Инфоурок / Другое / Рабочие программы / Рабочая программа по башкирской литературе для 9 класса

Рабочая программа по башкирской литературе для 9 класса

библиотека
материалов

А8латма я6ыу


9-сы синыф 0с0н башҡорт 262битенән эш программаһы төп дөйөм белем биреү буйынса өлгө программа (5-9кластар), Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығы тарафынан раҫланған башҡорт 262би2тенән программалар (5-11 кластар) нигеҙендә төҙөлд0.

Программа йылына 68, аҙнаһына 2 сәғәткә иҫәпләнгән.

«92р62р6е8 тексын 0йр2не1г2 55 с242т б1лен2.

0йл21 32м я6ыу телмәрен үҫтереүгә 8 сәғәт бүленә.

Кластан тыш у7ыл4ан 292р62р буйынса 28г2м2г2 5 с242т б1лен2.

«62би2т Р2с2й м2кт2пт2ренд2 т0п гуманитар у7ыу ф2не булара7, 32р я7тан 19ешк2н, гармоник ш2хесте формалаштырыу4а, гражданин 32м патриоты т2рби2л21г2 булышлы7 ит2.

«62би2т д2рест2ренд2 у7ыусыны8 316 с2н42те 292р62ре мен2н танышыуы- ул ысын художество 7имм2тт2ре мен2н ген2 танышыу факты т1гел, 2 аралашыу, я6ыусылар мен2н диалог т2жриб23е л2. Был халы7 ижадында 32м баш7орт классик 262би2тенд2 са4ылдырыл4ан д0й0м кешелек 7имм2тт2ре 32м шул ниге662 баш7орт хал7ыны8 рухи т2жриб23е мен2н таныштырыу. Илебе6 халы7тарыны8 316 с2н42те 292р62ре мен2н танышыу у7ыусылар6ы8 а8ында художестволы м262ни2тте8 байлы4ы 32м к1п т0рл0л0г0, к1п милл2тле Р2с2й6е8 рухи 32м 2хла7 потенциалы тура3ында 7араштарын ки82йт2.

«62би2т д2рест2ренд2 белем 32м т2рби2 бире162 316 с2н42те саралары мен2н у7ыусылар6ы8 той4оларына ла, фекер62рен2 л2 йо4онто я3ап, образлы фекерл21е байытыла, донъя4а эстетик 7араш т2рби2л2н2.

«62би 292р62р6е 0йр2не1 процесында т2рби2 бире1 й2ш кешене8 2хла7 й060н формалаштыра, тормош7а 216ем м0н2с2б2т т2рби2л2й.

У7ыусылар6ы рухи байлы4ыбы66ы8 и8 6ур 7а6аныштырыны8 бере3е- н2фис 262би2т г2132р62ре мен2н таныштырыу ниге6енд2 улар6ы заманды8 рухи тормошона я7ынайтыу, 262би2т, с2н42тк2 ны4ыра7 й2леп ите1, шуны8 мен2н д0й0м м262ни ким2лде8 к1т2ре1 бурыстары х2л ител2. «62би2тте у7ып 0йр2не1 ниге6енд2 у7ыусылар4а эмоциональ-эстетик йо4онто я3ау, 262би2т тарихы, теория3ы буйынса белеем бире1 аша эстетик зауы7, н2фис 262би2тк2 м0х2бб2т, 2хла7 т2рби23е бире1, логик 32м образлы фекерл21, телм2р м262ни2тен 19тере1 ма7саттары тормош7а ашырыла.

0йл21 32м я6ма телм2р 19тере1 буйынса 3орау6ар4а 7ы97аса й2ки тулы яуап бир2 беле1, 16 фекере8де логик я7тан э6м2-э6лекле, д0р09, асы7 итеп 30йл21 32м я6ыу, 316лек мен2н эшл21, 292р6е8 й0км2тке3е 32м я6ма эшт2рг2 план т0601, инша я6ыу 32м баш7а т0рл0 ижади эшт2р баш7арыу к16 у8ында тотола.

«»62би2т» ф2нен 0йр2не16е8 т0п ма7саттары булып т1б2нд2гел2р тора:

-донъя4а гуманистик 7арашы, милли 16а8ы 32м д0й0м Р2с2й гражданлы4ы 16а8ы, патриотизм той4о3она эй2 бул4ан, рухи 19ешк2н ш2хес формалаштырыу;

-ш2хесте8 у8ышлы социализация3ы 32м 16-16ен реализациялау 0с0н к2р2к бул4ан интеллектуаль 32м ижади 32л2тлеген 19тере1;

-у7ыусылар6ы8 баш7орт, рус 32м донъя 262би2тене8 6ур 7а6аныштарын а8лауы, улар6ы у7ыу 32м анализлау, 316 с2н42тене8 образлы фекерл21г2 ниге6л2не1ен, художестволы форма 32м й0км2тке берлеген, с2н42тте8 тормош мен2н б2йле, тарихи булыуын а8лауы;

-художестволы тексты у7ыу, комментарий бире1, анализлау к1некм2л2рен этап мен2н э6м2-э6лекле формалаштырыу;

-художестволы текста й2ки баш7а тел232 нинд2й телм2р62 3алын4ан м242н2л2р6е а8лау алгоритмдарына эй2 булыу, 16е8де8 тексы8ды т0601, у7ыл4ан 292р тура3ында ш2хси ба3а8ды 32м фекере8де еткнр2 беле1;

-д0й0м у7ыу к1некм2л2рен2 32м универсаль у7ыу эшм2к2рлеген2 эй2 булыу;

У7ытыу предметыны8 т0п й0км2тке3е

Инеш (1 с242т)

Художестволы 262би2т.


Халы7 ижады. (8 с242т)

Халы7 ижады 32м я6ма 262би2т.

Традицион жанр6ары.

Халы7 ижадыны8 с2см2 формалары.

Баш7орт халы7 эпосы 32м 7обайыр6ар.

«Урал батыр»эпосы. Уны8 борон4оло4о, мифологик ниге6е.

«И6е1к2й мен2н Мора6ым» 292ре.


Борон4о 32м урта быуаттар 262би2те. (3 с242т)

Борон4о 32м урта быуаттар 262би2те.Баш7орт 262би2те тарихыны8 осор6ары.Борон4о т0рки62р 32м урта7 т0рки 262би2т.

Борон4о 7улъя6ма 262би2тк2 7араш.

Бол4ар осоро 262би2те.

Урта быуаттар 262би2те.


XYI-XYIII быуаттар 262би2те. (1 с242т)


Йырау6ар 32м с2с2нд2р ижады. (4 с242т)

Йырау6ар ижады.

С2с2нд2р ижады.

?оба4ош,?арас,Ер2нс2 с2с2нд2р.

Байы7 с2с2н,Буранбай-Й2рк2й с2с2н,Ишм0х2м2т с2с2н,;2бит с2с2н.


Салауат Юлаев. (3 с242т)

Салауат Юлаевты8 тормош 32м яу юлдары.

Салауат Юлаев ижады.

Халы7 ижадында,262би2тт2 32м с2н42тт2 С.Юлаев образы.

Тарихи ш2хес 32м 262би герой.

Тарихи ва7и4а 32м художестволы 292р.Тажетдин Ялсы4ол «л-Баш7орди. (2 с242т)

;2бдр2хим Усман.ХIХ быуат 262би2те. (2 с242т)

иб2тулла Салихов.

;2ли Со7орой6о8 тормош 32м ижад юлы.

Мифтахетдин А7мулла. (5 с242т)

Тормош 32м ижад юлы.

А7мулла-халы7сан ша4ир,ши4ыр о9та3ы.

А7мулла ши4ыр6арыны8 поэтик 16енс2лект2ре.

А7мулланы8 262би2тт2р тарихында4ы урыны 32м роле.

М0х2м2тс2лим )м0тбаев. (3 с242т)

М.)м0тбаевты8 тормош 32м ижад юлы.

М.)м0тбаевты8 4илми-а4артыу эшм2к2рлеге.

М.)м0тбаевты8 262би эшм2к2рлеге.

)м0тбаев-ша4ир 32м м24риф2тсе.Ши4ыр6арыны8 тематика3ы.Поэтик эшл2неше.«?айыш ил2 Й1к2» ши4ыры.


Ризаитдин Ф2хретдинов. (3 с242т)

Ризаитдин Ф2хретдиновты8 

тормош 32м ижад юлы.Дини эшм2к2рлеге.Журналист.

Ризаитдин Ф2хретдиновты8 4илми-а4артыу эшм2к2рлеге.

Ризаитдин Ф2хретдиновты8 262би эшм2к2рлеге.

«А9ар» исемле китаптар серия3ы.

ХХ быуат башында 262би2т. (1 с242т)


Сафуан Я7шы4олов. (2 с242т)

Сафуан Я7шы4оловто8 тормошо 32м ижады.

«Баш7орт а4аларыма хитап», «Дим буйы»

Ф2тхел7адир С0л2йм2нов. (5 с242т)

Ф2тхел7адир С0л2йм2новты8 тормош 32м ижад юлы.

Ф2тхел7адир С0л2йм2новты8 262би эшм2к2рлеге.

«Салауат батыр» драма3ы.

Ф2тхел7адир С0л2йм2нов-ты8 4илми эшм2к2рлеге.

А.Инанды8 262би-4илми мира9ыны8 халы7-ара 232ми2те.


М2жит ;афури. (6 с242т)

М.;афури6ы8 тормош 32м ижад юлы.

М2жит ;афури6ы8 1917 йыл4а тиклемге ижады.

Ша4ир6ы8 алтын прииска3ында.

«62би2т теория3ы.

«92р6е8 композиция3ы 32м сюжеты.

Образды асыусы саралар

Художество методы.Реализм 32м т2н7итле реализм.

Ш2йехзадаБабич. (5 с242т)

Ш.Бабичты8 тормош 32м ижад юлы. «;2ли2» м26р2с23енд2 у7ыуы.

Ш.Бабичты8 башлан4ыс 32м

1914-1916 йылдар6а4ы ижады.

Ш.Бабичты8 Февраль революция3ынан 3у8 я64ан 292р62ре.

«62би2т теория3ы. Ши4ыр т060л0ш0.

Ши4ыр6а ритм 32м рифма.

!телг2нд2р6е йом4а7лау. (2 с242т)

Тематик у7ыу планы


Б1лект2р исемлеге

С242т.

3аны

С242тт2р 3аны

Синыфтан тыш у7ыл4ан 292р62р б-са 28г2м2

0йл21 32м я6ыу телм2рен 19тере1

1

Инеш.

1

0

0

2

Халы7 ижады.

8

1

2

3

Борон4о 32м урта быуаттар 262би2те.

3

0

0

4

XYI-XYIII быуаттар 262би2те.

1

0

0

5

Йырау6ар 32м с2с2нд2р ижады.

4

0

0

6

Салауат Юлаев.

3

0

1

7

Тажетдин Ялсы4ол «л-Баш7орди.

;2бдр2хим Усман.

2


0


0

8

ХIХ быуат 262би2те.

1

1

0

9

Мифтахетдин А7мулла.

5

0

1

10

М0х2м2тс2лим )м0тбаев.

3

0

0

11

Ризаитдин Ф2хретдинов.

3

0

2

12

ХХ быуат башында 262би2т.

1

0

0

13

Сафуан Я7шы4олов.

2

0

0

14

Ф2тхел7адир С0л2йм2нов.

5

1

0

15

М2жит ;афури.

6

1

1

16

Ш2йехзадаБабич.

5

1

1

17

!телг2нд2р6е йом4а7лау.

2

0

0


С242тт2р 3аны

55

5

8


Б0т23е

68

«6ерлек ким2ленә талаптар  1. Баш7ортостанды8 халы7 я6ыусыларын 32м халы7 ша4ир6арын яттан беле1;

  2. )йр2нелг2н 292р62р6е8 автор6арын беле1;

  3. Баш7орт халы7 ижадында 32м баш7а халы7тар6ы8 фольклорында, борон4о 262би2т в2килд2рене8, баш7орт я6ыусыларыны8 292ренд2 к1т2релг2н т0п проблемалар6ы а8лау;

  4. «62би 292р62р6е анализлай беле1, теге й2ки был 292р6е8 нинд2й жанр т0р0н2 7арауын билд2л21, тема3ын, идея3ын, 2хла7 пафосын а8лау, уны8 герой6арына характеристика бире1, бер й2ки бер нис2 герой6арын са4ыштырып 7арау;

  5. «92р6е8 сюжетын, композиция3ын, тасуири 31р2тл21 билд2л21, 292р6е8 идея-художество й0км2тке3ен асыу6а улар6ы8 ролен а8латыу;

  6. «62би 292р62р6е анализла4анда элементар 262би терминдар мен2н эш ит2 беле1;

  7. Проза 292р62рен й2ки улар6ы8 0л0шт2рен текста 7улланыл4ан баш7орт телене8 тасуири 31р2тл21 сараларын 32м цитаталар 7улланып 30йл2й беле1;

  8. Ты8лан4ан й2ки у7ыл4ан текст буйынса 3орау6ар4а яуап бир2 беле1, телд2н т0рл0 текстар4а монолог телм2р т0601, диалог алып барыу 09талы4ына эй2 булыу;

  9. )йр2нелг2н 292р6е8 тематика3ы, проблематика3ы мен2н б2йле изложение, инша я6ыу, класта 32м 0й62 ижади эшт2р, 262би 32м д0й0м м262ни2т тема3ына рефераттар т0601.
У7ытыу – методик 7улланмалар

У7ыусылар 0с0н

1) Х0с2йенов ;.Б. Баш7орт 262би2те: Урта м2кт2пте8 9-сы синыфы 0с0н д2реслек.-)ф0, Китап, 2006.-240 бит.

2) 262би2т-хрестоматия. 9-сы синыф 0с0н/ Авт.-т0601се: ;.Б.Х0с2йенов.-)ф0: Китап, 2006.-220 бит.У7ытыусылар 0с0н

1)Төп дөйөм белем биреү буйынса башҡорт мәктәптәре өсөн башҡорт 262би2те буйынса өлгө программалар /төҙ.:М.Б.Юлм0х2м2тов.-Өфө:Китап, 2011.-80 бит.-(Икенсе быуын стандарттары)

2)Баш7орт 262би2тен2н программа. 5-11 синыфтар 0с0н. )ф0: Информреклама, 2003. -70 бит.

3) Х0с2йенов ;.Б. Баш7орт 262би2те: Урта м2кт2пте8 9-сы синыфы 0с0н д2реслек.-)ф0, Китап, 2006.-240 бит.

4) 262би2т-хрестоматия. 9-сы синыф 0с0н/ Авт.-т0601се: ;.Б.Х0с2йенов.-)ф0: Китап, 2006.-220 бит.

Темалар исемлегеД2рес

3аны


План-н

дата


!тк2р-н

дата


Йы3азландырыу


«62би2т теория3ы


Метод,

алымдар


)йг2 эш.ИнешХудожестволы 262би2т

1

05.09.


Кхм2тй2нов.

»62би2т теория3ы.

Д2реслек-4 бит

«62би мира9 тура3ында т0ш0нс2

Инеш

Д2реслект2н тейешле битт2р6е у7ып килерг2
Халы7 ижады.Халы7 ижады.

1

06.09.


Халы7 ижады йыйынты4ы томлы7тары

Д2реслек-10 бит

«62би мира9 тура3ында т0ш0нс2

орау,

яуап

Д2реслект2н 1тк2н тема буйынса у7ыр4а 32м 30йл2рг2 0йр2неп килерг2.Халы7 ижады 32м я6ма 262би2т

1

12.09.


Халы7 ижады йыйынты4ы томлы7тары Д2реслек-11 бит


Йола,йыр,

б2йет

орау,

яуап

Д2реслект2н 1тк2н тема бу-йынса у7ыр4а 32м 30йл2рг2 0йр2неп

килерг2.


Традицион жанр6ары.

1

13.09.


Таблицалар,халы7 ижады 292р62ре томлы7тары.

Д2реслек-12 бит

Йола фольклоры,

йыр,б2йет

?ар316

орау,

яуап

Д2реслект2н 1тк2н тема буйынса у7ыр4а 32м Т.!.«Йыр к18ел-де8к18ел к06г030» тиг2н тема4а мини-инша я6ыр4а


Халы7 ижадыны8 с2см2 формалары.1

19.09.


Таблицалар,халы7 ижады 292р62ре томлы7тары. Д2реслек

Дастан 32м дастанлы7 традицияларыВариантлап

5-2р к0л0м0с,

м272л,2йтем,

йома7 я6ыр4а


Баш7орт халы7 эпосы 32м 7обайыр6ар.

1

20.09.


Таблицалар,халы7 ижады 292р62ре томлы7тары.

Д2реслек-30бит

Эпос,

7обайыр.


?обайыр т-да у7ыр4а,

ши4ырына т060л0ш0 я4ынан анализ я3ар4а


«Урал батыр»эпосы.

Уны8 борон4оло4о, мифологик ниге6е.

1

26.09.


Эпостар томлы4ы К.»хм2тй2нов.

»62би2т теория3ы.

Д2реслек-36 бит

Эпос


А7бу6атты тасуирла4ан б1леген ятлар4а


«Урал батыр»эпосына анализ.

1

27.09.


Эпостар томлы4ы

Д2реслек-36 бит

Эпос


Анализ я3ар4а


Т.!. Инша. «Урал батыр» эпосында 1лем 32м 1лем3е6лек тема3ы.

1

03.10.


Эпостар томлы4ы Д2реслек-36 бит

Эпос,

7обайыр.Инша я6ыр4а


«И6е1к2й мен2н Мора6ым» 292ре

1

04.10.


Таблицалар,халы7 ижады 292р62ре томлы7тары.

Д2реслек-49 бит

Эпос,

7обайыр.


Эпосты тулы килеш у7ып,30йл2рг2 0йр2неп килерг2.


.Т.1.

«И6е1к2й мен2н Мора6ым» 292ре

1

10.10.


Таблицалар,халы7 ижады 292р62ре томлы7та

Тарихи ш2хес,тарихи осор, эпос


План т060рг2,

30йл2рг2


С.Т.У. Баш7орт 262би2те тарихы. Ш2ж2р2л2р. Т2уарихтар.

1

11.10.


Б»Т. (1990) 1-се том0йл2рг2 26ерл2нерг2Борон4о 32м урта быуаттар 262би2те


Борон4о 32м урта быуаттар 262би2те.Баш7орт 262би2те тарихыны8 осор6ары.Борон4о т0рки62р 32м урта7 т0рки 262би2т.

1

17.10.


Баш7орт 262би2те тарихы. 1том.)ф0,1992

Д2реслек-55 бит

Эпос,

7обайыр.


Д2реслект2н «У4ы6нам2»

«?ор7от-Ата» хик2й2тт2рен у7ып, 30йл2р-г2


Борон4о 7улъя6ма 262би2тк2 7араш.

Бол4ар осоро 262би2те.

1

18.10.


Д2реслек-63 бит

Тарихи ш2хес,тарихи осор, эпос


Тема буйынса д2реслект2н 32м хрестома-тиянан у7ыр4а 32м 30йл2рг2 26ерл2нерг2.


Урта быуаттар 262би2те.

1

24.10.


Баш7орт 262би2те тарихы. 1том.)ф0,1992

Д2реслек-70 бит

Тарихи ш2хес,тарихи осор, эпос


Урта быуаттар 262би2те б-са у7ыр4а 32м 30йл2рг2 26ерл2нерг2.XYI-XYIII быуаттар 262би2те.


XYI-XYIII быуаттар 262би2те.

1

25.10.


.И.;.;2л21етдинов. «Тарих нам2 и бул4ар»

Тарихи ш2хес,тарихи осор, эпос


Быуындар сылбырын т060п килерг2.Йырау6ар 32м с2с2нд2р ижады.


Йырау6ар 32м с2с2нд2р ижады. Йырау6ар ижады.

1

08.11.


Баш7орт 262би2те тарихы 32м баш7орт халы7 ижады томлы7-тарында4ы йырау6ар ижады буйынса б1лект2р.

Йырау,с2с2нлек 32м с2с2нлек с2н42те


Йырау6ар ижады буйын-са д2реслект2н 32м хрестома-тиянан у7ыр4а 32м 30йл2рг2 26ерл.


С2с2нд2р ижады.

?оба4ош,?арас,Ер2нс2 с2с2нд2р.

1

09.11.


Баш7орт 262би2те тарихы 32м баш7орт халы7 ижады томлы7-тарында4ы йырау6ар ижады буйынса б1лект2р

Йырау,с2с2н


Д2реслект2н 32м хрестоматиянан ?оба4ош, ?арас,Ер2нс2 с2с2нд2р т-да у7ыр4а 32м 30йл2рг2 26ерл.


С2с2нд2р ижады.

Байы7 с2с2н,Буранбай-Й2рк2й с2с2н,Ишм0х2м2т с2с2н,;2бит с2с2н.

1

14.11.


Баш7орт 262би2те тарихы 32м баш7орт халы7 ижады томлы7-тарында4ы йырау6ар ижады буйынса б1лект2р.

Йырау,с2с2н


Рефераттар 26ер-л2рг2.С2с2нд2р ижады.

Беренсе сирект2 1телг2нд2р буйынса тест 3орау6арына яуап алыу.

1

15.11.


Тест 3орау6ары. Д2реслек-87 бит


Д2рес-зачет

Тест

!телг2нд2р6е 7абатлар4а


Салауат Юлаевты8 тормош 32м яу юлдары.

1

21.11.


1.РБ карта3ы.

2.Е.Пугачев к1т2релеше 32м уны8 х2р2к2т ите1 карта3ы.

3.С.Юлаев эциклопе-дия3ы,портретыХронологик таблица т060рг2,кросс-ворд эшл2рг2


Салауат Юлаев ижады.

1

22.11.


С.Юлаев 292р62ре я6ыл4ан фоно 32м видеоя6малар, уны8  292р62р йыйынты4ы.

Д2реслек-93 бит«Яу», «У7», «Егетк2» ши-4ыр6арын ятлар4а


Халы7 ижадында,262би2тт2 32м с2н42тт2 С.Юлаев образы.

Тарихи ш2хес 32м 262би герой.Тарихи ва7и4а 32м художестволы 292р.

1

28.11.


1.Баш7орт халы7 ижады томлы7тары.

2.С.Юлаев тура3ында 262би 32м 4илми публицистик китаптар, с2н42т 292р62ре.С.Юлаев тура3ын-да б0т2 1телг2н-д2р6е 7абатлап килерг2.


24


Телм2р 19тере1.Инша.

Салауат Юлаев ижады буйынса инша.

1

29.11.


С.Юлаев 292р62ре я6ыл4ан фоно 32м видеоя6маПлан буйынса й0км2ткеле инша я6ыр4а


25

XYIIIбыуат 262би2тенд2ге й1н2лешт2р.

Тажетдин Ялсы4ол «л-Баш7орди.

1

05.12.


1.РБ карта3ы.

2.;.?унафин.XIX б.!-се ярты3ында4ы баш7орт 262би2те._)ф0,1988

3.».Харисов.Баш7орт хал7ыны8 262би мира9ы.)ф0,1965Д2реслект2н тейешле бит-т2р6е у7ып килерг2, 3орау6ар4а яуап 26ерл2рг2.


26

;2бдр2хим Усман.

Тормош 32м ижад юлы.

1

06.12.


».Харисов.Баш7орт хал7ыны8 262би мира9ы.)ф0,1965

Д2реслек- 118бит;2бдр2хим Усман-ды8 тормош 32м ижад юлы тура-3ында у7ыр4а 32м 30йл2рг2 26ерл2-нерг2.


ХIХ быуат 262би2те.


27

ХIХ быуат 262би2те.

иб2тулла Салихов.

1

12.12.


Д2реслек-122 битКонспект я6ыр4а

28

;2ли Со7орой6о8 тормош 32м ижад юлы.

1

13.12.


Д2реслек-126 бит;2ли Со7орой-6о8 тормош 32м ижад юлы тура-3ында 30йл2рг2

29

Синыфтан тыш у7ыу.

БХИ. Эпос. 1-се китап.

1

19.12.


. БХИ. Эпос. 1-се китап. )ф0 1973.3,4 томдары, 1998,1999Д2реслект2н ошо теманы у7ыр4а 32м 30йл2рг2 0йр2неп килерг2

30

Мифтахетдин А7мулла.

Тормош 32м ижад юлы.

Бала 32с 19мер са4ы.

Автобиографик 292р62ре.

1

20.12.


1.А7мулла.Ши4ыр6ар.-)ф0,1981.Портреты.

2.».Вилданов.А7мулла-я7тылы7 йырсы-3ы.

А7мулла ижады тура3ында баш7а китаптар.

Д2реслек-134 битД2реслект2н у7ыр4а 32м 30й-л2рг2 0йр2нерг2, «Баш7орттарым,у7ыу к2р2к!», ши4ыр6арын ятлар4а.

31

А7мулла-халы7сан ша4ир,ши4ыр о9та3ы.

А7мулла ши4ыр6ары.

1

26.12.


1.А7мулла.Ши4ыр6ар.-)ф0,1981.Портреты.

2.».Вилданов.А7мулла-я7тылы7 йырсы-3ы.

А7мулла ижады тура3ында баш7а китаптар.


Д2рес-зачет

Тест

Д2реслект2н 32м хрестоматиянан ошо тема4а 7а4ылышлы битт2р6е у7ыр4а 32м 30йл2рг2 0йр2неп килерг2

32

А7мулла ши4ыр6арыны8 поэтик 16енс2лект2ре. А7мулланы8 262би2тт2р тарихында4ы урыны 32м роле.

1

27.12.


1.А7мулла.Ши4ыр6ар.-)ф0,1981.Портреты.

2.».Вилданов.А7мулла-я7тылы7 йырсы-3ы.

А7мулла ижады тура3ында баш7а китаптар.«Инсафлы7» ши4ырын ятлар4а

33

А7мулла ши4ыр6арыны8 поэтик 16енс2лект2ре. А7мулланы8 262би2тт2р тарихында4ы урыны 32м роле.


1

16.01.


1.А7мулла.Ши4ыр6ар.-)ф0,1981.Портреты.

2.».Вилданов.А7мулла-я7тылы7 йырсы-3ы.
Инша4а 26ерл2нерг2


34

Телм2р 19тере1.Инша.

«Баш7орттарым,у7ыу к2р2к

1

17.01.


1.А7мулла.Ши4ыр6ар.-)ф0,1981.Портреты.

2.».Вилданов.А7мулла-я7тылы7 йырсы-3ы.

А7мулла ижады тура3ында баш7а китаптар.План буйынса й0км2ткеле инша я6ыр4а

35

!телг2нд2р буйынса тест 3орау6арына яуап алыу.

1

23.01.
Д2рес-зачет

Тест

Д2реслект2н ошо теманы у7ыр4а 32м 30йл2рг2 0йр2неп килерг2.

36

М.)м0тбаевты8 тормош 32м ижад юлы.

1

24.01.


М.)м0тбаевты8 тормош 32м ижад юлы тура3.таблица.

М24риф2тсене8 портреты,китаптары,уны8 ижады буйынса 4илми хе6м2тт2рМ.)м0тбаевты8 тормош 32м ижад юлы тура3ында 30йл2рг2 0йр2неп килерг2.

37

М.)м0тбаевты8 4илми-а4артыу эшм2к2рлеге.

1

30.01.


1.М.)м0тбаев. «Й2дк2р» )ф0,1984.

2. «.Х2рисов. «Баш7орт хал7ыны8 262би мира9ы»)ф0,1965.Д2реслект2н ошо теманы у7ыр4а 32м 30йл2рг2 0йр2неп килерг2

38

М.)м0тбаевты8 262би эшм2к2рлеге.

)м0тбаев-ша4ир 32м м24риф2тсе.Ши4ыр6арыны8 тематика3ы.Поэтик эшл2неше.«?айыш ил2 Й1к2» ши4ыры.

Лирик ши4ыр6ары.

1

31.01.


1.М.)м0тбаев. «Й2дк2р» )ф0,1984.

Д2реслек-152 бит1.Б1лекте у7ыр4а 32м 30йл2рг2 0йр2неп килерг2.

2.Унан хрестома-тиянан й2ки «Й2дк2р» кита-бынан 32р у7ыу-сы бер ши4ыры-на анализ я6ып кил2.

3.«?айыш ил2 Й1к2» ши4.ятлар4а.

39

Ризаитдин Ф2хретдиновты8 

тормош 32м ижад юлы.Дини эшм2к2рлеге.Журналист.

1

06.02.


Ризаитдин Ф2хретдиновты8 

портреты,китаптарыУны8 ха7ында я6ыл4ан 4илми 262би2т.

Д2реслек-159бит
Ризаитдин Ф2хретдиновты8 тормош 32м ижад юлы тура3ында 30йл2рг2 0йр2неп килерг2.

40

Ризаитдин Ф2хретдиновты8 

4илми-а4артыу эшм2к2рлеге.

1

07.02.


Ризаитдин Ф2хретдиновты8 

портреты,китаптарыУны8 ха7ында я6ыл4ан 4илми 262би2т.

Д2реслек-161 битД2реслект2н ошо теманы у7ыр4а 32м 30йл2рг2 0йр2неп килерг2.

41

Ризаитдин Ф2хретдиновты8 262би эшм2к2рлеге.

«А9ар» исемле китаптар серия3ы.

1

13.02.


Ризаитдин Ф2хретдиновты8 

портреты,китаптарыУны8 ха7ында я6ыл4ан 4илми 262би2т.Ризаитдин Ф2хретдиновты8 262би ижады тура3ында у7ыр4а

42

М24риф2тсел2р ижады.

.Т.!..

Х/Х быуатта4ы баш7орт м24риф2тсел2ре 32м улар6ы8 эшм2к2рлеге.

1

14.02.


Д2реслек ,программа, хрестоматия.Д2реслект2н ошо теманы у7ыр4а 32м 30йл2рг2 0йр2неп килерг2.

43

Телм2р 19тере1.

ХIХ быуатта4ы баш7орт м24риф2тсел2ре 32м улар6ы8 эшм2к2рлеге.

1

20.02.


Д2реслек,программа, хрестоматия.План буйынса й0км2ткеле инша я6ыр4а


ХХ быуат башында 262би2т.


44

ХХ быуат башында 262би2т.

1

21.02.


Д2реслек, программа, хрестоматия.Д2реслект2н ошо теманы у7ыр4а 32м 30йл2рг2 0йр2неп килерг2.

45

Сафуан Я7шы4оловто8 тормошо 32м ижады.

1

27.02.


1.Сафуан Я7шы4олов.

Баш7орт х2лд2ре.)ф0,1994Д2реслект2н ошо теманы у7ыр4а 32м 30йл2рг2 0йр2неп килерг2.

46

Сафуан Я7шы4оловто8 ижадын 0йр2не1.

1

28.02.


1.Сафуан Я7шы4олов.

Баш7орт х2лд2ре.)ф0,1994.

2. Баш7орт 262би2те тарихы.2 том. Сафуан Я7шы4олов б1леге.450-467-се бит.Ша4ир 292р62рен у7ыр4а 32м анализ я3ар4а 0йр2неп килерг2.

47

Ф2тхел7адир С0л2йм2новты8 тормош 32м ижад юлы.

Даусан,батыр ата-бабалары.

1

06.03.


Ф.С0л2йм2нов.

Баш7орт й2йл21енд2. )ф0,1996.

Ф.С0л2йм2нов тура3ында м272л2л2р,китаптар, уны8 4илми хе6м2т-т2ре, 31р2те.Теманы у7ыр4а 32м 30йл2рг2 0йр2неп килерг2.

Ф.С0л2йм2нов.

Баш7орт й2йл21енд2.)ф0,1994

48

Ф2тхел7адир С0л2йм2новты8 262би эшм2к2рлеге.

Ши4ыр6арында4ы Милли той4олар.

1

07.03.


Ф.С0л2йм2нов тура3ында м272л2л2р,китаптар, уны8 4илми хе6м2т-т2ре, 31р2те.Ф2тхел7адир С0л2йм2новты8 хик2й2 32м ши4ыр6арына анализ я3ар4а 32м уны8 «Салауат батыр» драма3ын у7ып килерг2.

49

Ф2тхел7адир С0л2йм2нов. «Салауат батыр» драма3ы.

Милли батырыбы6 образын с2хн2г2 сы4ар4ан т21ге пьеса булара7 232ми2те.

1

13.03.


Алда4ы д2рес материалдары 32м Салауат тура3ында ижад ителг2н драма-лар инг2н китаптарДрама4а анализ я3ап килерг2.

50

Ф2тхел7адир С0л2йм2нов-ты8 4илми эшм2к2рлеге.

А.Инанды8 262би-4илми мира9ыны8 халы7-ара 232ми2те.

1

14.03.


Ф.С0л2йм2нов тура3ында м272л2л2р,китаптар, уны8 4илми хе6м2т-т2ре, 31р2те.Теманы у7ыр4а 32м 30йл2рг2 0йр2неп килерг2.тест 3орау6арына яуап бирерг2 26ерл2нерг2

51

С.Т.У. Ф.С0л2йм2нов.

Баш7орт й2йл21енд2.

1

20.03.


Ф.С0л2йм2нов.

Баш7орт й2йл21енд2.У7ыр4а

52

)с0нс0 сирект2 1телг2нд2р буйынса тест 3орау6арына яуап алыу.

1

21.03.


Д2реслек


Тест

М.;афури тур-да 7абатлап килерг2

53

М.;афури6ы8 тормош 32м ижад юлы.

1

03.04.


М.;афури6ы8 тормош 32м ижады буйынса таблица,

М.;афури китаптары,и9т2лект2р,4илми 262би2т 32м баш7алар.М.;афури6ы8 тормош юлы тура3ында 30йл2рг2 0йр2неп килерг2 32м «Ша4ир6ы8 алтын прииска-3ында» 292рен у7ып килерг2

54

М2жит ;афури6ы8 1917 йыл4а тиклемге ижады.

1

04.04.


М.;афури6ы8 тормош 32м ижады буйынса таблица,

М.;афури китаптары,и9т2лект2р,4илми 262би2т 32м баш7алар.М.;афури6ы8 1917 йыл4а тиклемге ижа-дына анализ я3ар4а.

55

М2жит ;афури6ы8 1917 йылдан 3у84ы 292р62ре.

1

10.04.


М.;афури6ы8 тормош 32м ижады буйынса таблица,

М.;афури китаптары,и9т2лект2рМ.;афури6ы8 1917 йылдар6ан 3у8 я6ыл4ан 292р62рен2 ана-лиз я3ар4а

56

57

М.;афури.

Ша4ир6ы8 алтын прииска3ында.


2

11.04.

17.04.


Ша4ир Д2рдм2нде8 ши4ыр6ар йыйынты4ы.

«Баш7орт 262би2те ХХ б.б.»М2жит ;афури ижады буйынса сы4ыштар 26ерл2п килерг2.

58

С.Т.У. М.;афури. «92р62р.

«;афури6ан 0с0нс0 хат.»

1

18.04.


М.;афури. «92р62р.

4 том,)ф0, 1980
У7ыр4а, 30йл2рг2

59

«62би2т теория3ы.

«92р6е8 композиция3ы 32м сюжеты.

Образды асыусы саралар

Художество методы.Реализм 32м т2н7итле реализм. Ха7ында 7абатлау.

1

24.04.


М.;афури6ы8 тормош 32м ижады буйынса таблица,

М.;афури китаптары,и9т2лект2р,4илми 262би2т 32м баш7алар.

Композиция,сюжет,портрет,автор характеристика3ы,телм2р характе-ристика3ы,

Художество методы


«62би2т теория3ынан т0ш0нс2л2р6е и9к2 т0ш0р0рг2, инша4а 26ерл2-нерг2.

60

Т.!. М2жит ;афури ижады буйынса инша.

1

25.05.


М.;афури6ы8 тормош 32м ижады буйынса таблица,

М.;афури китаптары,и9т2лект2р,4илми 262би2т 32м баш7аларМ2жит ;афури ижады буйынса 7абатлап килерг2,262би2т теория3ынан т0ш0нс2л2р6е и9к2 т0ш0р0рг2.

61

Ш.Бабичты8 тормош 32м ижад юлы. «;2ли2» м26р2с23енд2 у7ыуы.

1

01.05.


1.Ш.Бабичты8 тормош 32м ижад юлы тура3ында таблица.

2.Китаптары 32м уны8 ижады буйынса 4илми 262би2т.Ш.Бабичты8 тормош 32м ижад юлы тура3ында у7ыр4а 32м 30йл2рг2 0йр2неп килерг2 7ушыла.

62

Ш.Бабичты8 башлан4ыс 32м

1914-1916 йылдар6а4ы ижады.

Социаль тиге63е6лект2н зарланыу.

1

02.05.


Ш.Бабичты8 ши4ыр6ар йыйынты4ы,уны8 ха7ында и9т2лект2р китабы,4илми хе6м2ту7ы-р4а, 30йл2рг2 «Хал7ым 0с0н», «Кем 0с0н, «Салауат батыр» ши4ыр6ар.

ятлар4а

63

Ш.Бабичты8 Февраль революция3ынан 3у8 я64ан 292р62ре.

1

08.05.


«Карауан3арай» т0рк0м0 баш7арыуында «Баш7ортостан-г0лб0стан» йыры я6ма3ыШ.Бабич ижады буйынса 30йл2рг2 0йр2нерг2 32м ши4ыр т060л0ш0,рифма,ритм ха7ында 7абатлар4а

64

«62би2т теория3ы.

Ши4ыр т060л0ш0.

Ши4ыр6а ритм 32м рифма.

1

09.05.


К.«хм2тй2нов.

»62би2т теория3ы.

«62би2т 4илеме 316леге.

Ши4ыр т060л0ш0.

Ши4ыр6а ритм 32м рифма.


Ши4ыр т060л0ш0 тура3ында 7абатлап килерг2, Ш.Бабичты8 бер2й ши4ырына анализ 26ерл2рг2.

65

Т.!. Инша. Бе6-милл2тте8 кил2с2ге.

1

15.05.

Инша я6ыр4а

66

Синыфтан тыш у7ыу.

Ш.Бабич.

«Бе6 16ебе6-баш7орттар»

1

16.05.


Ш.Бабичты8 ши4ыр6ар йыйынты4ы, «Бе6 16ебе6-баш7орттар» китабы.


С.т.у

«92р6е8 й0км2тке3е мен2н танышыу, план т060рг2, 30йл2рг2 26ерл2-нерг2.

67

Д1ртенсе сирект2 1телг2нд2р буйынса тест 3орау6арына яуап.

1

22.05.


Тест 3орау6ары

Ш.Бабич тура3ында

т0рл0 китаптар, 292р62ре,плакаттар.


Д2рес-зачет

Тест

«Бе6-милл2тте8 кил2с2ге» исемле инша я6ыр4а

68

!телг2нд2р6е йом4а7лау.

Сирекк2,йыллы77а ба3алар.

1

23.05.

Йом4а7-лау.8


Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

Понятие рабочей программы

Согласно закону об образовании разработка и утверждение образовательных программ относится к компетенции образовательной организации, педагогическим работникам которой предоставлено «право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ» . Они также обязаны «осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой».

Таким образом, рабочая программа по учебному предмету (далее – рабочая программа) является составной частью образовательной программы общеобразовательной организации и представляет, по определению А.Б. Воронцова, совокупность учебно-методической документации, которая самостоятельно разрабатывается педагогом ОУ на основе рабочего учебного плана и примерных программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, авторских программ, с учётом целей и задач основной образовательной программы школы и отражает пути реализации содержания учебного предмета. 

Общая информация

Номер материала: 476278

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG