Инфоурок / Начальные классы / Рабочие программы / Рабочая программа по бурятскому языку 1 класс.

Рабочая программа по бурятскому языку 1 класс.Московские документы для аттестации!

124 курса профессиональной переподготовки от 4 795 руб.
274 курса повышения квалификации от 1 225 руб.

Для выбора курса воспользуйтесь поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВА).

ДИПЛОМ от Столичного учебного центра: KURSY.ORG


библиотека
материалов

Буряад хэлэн – Yзэглэл

Оролто үгэ


Рабочая программа курса «Бурятский язык – Yзэглэл» разработана мною на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской программы Р.С.Дылыковой «Бурятский язык. 1 – 4 классы».

Тус программа бүридхэлгэ Россиин Федерациин һуралсалай шэнэ стандартын ёһоор эмхидхэгдэнэ.

Шэнэ стандарт хэрэглэн хүдэлжэ байһан багша бүхэн нэн түрүүн «Буряад хэлэн» гэһэн һуралсалай номой удха шадабаринуудые бүрилдүүлхэтэй тааруулха, тэдэ шадабаринуудые баримталан түсэбөө табиха болоно.

«Самостоятельность» гэһэн компетенции бүрилдүүлхэдээ, яажа, ямар хараса баримталха болонобиб гэжэ ойлгохо хэрэгтэй. «Самостоятельность» гэһэн шанар хүгжөөлгэ хадаа сэгнүүлжэ һургаха ажал дээрэ үндэһэлнэ. Багша үхибүүдтэ сэгнэлтэ гэһэн зэр зэбсэг гартань барюулжа, өөрынь ажал, нүхэдэйнь ажал сэгнүүлжэ һургана.

Багша бүхэн өөрынгөө һурагшадтай тэдэ критеринүүдые гаргаха болоно, тиихэдэ нүгөө классай үхибүүд багшатаяа тэрэл даабари дүүргэхэдээ, тон ондоо критеринүүдые, тодорхойлон хэлэбэл, ондоо талануудыень сэгнэхэдээ болохо.

Буряад хэлэ эхин шатын һургуулида үзэхэдөө, һурагшад хайшаашье тэгшэ, юрэнхылэгдэһэн шадабаринуудтай (универсальные учебные действия – УУД) болохо ёһотой; багша бүхэн өөрынгөө предмедэй аргаар тэдэ шадабаринуудые хүгжөөхэ уялгатай.


Грамотада һургалга хоёр хубиһаа бүридэнэ: бэлэдхэлэй ба үзэглэлэй.

Бэлэдхэлэй үе (4 час). Багшын урда иимэ зорилгонууд табигдана:

1. Yхибүүдэй аман хэлэлгэ, ухаан бодолые хэшээл бүхэндэ хүгжөөхэ.

2. Шэнэ үгэнүүдэй удхатай танилсуулха, тэдэниие хэлэлгэдээ хэрэглэхэ дадалтай болгохо.

3. Багшын асуудалда гүйсэд харюу үгэхэ шадабаритай болгохо.

4. Оньһон ба жороо үгэнүүдые ойлгуулжа, таабаринуудые таалгажа һургаха.

5. Yнгэтэ сюжетнэ зурагуудые хэрэглэжэ, үхибүүдэй аман хэлэлгэ, ухаан бодолыень хүгжөөхэ.

6. Хэлэлгэ сооһоо мэдүүлэл, мэдүүлэл сооһоо үгэнүүдыень илгаха шадалтай болгохо.

7. Yгэнүүдые үе үеэрнь хубааха, үеһөө абяа илгаха дадалтай болгохо.

8. Аялган ба хашалган абяануудай илгаа схемэнүүдээр харуулжа һургаха.

9. Хашалган ба аялган хоёрой ниилэлдэхэдэ гуримые бэлэн схемэ дээрэ харуулжа шадаха болгохо.

10. Мэдүүлэл схемээр харуулха, зохёохо дүршэлтэй болгохо.

11. Пропись соохи үзэгүүдэй хубинуудые, дүрсэнүүдые (үзэг нэрлэнгүй) бэшэхэ, мүн элдэб юумэнүүдые зураха.

Бэлэдхэлэй үеын түрүүшын хэшээлһээ эхилжэ, бэшэлгэдэ бэлэдхэл хэгдэхэ ёһотой. Yзэгүүдэй элементнүүдые бэшүүлжэ һургаха. Пропись – дэбтэр соохи даабаринуудые түрүүн багшын хүтэлбэри доро, удаань өөһэдөө бэшэжэ шадаха ёһотой. Прописиин түрүүшын нюурнуудта үгтэһэн жэшээнүүдые дүүргэхэдээ, түрүүн багша самбарта бэшэжэ харуулха. Уридшалан багша самбарта эли тодоор зуража, жэшээ харуулха ёһотой, хаанаһаа эхилээд, хаана хүрэтэр яажа бэшэхэб гэжэ ойлгуулха.


Yзэглэлэй үе (106 час). Уншалгада һургалга. Грамотада һургалга частотно принципэй үндэһэн дээрэ бэелүүлэгдэхэ болоно. Уншуулжа һургахадаа, фонетическэ принцип (аялганай тааралдал, һубарил) анхаралда абтаха ёһотой.

Түрүүшээр аялган абяанууд болон үзэгүүд түргэн ба удаан, дифтонг (а, аа, о, оо, у, уу, ай, ой, уй) эрэ аялган абяанууд үзэгдэхэ. Тэдэнэй удаа эмэ (э, ээ, эй, ү, үү, үй, өө) аялганууд үзэгдэхэ. Йотирована (я, яа, ё, ёо, е, еэ, ю, юу) аялган үзэгүүдые эрэ ба эмэ абяануудаар хубаан үзүүлхэ хэрэгтэй.

Хашалган абяануудтай болон үзэгүүдтэй танилсалга сонорно хашалгануудһаа (н, м, л) эхилхэ.

Эдэ хашалган үзэгүүдтэй (абяануудтай) танилсуулжа эхилхэдээ, хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болодог тухай ойлгуулха тон шухала (на, наа, но, ноо, ну, нуу, ма, маа, мо, моо, му, муу, ла, лаа, ло, лоо, лу, луу), тэдэниие схемэ, модель дээрэ харуулха шадабаритай болгохо.

Түрүүшын бүлэг хашалгануудай һүүлээр х, ш, р, г, д, т, з, ж, б, п, с, һ хашалганууд, һүүлэй һүүлдэ гансал абтаһан үгэнүүдтэ хэрэглэгдэдэг (к, в, ф, ч, щ, ц) хашалганууд үзэгдэхэ болоно.

Грамотада һургалгын үедэ багша хадаа үхибүүдэй аман хэлэлгэ хүгжөөлгэдэ гол анхаралаа табиха тон шухала. Хэлэлгэ хүгжөөлгын хүдэлмэри хэшээл бүхэндэ ябуулагдабал, грамотада һургалга үрэ дүнтэйгөөр бэелүүлэгдэхэ болоно. Тус хүдэлмэри һайнаар ябуулхын тула элдэб янзын гоё зурагуудые, аман зохёолһоо таабаринуудые, оньһон ба жороо үгэнүүдые, богонихон шүлэгүүдые, онтохонуудые, диафильмнуудые, элдэб техническэ хэрэгсэлнүүдые хэрэглэхэ.

Yзэглэлэй үе – тон харюусалгатай грамотада һургалгын шата гээшэ.


Юрэнхылэгдэһэн шадабаринууд

(универсальные учебные действия)


Yхибүүнэй өөрын хүгжэлтын дүнгүүд (личностные результаты) - өөрын ба хүнүүдэй ажабайдалда түрэл хэлэн ямар үүргэтэйб гэжэ ойлгоно (хэлэнэй аргаар хажуудахи хүнтэеэ харилсанаб, бэшэмэл текстын удха үзэнэб гэжэ ойлгоно).


Бэеэ гуримшуулаад ябаха шадабари (регулятивные УДД):

- багшатаяа хамта хэшээлэйнгээ зорилго табиха;

- хэшээлдээ юу хэһэнээ хойно хойноһоонь тоолохо;

- юу хэхэ гээшэбиб гэжэ уридшалан хэлэхэ (прогнозировать);

- өөрынгөө, нүхэдэйнгөө ажал багшатаяа сугтаа урид зохёогдоһон тусхай критеринүүдээр шалгаха;

- багшын үгэһэн түсэбөөр, алгоритмаар хүдэлжэ шадаха.


Оршон тойрониие шудалха шадабари (познавательные УДД):

- номоор хүдэлхэ (номой гаршагай, тусгаар тэмдэгүүдэй үүргэ ойлгохо);

- зураг хаража гү, али текст уншажа, асуудалнуудта харюу олохо;

- багшатаяа болон нүхэдтэеэ хамта дүн гаргаха;

- үгөөр хэлэгдэһэн ойлгосо схемэ, таблица, модель болгохо, тиин һөөргэнь модель соо харуулатай ойлгосо үгөөр хэлэхэ;

- текстын удха дамжуулха.


Харилсаха шадабари (коммуникативные УУД):

- өөрынгөө һанаа бодол аман хэлэлгээр, тиихэдэ багахан текст зохёожо, бэшэгэй хэлэлгээр харуулха;

- хажуудахи хүнүүдээ шагнаха, тэдэнэй хэлэһэниие ойлгохо;

- уран гоёор уншаха, хөөрэхэ;

- классайнгаа үхибүүдтэй, багшатаяа яагаад ажалаа эмхэдхэхэ, ямар журамуудые сахиха тухайгаа хэлсэхэ;

- хоёр хоёроороо, бүлэг бүлэгөөр хүдэлхэ, тиихэдээ олон ондоо «тушаал» бэе дээрээ абаха: ударидагшын, даабари дүүргэгшын, бэшээшын г.м.


Буряад хэлээр шадабари (предметные результаты):

- мэдүүлэл болон текст илгаруулха;

- уншаһанайнгаа удхаар багшын асуудалнуудта харюусаха;

- үгын абяануудые нэрлэхэ, илгаха, абяан ба үзэг гэһэн ойлгосонуудые бусайдуулхагүй, үгэ үенүүдтэ хубааха;

- аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха, тэдэнэй тааралдаха, һубариха ёһо ойлгохо, тэрээн дээрэ үндэһэлэн уншаха;

- мэдүүлэл бэшэг дээрэ харуулха;

- мэдүүлэлэй һүүлдэ сэглэлтын тэмдэг табиха;

- буулгажа бэшэхэ.Һурагшад нэгэдэхи класс дүүргэхэдээ, буряад хэлээр иимэ мэдэсэ, шадабари ба дадалтай болоһон байха:


- буряад хэлэнэй бүхы абяанууд ба үзэгүүд, тэдэнэй илгаае (абяануудые хэлэнэбди, дууланабди, үзэгүүдые харанабди, бэшэнэбди) хэлэжэ ба бэшэжэ шадаха;

- аялган ба хашалган абяанууд, үзэгүүдые илгаха дадалтай болоһон байха;

- түргэн ба удаан аялгануудые, дифтонгнуудые зүбөөр хэлэжэ, бэшэжэ шадаха;

- хатуу ба зөөлэн хашалгануудые зүбөөр илгаха дадалтай болоһон байха;

- зөөлэн хашалгануудые бэшэг дээрэ ё, ю, я, и аялгануудаар ба зөөлэн тэмдэгээр бэшэг дээрэ тэмдэглэдэг ёһо гуримые хэрэглэжэ шадаха;

- ехэ ба бага үзэгүүдые, бүхэли үгэнүүдые нэгэ жэгдээр, алдуугүйгөөр бэшэжэ шадаха;

- багшын уншалга доро (диктовко) 3-4 үгэтэй мэдүүлэлнүүдые зүбөөр, алдуугүйгөөр бэшэжэ шадаха;

- мэдүүлэлэй эхин үгэдэ ехэ үзэг бэшэхэ, һүүлдэнь точко табиха дүршэлтэй болоһон байха.Шалгалтын хэмжээнэй хүдэлмэринүүд


Хэшээлэй №

Шалгалтын хүдэлмэри

Темэ

28

Словарна диктант

Аялганууд (1-дэхи бүлэг)

36

Словарна диктант

Хашалганууд (1-дэхи бүлэг)

45

Һэргылэлгын диктант

Хашалганууд (2-дохи бүлэг)

54

Һэргылэлгын диктант

Аялганууд (2-дохи бүлэг)

72

Ойлгуулха диктант

Аялганууд (3-дахи бүлэг)

80

Шалгалтын диктант

2 четверть

85

Ойлгуулха диктант

Дабталга

94

Диктант

Хашалганууд (3-дахи бүлэг)

105

Шалгалтын диктант

Һүүлшын шалгалта

Бүгдэ:

9 шалгалтанууд
Хэрэглэгдэһэн литература


1. Yзэглэл: 2 хубитай. – Улаан-Yдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2012.

2. Буряад һургуулиин программанууд: Буряад хэлэн. 1-4 классууд. – Улаан-Yдэ: ГБУ РЦ «Бэлиг», 2013.

3. Буряад хэлэн, уншалга, хэлэлгэ хүгжөөлгэ. 1 – 4 классууд. / Зохёогшо Д.Д.Ошоров. – Улаан-Yдэ, «Бэлиг», 2004.

4. Диктантнуудай суглуулбари. 1 – 4 класс. / Зохёогшо С.Ц.Содномов. – Улаан-Yдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2002.
Темэнүүдые үзэхэ түсэблэлгэ


п/п

Хэшээлэй

саг

Темэ

Һуралсалай

ажаябуулга

Юрэнхылэгдэһэн шадабаринууд

предметнэ

метапредметнэ

личностнэ

I четверть Бэлэдхэлэй үе (4 час)

1

02.09

Абяанай тэмдэгүүд

Абяанууд. Аман хэлэ хүгжөөлгэ.

Yгын абяануудые нэрлэхэ.

Багшын үгэһэн түсэбөөр хүдэлжэ шадаха. Номоор ажал ябуулга. Өөрынгөө һанал бодол аман хэлэлгээр харуулха.

Һанал бодолоо гүйсэд дамжуулха дадалтай болохо.

2

03.09

Аялган ба хашалган абяанууд

Аялган ба хашалган абяануудай илгарал.

Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха.

Хэшээлдээ юу хэһэнээ тоолохо. Хамта дүн гаргаха. Хажуудахи хүнүүдээ шагнаха.

Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

3

04.09

Гэр бүлэ

Бүлынгөө гэшүүдые мэдэхэ. Схемээр ажал.

Мэдүүлэлнүүдые зохёохо, хүсөөхэ.

Юу хэхэ гээшэбиб гэжэ уридшалан хэлэхэ. Зураг хаража харюу хэлэхэ. Ямар журам сахиха тухайгаа хэлсэхэ.

Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо.

4

05.09

Yдэрэй журам

Аман хэлэлгэ хүгжөөлгэ. Yдэрэй журам. Бэшэлгэдэ һуралга.

Багшын асуудалда харюусаха.

Өөрынгөө, нүхэдэйнгөө ажал багшатаяа сугтаа урид зохёогдоһон критеринүүдээр шалгаха. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Ажалаа сэгнэжэ шадаха. Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

Yзэглэлэй үе (106 час)

5

06.09

А, а аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха.

Хэшээлдээ юу хэһэнээ тоолохо. Хамта дүн гаргаха. Хажуудахи хүнүүдээ шагнаха.

Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

6

09.09

А, а аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха. Багшын асуудалда харюусаха.

Багшын үгэһэн түсэбөөр хүдэлжэ шадаха. Номоор ажал ябуулга. Өөрынгөө һанал бодол аман хэлэлгээр харуулха.

Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо.

7

10.09

Аа, аа аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Түргэн ба удаан аялган.

Yгын абяануудые нэрлэхэ. Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха.

Юу хэхэ гээшэбиб гэжэ уридшалан хэлэхэ. Зураг хаража харюу хэлэхэ. Ямар журам сахиха тухайгаа хэлсэхэ.

Һанал бодолоо гүйсэд дамжуулха дадалтай болохо.

8

11.09

Аа, аа аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Түргэн ба удаан аялган.

Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха.

Өөрынгөө, нүхэдэйнгөө ажал багшатаяа сугтаа урид зохёогдоһон критеринүүдээр шалгаха. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Ажалаа сэгнэжэ шадаха. Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

9

12.09

Ай, ай дифтонгнууд

Дифтонгнууд. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Зурагаар ажал.

Дифтонгнуудые зүбөөр хэлэхэ, бэшэжэ шадаха.

Багшын үгэһэн түсэбөөр хүдэлжэ шадаха. Номоор ажал ябуулга. Өөрынгөө һанал бодол аман хэлэлгээр харуулха.

Оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ өөрынгөө хандаса, тэдээндэ туһалһанаа түрэл хэлэн дээрээ харуулха.

10

13.09

Ай, ай дифтонгнууд

Дифтонгнууд. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Зурагаар ажал.

Дифтонгнуудые зүбөөр хэлэхэ, бэшэжэ шадаха.

Юу хэхэ гээшэбиб гэжэ уридшалан хэлэхэ. Зураг хаража харюу хэлэхэ. Ямар журам сахиха тухайгаа хэлсэхэ.

Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

11

16.09

А, Аа, Ай үзэгүүд

Yгэ соо абяануудые олохо. Схемээр мэдүүлэл зохёохо. Бэшэлгэ.

Yгын абяануудые нэрлэхэ. Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха.

Хэшээлдээ юу хэһэнээ тоолохо. Хамта дүн гаргаха. Хажуудахи хүнүүдээ шагнаха.

Ажалаа сэгнэжэ шадаха. Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

12

17.09

А, Аа, Ай үзэгүүд

Yгэ соо абяануудые олохо. Схемээр мэдүүлэл зохёохо. Бэшэлгэ.

Yгын абяануудые нэрлэхэ. Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха.

Ямар журам сахиха тухайгаа хэлсэхэ. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо.

13

18.09

О, о аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Yйлэнүүдые наадаха. Онтохонуудаар ажал.

Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха. Yгэнүүдтэ асуудал табиха.

Номоор ажал ябуулга. Өөрынгөө һанал бодол аман хэлэлгээр харуулха.

Һанал бодолоо гүйсэд дамжуулха дадалтай болохо.

14

19.09

О, о аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха. Зүбөөр бэшэхэ.

Өөрынгөө, нүхэдэйнгөө ажал багшатаяа сугтаа урид зохёогдоһон критеринүүдээр шалгаха. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Уншаха, харилсаха дуратай байха. Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

15

20.09

Оо, оо аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Түргэн ба удаан аялган. Кроссворд.

Yгын абяануудые нэрлэхэ. Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха.

Багшын үгэһэн түсэбөөр хүдэлжэ шадаха. Номоор ажал ябуулга. Өөрынгөө һанал бодол аман хэлэлгээр харуулха.

Ажалаа сэгнэжэ шадаха. Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

16

23.09

Оо, оо аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Түргэн ба удаан аялган.

Yгын абяануудые нэрлэхэ. Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха.

Хэшээлдээ юу хэһэнээ тоолохо. Хамта дүн гаргаха. Хажуудахи хүнүүдээ шагнаха.

Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

17

24.09

Ой, ой дифтонгнууд

Дифтонгнууд. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Зурагаар ажал. Аман хэлэ хүгжөөлгэ.

Дифтонгнуудые зүбөөр хэлэхэ, бэшэжэ шадаха.

Юу хэхэ гээшэбиб гэжэ уридшалан хэлэхэ. Зураг хаража харюу хэлэхэ. Ямар журам сахиха тухайгаа хэлсэхэ.

Оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ өөрынгөө хандаса, тэдээндэ туһалһанаа түрэл хэлэн дээрээ харуулха.

18

25.09

Ой, ой дифтонгнууд

Дифтонгнууд. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Зурагаар ажал. Аман хэлэ хүгжөөлгэ.

Дифтонгнуудые зүбөөр хэлэхэ, бэшэжэ шадаха.

Номоор ажал ябуулга. Өөрынгөө һанал бодол аман хэлэлгээр харуулха.

Һанал бодолоо гүйсэд дамжуулха дадалтай болохо.

19

26.09

О, Оо, Ой үзэгүүд

Yгэ соо абяануудые олохо. Схемээр мэдүүлэл зохёохо. Бэшэлгэ. Шарада.

Yгын абяануудые нэрлэхэ. Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Ямар журам сахиха тухайгаа хэлсэхэ. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Ажалаа сэгнэжэ шадаха. Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

20

27.09

О, Оо, Ой үзэгүүд

Yгэ соо абяануудые олохо. Схемээр мэдүүлэл зохёохо. Бэшэлгэ.

Yгын абяануудые нэрлэхэ. Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Өөрынгөө, нүхэдэйнгөө ажал багшатаяа сугтаа урид зохёогдоһон критеринүүдээр шалгаха. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха. Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо.

21

30.09

У, у аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха. Зүбөөр бэшэхэ.

Багшын үгэһэн түсэбөөр хүдэлжэ шадаха. Номоор ажал ябуулга. Өөрынгөө һанал бодол аман хэлэлгээр харуулха.

Һанал бодолоо гүйсэд дамжуулха дадалтай болохо.

22

01.10

У, у аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Амитад тухай мэдээсэ.

Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха. Зүбөөр бэшэхэ.

Хэшээлдээ юу хэһэнээ тоолохо. Хамта дүн гаргаха. Хажуудахи хүнүүдээ шагнаха.

Уншаха, харилсаха дуратай байха. Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

23

02.10

Уу, уу аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Түргэн ба удаан аялган.

Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха. Багшын асуудалда харюусаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Юу хэхэ гээшэбиб гэжэ уридшалан хэлэхэ. Зураг хаража харюу хэлэхэ. Ямар журам сахиха тухайгаа хэлсэхэ.

Оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ өөрынгөө хандаса, тэдээндэ туһалһанаа түрэл хэлэн дээрээ харуулха.

24

03.10

Уу, уу аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Түргэн ба удаан аялган. Ребус.

Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха. Багшын асуудалда харюусаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Номоор ажал ябуулга. Өөрынгөө һанал бодол аман хэлэлгээр харуулха.

Һанал бодолоо гүйсэд дамжуулха дадалтай болохо.

25

04.10

Уй, уй дифтонгнууд

Дифтонгнууд. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Зурагаар ажал. Аман хэлэ хүгжөөлгэ.

Дифтонгнуудые зүбөөр хэлэхэ, бэшэжэ шадаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Ямар журам сахиха тухайгаа хэлсэхэ. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Ажалаа сэгнэжэ шадаха. Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

26

07.10

Уй, уй дифтонгнууд

Дифтонгнууд. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Зурагаар ажал. Аман хэлэ хүгжөөлгэ. Таабаринууд.

Дифтонгнуудые зүбөөр хэлэхэ, бэшэжэ шадаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Өөрынгөө, нүхэдэйнгөө ажал багшатаяа сугтаа урид зохёогдоһон критеринүүдээр шалгаха. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха. Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо.

27

08.10

У, Уу, Уй үзэгүүд

Yгэ соо абяануудые олохо. Схемээр мэдүүлэл зохёохо. Бэшэлгэ.

Yгын абяануудые нэрлэхэ. Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Багшын үгэһэн түсэбөөр хүдэлжэ шадаха. Номоор ажал ябуулга. Өөрынгөө һанал бодол аман хэлэлгээр харуулха.

Уншаха, харилсаха дуратай байха. Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй

28

09.10

Словарна диктант

Yгын удха ойлгуулха.

Зүбөөр бэшэжэ шадаха.

Багшатаяа хамта зорилго табиха.

Бэшэхэ шадабаритай байха.

29

10.10

Н, н хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Yгын абяануудые нэрлэхэ, илгаха, абяан ба үзэг гэһэн ойлгосонуудые бусайдуулхагүй. Хашалган ба аялган хоёрые үе болгожо шадаха. Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Юу хэхэ гээшэбиб гэжэ уридшалан хэлэхэ. Зураг хаража харюу хэлэхэ. Ямар журам сахиха тухайгаа хэлсэхэ.

Ажалаа сэгнэжэ шадаха. Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

30

11.10

Н, н хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Yгын абяануудые нэрлэхэ, илгаха, абяан ба үзэг гэһэн ойлгосонуудые бусайдуулхагүй. Хашалган ба аялган хоёрые үе болгожо шадаха. Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Номоор ажал ябуулга. Өөрынгөө һанал бодол аман хэлэлгээр харуулха.

Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

31

14.10

М, м хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Хашалган ба аялган хоёрые үе болгожо шадаха. Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Ямар журам сахиха тухайгаа хэлсэхэ. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ өөрынгөө хандаса, тэдээндэ туһалһанаа түрэл хэлэн дээрээ харуулха.

32

15.10

М, м хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Хашалган ба аялган хоёрые үе болгожо шадаха. Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Өөрынгөө, нүхэдэйнгөө ажал багшатаяа сугтаа урид зохёогдоһон критеринүүдээр шалгаха. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо.

33

16.10

Л, л хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Yгын абяануудые нэрлэхэ, илгаха, абяан ба үзэг гэһэн ойлгосонуудые бусайдуулхагүй. Хашалган ба аялган хоёрые үе болгожо шадаха. Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Багшатаяа хамта зорилго табиха. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Һанал бодолоо гүйсэд дамжуулха дадалтай болохо.

34

17.10

Л, л хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Yгын абяануудые нэрлэхэ, илгаха, абяан ба үзэг гэһэн ойлгосонуудые бусайдуулхагүй. Хашалган ба аялган хоёрые үе болгожо шадаха. Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Багшатаяа хамта зорилго табиха. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Уншаха, харилсаха дуратай байха. Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

35

18.10

Н, М, Л хашалганууд

Уншалгаар ажал ябуулга. Бэшэлгэ.

Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Дифтонгнуудые үгэ соо илгалга. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Хэшээлдээ юу хэһэнээ тоолохо. Хамта дүн гаргаха. Хажуудахи хүнүүдээ шагнаха.

Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо. Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

36

21.10

Словарна диктант

Yгын удха ойлгуулха.

Зүбөөр бэшэжэ шадаха.

Багшатаяа хамта зорилго табиха.

Бэшэхэ шадабаритай байха.

37

22.10

И, и , Ии, ии аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Түргэн ба удаан аялган.

Багшын (үхибүүдэй) уншахада (хэлэхэдэ), удаан аялгануудые илгалга. Yенүүдые үгэ болгохо. Хашалганай хатуу ба зөөлэниие ойлгожо абаха.

Өөрынгөө хэжэ байһан үйлэнүүдые шалгаха, сэгнэхэ, зүб болгохо. Бодомжолхо. Өөрынгөө һанал бодол, һанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха.

Оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ өөрынгөө хандаса, тэдээндэ туһалһанаа түрэл хэлэн дээрээ харуулха.

38

23.10

И, и , Ии, ии аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Түргэн ба удаан аялган.

Багшын (үхибүүдэй) уншахада (хэлэхэдэ), удаан аялгануудые илгалга. Yенүүдые үгэ болгохо. Хашалганай хатуу ба зөөлэниие ойлгожо абаха.

Ямар журам сахиха тухайгаа хэлсэхэ. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Ажалаа сэгнэжэ шадаха. Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

39

24.10

Х, х хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Yгын абяануудые нэрлэхэ, илгаха, абяан ба үзэг гэһэн ойлгосонуудые бусайдуулхагүй. Хашалган ба аялган хоёрые үе болгожо шадаха. Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Номоор ажал ябуулга. Өөрынгөө һанал бодол аман хэлэлгээр харуулха.

Һанал бодолоо гүйсэд дамжуулха дадалтай болохо.

40

25.10

Х, х хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Yгын абяануудые нэрлэхэ, илгаха, абяан ба үзэг гэһэн ойлгосонуудые бусайдуулхагүй. Хашалган ба аялган хоёрые үе болгожо шадаха. Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Номоор ажал ябуулга. Өөрынгөө һанал бодол аман хэлэлгээр харуулха.

Уншаха, харилсаха дуратай байха. Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

41

28.10

Ш, ш хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Yгын абяануудые нэрлэхэ, илгаха, абяан ба үзэг гэһэн ойлгосонуудые бусайдуулхагүй.

Багшатаяа хамта зорилго табиха. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Һанал бодолоо гүйсэд дамжуулха дадалтай болохо.

42

29.10

Ш, ш хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Yгын абяануудые нэрлэхэ, илгаха, абяан ба үзэг гэһэн ойлгосонуудые бусайдуулхагүй.

Өөрынгөө, нүхэдэйнгөө ажал багшатаяа сугтаа урид зохёогдоһон критеринүүдээр шалгаха.

Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо. Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

43

30.10

Р, р хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Yгын абяануудые нэрлэхэ, илгаха, абяан ба үзэг гэһэн ойлгосонуудые бусайдуулхагүй. Хашалган ба аялган хоёрые үе болгожо шадаха. Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Өөрынгөө хэжэ байһан үйлэнүүдые шалгаха, сэгнэхэ, зүб болгохо. Бодомжолхо. Өөрынгөө һанал бодол, һанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха.

Ажалаа сэгнэжэ шадаха. Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

44

31.10

Р, р хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Yгэнүүдтэ асуудал табиха. Мэдүүлэлнүүдые зохёохо. Зүбөөр, ойлгосотойгоор уншаха.

Хэшээлдээ юу хэһэнээ тоолохо. Хамта дүн гаргаха. Хажуудахи хүнүүдээ шагнаха.

Оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ өөрынгөө хандаса, тэдээндэ туһалһанаа түрэл хэлэн дээрээ харуулха.

45

01.11

Һэргылэлгын диктант

Yзэгүүдэй холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Зүбөөр бэшэжэ шадаха.

Багшатаяа хамта зорилго табиха.

Бэшэхэ шадабаритай байха.

II четверть

46

11.11

Г, г хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Багшын (үхибүүдэй) уншахада (хэлэхэдэ), удаан аялгануудые илгалга. Yенүүдые үгэ болгохо. Хашалганай хатуу ба зөөлэниие ойлгожо абаха.

Номоор ажал ябуулга. Өөрынгөө һанал бодол аман хэлэлгээр харуулха.

Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

47

12.11

Э, э аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха. Багшын асуудалда харюусаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Өөрынгөө хэжэ байһан үйлэнүүдые шалгаха, сэгнэхэ, зүб болгохо. Бодомжолхо. Өөрынгөө һанал бодол, һанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха.

Тоонтодоо, түрэл орондоо дуратай байһанаа, өөрынгөө хандаса харуулха.

48

13.11

Э, э аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Yенүүдые үгэ болгохо. Хашалганай хатуу ба зөөлэниие ойлгожо абаха. Хатуу ба зөөлэн хашалгануудые илгалга.

Номоор ажал ябуулга. Өөрынгөө һанал бодол аман хэлэлгээр харуулха.

Уншаха, харилсаха дуратай байха. Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

49

14.11

Ээ, ээ аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Түргэн ба удаан аялган.

Yгын абяануудые нэрлэхэ. Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха. Удаан ба түргэн аялгануудые зүбөөр уншаха.

Ямар журам сахиха тухайгаа хэлсэхэ. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Ажалаа сэгнэжэ шадаха. Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

50

15.11

Ээ, ээ аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Түргэн ба удаан аялган.

Yгын абяануудые нэрлэхэ. Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгожо абаха. Удаан ба түргэн аялгануудые зүбөөр уншаха.

Өөрынгөө, нүхэдэйнгөө ажал багшатаяа сугтаа урид зохёогдоһон критеринүүдээр шалгаха.

Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо. Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

51

18.11

Эй, эй дифтонгнууд

Дифтонгнууд. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Зурагаар ажал. Аман хэлэ хүгжөөлгэ.

Дифтонгнуудые зүбөөр хэлэхэ, бэшэжэ шадаха. Yенүүдые үгэ болгохо. Зүбөөр, ойлгосотойгоор уншаха.

Хэшээлдээ юу хэһэнээ тоолохо. Хамта дүн гаргаха. Хажуудахи хүнүүдээ шагнаха.

Һанал бодолоо гүйсэд дамжуулха дадалтай болохо.

52

19.11

Эй, эй дифтонгнууд

Дифтонгнууд. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Зурагаар ажал. Аман хэлэ хүгжөөлгэ.

Дифтонгнуудые зүбөөр хэлэхэ, бэшэжэ шадаха. Yенүүдые үгэ болгохо. Зүбөөр, ойлгосотойгоор уншаха.

Юу хэхэ гээшэбиб гэжэ уридшалан хэлэхэ. Зураг хаража, асуудалда харюусаха. Уран гоёор уншаха, хөөрэхэ.

Оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ өөрынгөө хандаса, тэдээндэ туһалһанаа түрэл хэлэн дээрээ харуулха.

53

20.11

Э, Ээ, Эй үзэгүүд

Yгэ соо абяануудые олохо. Схемээр мэдүүлэл зохёохо. Бэшэлгэ.

Дифтонгнуудые зүбөөр хэлэхэ, бэшэжэ шадаха. Yенүүдые үгэ болгохо. Зүбөөр, ойлгосотойгоор уншаха.

Хэшээлэй темэ хэлэхэ, зорилгыень табиха. Олон ондоо янзын уншалга хэрэглэхэ. Ажаябуулга эмхидхэхэдээ, хөөрэлдэжэ, хоорондоо хэлсэжэ, нэгэ һанал бодолдо ерэхэ.

Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

54

21.11

Һэргылэлгын диктант

Һургалтын ажал.

Зүбөөр бэшэжэ шадаха.

Багшатаяа хамта зорилго табиха.

Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо. Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

55

22.11

Т, т хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Yгын абяануудые нэрлэхэ, илгаха, абяан ба үзэг гэһэн ойлгосонуудые бусайдуулхагүй. Хашалган ба аялган хоёрые үе болгожо шадаха. Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Ямар журам сахиха тухайгаа хэлсэхэ. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

56

25.11

Т, т хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Yгэнүүдтэ асуудал табиха. Мэдүүлэлнүүдые зохёохо. Зүбөөр, ойлгосотойгоор уншаха.

Юу хэхэ гээшэбиб гэжэ уридшалан хэлэхэ. Зураг хаража, асуудалда харюусаха. Уран гоёор уншаха, хөөрэхэ.

Уншаха, харилсаха дуратай байха.

57

26.11

Д, д хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Багшын (үхибүүдэй) уншахада (хэлэхэдэ), удаан аялгануудые илгалга. Yенүүдые үгэ болгохо. Хашалганай хатуу ба зөөлэниие ойлгожо абаха.

Өөрынгөө, нүхэдэйнгөө ажал багшатаяа сугтаа урид зохёогдоһон критеринүүдээр шалгаха.

Тоонтодоо, түрэл орондоо дуратай байһанаа, өөрынгөө хандаса харуулха.

58

27.11

Д, д хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Yгын абяануудые нэрлэхэ, илгаха, абяан ба үзэг гэһэн ойлгосонуудые бусайдуулхагүй. Хашалган ба аялган хоёрые үе болгожо шадаха. Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Хэшээлдээ юу хэһэнээ тоолохо. Хамта дүн гаргаха. Хажуудахи хүнүүдээ шагнаха.

Һанал бодолоо гүйсэд дамжуулха дадалтай болохо.

59

28.11

Б, б хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Yгэнүүдтэ асуудал табиха. Мэдүүлэлнүүдые зохёохо. Зүбөөр, ойлгосотойгоор уншаха.

Хэшээлэй темэ хэлэхэ, зорилгыень табиха. Олон ондоо янзын уншалга хэрэглэхэ. Ажаябуулга эмхидхэхэдээ, хөөрэлдэжэ, хоорондоо хэлсэжэ, нэгэ һанал бодолдо ерэхэ.

Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо. Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

60

29.11

Б, б хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг.

Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Yгэнүүдтэ асуудал табиха. Мэдүүлэлнүүдые зохёохо. Зүбөөр, ойлгосотойгоор уншаха.

Өөрынгөө хэжэ байһан үйлэнүүдые шалгаха, сэгнэхэ, зүб болгохо. Бодомжолхо. Өөрынгөө һанал бодол, һанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха.

Оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ өөрынгөө хандаса, тэдээндэ туһалһанаа түрэл хэлэн дээрээ харуулха.

61

02.12

С, с хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Уншалга.

Yгын абяануудые нэрлэхэ, илгаха, абяан ба үзэг гэһэн ойлгосонуудые бусайдуулхагүй. Хашалган ба аялган хоёрые үе болгожо шадаха. Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Багшатаяа хамта зорилго табиха. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Ажалаа сэгнэжэ шадаха. Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

62

03.12

С, с хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Уранаар уншалга.

Yенүүдые үгэ болгохо. Хашалганай хатуу ба зөөлэниие ойлгожо абаха. Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Хэшээлдээ юу хэһэнээ тоолохо. Хамта дүн гаргаха. Хажуудахи хүнүүдээ шагнаха.

Тоонтодоо, түрэл орондоо дуратай байһанаа, өөрынгөө хандаса харуулха.

63

04.12

Y, ү аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Уншалгаар ажал ябуулга.

Yгэ соохи абяанудые зүбөөр нэрлэхэ. Харша удхатай үгэнүүдые мэдэхэ. Уншаһанайнгаа удхаар асуудалда харюусаха. Бэшэлгээр ажал ябуулга.

Юу хэхэ гээшэбиб гэжэ уридшалан хэлэхэ. Зураг хаража, асуудалда харюусаха. Уран гоёор уншаха, хөөрэхэ.

Уншаха, харилсаха дуратай байха.

64

05.12

Y, ү аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Уншалгаар ажал ябуулга.

Yгэ соохи абяанудые зүбөөр нэрлэхэ. Харша удхатай үгэнүүдые мэдэхэ. Уншаһанайнгаа удхаар асуудалда харюусаха. Бэшэлгээр ажал ябуулга.

Өөрынгөө, нүхэдэйнгөө ажал багшатаяа сугтаа урид зохёогдоһон критеринүүдээр шалгаха.

Ажалаа сэгнэжэ шадаха. Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

65

06.12

Yү, үү аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Түргэн ба удаан аялган.

Зүбөөр, ойлгосотойгоор уншаха. Текстын удха ойлгохо. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ. Кроссворд тааха.

Өөрынгөө, нүхэдэйнгөө ажал багшатаяа сугтаа урид зохёогдоһон критеринүүдээр шалгаха.

Һанал бодолоо гүйсэд дамжуулха дадалтай болохо.

66

09.12

Yү, үү аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Түргэн ба удаан аялган. Театр наадаха.

Зүбөөр, ойлгосотойгоор уншаха. Текстын удха ойлгохо. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Ямар журам сахиха тухайгаа хэлсэхэ. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо. Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

67

10.12

Yй, үй дифтонгнууд

Дифтонгнууд. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Зурагаар ажал. Аман хэлэ хүгжөөлгэ.

Дифтонгнуудые зүбөөр хэлэхэ, бэшэжэ шадаха. Yенүүдые үгэ болгохо. Зүбөөр, ойлгосотойгоор уншаха.

Өөрөө хэшээлэй темэ хэлэхэ, зорилгыень табиха. Олон ондоо янзын уншалга хэрэглэхэ. Диалог хэрэглэжэ шадаха.

Уншаха, харилсаха дуратай байха. Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

68

11.12

Yй, үй дифтонгнууд

Дифтонгнууд. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Зурагаар ажал. Аман хэлэ хүгжөөлгэ. Шарада.

Дифтонгнуудые зүбөөр хэлэхэ, бэшэжэ шадаха. Зүбөөр, ойлгосотойгоор уншаха. Зурагуудые хоёр хоёроор холбохо.

Өөрынгөө хэжэ байһан үйлэнүүдые шалгаха, сэгнэхэ, зүб болгохо. Бодомжолхо. Өөрынгөө һанал бодол, һанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха.

Ажалаа сэгнэжэ шадаха. Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

69

12.12

Өө, өө аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Түргэн ба удаан аялган.

Өө, өө аялгануудые зүбөөр үгүүлхэ, зүбөөр, ойлгосотойгоор уншаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Юу хэхэ гээшэбиб гэжэ уридшалан хэлэхэ. Зураг хаража, асуудалда харюусаха. Уран гоёор уншаха, хөөрэхэ.

Тоонтодоо, түрэл орондоо дуратай байһанаа, өөрынгөө хандаса харуулха.

70

13.12

Өө, өө аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Түргэн ба удаан аялган.

Өө, өө аялгануудые зүбөөр үгүүлхэ, зүбөөр, ойлгосотойгоор уншаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Багшатаяа хамта зорилго табиха. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ өөрынгөө хандаса, тэдээндэ туһалһанаа түрэл хэлэн дээрээ харуулха.

71

16.12

Һ, һ хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. «Һ», «х» абяануудые зүбөөр үгүүлхэ.

«Һ», «х» абяануудые зүбөөр үгүүлхэ. Yзэгүүдые зүб табиха. Бэшэмэл ба хэблэмэл үзэг илгаруулха.

Хэшээлдээ юу хэһэнээ тоолохо. Хамта дүн гаргаха. Хажуудахи хүнүүдээ шагнаха.

Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

72

17.12

Ойлгуулха диктант

Һургалтын ажал.

Зүбөөр бэшэжэ шадаха.

Багшатаяа хамта зорилго табиха.

Бэшэхэ шадабаритай байха.

73

18.12

Ы аялган

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Уншалгаар ажал ябуулга.

Yгэ соохи абяанудые зүбөөр нэрлэхэ. Харша удхатай үгэнүүдые мэдэхэ. Уншаһанайнгаа удхаар асуудалда харюусаха. Бэшэлгээр ажал ябуулга.

Хэшээлэй темэ хэлэхэ, зорилгыень табиха. Олон ондоо янзын уншалга хэрэглэхэ. Ажаябуулга эмхидхэхэдээ, хөөрэлдэжэ, хоорондоо хэлсэжэ, нэгэ һанал бодолдо ерэхэ.

Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо. Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

74

19.12

З, з хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Уранаар уншалга.

Yгэнүүдтэ асуудал табиха. Асууһан мэдүүлэл зүбөөр аянгалха. Диалог уншажа шадаха.

Ямар журам сахиха тухайгаа хэлсэхэ. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Уншаха, харилсаха дуратай байха. Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

75

20.12

Ж, ж хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Уранаар уншалга.

Yгын абяануудые нэрлэхэ, илгаха, абяан ба үзэг гэһэн ойлгосонуудые бусайдуулхагүй. Хашалган ба аялган хоёрые үе болгожо шадаха. Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Өөрынгөө хэжэ байһан үйлэнүүдые шалгаха, сэгнэхэ, зүб болгохо. Бодомжолхо. Өөрынгөө һанал бодол, һанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха.

Ажалаа сэгнэжэ шадаха. Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

76

23.12

К, к хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Уранаар уншалга.

Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Yгэнүүдтэ асуудал табиха. Мэдүүлэлнүүдые зохёохо. Диалог уншажа шадаха.

Хэшээлдээ юу хэһэнээ тоолохо. Хамта дүн гаргаха. Хажуудахи хүнүүдээ шагнаха.

Һанал бодолоо гүйсэд дамжуулха дадалтай болохо.

77

24.12

Я, я аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Уншалгаар ажал ябуулга.

Yгэ соо йотированна үзэгүүдэй «ажал» мэдэхэ. Yгэ соо аялган үзэгүүдые зүб бэшэжэ шадаха. Түргэн ба удаан аялгануудые зүб бэшэхэ.

Өөрөө хэшээлэй темэ хэлэхэ, зорилгыень табиха. Олон ондоо янзын уншалга хэрэглэхэ. Диалог хэрэглэжэ шадаха.

Оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ өөрынгөө хандаса, тэдээндэ туһалһанаа түрэл хэлэн дээрээ харуулха.

78

25.12

Яа, яа аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Түргэн ба удаан аялган.

Yгэ соо йотированна үзэгүүдэй «ажал» мэдэхэ. Yгэ соо аялган үзэгүүдые зүб бэшэжэ шадаха. Түргэн ба удаан аялгануудые зүб бэшэхэ.

Багшатаяа хамта зорилго табиха. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

79

26.12

Ё, ё, Ёо, ёо аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Түргэн ба удаан аялган.

Yгэ соо йотированна үзэгүүдэй «ажал» мэдэхэ. Yгэ соо аялган үзэгүүдые зүб бэшэжэ шадаха. Түргэн ба удаан аялгануудые зүб бэшэхэ.

Юу хэхэ гээшэбиб гэжэ уридшалан хэлэхэ. Зураг хаража, асуудалда харюусаха. Уран гоёор уншаха, хөөрэхэ.

Тоонтодоо, түрэл орондоо дуратай байһанаа, өөрынгөө хандаса харуулха.

80

27.12

Шалгалтын диктант

Бэшүүлхэ. Дүн гаргаха.

Зүбөөр бэшэжэ шадаха.

Багшатаяа хамта зорилго табиха.

Бэшэхэ шадабаритай байха.

III четверть

81

13.01

Е, е аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Уншалгаар ажал ябуулга.

Yгэ соо йотированна үзэгүүдэй «ажал» мэдэхэ. Yгэ соо аялган үзэгүүдые зүб бэшэжэ шадаха. Түргэн ба удаан аялгануудые зүб бэшэхэ.

Өөрынгөө хэжэ байһан үйлэнүүдые шалгаха, сэгнэхэ, зүб болгохо. Бодомжолхо. Өөрынгөө һанал бодол, һанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха.

Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

82

14.01

Еэ, еэ аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Түргэн ба удаан аялган.

Yгэ соо йотированна үзэгүүдэй «ажал» мэдэхэ. Yгэ соо аялган үзэгүүдые зүб бэшэжэ шадаха. Түргэн ба удаан аялгануудые зүб бэшэхэ.

Өөрөө хэшээлэй темэ хэлэхэ, зорилгыень табиха. Олон ондоо янзын уншалга хэрэглэхэ. Диалог хэрэглэжэ шадаха.

Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо. Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

83

15.01

Ю, ю аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Уншалгаар ажал ябуулга.

Yгэ соо йотированна үзэгүүдэй «ажал» мэдэхэ. Yгэ соо аялган үзэгүүдые зүб бэшэжэ шадаха. Түргэн ба удаан аялгануудые зүб бэшэхэ.

Ямар журам сахиха тухайгаа хэлсэхэ. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Ажалаа сэгнэжэ шадаха. Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

84

16.01

Юу, юу аялганууд

Абяануудые үзэгөөр тэмдэглэдэг. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Түргэн ба удаан аялган.

Yгэ соо йотированна үзэгүүдэй «ажал» мэдэхэ. Yгэ соо аялган үзэгүүдые зүб бэшэжэ шадаха. Түргэн ба удаан аялгануудые зүб бэшэхэ.

Хэшээлдээ юу хэһэнээ тоолохо. Хамта дүн гаргаха. Хажуудахи хүнүүдээ шагнаха.

Оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ өөрынгөө хандаса, тэдээндэ туһалһанаа түрэл хэлэн дээрээ харуулха.

85

17.01

Ойлгуулха диктант

Һургалтын ажал ябуулга.

Зүбөөр бэшэжэ шадаха.

Багшатаяа хамта зорилго табиха.

Бэшэхэ шадабаритай байха.

86

20.01

В, в хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Уранаар уншалга.

Зурагуудые удхаарнь хубааха. Хатуу ба зөөлэн хашалгануудые зүб бэшэжэ, уншажа шадаха. Абтаһан үгэ тухай ойлгосотой байха.

Өөрынгөө хэжэ байһан үйлэнүүдые шалгаха, сэгнэхэ, зүб болгохо. Бодомжолхо. Өөрынгөө һанал бодол, һанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха.

Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо. Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

87

21.01

П, п хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Уранаар уншалга.

Хатуу ба зөөлэн хашалгануудые зүб бэшэжэ, уншажа шадаха. Абтаһан үгэ тухай ойлгосотой байха.

Хэшээлэй темэ хэлэхэ, зорилгыень табиха. Олон ондоо янзын уншалга хэрэглэхэ. Ажаябуулга эмхидхэхэдээ, хөөрэлдэжэ, хоорондоо хэлсэжэ, нэгэ һанал бодолдо ерэхэ.

Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

88

22.01

Ф, ф хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Уранаар уншалга.

Хатуу ба зөөлэн хашалгануудые зүб бэшэжэ, уншажа шадаха. Абтаһан үгэ тухай ойлгосотой байха.

Өөрөө хэшээлэй темэ хэлэхэ, зорилгыень табиха. Олон ондоо янзын уншалга хэрэглэхэ. Диалог хэрэглэжэ шадаха.

Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

89

23.01

Ч, ч хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Уранаар уншалга.

Абтаһан үгэ тухай ойлгосотой байха. Хатуу ба зөөлэн хашалгануудые зүб бэшэжэ, уншажа шадаха.

Багшатаяа хамта зорилго табиха. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Тоонтодоо, түрэл орондоо дуратай байһанаа, өөрынгөө хандаса харуулха.

90

24.01

Ц, ц хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Уранаар уншалга.

Абтаһан үгэ тухай ойлгосотой байха. Хатуу ба зөөлэн хашалгануудые зүб бэшэжэ, уншажа шадаха.

Ямар журам сахиха тухайгаа хэлсэхэ. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Ажалаа сэгнэжэ шадаха.

91

27.01

Щ, щ хашалганууд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Уранаар уншалга.

Хатуу ба зөөлэн хашалгануудые зүб бэшэжэ, уншажа шадаха. Абтаһан үгэ тухай ойлгосотой байха.

Юу хэхэ гээшэбиб гэжэ уридшалан хэлэхэ. Зураг хаража, асуудалда харюусаха. Уран гоёор уншаха, хөөрэхэ.

Һанал бодолоо гүйсэд дамжуулха дадалтай болохо.

92

28.01

Ь, Ъ тэмдэгүүд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Уранаар уншалга.

Хатуу ба зөөлэн тэмдэгүүдтэй үгэнүүдые зүб бэшэжэ, уншажа шадаха.

Хэшээлдээ юу хэһэнээ тоолохо. Хамта дүн гаргаха. Хажуудахи хүнүүдээ шагнаха.

Оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ өөрынгөө хандаса, тэдээндэ туһалһанаа түрэл хэлэн дээрээ харуулха.

93

29.01

Ь, Ъ тэмдэгүүд

Хашалган аялган хоёр ниилэлдэжэ, үе болоно. Хэблэмэл ба бэшэмэл үзэг. Уранаар уншалга.

Хатуу ба зөөлэн тэмдэгүүдтэй үгэнүүдые зүб бэшэжэ, уншажа шадаха. Эрэ, эмэ аялган тухай мэдэхэ.

Ямар журам сахиха тухайгаа хэлсэхэ. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Ажалаа сэгнэжэ шадаха. Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

94

30.01

Диктант

Диктовко доро бэшэлгэ.

Зүбөөр бэшэжэ шадаха.

Багшатаяа хамта зорилго табиха.

Бэшэхэ шадабаритай байха.

95

30.01

Табан хушуу мал

Буряад зоной мал. Аман хэлэ хүгжөөлгэ.

Табан хушуу мал юун бэ гэжэ ойлгохо. Уранаар, зүбөөр уншаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Багшатаяа хамта зорилго табиха. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Һанал бодолоо гүйсэд дамжуулха дадалтай болохо.

96

03.02

Табан хушуу мал

Буряад зоной мал. Аман хэлэ хүгжөөлгэ. Уншалгаар, бэшэлгээр ажал.

Табан хушуу мал юун бэ гэжэ ойлгохо. Уранаар, зүбөөр уншаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Өөрөө хэшээлэй темэ хэлэхэ, зорилгыень табиха. Олон ондоо янзын уншалга хэрэглэхэ.

Тоонтодоо, түрэл орондоо дуратай байһанаа, өөрынгөө хандаса харуулха.

97

04.02

Буряад арадай ёһо заншалнууд

Ёһо заншалнуудые мэдэхэ.

Текстын удха хадуун абаха. Мориной аша туһа тухай мэдэхэ.

Юу хэхэ гээшэбиб гэжэ уридшалан хэлэхэ. Зураг хаража, асуудалда харюусаха. Уран гоёор уншаха, хөөрэхэ.

Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо. Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

98

05.02

Бэшэлгээр ажал

Ёһо заншалнуудые мэдэхэ. Бэшэлгээр ажал.

Хатуу ба зөөлэн хашалгануудые зүб бэшэжэ, уншажа шадаха.

Хэшээлэй темэ хэлэхэ, зорилгыень табиха. Олон ондоо янзын уншалга хэрэглэхэ. Ажаябуулга эмхидхэхэдээ, хөөрэлдэжэ, хоорондоо хэлсэжэ, нэгэ һанал бодолдо ерэхэ.

Ажалаа сэгнэжэ шадаха.

99

06.02

Сурхарбан

Буряад арадай наадан.

Аман хэлэ хүгжөөлгэ. Уранаар, зүбөөр уншаха. Текстын удха ойлгохо.

Өөрынгөө хэжэ байһан үйлэнүүдые шалгаха, сэгнэхэ, зүб болгохо. Бодомжолхо. Өөрынгөө һанал бодол, һанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха.

Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

100

07.02

Бэшэлгээр ажал

Сагаалган. Уншалга ба бэшэлгэ.

Аман хэлэ хүгжөөлгэ. Уранаар, зүбөөр уншаха. Текстын удха ойлгохо.

Багшатаяа хамта зорилго табиха.

Оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ өөрынгөө хандаса, тэдээндэ туһалһанаа түрэл хэлэн дээрээ харуулха.

101

10.02

Бэшэлгээр ажал

Сагаалган. Уншалга ба бэшэлгэ.

Yгэ соо йотированна үзэгүүдэй «ажал» мэдэхэ. Yгэ соо аялган үзэгүүдые зүб бэшэжэ шадаха. Түргэн ба удаан аялгануудые зүб бэшэхэ.

Хэшээлдээ юу хэһэнээ тоолохо. Хамта дүн гаргаха. Хажуудахи хүнүүдээ шагнаха.

Бэшэхэ шадабаритай байха.

102

11.02

Бэшэлгээр ажал

Анализ хэһэнэй удаа үгэнүүдые, мэдүүлэлнүүдые зүбөөр бэшэлгэ.

Дифтонгнуудые зүбөөр хэлэхэ, бэшэжэ шадаха. Yенүүдые үгэ болгохо. Зүбөөр, ойлгосотойгоор уншаха.

Багшатаяа хамта зорилго табиха. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

103

12.02

Бэшэлгээр ажал

Анализ хэһэнэй удаа үгэнүүдые, мэдүүлэлнүүдые зүбөөр бэшэлгэ.

Yенүүдые үгэ болгохо. Хашалганай хатуу ба зөөлэниие ойлгожо абаха. Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Юу хэхэ гээшэбиб гэжэ уридшалан хэлэхэ. Зураг хаража, асуудалда харюусаха. Уран гоёор уншаха, хөөрэхэ.

Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо. Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха.

104

13.02

Бэшэлгээр ажал

Анализ хэһэнэй удаа үгэнүүдые, мэдүүлэлнүүдые зүбөөр бэшэлгэ.

Багшын (үхибүүдэй) уншахада (хэлэхэдэ), удаан аялгануудые илгалга. Yенүүдые үгэ болгохо.

Юу хэхэ гээшэбиб гэжэ уридшалан хэлэхэ. Зураг хаража, асуудалда харюусаха. Уран гоёор уншаха, хөөрэхэ.

Тоонтодоо, түрэл орондоо дуратай байһанаа, өөрынгөө хандаса харуулха.

105

14.02

Дабталга

Анализ хэһэнэй удаа үгэнүүдые, мэдүүлэлнүүдые зүбөөр бэшэлгэ.

Нээмэл ба хаамал үенүүдые уншаха. Yгэнүүдтэ асуудал табиха. Мэдүүлэлнүүдые зохёохо.

Өөрынгөө хэжэ байһан үйлэнүүдые шалгаха, сэгнэхэ, зүб болгохо. Бодомжолхо. Өөрынгөө һанал бодол, һанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха.

Һанал бодолоо гүйсэд дамжуулха дадалтай болохо.

106

24.02

Дабталга

Анализ хэһэнэй удаа үгэнүүдые, мэдүүлэлнүүдые зүбөөр бэшэлгэ.

Аялган абяануудай гол үүргэ ойлгохо. Багшын асуудалда харюусаха. Холболтонуудые зүбөөр бэшэхэ.

Ямар журам сахиха тухайгаа хэлсэхэ. Асуудалда харюусаха. Хоёр хоёроороо хүдэлхэ.

Ажалаа сэгнэжэ шадаха. Сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ.

107

25.02

Дабталга

Уншалгаар ба бэшэлгээр ажал ябуулга.

Бэшэхэ шадабаритай байха. Буулгажа бэшэхэ.

Хэжэ байһан үйлэнүүдые шалгаха, сэгнэхэ, зүб болгохо.

Оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ өөрынгөө хандаса, тэдээндэ туһалһанаа түрэл хэлэн дээрээ харуулха.

108

26.02

Дабталга

Уншалгаар ба бэшэлгээр ажал ябуулга.

Бэшэхэ шадабаритай байха. Шагнажа абаад бэшэхэ.

Хэжэ байһан үйлэнүүдые шалгаха, сэгнэхэ, зүб болгохо.

Бэшэлгын, уншалгын дүршэлнүүдтэй байха.

109

27.02

Шалгалтын диктант

Дүн гаргаха.

Багшын хэлэжэ үгэхэдэ зүб бэшэхэ (текст соо 20 үгэ).

Багшатаяа хамта зорилго табиха.

Бэшэхэ шадабаритай байха.

110

28.02

Уншалгаар шалгалта

Дүн гаргаха.

Минута соо 20-35 үгэ уншадаг болоһон байха.

Багшатаяа хамта зорилго табиха.

Уншалгын дүршэлнүүдтэй байха.Очень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 65% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

Рабочая программа по бурятскому языку для 1 класса, на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской программы Р.С.Дылыковой «Бурятский язык. 1 – 4 классы». 

1. Пояснительная записка.

2. Календарно-тематическое планирование.

3. Литература.

Тус программа бүридхэлгэ Россиин Федерациин һуралсалай шэнэ стандартын ёһоор эмхидхэгдэнэ. Шэнэ стандарт хэрэглэн хүдэлжэ байһан багша бүхэн нэн түрүүн «Буряад хэлэн» гэһэн һуралсалай номой удха шадабаринуудые бүрилдүүлхэтэй тааруулха, тэдэ шадабаринуудые баримталан түсэбөө табиха болоно. «Самостоятельность» гэһэн компетенции бүрилдүүлхэдээ, яажа, ямар хараса баримталха болонобиб гэжэ ойлгохо хэрэгтэй. «Самостоятельность» гэһэн шанар хүгжөөлгэ хадаа сэгнүүлжэ һургаха ажал дээрэ үндэһэлнэ. Багша үхибүүдтэ сэгнэлтэ гэһэн зэр зэбсэг гартань барюулжа, өөрынь ажал, нүхэдэйнь ажал сэгнүүлжэ һургана. Багша бүхэн өөрынгөө һурагшадтай тэдэ критеринүүдые гаргаха болоно, тиихэдэ нүгөө классай үхибүүд багшатаяа тэрэл даабари дүүргэхэдээ, тон ондоо критеринүүдые, тодорхойлон хэлэбэл, ондоо талануудыень сэгнэхэдээ болохо. Буряад хэлэ эхин шатын һургуулида үзэхэдөө, һурагшад хайшаашье тэгшэ, юрэнхылэгдэһэн шадабаринуудтай (универсальные учебные действия – УУД) болохо ёһотой; багша бүхэн өөрынгөө предмедэй аргаар тэдэ шадабаринуудые хүгжөөхэ уялгатай.

 

Общая информация

Номер материала: 133645

Похожие материалы