу зміни норм витрачання матеріалів (або зміни матеріаломісткості окремих виробів) проводиться умовний розрахунок за формулою, у яку підставляють фактичну норму витрачання матеріалів, елімінуючи при цьому вплив попереднього фактору (K):


hello_html_m2b80e323.gif


в) для визначення впливу зміни цін на придбані матеріальні ресурси, в умовний розрахунок матеріаломісткості підставляють фактичні ціни на матеріали, при цьому виключається вплив попередніх двох факторів:


hello_html_1a6c62ad.gif


г) для розрахунку впливу такого фактору, як зміна відпускних цін на продукцію, у факторну модель підставляють фактичні ціни на продукцію. При цьому вплив попередніх трьох факторів виключається:


hello_html_m4f812f5b.gif


2.2 Аналіз можливостей мобілізації виявлених резервів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів.


Завдання 5 Визначити основні напрямки виявлення резервів підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів .Результати представити у вигляді блок-схеми.


Завдання 6 Зіставити поняття та визначення


Поняття


Визначення

1)Матеріальні ресурси


5) частина витрат виробництва, що реалізується у виробничому процесі при створенні товарів, послуг, продукції, яка використовується середині підприємства та при виконанні робіт.

2)Матеріаломісткість продукції


6) показник, обернений до матеріаломісткості, визначається відношенням обсягу виготовленої продукції до величини спожитих матеріальних ресурсів.

3)Матеріальні витрати


7) показник, що відображає кількість спожитих матеріальних ресурсів у натуральному або грошовому виразі на одиницю продукції, поділяється на абсолютну, питому, загальну.

4)Матеріаловіддача


8)основні та оборотні засоби виробництва, які використовуються або можуть бути використані у виробничому процесі та є матеріальною базою підприємства чи галузі.ТЕМА 2.5 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ


Питання на самостійне вивчення


2.1 Аналіз трудомісткості

2.2 Аналіз продуктивності праці


2.1 Аналіз трудомісткості


Завдання 1 Виконати аналіз трудомісткості продукції за факторами. Дані для таблиці сформувати самостійно на підставі економічної інформації, яку отримали у ході проходження професійної практики.

Показник

минулий період

Звітний період

Зміна показника, %

за планом

фактично

план до минулого періоду

фактично до минулого періоду

фактично до плану

Обсяг товарної продукції, тис. грнВідпрацьовано всіма робітниками люд.-год., тисПитома трудомісткість на 1000 грн, люд.-год.[(ряд. 2 : : ряд. 1) 1000]Середньогодинний виробіток кожного робітника, грн(ряд. 1 : ряд. 2)Середньорічний виробіток одного робітника, грн
2.2 Аналіз продуктивності праці


Завдання 2 Виконати аналіз продуктивності праці за факторами. Дані для таблиці сформувати самостійно на підставі економічної інформації, яку отримали у ході проходження професійної практики.


Показник

Минулий період

Звітний період

Відхилення від плану (±)

за планом

фактично

абсол.

%

Товарна продукція, тис. грн


Чисельність працівників, осіб


з них робітників


Питома вага робітників у загальній чисельності працівників, %


Кількість відпрацьованих робітниками: людино-днів, тис.


людино-годин, тис.


Кількість днів, відпрацьованих одним робітником: (ряд. 4а : ряд. 3)


Середня тривалість робочого дня [(ряд. 4б : : ряд. 4а  1000)], год.


Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником (ряд. 4б : ряд. 3)  1000]


Середня продуктивність праці одного працівника(ряд. 1 : ряд. 2), грн


Середня продуктивність праці одного робітника(ряд. 1 : ряд. 3), грн


Середньоденна продуктивність праці одного робітника (ряд. 1 : ряд. 4а), грн


Середньогодинна продуктивність праці одного робітника(ряд. 1 : ряд. 4б), грн


Витрати людино-годин на виробництво 1 тис. грн продукції

ТЕМА 2.6 АНАЛІЗ витрат на виробництво та СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ2.1 Оцінка обґрунтованості планового рівня собівартості товарної продукції

2.2 Аналіз динаміки зміни собівартості порівнянної продукції

2.3 Аналіз прямих витрат матеріальних витрат

2.4 Оцінка витрат на пряму заробітну плату

2.5 Аналіз витрат на обслуговування виробництва

2.6 Інші комплексні витрати

2.7 Резерви зниження собівартості продукції

2.8 Функціонально-вартісний аналіз
2.1 Оцінка обґрунтованості планового рівня собівартості товарної продукції


Завдання 1 Визначити обґрунтованість планового рівня собівартості виробленої продукції на підставі таблиці. Обсяги реалізації продукції заповнити на підставі даних, які були зібрані під час проходження професійної практики.


Показник

За оптовими цінами підприємства

За плановою собівартістю

Прибуток

Витрати на 1 грн продукції

Залишки нереалізованої продукції на початок року

410

320

90


Реалізація продукції

Залишки нереалізованої продукції на кінець року

487

405

82


Випуск товарної продукції (ряд. 2 + ряд. 3 – ряд. 1)


Висновки: ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________


2.2 Аналіз динаміки зміни собівартості порівнянної продукції


Завдання 2 Проаналізувати зміну собівартості порівнянної продукції. Зробити висновки.

Показник

Фактичний випуск товарної
продукції

Відхилення

за середньорічною собівартістю

за плановою собівартістю

за фактичною собівартістю

плану від минулого року, %

фактично

від минулого року, %

від плану

сума

%

Уся товарна продукція

7935

7856

у тому числі:
а) порівнянна

6935

7388

7222

б)непорівнянна

547

634

2.3 Аналіз прямих витрат матеріальних витрат


Завдання 3 Проаналізувати прямі матеріальні витрати підприємства на підставі реальних даних. Аналітичний матеріал таблиць необхідно сформувати на підставі документації підприємства, на якому проходили професійну практику.


Стаття витрат

План

Фактичний обсяг
та асортимент

Відхилення ()

за плановими нормами і плановою структурою

за плановими нормами і фактичною структурою

за звітом

усього

у тому числі
за рахунок

обсягу випуску продукції
(гр.2 – гр.1)

структури (гр.3 – гр.2)

рівня витрат (гр.4 – гр.3)

 Сировина і основні матеріали, без відходів

Покупні напівфабрикати
Завдання 4 Охарактеризуйте фактори, що впливають на зміну матеріальних витрат. Які існують новітні технології (будь-якої галузі промисловості), за допомогою яких можна скоротити рівень матеріальних витрат.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________2.4 Оцінка витрат на пряму заробітну плату


Завдання 4 На підставі даних підприємства про рівень оплати праці та продуктивності проаналізувати витрати на пряму заробітну плату, визначити фактори, що впливають на зміну

В тис. гривнях

Фонд заробітної плати підприємства

За кошторисом

Фактично

Відхилення

Працівники основної діяльності (ПОД)
у т. ч. робітники
Працівники обслуговуючих та інших господарств
Усього2.5 Аналіз витрат на обслуговування виробництва


Завдання 5 Охарактеризуйте порядок проведення аналізу обслуговування виробництва, навидить приклад, проаналізуйте та зробить висновки.


2.6 Інші комплексні витрати


З інших комплексних витрат виділяють такі самостійні статті: втрати від браку, витрати на підготовку й освоєння нової продукції, нової технології, техніки; витрати на гарантійний ремонт, гарантійне обслуговування продукції, науково-дослідні роботи.Завдання 5 Охарактеризуйте шляхи зниження браку на підприємстві. Які існують програми на підприємствах щодо удосконалення організації праці, виробничого процесу, тощо.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________


2.7 Резерви зниження собівартості продукції


Завдання 6 На підставі даних підприємства розрахуйте резерви зниження витрат. Самостійно сформуйте вихідні дані у вигляді таблиці. Зробить економічні висновки.


2.8 Функціонально-вартісний аналіз


Завдання 7 Охарактеризуйте етапи проведення функціонально-вартісного аналізу.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Зіставити поняття та визначення

Поняття


Визначення

1.Собівартість продукції


6.Витрати підприємства, які безпосередньо не залежать від обсягу виробництва продукції в певних межах. До них відносять видатки на управління, страхування, охорону підприємства, утримання і експлуатацію будівель, споруд тощо.

2.Змінні витрати


7.Це витрати операційної діяльності підприємства, тобто його основною діяльності, пов’язаної з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), яка забезпечує основну частку його доходу.

3.Постійні витрати


8.Сукупність витрат, виражених у грошовій формі, що йдуть на виробництво і збут продукції.

4.Фінансові витрати


9.Витрати, що змінюються разом із зміною обсягу виробництва продукції; поділяються на пропорційні і непропорційні.

5.Операційні витрати


10.Витрати, пов’язані з використанням кредитів, з фінансовою орендою й залученням позикового капіталу.ТЕМА 3.1 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ


Питання на самостійне вивчення


  1. Аналіз доходів від цінних паперів

  2. Аналіз резервів збільшення прибутку

  3. Аналіз розподілу чистого прибутку

  4. Аналіз рентабельності продукції

  5. Аналіз розміру прибутку та моделювання основної тенденції розвитку  1. Аналіз доходів від цінних паперів


Завдання 1 Охарактеризуйте види цінних паперів. Визначити зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на рівень доходності цінних паперів.


  1. Аналіз резервів збільшення прибутку


Завдання 2 Охарактеризуйте резерви збільшення прибутку підприємства.  1. Аналіз розподілу чистого прибутку


Завдання 3 Охарактеризуйте напрямки розподілення чистого прибутку.  1. Аналіз рентабельності продукції


Завдання 4 Проаналізуйте рентабельність продукції. Аналітична інформація для таблиці формуються на підставі даних, що були зібрані під час проходження професійної практики.


Найменування виробів

(шифр виробів)

Реалізація, тис. грн

Собівартість виробу

Рівень рентабельності

Відхилення від плану

за планом

за звітом

за планом

за звітом

за планом [(гр.2 / гр.4) – – 1]  100

за фактичної ціни та планової собівартості [(гр.3 / гр.4) – 1]  100

за звітом [(гр.3 / гр.5) – – 1]  100

усього (гр.8 – гр.6)

у т. ч. за рахунок

ціни (гр.7 – гр.6)

собівартості (гр.8 – гр.7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

АБВГ

Завдання 4 Проаналізуйте рентабельність виробництва. Аналітична інформація для таблиці формуються на підставі даних, що були зібрані під час проходження професійної практики.Показник

За планом

За звітом

Відхилення

Валовий прибуток, тис. грн
Реалізація продукції (без ПДВ)
Середньорічна вартість основних фондів
Середньорічні залишки матеріальних оборотних коштів
Середньорічна вартість виробничих фондів (ряд. 3 + ряд. 4)
Коефіцієнт фондомісткості продукції (ряд. 3 / ряд. 2), коп.
Коефіцієнт закріплення оборотних коштів (ряд. 4 / ряд. 2)
Прибуток на 1 грн реалізованої продукції (ряд. 1 / ряд. 2), коп.
Рівень рентабельності виробництва (ряд. 1 / ряд. 5), %


  1. Аналіз розміру прибутку та моделювання основної тенденції розвитку


Завдання 5 Побудуйте лінію тренду, визначить функцію прогнозу та спрогнозуйте рівень прибутку в січні наступного року. Аналітична інформація для таблиці формуються на підставі даних, що були зібрані під час проходження професійної практики.


Рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Разом

А


Б


В


Усього за періодЗіставити поняття та визначення


Поняття


Визначення

1.Дохід


7.Прибуток підприємства, який одержується як різниця між виручкою від реалізації продукції та собівартістю реалізованої продукції.

2.Чистий прибуток


8.Показник, що характеризує ефективність використання виробничих фондів і визначається як відношення валового прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів.

3.Рентабельність виробництва


9.Це прибуток, що поступає у розпорядження підприємства після сплати податку на прибуток та інших обов’язкових платежів; використовується для формування фондів нагромадження і споживання підприємства.

4.Валовий прибуток


10.Це виручка від реалізації продукції, робіт, послуг без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків с продажу (податок на додану вартість, акцизного збору тощо).

5.Рентабельність продукції


11.Показник ефективності використання основних засобів підприємства, задіяних ресурсів.

6.Рентабельність підприємства


12.Характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут. Передусім обчислюється рентабельність усієї реалізованої продукції як відношення валового прибутку від реалізації до собівартості реалізованої продукції, або як відношення прибутку до обсягу реалізованої продукції.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


7 балів - студент виконав вірно від 90 % до 100 % від загальної кількості питань, які винесені на самостійне опрацювання;

6 балів - студент виконав вірно від 82% до 89 % від загальної кількості питань, які винесені на самостійне опрацювання;

5 балів - студент виконав вірно від 74 % до 81 % від загальної кількості питань, які винесені на самостійне опрацювання;

4 бали - студент виконав вірно від 65 % до 73 % від загальної кількості питань, які винесені на самостійне опрацювання;

3 бали - студент виконав вірно від 60% до 64 % від загальної кількості питань, які винесені на самостійне опрацювання;

2 бали - студент виконав вірно від 36% до 59 % від загальної кількості питань, які винесені на самостійне опрацювання;

0-1 балів - студент не виконав завдання або частково приступив до розв’язання окремих задач.( 35 % від загальної кількості питань, які винесені на самостійне опрацювання).


Частково виконані завдання зараховуються як невірні. Студент повинен виконувати завдання ритмічно, звітувати викладачеві про хід роботи. В такому випадку він має змогу доробити невірно виконані завдання, з метою збільшення загальної оцінки. Студент має завершити і здати роботу до екзамену.

Загальна кількість питань -32


ПЕРЕЛІК ВИКОРИТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. .Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: Начальний посібник [Електронний ресурс] / Веб – сайт: Електронна бібліотека Князева – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/BookEkAnaliz/tablica.htm – Заголовок з екрану.

 2. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с. [Електронний ресурс] / Веб – сайт: Student Books.com.ua– Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/117/39/ – Заголовок з екрану.

 3. Б.Є. Грабовецький Економічний аналіз : Навчальний посібник.-К: Центр Учбової літератури, 2009-256 с. [Електронний ресурс]/ Веб – сайт: Subject- Режим доступу: http://subject.com.ua/pdf/60.html – Заголовок з екрану.

 4. Г.І. Купалова Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник. К:- [Електронний ресурс] / Веб – сайт: Pidruchniki w s -Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/ekonomika/teoriya_ekonomichnogo_analizu_-_kupalova_gi - Заголовок з екрану.

 5. Теоретичний посібник з дисципліни «Економічний аналіз». Розробив викладач: Н.В.Горбатовська – Горлівка: ГМК, 2011. – 486с.

 6. Інструктивно – методичні матеріали до виконання практичних робіт з дисципліни «Економічний аналіз». Розробив викладач Н.В.Горбатовська Н.В – Горлівка: ГМК, 2011. – 61с.

 7. Інструктивно – методичні матеріали до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Економічний аналіз». Розробив викладач Н.В.Горбатовська Н.В – Горлівка: ГМК, 2011

 8. Пакет мультимедійних презентацій з дисципліни «Економічний аналіз».Розробив викладач Н.В.Горбатовська,- Горлівка:ГМК,2011.Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-518082

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG