Инфоурок Другое Другие методич. материалыРабота над методической темой "«Уся освітня діяльність вимагає існування суб’єктів, які, навчаючи інших, навчаються самі» (Підвищення якості знань учнів з російської мови та зарубіжної літератури за допомогою використання ІКТ в умовах впровадження нового

Работа над методической темой "«Уся освітня діяльність вимагає існування суб’єктів, які, навчаючи інших, навчаються самі» (Підвищення якості знань учнів з російської мови та зарубіжної літератури за допомогою використання ІКТ в умовах впровадження нового

Скачать материал
Скачать тест к материалу

hello_html_m346b49a0.gif
hello_html_439bd2c.gifhello_html_f3920ca.gifhello_html_439bd2c.gifhello_html_f3920ca.gifhello_html_f3920ca.gifhello_html_439bd2c.gifhello_html_439bd2c.gifhello_html_f3920ca.gifhello_html_439bd2c.gifhello_html_f3920ca.gifhello_html_439bd2c.gifhello_html_f3920ca.gifhello_html_439bd2c.gifhello_html_f3920ca.gifhello_html_f3920ca.gifhello_html_439bd2c.gifhello_html_439bd2c.gifhello_html_f3920ca.gifhello_html_439bd2c.gifhello_html_f3920ca.gifhello_html_439bd2c.gifhello_html_f3920ca.gifhello_html_439bd2c.gifhello_html_f3920ca.gifУправління освіти, молоді та спорту

Лозівської районної державної адмістрації Харківської області«Уся освітня діяльність вимагає існування суб’єктів, які, навчаючи інших, навчаються самі»

(Підвищення якості знань учнів з російської мови та зарубіжної літератури за допомогою використання ІКТ в умовах впровадження нового Державного стандарту освіти)

Підготувала

Вчитель зарубіжної літератури та російської мови

Єлизаветівського навчально-виховного комплексу

Майстреко Світлана Леонідівна

Категорія « Спеціаліст»2015 рікЗміст


Вступ………………………………………………………………………………………………………… 3

1 Теоретичні засади використання інноваційних технологій вивчення

зарубіжної літератури .................……………………………………………………….. 5

1.1 Мета, завдання і зміст навчання зарубіжної літратури у навчальних

закладах……………………………………………………………………………………………… 5

1.2 Види інноваційних технологій у процесі вивчення світової

літератури…………..................................................................................... 8

1.3 Комп’ютерні технології, їх

класифікація………………………………………….……………………………………………… 8
1.4  Психолого-педагогічні основи використання комп’ютерних технологій на

уроках зарубіжної літератури………………................................................ 10

1.5 Дослідження питання використання комп’ютерних технологій при вивченні зарубіжної літератури…………………………………………….……………….…….. 14

2 Практичне використання інноваційних технологій при вивченні зарубіжної літератури в навчальних закладах………..……………………………… 17

2.1 Типи нестандартних уроків при вивченні у середніх та старших класах зарубіжної літератури……………………………………………………….……………………….17

2.2 Використання інформаційних технологій на уроках зарубіжної літератури…………………………………………………………………………………………………… 24

Висновки ……………………………….……………………………………………………………… 27

Використана література ………………………………………..……………………………… 27

Додаток №1 ……………………………..…………………………………………………………… 28

Додаток № 2 …………………………………………………………………………………………. 31


Вступ

Учитель наче диригент...

Учитель наче диригент, 
Його оркестр — маленькі діти. 
Урок — це чарівний момент, 
Де можна щиро порадіти. 
Бо діти, ніби мудреці 
Працюють і відповідають. 
І радісні хвилини ці, 
Що так частенько випадають. 
Учитель! Твій оркестр звучить! 
І буде жити поки й віку. 
Яке це щастя — просто жить... 
То ж хай оркестр звучить без ліку! 

(Н. Красоткіна
)

Україна останнім часом орієнтується на європейську та світову спільноту, а її освіта на Європейський і світовий освітній простір. Як наслідок цього, наша держава чим далі більше орієнтується на освітні стандарти. Саме зараз ми входимо до Європейського співтовариства, а не навпаки, тому українська освіта повинна враховувати європейські вимоги, стандарти і тенденції, зокрема – прагнення до технологізації освітнього процесу, в тому числі до використання інноваційних педагогічних технологій.

Питання підвищення ефективності застосування інноваційних педагогічних технологій під час викладання предметів літературного циклу, потребують подальшої наукової розробки та апробації.

Методика викладання зарубіжної літератури у школі розглядається різними вченими-методистами по-різному. Перші розглядають її як прикладне літературознавство, інші – як мистецтво вчити, і треті – намагаються знайти в методиці поради, що допоможуть правильно організувати та провести урок з зарубіжної літератури.

Використовуючи інноваційні педагогічні технології в процесі вивчення літератури сучасна дослідниця Ю. Ковбасенко вважає, що «… важливо постійно дбати про те, щоб учні не лише вивчали окремо взяті теми і розділи будь-якої навчальної дисципліни, а й набували під час їхнього опанування надпредметних, ключових компетентностей», які можуть їм знадобиться в майбутній педагогічній діяльності.

Вивчення курсу зарубіжної літератури у навчальних закладах передбачає формування широкої читацької компетенції молодих поколінь, яка базується на знаннях і уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо, розвиток їхніх духовно-ціннісних орієнтацій та естетичних потреб, виховання особистості, здатної цінувати явища класичної й сучасної культури. Це дозволяє сприяти формуванню в учнів уявлень про єдність світового літературного, культурного й цивілізаційного процес.

Метою державної Національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ ст.") є виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки і впровадження сучасних педагогічних технологій. Саме цим зумовлена зараз увага педагогів, методистів до інновацій.

Термін "інновація" означає оновлення процесу навчання, який спирається, головним чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього терміна пов'язане з бажанням виділити мотиваційний бік навчання, відмежуватися від чергових "переможних методик", які за короткий час повинні дати максимальний ефект незалежно від особливостей класу та окремих учнів, їхніх бажань, здібностей тощо.

Поняття "технологія" виникло у світовій педагогіці також як протиставлення існуючому поняттю "метод". Недолік методу полягає в його негнучкості та статистичності. Широкого поширення термін "технологія" ("технологія в освіті") набув у 40-х рр. і був пов'язаний із застосуванням нових аудіовізуальних засобів навчання. У 60-х рр. поняття "технологія освіти" розглядалося під кутом зору програмного навчання і використання обчислювальної техніки у навчанні.

Як засвідчує аналіз літературних джерел, проблема використання інноваційних технологій у вивченні зарубіжної літратури у середніх та старших класах ще недостатньо розроблена. Існує суперечність між потребами практики і науковим обґрунтуванням їхньої реалізації.

Ось чому, виходячи із актуальності та важливості цієї проблеми я обрала тему свого дослідження: «Підвищення якості знань учнів з російської мови та зарубіжної літератури за допомогою використання ІКТ в умовах впровадження нового Державного стандарту освіти».

Мета моєї роботи – визначити перспективні шляхи спрямовані на упровадження інноваційних методів навчання на заняттях з зарубіжної літератури у навчальних закладах, враховуючи основні стандарти освіти.

Серед інноваційних педагогічних технологій важливо виділити інтерактивне навчання, використання інтернетних і комп’ютерних технологій та дослідницьку діяльність учнів.

Перед сучасними вчителями літератури постає питання про те, яким повинен бути сучасний урок літератури. Так, наприклад, О. М. Куцевол, вважає, що сучасний урок зарубіжної літератури повинен бути нешаблонним, недогматичним – таким, що грунтується на співтворчості вчителя та учнів. Сучасна школа має рішуче відмовитися від стереотипів, тиражування одинакових „стандартних” уроків, під час яких нівелюються індивідуально-творчі здібності словесника та його вихованців.

Риси до сучасного уроку дослідниця пропонує сформулювати так:

 • Дух творчих пошуків, широке залучення учнів до навчального процесу;

 • Науковість;

 • Емоційність;

 • Раціональне використання методів і прийомів;

 • Застосування інноваційних технологій;

 • Урахування специфіки інонаціонального та іномовного твору, котрий подається у перекладі;

 • Особисто зорієнтоване навчання учнів.

Відомий в Україні методист Н. Волошина стверджує, що урок літератури сьогодні – це витвір мистецтва, в якому присутні і краса, і натхнення думки, і радість пошуків, створені спільними зусиллями учня і вчителя. Отже, ми бачимо, що сучасний урок літератури – це засіб формування соціально компетентної особистості учня, здатної оцінювати явища класичного та сучасного мистецтва. Головною умовою ефективності сучаного уроку є використання таких методичних підходів, які передбачають позицію учня як активного співтворця уроку. Таким чином, сучасний урок літератури вимагає переосмислення пріоритету певних методів, прийомів та видів навчальної діяльності.

Тому закономірно, що перевага останнім часом надається різноманітним інтерактивним формам роботи, серед яких поширення набуває навчальна взаємодія учнів у парах, мікрогрупах, групах, що здебільшого застосовуються під час пошуку інформації, виконання практичних завдань, підготовки диспутів, семінарів, різноманітних творчих завданнь.

Деякі методисти дослідили і запропонували наступні ознаки сучасного уроку зарубіжної літератури:

 • Дух творчого пошуку, залучення учнів до процесу навчання;

 • Научність;

 • Емоційність;

 • Раціональне використання методів и прийомів;

 • Використання інноваційнних технологій;

 • Використання специфіки іншомовного твору, який вивчається у перекладі;

 • Особистісна орієнтація на учнів.

Серед інноваційних технологій у сучасній школі набувають поширення наступні: інтерактивне навчання, компаративне навчання, комп'ютерне навчання.

Обєкт методичної роботи: дидактичні аспекти використання інноваційних технологій у вивченні зарубіжної літератури.

Предмет дослідження: процес вивчення зарубіжної літератури з використанням інновційних технологій.

Мета дослідження: розкриття сутності використання інноваційних технологій у вивченні зарубіжної літератури.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

1)виявити мету, завдання і зміст навчання зарубіжної літератури;

2)розкрити психолого-педагогічні основи використання інноваційних технологій у вивченні зарубіжної літератури;

3)визначити типи нестандартних уроків при вивченні зарубіжної літератури;

4)розглянути аспекти використання інформаційних технологій на уроках зарубіжної літератури.

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.


1. Теоретичні засади використання інноваційних технологій вивчення зарубіжної літератури


1.1 Мета, завдання і зміст навчання зарубіжної літратури у навчальних закладах


Курс «Зарубіжна література» - важлива складова літературної та загальногуманітарної освіти сучасних українських школярів, оскільки синтезує в собі найвищі досягнення культури народів світу і створює умови для перетворення її найважливіших цінностей і надбань в індивідуальний досвід особистості, дає унікальну можливість вчитися жити в конкретному соціокультурному просторі, усвідомлюючи його неоднорідність та неоднозначність. Цей курс також посутньо впливає на оновлення змісту вітчизняної освіти, плекання гуманістичного світогляду та гуманітарної зорієнтованості особистості, сприяє виконанню стратегічного загальнодержавного завдання інтеграції України у світовий духовно-культурний простір.

Метою вивчення курсу зарубіжної літератури в загальноосвітній школі є формування широкої читацької компетенції у старшокласників, яка базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо. Ця мета реалізується в таких першорядних завданнях:

 • формування гуманістичного світогляду та гуманітарної свідомості самостійної, творчої особистості;

 • стимулювання інтересу до читання в цілому;

 • формування стійкої мотивації вивчення літератури, відчуття краси та виразності художнього слова;

 • плекання вміння сприймати прекрасне, творити власну особистість його засобами;

 • створення умов для активного осягнення програмового матеріалу завдяки насиченій розумовій діяльності, зацікавленості процесом навчання;

 • сприяння виробленню естетичних смаків, поглядів і уподобань учнів;

 • розвиток умінь сприймати літературний твір як явище мистецтва у єдності його змістових та формальних особливостей;

 • формування читацької культури, творчих здібностей, критичного мислення, навичок самостійного аналізу та аргументованого оцінювання прочитаного;

 • підвищення загального рівня культури учнів як повноправних членів соціуму та активних учасників соціальних процесів;

 • виховання в учнів поваги до національної культури та інших етнокультурних традицій;

 • формування планетарного мислення, вільної орієнтації в розмаїтті культурних явищ;

 • виховання поваги до книги, до художнього твору, що є унікальною одиницею передачі інформації.

Вивчення зарубіжної літератури у 5-7класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Світова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. К.: Видавничий дім «Дім», 2013. – 80с.; у 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Зарубіжна література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н.Баліна, Г.В.Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. Наливайка. - К., Ірпінь: Перун, 2005. - 112 с.; у 10 -11 класах за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Світова література. 10 - 11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень/ Автори: Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Т. Б. Недайнова, І. А Тригуб, О. А. Покатілова, К.Н.Баліна, Г.В.Бітківська,. - Київ 2010, 112 с. Добір і організація навчального матеріалу курсу зарубіжної літератури мають здійснюватися на основі поєднання особистісно зорієнтованого, комунікативно-діяльнісного та соціокультурного підходів. В основу курсу зарубіжної літератури покладено особистісно зорієнтовану модель навчання, умовою ефективного застосування якої є використання таких методичних підходів, які передбачають позицію учня як активного співтворця уроку, самого процесу вивчення літератури. Така позиція формується завдяки системному використанню міжлітературних зв'язків і міжпредметної інтеграції, створенню системи проектної діяльності (дослідницької, творчої тощо) й умов для самопізнання особистості учня в процесі вивчення зарубіжної літератури. Отже, уроки зарубіжної літератури мають створювати умови для реалізації принципів національного й полікультурного виховання, мотивації творчої активності, формування досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного сприйняття світу.

Однією із передумов якісної роботи вчителя і ефективності навчання учнів зарубіжної літератури є наявність підручників і навчально-методичних комплектів. Так, вивчення зарубіжної літератури у загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Усі підручники якими користуюсь на уроках відповідають вимогам чинної програми з зарубіжної літератури для загальноосвітніх навчальних, реалізуючи три змістові лінії - аксіологічну, літературознавчу, культурологічну. Хоча кожен з підручників, звісно, має свої особливості.

Вивчення курсу «Зарубіжної літератури» в загальноосвітній школі здійснюється українською мовою. З метою створення сприятливих умов для самореалізації й мовного самовияву кожного учня, формування полікультурної особистості можливим є вивчення творів світової класики мовою оригіналу, яку учні вивчають і знають. Головною передумовою реалізації ключових настанов згаданого методичного листа є те, що рівень вивчення школярами іноземної мови має бути достатньо високим, оскільки робота з оригіналом твору передбачає комплексне його опрацювання: осягнення його образної системи, художніх особливостей, унікальних словотвірних моделей, граматичних форм і синтаксичних конструкцій. Все це реалізується також за умови якісної підготовки самого вчителя до опрацювання на уроці художнього твору мовою оригіналу, оскільки таке вивчення передбачає глибоке знання цієї мови насамперед самим педагогом.

Цей курс також посутньо впливає на оновлення змісту освіти, плекання гуманістичного світогляду та гуманітарної зорієнтованості особистості, сприяє виконанню стратегічного загальнодержавного завдання інтеграції України у світовий духовно-культурний простір. Тому тут так важливо використовувати інноваційні технології. З початку 80-х рр. все більше вживається термін "педагогічні технології". У визначенні їхньої суті немає єдиного погляду: одні розуміють це як певну систему вказівок щодо використання сучасних методів і засобів навчання; інші - цілеспрямоване застосування прийомів, засобів, дій для підвищення ефективності навчання; треті - цілісний процес визначення мети, обгpунтування плану і програми дій та навчальних методів. Кожний з цих підходів має право на існування, бо охоплює різні сторони навчального процесу. Тому існує велика кількість педагогічних технологій. Отже, "інноваційні технології - це цілеспрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів. Система грунтується на внутрішніх умовах навчання. Тому "педагогічні технології" пов'язані з ідеями і досвідом психології, соціології, системного аналізу. Педагогічна технологія - це цілеспрямована система. Ми звикли до визначення мети навчання, виходячи з комплексного підходу поєднання освітньої і виховної мети. (Ю.Бабанський). Останнім часом особлива увага приділяється розвиткові творчих здібностей учнів. Психологи встановили, що найбільша кількість галузей людської діяльності стартує у творчому плані саме у вік молодості. У вік молодості людина прагне відкривати найбільшу кількість джерел, що дають естетичне,інтелектуальне та моральне задоволення. Питання розвитку творчої діяльності учнів та студентів розглядаються у працях відомих учених:В.В.Давидова, З.І. Калмикової, О.М.Леонтьєва, З.І. Слепко та інших. І саме уроки світової літератури – це насамперед уроки, на яких вчитель уміло використовує всі можливості учня, весь його можливий потенціал з метою активного розумового розвитку, форування моральних якостей. Актуальним є питання створення належних умов і залучення цілеспрямованих заходів щодо розвиту пізнавально-творчих здібностей учнів при вивченнні предмету «Зарубіжна література». Тут треба ураховувати принципи: - індивідуальне й диференційоване навчання з наданням можливості вибору завдань учнів; - постановка й вирішення проблемних і творчих ситуацій; - діалогічность і комунікативність навчання з метою розвитку комунікативних здібностей учнів; - створення психологічно сприятливого клімату в колективі, коли викладач і учень виступають активними й взаємодіючими суб’єктами діяльності.


1.2. Види інноваційних технологій у процесі вивчення світової літератури

Серед інновацій вивчення світової літератури доцільно виокремити : - комп’ютерне навчання; - діалогові ( інтерактивні ) технології; - пошукову діяльність. Визначаючи комп’ютер потужним дидактичним засобом сучасної освіти, педагогічна наука відчуває потребу осмислити значення комп’ютерних засобів навчання і розробити методику їх використання. Так, набули актуальності нові тенденції сучасної освіти, що отримали назву інформаційних технологій. Вчителі світової літератури дедалі активніше використовують їх. Залучення учнів до сучасних методів роботи з інформацією, комп’ютеризоване навчання сприяє формуванню творчого мислення школярів, готовності їх до роботи в умовах сучасної інформатизації суспільства, є засобом розвиваючого навчання, здатне стимулювати інтерес школярів до читання літературних творів. Отже, використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення світової літератури допомагає вирішенню таких завдань:

- розширення знань школярів із певної навчальної теми; - перевірка та самоперевірка набутих знань та умінь учнів; - виконання творчих робіт різного роду. Серед інших інноваційних тенденцій активно застосовуються діалогові ( інтерактивні ) технології навчання . Інтерактивне навчання – це навчання, побудоване на принципах взаємодії учня з усіма учасниками та об’єктами педагогічного процесу. Отже, інтерактивне навчання – це комунікативно-діалогічне навчання, що спрямоване на активізацію пізнавальної діяльності школярів. Таким чином, під час вивчення літератури мають здійснюватися мікро- та макродіалоги, коли початкове сприйняття читачем художнього твору під час обговорення, обміну думками між усіма учасниками навчального процесу коригується та поглиблюється, що веде до створення у свідомості школяра свого «власного тексту» . Одним із перших осмислив роль діалогу А. Матюшкін, який стверджував, що « розвиток пізнавальної активності здійснюється не під час навчання прийомам вирішення завдань, а під час виховання творчого мислення в умовах дидактично організованого діалогу…». Тобто, діалог як форма свідомої діяльності в сучасному світі має стати основним психологічним та етико-культурним принципом вивчення літератури. Виходячи з того, що дослідницький шлях пізнання – головний принцип вивчення художнього твору, доцільно звернути увагу на призначення дослідницької технології навчання. Завдання використання дослідницької технології у процесі вивчення світової літератури полягає в тому, щоб пробудити в учнів інтерес до пошукової роботи, створити такі психологічні та дидактичні умови для цього , що сприяли б розвитку широкої читацької культури школярів.


1.3.Комп’ютерні технології, їх класифікація


Сучасні суспільні, соціально-економічні та інформаційно-технологічні зміни висувають нові вимоги до підготовки вчителя нової генерації, що потребує створення й застосування нових освітніх систем, зміни освітнього процесу, форм, методів та засобів навчання. Виникає необхідність у створенні сучасної моделі підготовки майбутнього педагога. В існуючий моделі є суперечність між рівнем підготовки та сучасними вимогами до фахівця. Таким чином, оновлення змісту навчання є нагальною проблемою, що потребує нової схеми підготовки вчителя, здатного працювати в динамічних умовах сучасних комп’ютерних технологій та активно їх використовувати у своїй професійній діяльності. 
На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні (інформаційні) технології, вони виступають як один із інструментів пізнання.
Інформаційними технологіями називають усі технології, які використовують спеціальні інформаційні технічні засоби (комп‘ютер, аудіо, відео, кінотехніка). Комп‘ютерні або нові інформаційні технології навчання – це процеси підготовки і передачі інформації, засобом впровадження яких є комп‘ютер, аудіо, відео, кінотехніка.
Розвиток комп’ютерної техніки не тільки якісно змінює життя суспільства, але й впливає на культуру, залучає людство до накопичення культурного багатства. Інформатизація суспільства стимулює якісні зміни в соціально-політичних й економічних процесах. Нові інформаційні технології орієнтують людину на саморозвиток та самонавчання.
Значно розширюються потенційні можливості комп’ютерних технологій завдяки сучасним досягненням науковців у цій галузі. Проблема полягає в ефективному застосуванні комп’ютерних програм, тому що часто фахівці не завжди, знаючи добре комп’ютер, можуть використовувати їх ефективно під час навчання.
Інтенсифікація навчання, що характеризується збільшенням обсягу навчального матеріалу та зменшенням часу засвоєння, потребує пошуку ефективних методів навчання, засобів контролю засвоєння знань, що значно підвищували б якість навчання.
Новітні розробки в галузі інформаційних технологій змінюють спосіб їх застосування при вивченні різних дисциплін у процесі навчання. У Концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл зазначено, що інформатизація навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи передбачає, у першу чергу, широке використання в процесі вивчення шкільних навчальних дисциплін комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання на базі сучасних комп’ютерів і телекомунікаційних мереж.
Застосування комп’ютерних технологій змінює функції викладача щодо організації навчального процесу, активізації класу, налагодження робочих місць, проведення інструктажу, індивідуального підходу до учнів, підготовки до використання комп’ютерних технологій.
Комп’ютерні технології урізноманітнюють навчальний процес, тому що часто учні є пасивними слухачами, які "споживають" знання. Використання комп’ютерних технологій дозволяє учням співпрацювати з носієм інформації, здійснювати вибір інформації, темп подання, компонувати матеріал та бути активним учасником процесу навчання.
Використання комп’ютерних технологій дає можливість у навчальному процесі організувати неперервне і ґрунтовне засвоєння навчального матеріалу.
Основним недоліком використання комп’ютерних технологій є значні матеріальні затрати на комп’ютеризацію навчальних закладів. У сучасній освіті один із пріоритетних напрямів розвитку є інформатизація та впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес, що значно покращує якість та ефективність навчання майбутніх фахівців, підвищує конкурентоспроможність на ринку праці. Застосування комп’ютерних технологій потребує перегляду форм і методів навчальної діяльності. Слід пам’ятати, що комп’ютерні технології є ефективним, але допоміжним засобом навчання. Застосування комп’ютерних технологій підвищує активність учнів, веде до перебудови навчального процесу в бік самостійних форм навчання. Без перевантажень можна інтенсифікувати процес навчання в умовах навчання завдяки раціональному використанню комп’ютерних технологій. При масовому забезпеченні комп’ютерами зберігається його індивідуальність, можливість отримання достовірної оцінки без великих затрат часу на проведення контролю. 
Головним для майбутнього фахівця в сучасному інформаційному середовищі є подальше використання комп’ютерних технологій як методів та інструментів майбутньої педагогічної діяльності для розв’язання задач предметної галузі.


1.4 Психолого-педагогічні основи використання комп’ютерних технологій на уроках зарубіжної літератури

З появою комунікаційних та інформаційних технологій потрібно критично переглянути стан й перспективу розвитку системи освіти. Вирішення цього завдання можливе за умови впровадження в учбовий процес інноваційних психолого-педагогічних технологій навчання, сутність яких полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему викладання.
Державна національна програма визначає стратегічні напрямку розвитку освіти й забезпечення постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального й культурного потенціалу – вищих цінностей нації. Трансформація освіти передбачає розвиток творчої людини, здатної не тільки до трансляції знань, але і до створення світових зразків культури і духовності.
Стратегічні напрямки розвитку освіти ставлять нові задачі і перед психологічною наукою, предметами її дослідження, методами, теоріями й практикою, щоб у центрі уваги стала особистість; повернутися до навчання людини, щоб знати, як розвивати її здатності до творчої праці.
Творчість людини – це її психічна активність. У своїй цікавій праці болгарський учений

М. Арнаудов наполягає на тому положенні, що «творчість – це здоров`я, творчість – це боротьба з усім хворобливим, творчість – це прояснення і душевне очищення, катарсис. Кожна значна художня творчість передбачає не тільки гру уяви, але й максимум духовних сил».
Серед безлічі проблем застосування комп'ютера (як уособлення нових інформаційних технологій) слід особливо виділити одну – проблему впливу комп'ютера на здоров'я людини. Її значущість і актуальність визначаються стрімкістю і глибиною проникнення комп'ютера у всі сфери життя і діяльності сучасного суспільства. Найбільший вплив з боку комп'ютера відчувають діти, формування особистості яких відбувається в умовах настання нової інформаційної ери. Охорона здоров'я користувача комп'ютера – проблема багатогранна, яка може бути вирішена на основі збалансованого комплексного підходу, що враховує цілий ряд чинників: педагогічних, медичних, правових, технічних, організаційних. Педагогічні задачі в області здорової роботи з комп'ютером сьогодні вийшли вже далеко за рамки забезпечення правил техніки безпеки в навчальному класі. Школа повинна готувати учнів до свідомої, самостійної і активної організації своєї роботи і дозвілля в просторі екранної культури і комп'ютерних технологій. Причому не тільки в можливій майбутній професійній діяльності, але вже й сьогодні. 
Увага при висвітленні проблеми здорової роботи з комп'ютером повинна бути перенесена в педагогічній діяльності з технічних характеристик комп’ютерної техніки (важливість яких ніхто не ставить під сумнів) на біологічні і соціальні особливості користувача. Проблема охорони здоров'я на заняттях з використанням комп'ютера – це не вивчення реакції пасивних організмів, що піддаються дії електростатичного поля, електромагнітних, рентгенівських і інших випромінювань з боку працюючого активного комп'ютера. Це питання формування в учнів адекватного сприйняття нових, особливих умов своєї діяльності в комп'ютерному класі. 
Найважливіший для практичного педагога наслідок системного розуміння здоров'я полягає у тому, що завдяки йому вдається зняти безумовно негативне сприйняття комп'ютера ( як загрози здоров'ю), яке так заважає об'єктивному і обґрунтованому розгляду відповідних питань з учнями. У вчителя з'являється можливість і потреба вийти за вузькі рамки нормативів техніки безпеки, оцінити комп'ютер як явище культури, спробувати разом з учнями визначити своє цілісне відношення до нього і вже на цій основі будувати взаємодію з ним. 
Характеризуючи дидактичні можливості інформаційно-комунікаційних технологій, передусім слід звернути увагу на те, що структурована інформація, яка подається за їх допомогою, прискорює процеси сприйняття й, як наслідок, полегшує засвоєння навчального матеріалу.

Академік В.М. Глушков писав, що "навіть в майбутньому електрообчислювальні машини не зможуть повністю замінити вчителя". Що стосується часткової комп'ютеризації навчального процесу, то ця можливість в силу наявності великої наукової, матеріально-технічної, а також морально-психологічної бази не потребує корінної перебудови умов, що склалися, а отже стала реальною і конкретною. Більше того, впровадження комп’ютерів в навчання стало необхідністю, оскільки метою його є "не оголошувати відому і однакову для всіх схему знан ", а розвивати " різноманітність, своєрідність, індивідуальну неповторність" особистості. 
Навчання за допомогою комп’ютерів - це принципово новий тип навчального процесу, що вимагає нових форм і методів навчальної та навчаючої діяльності. Істотною дидактичною особливістю навчання за допомогою комп'ютерів є встановлення безпосередніх діалогів між учнем і машиною або діалогічного трикутника-учень-комп'ютер-викладач. 
Такі діалоги допомагають розібратися у всіх труднощах, що виникають у процесі вивчення предмета при самостійному розв'язанні завдань, а викладачеві - спостерігати та контролювати якісний стан навчання. 
Важливість дотримання психолого-педагогічних вимог до діалогу учня з комп'ютером зумовлена тим, що в цьому діалозі моделюється педагогічне спілкування, при якому, як підкреслював О.О. Леонтьев, повинні створювати найкращі умови для розвитку мотивації учня і творчого характеру учбової діяльності, для формування особистості учня, має забезпечуватися сприятливий емоційний клімат навчання. 
Специфічною вимогою до діалогу учня з комп'ютером виступає його психолого-педагогічне спрямування. Саме воно відрізняє цей діалог від усіх інших видів діалогової взаємодії людини з комп'ютером. За умови недотримання цієї вимоги експертно-навчальна система перетворюється на експертну, де моделюється діяльність не педагога, а фахівця з певної предметної галузі.
На сьогодні, діти починають працювати з комп’ютером з малечку. Звичайно, кажучи про безпеку використання комп’ютера, це є шкідливим, але, як правило, багато хто з батьків не розуміють цього факту. Враховуючи те, що комп’ютер супроводжує дитину протягом всього її навчання, то безперечним лишається те, що інтерес до комп’ютера у дитини з роками не зникає.
Говорячи про використання комп’ютера у навчанні, комп’ютеризованим школярам звичайно це є досить цікавим. Вони звикли пов’язувати свій вільний час разом з комп’ютером, а залучаючи його ще й в шкільний процес, це пробуджує у учнів неабиякий інтерес, саме інтерес до навчання. Той психологічний факт, що мова підлітків часом уповільнюється, сповільнюються і відповідні реакції на мову дорослих, звернену до них, іноді сердить і бентежить викладачів. Так за допомогою комп’ютера учні почувають себе більш вільними і впевненішими.

Спостерігаючи за учнями на уроках заріжної літератури з використанням комп’ютерної техніки, можна підкреслити те, що учні працюють інтенсивніше, активніше, вони швидше засвоюють матеріал, адже урок стає більш яскравішим і цікавим для них. Також за допомогою сучасних технологій надається учням можливість проявити себе, виконуючи завдання, пов’язані з даним предметом. В цьому випадку вони проявляють більшу ініціативу, адже за допомогою комп’ютера, ми маємо можливість зробити більше, ніж ми робимо без нього.
Чи може техніка замінити викладача? Жодна машина не може взяти на себе роль педагога як суб'єкта педагогічного впливу, одна із найважливіших функцій якого - керувати пізнавальною діяльністю того, хто навчається, у взаємо-опосередкованому процесі викладання - навчання. Але технічний пристрій, виступаючи засобом навчання в руках педагога, може виконувати низку його функцій, передаючи навчальну інформацію або контролюючи її засвоєння. Час, що звільнився, викладач витрачає на здійснення таких функцій педагогічної діяльності, які не під силу електроніці. 
Існує й інший погляд щодо марності й навіть "хибності" застосування нових засобів навчання без відчутних змін в адміністративній структурі навчальних закладів. Це твердження підкріплювалося навіть намаганнями деяких навчальних закладів в США ввести безперервний процес навчання, при якому кожен учень просувається вперед згідно зі своїм індивідуальним планом, закінчуючи курс у зручний для нього час. 
Дійсно, досить розповсюджений серед неспеціалістів погляд про витіснення людини-викладача з навчального процесу і повної заміни його комп’ютером може мати місце в конкретних специфічних умовах, наприклад:

а) там, де немає чи не вистачає викладачів (малорозвинені країни);

б) де учні розкидані географічно і не можуть бути забезпечені штатом викладачів;

в) де економічно незручно створення організованого навчання (якщо підприємство невелике і учні працюють за плаваючим графіком).

Низка дослідників стоять на позиціях застосування комп'ютерів для дистанційного домашнього навчання, для спеціалізованого навчання глухих, сліпих, німих, розумово відсталих, "важких", "вразливих" та деяких інших особливих категорій учнів, а також для навчання в системі відкритих університетів. 
Багато зарубіжних педагогів віддають перевагу ідеї так званого "перемежаючого" навчання, яке поєднує традиційні і нові прийоми та засоби, при цьому більшість дослідників схильні вважати комп'ютери засобом розширення можливостей людини, хоч і не заперечують того, що роль останньої суттєво зміниться.

Отже, "інноваційні технології - це цілеспрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів. Система грунтується на внутрішніх умовах навчання. Тому "педагогічні технології" пов'язані з ідеями і досвідом психології, соціології, системного аналізу тощо.

Педагогічна технологія - це цілеспрямована система. Ми звикли до визначення мети навчання, виходячи з комплексного підходу поєднання освітньої і виховної мети (Ю. Бабанський). Останнім часом особлива увага приділяється розвиткові творчих здібностей учнів.

Психологи встановили, що найбільша кількість галузей людської діяльності стартує у творчому плані саме у вік молодості. У вік молодості людина прагне відкривати найбільшу кількість джерел, що дають естетичне,інтелектуальне та моральне задоволення. Питання розвитку творчої діяльності учнів та студентів розглядаються у працях відомих учених: В.В. Давидова, З.І. Калмикової, О.М. Леонтьєва, З.І. Слепко та інших.

І саме уроки зарубіжної літератури - це насамперед уроки, на яких вчитель уміло використовує всі можливості учня, весь його можливий потенціал з метою активного розумового розвитку, форування моральних якостей.

Актуальним є питання створення належних умов і залучення цілеспрямованих заходів щодо розвиту пізнавально-творчих здібносте учнів при вивченнні предмету «Зарубіжна література». Тут треба ураховувати принципи:

-індивідуальне й диференційоване навчання з наданням можливості вибору завдаь учнів;

-постановка й вирішення проблемних і творчих ситуацій;

-діалогічность і комуніативність навчання з метою розвитку комунікативних здібностей учнів;

-створення психологічно сприятливого клімату в колективі, коли викладач і учень виступають активними й взаємодіючими субєктами діяльності.

Пошук інновацій у формах навчання привів до появи нестандартних уроків. Серед найбільш розповсюджених типів нестадартних уроків виступають ділові ігри, прес-конференції, урок типу КВК, урок-конкурс, урок-«суд», уроки-концерти, рольові ігри, конференції, семінари, екскурсії, урок-подорож, урок-«літературне кафе».

Більшість занять нестандартної форми передбачає групове навчання, що сприяє реалізації комплксних його цілей засвоєнню знань: формує навички самоконтролю, почуттю обовязку й відповідальності за результати навчання.

На заняттях з використанням активних методів навчання з'являється можливість формування дуже важливих для майбутньої професійної діяльності якостей.

Існує кілька поглядів на нестандартний урок.

На думку О. Антипової, В. Паламарчук, Д. Румянцевої та ін., суть нестандартного уроку полягає в такому структуруванні змісту і форм, яке б викликало насамперед інтерес учнів і сприяло їхньому оптимальному розвитку й вихованню. Л. Лухтай називає нестандартним такий урок, який не вкладається (повністю або частково) в межі виробленого дидактикою, на якому вчитель не дотримується чітких етапів навчального процесу, методів, традиційних видів роботи. Е. Печерська бачить головну особливість нестандартного уроку у викладанні певного матеріалу у формі, повязаній з численними асоціаціями, різними емоціями, що допомагає створити позитивну мотивацію навчальної діяльності. О. Митник і В. Шпак наголошують, що нестандартний урок народжується завдяки нестандартній педагогічній теорії, вдумливому самоаналізу діяльності вчителя, передбаченню перебігу тих процесів, які відбуваються на уроці, а найголовніше - завдяки відсутності штампів у педагогічній технології [13, с.11].

Класифікація нестандартних уроків ще не склалася, але добірка їх уже досить різноманітна. Аналіз робіт науковців (Т. Байбара, Н. Вакарчук, Л. Варзацька, Т. Гусак, О. Кузьменко, Е. Печерська, О. Савченко, Н. Стяглик, Г. Тарасенко, В. Шпак), методистів (В. Аверянова, Д. Вельбрехт, В. Заворотнюк, Г. Лисенко, Л. Лухтай, Н. Токар, В. Лекіна), ознайомлення з досвідом роботи педагогів-практиків (В. Бутрім, І. Волкова, І. Гурєвич, Н. Гордуз, В. Демчук, Л. Доренська, Л. Козоріз, Г. Крупська, О. Митник, І. Мушак, І. Опанасець, Т. Пасічник, П. Пашаніна, Л. Пензар, О. Полєвікова, Л. Тумакова, Т. Шафрай та ін), дають підстави заявити, що форми уроків, які застосовуються в сучасній старшій школі, можна згрупувати наступним чином:

бінарні уроки;

віршовані (римовані) уроки;

інтегровані (міжпредметні) уроки;

уроки-дискусії (урок-діалог, урок-диспут, урок запитань і відповідей, урок-засідання, урок - круглий стіл, урок-конгрес, урок-практикум, урок - прес-конференція, урок - проблемний стіл, урок-семінар, урок-суд, урок-телеміст);

уроки-дослідження (урок-знайомство, урок - панорама ідей, урок-пошук, урок-самопізнання, урок "Слідство ведуть знатоки", урок "Що? Де? Коли?");

уроки-звіти (урок-аукціон, урок-залік, урок-захист, урок-інтервю, урок-екзамен, урок-ерудит, урок-композиція, урок-концерт, урок - огляд знань, урок-презентація, урок-ярмарок);

уроки-змагання (урок - брейнг-ринг, урок-вікторина, урок-КВД - конкурс винахідливих та допитливих, урок-КВК - конкурс веселих та кмітливих, урок-конкурс, урок - мозкова атака, урок-турнір);

уроки-мандрівки (урок-екскурс, урок-екскурсія, урок-марафон, урок-подорож);

уроки - сюжетні замальовки (урок-віночок, урок-вечорниці, урок-драматизація, урок-казка, урок - картинна галерея, урок-ранок, урок-спектакль, урок-фестиваль,

урок - усний журнал).

У запропонованій нами класифікації бінарні, віршовані та інтегровані уроки виділені окремо. Інші ж види уроків зібрані за групами, що відрізняються характером реалізації творчого потенціалу вчителя й учнів.

Ми вважаємо, що ця класифікація не суперечить підходу до уроку, виробленому в сучасній дидактиці. Бо головне завдання педагога - не тільки чітко усвідомлювати мету кожного окремого уроку, а й розуміти важливість проведеного заняття як органічної ланки загального ланцюжка даної теми, розділу, курсу, циклу, всього навчально-виховного процесу.


1.5 Дослідження питання використання комп’ютерних технологій при вивченні зарубіжної літератури


Запровадження у навчальний процес сучасних інформаційних, зокрема, комп'ютерно-орієнтованих і телекомунікаційних технологій, відкриває нові способи надає широкі можливості для подальшої диференціації загального та професійного навчання, всебічної реалізації творчих, пошукових, особистісно- орієнтованих, комунікативних форм навчання, підвищення його ефективності, мобільності й відповідності запитам практики.
 
Потреби сучасного життя зумовлюють пошуки нових форм організації навчально-виховного процесу, зокрема – занять із зарубіжної літератури. Використання комп'ютерних технологій та Інтернету є одним із інноваційних засобів вивчення літератури, який дозволяє стимулювати інтерес учнів до художніх творів і вивільнити чимало часу для творчої співпраці вчителя та учня. Звичайно, варто пам'ятати, що постійними компонентами у процесі літературної освіти школярів залишається літературний текст як естетичне явище та діалог, організований учителем: художній текст – читач, читач – автор, художній текст – автор – читач.
У зв’язку з цим надзвичайно вагомою є проблема підготовки педагогів – словесників до роботи в такому режимі. Оснащення навчального кабінету комп'ютерною технікою і доцільне використання її на уроці літератури стає обов'язковим атрибутом сучасної школи.
Серед головних дидактичних функцій, що мають бути реалізовані за допомогою комп'ютерних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури, методисти визначають наступні: 
- Пізнавальна. Використовуючи комп'ютерні технології та Інтернет, можна отримати будь-яку необхідну інформацію, як ту, що зберігається на жорсткому диску власної комп'ютерної бази, так і розміщену на дисках CD-ROM чи відповідних сторінках Інтернету. Популярними серед молоді є мультимедійні програми, мультимедійні енциклопедії та ін. 
- Розвивальна. Під час використання ІКТ навчання надається можливість враховувати типологічні вікові та індивідуальні здібності учнів, виявляти і розвивати потенційні можливості, особисті потреби школярів, водночас коригувати недоліки у розвитку їхніх навичок та умінь. Робота з різноманітними комп'ютерними програмами, крім активізації літературних можливостей особистості, сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних процесів, як сприйняття, логічного мислення, пам'яті, уяви;
- Дослідницька. На основі широкого спектру інформації, представленої завдяки комп'ютерним технологіям, сучасні учні готують різноманітні роботи самостійного, дослідницького характеру за окремими темами. У школярів з'являється можливість взяти участь у роботі літературних пошукових груп, Інтернет-конкурсах; виконувати творчі роботи різних видів, створювати власні творчі проекти, розробляти доповіді, реферати, учнівські презентації, публікації, web-сайти; дослідити певні проблемні питання, представляти своє досліджувати на різноманітних Інтернет-олімпіадах, -проектах, -конференціях, - форумах;
- Комунікативна. Під час обміну інформацією між учнями створюється певна віртуальна єдність, у всіх є реальна можливість увійти на сайти популярних сучасних митців; вони мають можливість зіставити різні погляди, давати їм оцінку, формувати свої позиції.
Тому очевидною є роль, яку ми відводимо мультимедійним засобам навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп'ютерів, якісних навчальних програм, розвинених комп'ютерних систем навчання. Я.А.Коменський зазначав: "... Якщо будь-які предмети відразу можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями... усе, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме - для сприймання зором, чутне - слухом, запахи - нюхом, доступне дотикові - через дотик...."
На сучасному етапі розвитку освіти мультимедія дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію). Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання на заняттях зарубіжної літератури. Саме тому мультимедійні програми як своєрідний засіб навчання можуть забезпечити принципово нову якість: обмін інформацією між учнем і технічною системою відбувається у діалоговій формі, за нерегламентованим сценарієм, який кожного разу будується учнем по-новому, за його розсудом, а сама комп'ютерна технологія навчання органічно вписується в класичну систему, розвиває і раціоналізує її, забезпечуючи нові можливості щодо організації паралельного навчання і контролю знань, надає реальну можливість практичного впровадження індивідуалізованого навчання.
Арсенал дидактичних можливостей мультимедійних засобів навчання можна стисло визначити так:
- урізноманітнення форм подання інформації;
- урізноманітнення типів навчальних завдань;
- створення навчальних середовищ, які забезпечують "занурення" учня в уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації;
- забезпечення негайного зворотного зв'язку, широкі можливості діалогізації навчального процесу;
- широка індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення поля самостійності;
- широке застосування ігрових прийомів; 
- широкі можливості відтворення фрагментів навчальної діяльності предметно-змістового, предметно-операційного і рефлексивного);
- активізація навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб'єкта навчальної діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги тощо); 
- посилення мотивації навчання.
Використання мультимедійних програм може відбуватися у різних видах навчальної діяльності учнів визначаємо так:
І. Комп'ютерні програми під час подання нового матеріалу, його повторення, узагальнення та систематизації (використання засобів мультимедія з метою повторення, узагальнення та систематизації знань не тільки допомагає створити конкретне, наочно-образне уявлення про предмет, явище чи подію, які вивчаються, але й доповнити відоме новими даними. Відбувається не лише процес пізнання, відтворення та уточнення вже відомого, але й поглиблення знань).
ІІ. Мультимедійні програми як засіб впровадження самостійної роботи учнів (мультимедійні програми здебільшого розраховані на самостійне активне сприймання та засвоєння учнями знань. Доцільність проведення самостійної роботи за змістом мультимедійних засобів навчання полягає в тому, що вони допомагають учителеві поставити проблему, активізувати сприймання,забезпечити міцне засвоєння знань, сприяють виробленню умінь і навичок самостійного оволодіння знаннями. Дидактична цінність полягає саме в тому, що учні сприймають не "готові" знання, а виконують пошукову роботу).
ІІІ. Мультимедійна інформація як інструктивний та ілюстративний матеріал (розрізняють ілюстрації, що лише відтворюють та конкретизують навчальний матеріал; ілюстрації, що доповнюють навчальний матеріал або подають його в новому висвітленні. Останній вид ілюстрації варто вважати найпридатнішим для розвитку пізнавальної активності школярів у процесі вивчення зарубіжної літератури. Необхідно підкреслити, що використання мультимедійної інформації з ілюстративним матеріалом – це не "доважок" до уроку літератури, а додаткове джерело навчальної інформації, за допомогою якого має вивчатися художній твір).
ІV. Мультимедія у поєднанні з іншими засобами навчання.
Академік С.Г.Шаповаленко так пояснював сутність та необхідність такого поєднання: „засоби навчання обслуговують усі моменти навчання: сприймання, осмислення, закріплення та застосування інформації. Далеко не завжди один і той самий засіб може обслуговувати всі ці моменти, тому що функціональні можливості його обмежені”. Тому залежно від того, яке завдання необхідно розв'язати, учитель-словесник залучає ті або інші засоби. Так виникають поєднання - комплекси засобів навчання. 
Основною особливістю методики використання як окремих мультимедійних засобів, так і їхніх поєднань у певній комплексній системі, полягає в тому, щоб забезпечити відповідність між специфічними особливостями викладу навчального матеріалу і основними психолого-педагогічними закономірностями процесу навчання, особливостями та умовами засвоєння учнями знань.
Добираючи засоби навчання, треба чітко з'ясувати можливості їх застосування в певній системі, визначити їхні дидактичні функції на уроках, а також необхідний та достатній (оптимальний) обсяг навчальної інформації, її відповідність змісту уроків, можливі форми поєднання зі словом учителя.
Результативність поєднання засобів навчання залежить від того, наскільки воно відповідає структурі уроку і змісту навчального матеріалу, наскільки вчитель урахував специфіку класу (загальний рівень розвитку учнів, їх підготовку з даної теми, вміння працювати з мультимедійною інформацією тощо).
Правильне визначення функцій поєднання мультимедійних та інших засобів навчання педагог має вирішувати запитання:
- Яке поєднання засобів навчання під час вивчення навчальної теми є найдоцільнішим?
- Які дидактичні функції кожного із засобів навчання потрібно реалізувати під час поєднання?
- Яке місце займають мультимедійні та інші засоби у процесі вивчення всієї теми?
- На якому етапі уроку використання мультимедійної програми є найбільш доцільним?
У такий спосіб поради К.Д. Ушинського будуть цілком виконані: "Педагог ... має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття - око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і навіть, якщо можливо, нюх і смак узяли участь в акті запам'ятовування... За такого дружнього сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам'ять".

2. Практичне використання інноваційних технологій при вивченні зарубіжної літератури в навчальних закладах


2.1 Типи нестандартних уроків при вивченні у середніх та старших класах зарубіжної

літератури

Державна національна програма визначає стратегічні напрямку розвитку освіти й забезпечення постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального й культурного потенціалу - вищих цінностей нації. Трансформація освіти передбачає розвиток творчої людини, здатної не тільки до трансляції знань, але і до створення світових зразків культури і духовності.

Стратегічні напрямки розвитку освіти ставлять нові задачі і перед психологічною наукою, предметами її дослідження, методами, теоріями й практикою, щоб у центрі уваги стала особистість; повернутися до навчання людини, щоб знати, як розвивати її здатності до творчої праці.

Найбільш поширені такі форми нестандартних уроків:

1.Інтегрований урок. Як правило, такий урок проводять два вчителі. Вони спільно здійснюють актуалізацію знань за двома напрямами опитування (якщо це потрібно), виклад нового матеріалу тощо. Найчастіше поєднуються такі предмети, як історія-географія, історія-література, історія-іноземна мова.

2.Дослідницький урок та лабораторно-практичні роботи. Їхня мета полягає в одержанні навчальної інформації з першоджерел. Ці уроки розвивають спеціальні вміння і навички, стимулюють пізнавальну активність та самостійність. Учні вчаться працювати з історичними документами, підручниками, періодичною пресою.

3.Рольова гра. Вона вимагає від учнів прийняття конкретних рішень у проблемній ситуації в межах ролі. Кожна гра має чітко розроблений сценарій, головну частину якого необхідно доопрацювати учням. Отже, пошук вирішення проблеми залишається за школярами.

4.Театральна (театралїзована) вистава. На відміну від рольової гри, вистава передбачає більш чіткий сценарій, який регламентує діяльність учнів безпосередньо на уроці і збільшує їхню самостійність під час підготовки сценарію. Театралізовані вистави спрямовані на те, щоб викликати інтерес до навчання. Вони опираються на образ не мислення, фантазію, уяву учнів.

Передусім нагадаймо, що ефективною може бути лише інноваційна технологія, тобто та, яка грунтується на потребах та інтересах учнів. А для цього:

Спробуйте дізнатися про своїх учнів якнайбільше: що їм подобається, а що ні у викладанні теорії? Що значить для них бути "цікавим"? Які види діяльності їм більше до вподоби? Чи відчувають вони себе на уроці розкутими? Чи є вних здібності, про які ви ще не знаєте?

Спробуйте змінити стиль викладання. Частіше звертайтеся до учнів з пропозицією і заохоченням: "Добре, що ти це зробиш,"Спробуй, подумай, чи буде тобі цікаво?", "Ти добре вмієш це робити". І відмовтесь від нарікань.

Зверніть увагу на те, як викладають ваші колеги, які прийоми і методи застосовують, яким формам навчання надають перевагу.

Поділіться з учнями своїми міркуваннями. Зверніть увагу на Їхню інформацію - це підкаже, як вам діяти.

Пам'ятайте, що діти дуже чутливі до брехні та несправедливості.

Аналізуйте свої дії. Спробуйте систематизувати знахідки. Зіставте їх із досвідом інших. Зважте, може, це - елемент нової технології.

Серед навчальних презентацій в залежності від цілей її застосування можна виділити: лекційні; проект, дослідження (учнівська робота); тест. За способом подання слайдів можна розрізняти презентації:
- Для супроводу лекції;

- Слайд-шоу – без супроводу викладача, або із записаним голосом останнього;

- Комбінована – з усним супроводом, із записаним голосом, частиною якої може бути слайд-шоу.

Можна виділити переваги мультимедійних презентацій:
- презентації дають змогу вчителю зацікавити учнівську аудиторію предметом – уроки стають більш емоційними;

 • презентації можуть створюватися не тільки для показу на великому екрані для всього класу, але також можуть використовуватися для індивідуального перегляду на комп’ютері;

 • комп’ютерні презентації можуть використовуватися як для занять з безпосередньою участю вчителя, так і без його участі (наприклад, під час виконання необхідного об’єму самостійної роботи, передбаченої навчальною програмою дисципліни);

 • маневреність при доборі потрібної послідовності відображення навчальної інформації.

Разом з суттєвими перевагами використання в процесі навчання мультимедійних презентацій мають певні обмеження їх застосування. Перш за все для їх повноцінного використання у навчальному процесі викладачам потрібен постійний доступ до комп’ютерів. Сьогодні ж більшість навчальних закладів України не мають змоги забезпечити кожного викладача сучасним комп’ютером, не кажучи вже про коштовну мультимедійну апаратуру (проектор, інтерактивну дошку тощо).
Не зважаючи на це, досвід використання програмного продукту Power Point, показав його надзвичайно високу ефективність, яка була цілком передбачена, адже процес викладання – це, по суті, і є презентація навчального матеріалу. Використання різноманітних можливостей, які надає програмний продукт Power Point для викладачів, відкриває безмежні простори педагогічної творчості, а учні із зацікавленням набувають нових знань та більш ефективно засвоюють попередній матеріал і надалі показують високі результати.

Урок-семінар

Семінар проводиться після кількох (2-4) уроків-лекцій.

завдання семінару:

Перевірити якість засвоєння вивченого матеріалу.

Розвивати вміння самостійно працювати з підручником та додатковою літературою, виявляти інтелектуальні здібності учнів, спрямувати навчання на практичне застосування знань.

Навчити учнів застосовувати знання, набуті на практиці, для аналізу різних процесів.

Для цього на семінарі використовують різні форми навчання.

Одним з ефективних прийомів, що активізує пізнавальну діяльність, є дискусія. Її основне завдання - сформувати правильний погляд при розв'язанні будь-якої проблеми.

Дискусія якісна тоді, коли учні добре підготовлені, мають опорні знання. Предмет дискусії та її план учитель продумує заздалегідь. Вона може бути побудована на основі двох положень, з яких треба вибрати і довести правильне, або одного визначення чи тези, яку потрібно відкинути чи довести її правильність.

Не менш важливою є підготовка до написання і обговорення рефератів. Тематика рефератів повинна відображати основні питання теми, доповнювати їх або поглиблювати. Підготовка реферату - це робота з документами, додатковою літературою. При підготовці до написання рефератів необхідно враховувати індивідуальні особливості учнів: їхні інтереси, нахили, можливості, проблеми, що їх турбують. Літературу рекомендує вчитель. При підготовці реферату учні повинні читати додаткову літературу.

Існують вимоги щодо написання реферату:

а) скласти план викладу;

б) підібрати. матеріал для висвітлення питань;

в) прочитати відповідні матеріали;

г) проаналізувати прочитане;

д) коротко записати.

Завдавння семінару - підготувати учнів до самоосвіти, виробити в них уміння навички самостійної роботи.

Шкільний семінар - це форма колективної самостійної роботи учнів на уроці, яка дає змогу поглибити вивчений матеріал.

Готують учнів заздалегідь. Учитель надає допомогу: розподіляє повідомлення між учнями, допомагає скласти план виступу, слідкує за самостійноюроботою учнів, консультує їх.

Головна умова семінару - допомогти учням підготувати відповіді на всі питання.

Виступ повинен мати розгорнутий характер, що свідчить про розуміння питання.

Обговорення намічених питань повинно проводитись у вигляді дискусії, в ході якої вдосконалюється вміння аргументувати свої висновки, що сприяє переходу знань у переконання.

Починати проведення семінарів бажано з 8-го класу.

Семінари можуть бути різними за навчальною метою, за джерелом набуття знань, методичних прийомів проведення:

Орієнтовний план

Завдання семінару.

3авдання і теми повідомлень для учнів на семінарі.

Основні методи і прийоми проведення.

Семінар починається вступним словом вчителя, що висвітлює завдання семінару. Разом з тим учитель ставить перед учнями проблему.

Основний час відводиться на обговорення результатів домашньої роботи учнів.

Наступний етап - повідомлення учнів, в ході яких відбувається обговорення, дискусія.

Заключний етап - підведення підсумків роботи. Він включає в себе узагальнення матеріалу, формування вміння робити висновки.

Метод семінару - бесіда, в ході якої обговорюються повідомлення учнів, аналізуються схеми, таблиці, ілюстрації, інформація з періодичної преси і додаткової літератури.

Урок-прес-конференція

Така форма уроку розвиває активність, пошукові здібності, вміння розкривати суть певної проблеми, стисло і коротко висвітлювати її, конкретно відповідати на поставлені питання. Вона вчить самостійно здобувати знання.

Підготовка до такого уроку починається за 10-17 днів. Підготовчий етап уроку полягає у тому, що заздалегідь оголошується тема, день і час проведення конференції. Потім учитель і учні розподіляють ролі. Визначаються учасники пресконференції. Решта учнів класу діляться на групи, що представляють кореспондентів газет і телебачення. Всі учні отримують випереджальні завдання з теми.

Урок починається зі вступного слова вчителя, де він висвітлює обстановку, що стосується теми, оголошує її, мету і проблему, над якою працюватимуть школярі. Потім учитель представляє учасників конференції.

Обов'язковим для присутніх на прес-конференції є ведення конспектів, адже у кінці уроку всі матеріали необхідно здати. Потім виступають доповідачі, а кореспонденти дають запитання.

Після виступів слово надається експертам, які рецензують виступи за такими показниками:

а) готовність;

б) активність;

в) наявність наочності;

г) реклама;

д) політична грамотність.

Висновок робить один з учнів або вчитель, підсумовуючи вищесказане. Далі йде обговорення проблеми. Заключним етапом може бути бесіда, складання таблиці.

Урок-аукціон

"Товаром" на уроці-аукціоні є знання учнів. "Товар" на аукціоні - це "лот", продавець - "купець". Ведучим бажано бути вчителеві.

Підготовка до уроку здійснюється за 2 тижні. Призначаються 4 "купці", які готують лоти, а також "банкір", який відповідає за підготовку аудиторії і зведеної таблиці результатів аукціону. Аудиторія - учні, які добре встигають з предмета.

Інші учні утворюють 4 "акціонерні товариства" (АТ) по 6 учнів у кожному. Товариства обирають своїх "президентів".

"Президентам" видають перелік питань для повторення, список рекомендованої літератури. Вони організовують повторення матеріалу в своїх АТ і підготовку своїх емблем і гасел.

Кожний "купець" готує 2-3 лоти (завдання) під керівництвом і контролем учителя. Оцінку відповідей учнів дають "купці", тому вони повинні бути дуже добре підготовленими до виконання своїх обов'язків. Перед уроком розставляють столи в аудиторії, а на початку уроку ведучий оголошує відкриття аукціону, представляє "купців", "банкірів", "президентів". Потім АТ представляють свої емблеми і гасла.

Максимальна оцінка - 2 бали. Цей конкурс оцінюють 4 "купці". "Банкір" визначає середній бал кожного АТ, записує в таблицю результатів аукціону. Потім ведучий по черзі надає слово "купцям" для представлення "лотів" (завдань).

ЛОТ N1 - перевірка АТ на "платоспроможність", тобто підготовленість учнів із даної теми. Лот - це 10 запитань, на які треба дати відповідь "так" чи "ні". Перший "купець" повільно і чітко читає запитання лота. Члени АТ за відповідь "так" піднімають руки, за відповідь "ні" - не піднімають. Облік кількості піднятих рук з кожного запитання ведуть у підготовлених першим "купцем" картках "президенти" АТ, але не в своєму товаристві, а в сусідньому (перед початком цього конкурсу "президенти" переходять до сусідів). Облік кількості правильних відповідей і середнього балу по картках, зібраних у президентів", здійснює перший "купець" і передає "банкіру" відомості для зведеної таблиці, виконаної на цупкому папері.

ЛОТ N2 - знання умов, причин, визначень. Другий "купець" вивішує цей лот, виконаний у вигляді таблиці на аркуші формату Аl, на штативі для загального огляду, а також дає на кожний стіл АТ аркуш (формат А4) з індивідуальним завданням. 3авдання для товариств різні, а запитання - однакові.

Оголошуються умови конкурсу: час на підготовку - 5 хв. Максимальна оцінка - 4 бали (за кількість запитань). За правильне доповнення або виправлення інше товариство може одержати заохочення у вигляді 1 бала. Оцінкувідповідей здійснює другий "купець" і передає "банкіру" для заповнення зведеної таблиці (облік ведуть за лотами у зростаючому порядку).

ЛОТ N3 - перевірка знань історичної хронології. Кожному АТ дається по три історичні дати. Треба вказати на правильність запису дат, якщо записані неправильно - виправити помилку. Цей лот готує і представляє третій "купець". Час на обговорення - 5 хв. Максимальна кількість балів - 3. 3аправильне доповнення чи виправлення інше АТ одержує заохочення - 1 бал. Третій "купець" оцінює відповіді та передає результати "банкіру" для зведеної таблиці.

ЛОТ N4 - для емоційного розвантаження і зміци виду діяльності - "чорна скринька". АТ повинні мати опис, зроблений третім "купцем", визначити, що за проблема схована у "чорній скриньці". Час на обдумування - 2 хвилини. АТ, яке перше відгадає запитання "чорної скриньки", одержує 2 бали, решта - 0.

ЛОТ N5 - розшифровка ребуса. Представляє себе четвертий "купець". Кожне АТ протягом 3 хвилин повинно розшифрувати ребус, написати розшифрований вираз (слово) на аркуші паперу і здати "купцеві". За кожну зекономлену хвилину додають 1 бал. Через 3 хвилини "купець" оголошує результати.

Ведучий підводить підсумок: за активну участь у підготовці і проведенні аукціону "купцям" і "банкірам" виставляють по 11-12 балів.

Членам АТ, яке зайняло перше місце, виставляють 11 балів, за друге - 9, за третє і четверте - 7-6. (Учням дозволяється перездавати тему з метою підвищення балів.) Зведена підсумкова таблиця результатів аукціону дозволяє вчителеві проаналізувати рівень підготовки класу з теми.

При підготовці до уроку "купцям" і вчителеві необхідно врахувати:

Обов'язково на цупкому папері (формат Аl) повинна бути заготовлена загальна картка лота. Для загального огляду її вивішують біля дошки на штативі. Це дозволяє підтримувати високу активність та інтерес учнів протягом усього уроку, а членам АТ слідкувати за правильністю відповідей сусідів, вносити поправки, доповнення і "заробляти" додаткові бали.

Запитання на кожному лоті повинні бути однаковими для всіх АТ, а завдання - різними.

Кількість балів за лот повинна дорівнювати кількості запитань, щоб "купець" міг оцінити відповідь АТ з кожного питання.

Загальна оцінка за лот складається з суми балів, одержаних товариством за кожне запитання лота. Це полегшить "купцям" зробити підсумки конкурсу і оцінити відповіді. Під час проведення уроку-аукціону ведучому необхідно змінювати черговість відповідей АТ і слідкувати за тим, щоб кожний член АТ давав відповідь тільки на один з лотів (не "торгував" за інших).

Необхідними реквізитами уроку є, гонг, дерев'яний молоток, секундомір.

Урок-брейн-ринг

Брейн-ринг - відома телевізійна гра, де стартом є складне цікаве запитання, а фінішем - правильна відповідь. Необхідно швидко зреагувати, адже часприйняття рішення обмежений.

Оргапізаційні пuтання:

Наявність спеціально обладнаного приміщення (класу), кількість ігрових столів відповідає кількості команд.

На кожному столі сигнальний пристрій або дзвінок, який сповіщає ведучого про готовність команди відповідати.

Згідно ,з умовами гри потрібно одного ведучого, який одночасно будеорганізатором і арбітром гри (як правило, це вчитель).

У І-му турі брейн-рингу команда повинна дати правильну відповідь на три запитання, лише тоді вона може зайняти стіл лідера.

Команда, яка найдовше втримається за столом лідера, вважається переможцем гри.

Підготовка запитань для брейн-рингу.

Аналіз результатів

За результатами гри можна зробити висновок щодо рівня підготовки учнів класу з даної теми, їхнього вміння логічно мислити, швидко приймати рішення.

Урок-бесіда за "круглим столом"

У класі повинна бути група людей (учнів, ведучих), які могли б на себе взяти роль відповідачів на поставлені питання з теми заняття. Решта учнів становлять аудиторію, їхня роль зводиться в основному до постановки питань ведучим.

Негативним є те, що клас ділять на дві половини - активну і пасивну.

Підготовку до уроку проводять заздалегідь. Учням дають список рекомендованої літератури і теми, які треба повторити.

Четверо учнів за допомогою вчителя готують виступ (на 5-8 хв.). Ведучий - учитель.

Урок починають зі вступного слова вчителя.

Далі виступають учні з певних проблем, над якими вони працювали.

На дошці вивішують чи записують питання для обговорення, або школярізадають питання учням, які виступають.

Обговорення повинно відбуватися коректно. у кінці уроку робиться висновок з відповідної проблеми.

Дається оцінка роботи класу і окремих учнів.

Урок-диспут

Дискусія, розгляд, дослідження. Це обговорення спільного питання, проблеми з метою правильного вирішення. Дискусія виникає внаслідок спілкування вчителя і учнів, один з одним, у процесі вирішення проблемної ситуації.

Механізм виникнення дискусії: проблемна ситуація, що характеризує психологічний стан учнів, поряд з інтелектуальними труднощами супроводжується підвищенням пізнавальної активності і бажанням розібратися у проблемі.

Будь-яка дискусія включає три компоненти:

Пізнавальний.

Пізнавальний включає знання про предмет, що викликає суперечку і проблемну ситуацію, яка виникла.

Операційно-комунікативний. Операційно-комунікативний означає вміння вести суперечку, відстоювати свою точку зору, володіти способами здійснення логічної операції.

Емоційно-оціночний.

Емоційно-оціночний включає емоційні переживання, потреби, цінності, відносини, мотиви, оцінки.

Дискусія повинна бути частиною навчального процесу. є декілька видів дискусії:

а) спонтанна дискусія, що виникає в ході спільного вирішення проблеми всіма учнями чи групою учнів. Це буває тоді, коли проблема учням дуже близька;

б) заздалегідь запланована дискусія. Для цього учнів попередньо ознайомлюють з предметом суперечки. Вони опрацьовують відповідну літературу. Учні мають достатньо знань для розв'язання проблеми.

Для дискусії характерні такі поняття: знання, вміння, навички, досвід творчої діяльності.

Необхідно назвати мету уроку. Може бути попередньо даний учням текст і після його прочитання висувається проблема. Поділяють дискусії і за кількістю учасників. Коли в дискусії беруть участь два учні, то це дискусія-діалог. Є групові дискусії, де задіяні групи, і є масова дискусія, в якій залучені всі учні.

Етапи підготовки і проведення:

Мотивація, пов'язана з підготовкою до дискусії. Треба стимулювати інтерес учнів до проблеми, суперечки. Для цього готують яскраві уривки або цитати з книг, які викладають зміст суперечки чи позицію обох сторін. Для дискусії можна скористатися глобальними проблемами з екології. Наприклад:

а) вичерпані всі природні ресурси на Землі, природа забруднена, неминуча екологічна катастрофа;

б) чи вирішиться екологічна проблема при скороченні потреб людини?

в) світ врятує комп'ютерна революція з найновішою технологією. Єдиний вихід - не гальмувати її, а сприяти її розвиткові.

Запитати учнів, з якою точкою зору вони згідні.

Дискусію проводять на тему, що цікавить учнів, близька їм.

Вимоги до дискусіі:

Проблема повинна відповідати вікові і накопиченому досвідові.

Учням необхідно володіти темою, яка спирається на знання, вміння, досвід.

Дискусія повинна розвиватися з основних питань, нести в собі суть протиріччя. Дискусія - суперечка по суті, в ході якої учні отримують важливі цінності.

При підготовці вчитель повинен чітко сформулювати завдання, бажано з поясненнями, що розкривають суть проблеми, і питання про можливі шляхи її вирішення. Доцільно з цього приводу звернутися до думок учених.

При підготовці учнів ознайомлюють з відповідною літературою, список якої треба дати заздалегідь.

Учитель повинен скеровувати учнів, ставлячи питання. Майстерність учителя полягає у тому, щоб, вчасно помітити, відчути момент закінчення дискусії, щоб не повторювати сказаного.

У кінці уроку треба підвести підсумки, проаналізувати висновки, виставити бали.

Оцінка дискусії:

задоволення, що отримали учні після дискусії;

уміння учнів правильно, логічно викласти свою і чужу думку;

культура дискусії;

уміння учнів користуватися прийомами доказовості;

набуття нових знань;

уміння зрозуміти точку зору іншого;

живий обмін думками.

Урок-вікторина

До уроку кабінет оформляють відповідним чином: на стінах емблеми та привітання команд, фотографії. Учні визначають журі і суддю-інформатора.

І етап уроку присвячується історії. Кожній з команд пропонують по 3-4 завдання, які треба розв'язати у визначений термін. З кожною командою працює по два члени журі. Вони перевіряють правильність відповідей, фіксують час, який було затрачено на виконання завдань.

ІІ етап - конкурс капітанів. Кожному капітанові допомагає команда. Колективний пошук, дух змагання дозволяє систематизувати набуті знання, зосередити увагу на найважливішому.

ІІІ етап - змагання команд. Кожна команда пропонує команді-суперниці по п'ять завдань, на їх обдумування відводиться не більше трьох хвилин.

Учитель бере активну участь в обговоренні (то в ролі консультанта, то як учасник команди, інколи допомагає журі).

Уроки-вікторини цікаві тим, що дають можливість всебічно розглянути проблему, знайти найбільш вдале вирішення. Такі уроки виховують почуття колективізму, розвивають допитливість, вчать самостійності.

Урок-вистава

На відміну від рольової гри, вистава передбачає більш чіткий сценарій, який регламентує діяльність учнів безпосередньо на уроці та збільшує їхню самостійність під час підготовки сценарію.

Театралізовані вистави спрямовані на те, щоб викликати інтерес до навчання, і спираються на образне мислення, фантазію, уяву учнів. При підготовці вистави відсутній будь-який тиск на учнів у висвітленні конкретноїісторичної ситуації. Знання, які учні засвои на попередніх уроках, вони можуть використати зараз. Персонажі залишають можливість глядачеві самостійно обміркувати історичну ситуацію і зробити власні висновки.

Учні, які виконують ролі, заздалегідь готують собі костюми, ближче знайомляться з історичною особою, яку будуть представляти, її характером, поведінкою, зовнішністю. Вони вивчають потрібні слова, вчаться, як себе поводити у відповідній ситуації. До уроку готують необхідне обладнання.

Урок починають з бесіди чи з характеристики певної історичної ситуації.Це підводить учнів до глибшого сприйняття вистави. Безпосередньо перед виставою учні отримують завдання та запитання, на які вони знайдуть відповіді, переглянувши виставу. Тоді розігрується театралізована вистава.

Після перегляду вистави вчителеві треба повернутися до проблемних питань. Це можуть бути усні відповіді, складання таблиці або короткі записи у зошиті. У кінці уроку проводиться бесіда з класом, учні роблять висновки.


2.2 Використання інформаційних технологій на уроках зарубіжної літератури


Комп'ютери, як відомо, використовують сьогодні практично в усіх галузях суспільного життя. Тому вміння працювати із сучасними інформаційними технологіями розглядаються у нашій державі як обов'язкові та необхідні для кожного спеціаліста. Саме з цієї причини заслуговує уваги проблема підготовки майбутніх фахівців, які б володіли комп'ютерними знаннями і вміли застосовувати їх у своїй професійній діяльності: адже вищі заклади освіти готують випускників ХХІ століття, в якому відбувається стрімкий розвиток інформаційних технологій; з кожним днем зростають їхні можливості, розробляються удосконалені та нові зразки як програмного, так і технічного забезпечення. Тому й можливості використання цих технологій у навчальному процесі, на нашу думку, є невичерпними. Винятку не становить і галузь вивчення зарубіжої літератури.

3 моменту використання у сфері освіти мережевих (сіткових) технологій, онлайнових баз даних, комп'ютерного моделювання стало можливим навчати студентів не лише працювати в Інтернеті з метою засвоєння навчального матеріалу, але й використовувати його ресурси ; майбутній професійній діяльності.

Використання сучасних інформаційних технологій обумовлює:

Доступ до світових систем знань і культури країн мову, яких майбутній учитель доноситиме до учнів;

Трансляцію знань, напрацьованих людством, до кожного користувача єдиного інформаційного простору (тобто забезпечує взаємообмін професійним досвідом) необмеженість свободи, творчості, що є запорукою високої професійної кваліфікації учителя іноземних мов;

Вільне формування вчителем свого світогляду; розвиток гуманітарної спрямованості навчання; розповсюдження форм домашнього і дистанційного навчання;

Адаптацію особистості майбутнього вчителя до динамічно мінливих умов економічного функціонування життя у цілому.

Управління навчальним процесом. Використовуючи е-mail (електронну пошту), викладач може реалізувати диференційований та індивідуальний підхід у навчанні, розсилаючи на електронну адресу кожного учня його персональне домашнє завдання.

Комп'ютерні технології як джерело інформації. Інтернет дає можливість безкоштовно як учителям, так і учням отримати доступ до художніх текстів, газет, журналів, наукових статей, словників, підручників, посібників та інших матеріалів, які раніше були доступні у друкованому вигляді за велику ціну, тому учні не мали змоги придбати їх. Беззаперечною перевагою Інтернету є постійний доступ до найновішої, «найсвіжішої» інформації. Для цього доцільно активно використовувати на уроках зарубіжної літератури та в позаурочній діяльності інформацію, розміщену на відповідних тематичних сайтах.

Тож у своїй педагогічній праці майже на кожному уроці використовую ІКТ для засвоєння нового матеріалу, перевірки домашнього завдання, закріплення вивченого матерілу та розвитку творчих здібностей учнів як домашнє завдання (підготувати презентацію), перегляд кінострічки (уривок) до вивчаючої теми уроку.

Приклади деяких уроків:

І. Прочитай прізвище письменника.
Прізвища письменників подані у вигляді анаграм, які необхідно розшифрувати.
Анаграма – літературний прийом, який полягає у перестановці літер або звуків певного слова.
Розв’язування анаграм розвиває мислення учнів, концентрує їхню увагу на правильному написанні слів. На виконання завдання відводиться 30 секунд
(для 5 – 7 класів)
Прочитай прізвища письменників!
ЕТЕГ - ГЕТЕ
 ФТІСВ - СВІФТ
ПІГКЛІН - КІПЛІНГ
ВІТСЕНОНС - СТІВЕНСОН
ІІ. Склади баладу!
Учням пропонуються в довільному порядку рядки з двох балад, що вивчалися в курсі 7 класу. За 30 секунд вони повинні скласти з цих рядків два уривки. Це завдання розвиває в учнів відчуття поетичного слова.
 
Склади баладу!
Я знаю – мухи гинуть в молоці.
Малого тулить і гріє він.
Чогось боїться і мерзне син -
То іде батько, з ним син малий.
Я знаю добру і лиху годину.
Я знаю по голках сосну й ялину.
Я знаю – є співці, сліпці й скопці,
Хто пізно так мчить у час нічний?
 

Склади баладу!
Я знаю – мухи гинуть в молоці.
Я знаю добру і лиху годину.
Я знаю – є співці, сліпці й скопці,
Я знаю по голках сосну й ялину…
Франсуа Війон «Балада прикмет»Хто пізно так мчить у час нічний?
То іде батько, з ним син малий.
Чогось боїться і мерзне син -
Малого тулить і гріє він.
Й.В.Гете
ІІІ. Прочитай назви творів!
На екрані з’являється набір слів, серед яких «загубилися» назви двох літературних творів з курсу 7 класу. На виконання завдання відводиться 10 секунд. Завдання розвиває уважність, швидкість мислення.
Прочитай назви творів!
Баскервіль Тарас Останній
Острів Пісня Пригоди
Трунок Вільшаний Радість
Вересковий Капітан Бульба
«Тарас Бульба», «Вересковий трунок».
ІV. Чи знаєш ти жанри?
Виконуючи це завдання, учні повинні за 10 секунд за певними ознаками упізнати літературні жанри. Це допомагає систематизувати знання учнів з теорії літератури і зробити сухий теоретичний матеріал більш цікавим.
Чи знаєш ти жанри?
Героїко-патріотична пісня Київської Русі;
Дійові особи – Богатирі;
Виконувалися речитативом;
Виконавець – Співець-сказитель.
                                  (Билина)

Чи знаєш ти жанри?
Епічний твір;
Великий обсяг;
Відтворено значний відрізок часу;
Формування характерів героїв;
Велика кількість героїв.
                        (Роман)
V.Назви автора!
Завдання, на виконання якого відводиться 10 секунд, спрямоване на те, щоб учні пригадували не лише твори, прочитані ними протягом навчального року, а й їхніх авторів. На екрані спочатку з’являються назви творів, а після відповіді учнів – імена авторів.
Назви автора!
«Доля людини» М.О.Шолохов
«Айвенго» В. Скотт
«Балада прикмет» Ф. Війон
«Собака Баскервілів» А.Конан Дойль

Назви автора!
«Тарас Бульба» М.В. Гоголь «Вільшаний король» Й.В.Гете
«Мандри Гуллівера» Дж. Свіфт

«Останній листок» О. ГенріВисновки

Я впевнена, що реформування освіти в Україні передбачене не тільки інструктивними листами Міністерства освіти і науки, але й самим часом, дійсністю. Із розвитком компютеризації, телебачення, наше суспільство втрачає читача художньої літератури.

Проблема удосконалення уроку зарубіжної літератури дискутується стільки ж, скільки існує ця дисципліна, бо урок є основною ланкою навчально-виховного процесу.

На уроках зарубіжної літератури в учнів формуються найважливіші соціально-моральні уявлення й орієнтири, вивчення літератури сприяє вихованню суспільно зрілої, активної, патріотичної, творчої особистості. Одним із головних завдань нинішнього учителя літератури є формування особистості через виховання кваліфікованого читача.

Вважаю, що мультимедійні технології на уроці літератури повинні мати чітку мету, логічну структуру, продумані внутрішні зв’язки. А інформація, подана за допомогою комп’ютера, має бути достовірною, доступною для сприйняття учнів певного шкільного віку, повною та, безперечно, цікавою.
На мою думку сучасний учитель літератури мусить уміти користуватися комп’ютером та розумно використовувати його на уроках. 
Постійне застосування медіа технологій на уроці літератури – це тільки додатковий потужний дидактичний засіб, який має спрямовувати учнів на зацікавлення художнім твором, його прочитання та перечитування під час аналітичної роботи над текстом, що врешті сприятиме створенню власної аргументованої оцінки мистецького явища.

Список використаної літератури


 1. Андрєєва О.В. Використання комп’ютерних технологій на уроках і в позакласній роботі [текст], О.В. Андрєєва//Зарубіжна література в школі.-2009.-№18. С. 32-37

 2. Апостолова Г.В. Електронна техніка і безпека розвитку дитячих здібностей.// Безпека життєдіяльності. – 2003. – №10. – с. 16-18.

 3. Гевал П.А Загальні принципи використання комп'ютера на уроках різних типів.// Комп'ютер в школі та сім’ї.-2000.-№3.-С.33-34.

 4. Ісаєва О. Комп’ютер на уроці літератури як методична проблема//Всесвітня літ-ра в середніх навчальних закладах України.-2009.-№5. С. 2-5

 5. Жураковская А.Л.Воздействие компьютера на здоровье пользователя.// Вестник Оренбургского государственного университета.-2002.-№2.-С.169-173

 6. Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл: Затверджено колегією Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2001 р. № 5/8-21 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2001. – №13. – С. 3-10.

 7. Лухтай Л.К. Нестандартний урок // Початкова школа. - 1992. - № 3-4. - С.31-32.

 8. Макрідіна Л.О. Використання сучасних технологій у педагогічній діяльності // Початкова школа. - 1995. - № 7. - С. 26-30.

 9. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К., 2003. - 192 с.

 10. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 272 с.

 11. Сисоєва С. Сучасні аспекти професійної підготовки вчителя // Педагогіка і психологія. – 2005. – №4(49).– С. 60-66

 12. Уроки з компютером і зарубіжною літературою/ С. Святенко//Зарубіжна література.-2004.-№10. С. 22-24

 13. Ушинський К.Д. 36 творів у 6-ти томах. - К: Рад.школа, 1952. – Т.4


Додаток № 1

План – конспект уроку з зарубіжної літератури

Вчитель: Майстренко Світлана Леонідівна. Єлизаветівський НВК Лозівської районної ради Харківської області

Клас: 6

Тема: Виразне читання напам’ять хоку М. Басьо. Зображення станів природи в ліриці та роль художньої деталі

Мета: навчити учнів за допомогою виразного читання усвідомлювати глибину змісту та художньої довершеності японських віршів, складати учнями власні хоку;

розвивати творчу уяву, навички виразного і вдумливого читання хоку напам’ять, уміння їх аналізувати, розкривати прихований зміст і висловлювати своє ставлення до них;

виховувати допитливість, любов до рідної природи, до людини, толерантне ставлення до інших національностей, естетичні смаки, почуття дружби й краси.

Обладнання: Портрет письменника,презентація, збірки віршів М. Басьо у перекладах, національна японська мелодія, квіти сакури.

Тип уроку: Урок-подорож у світ фантазії та поезії М. Басьо.

Епіграфи

Те, що ми називаємо поезією, живе в нашому серці.

Пісня солов'я, плюскіт жабки, рух струмка — усе має свою поезію і творить її.

Кіно-Цураюки, давній японський поет


Японія - вишуканий прекрасний сад –

втілення самої Краси.

К. БальмонтХід уроку


І. Мотивація навчальної діяльності. Активізація життєвого досвіду учнів

1. Поетична хвилинка ( вчитель виразно читає вірш під народну японську мелодію)

Пізня осінь. Квіти всі давно зів’яли,
На подвір’ї непривітно й сумно стало.
Та залишились ще кущики зелені,
То милують око пізні хризантеми.
Хризантема – це осіння квітка сонця.
Що священною вважається в японців
Кольори у неї білі і червоні,
Голубі, темно-коричневі, лимонні.
Верхній одяг хризантемами розшитий,
Мали право тільки обрані носити.
Одягали його в дні буденні й свято
Імператорська сім’я і імператор.
Ще ми знаємо про хризантему,
Що в країні сонця – це емблема.

На інтерактивній дошці з’являється слайд №5 ( квіти сакури)

2. Бесіда

 • Чи любите ви квіти? Які саме?

 • Чому вони вам подобаються?

 • Яке місце в житті людини ( зокрема у вашому) займають квіти?

 • Для чого вони потрібні?

 • Які квіти символізують Японію?

http://www.zarlit.com/textbook/6klas_2/6klas_2.files/image109.jpg МАЦУО Басьо 1644-1694

3. Робота з портретом, який знаходиться на дошці

 • Хто зображений на портреті?

 • Що ви пам’ятаєте про нього з попереднього уроку?


ІІ. Повідомлення теми і мети уроку


ІІІ. Формування навчальних умінь та навичок учнів


 1. Слово учителя

Сьогоднішній урок мені хочеться назвати – урок - подорож. Бо це справді подорож чудовою країною Японією та її поезією разом з поетом-мандрівником Мацуо Басьо. І хоч ця прогулянка буде умовною, символічною, але в ній будуть справжні сходинки, що ведуть до вміння творчо мислити, аналізувати, здобувати нові знання, формувати свою особисту думку.
Отже ви готові подорожувати?


 1. Слайд № 6, 7,8, 9, 10, 11, 12 ( невеликий опис країни Японії,традиційні символи країни, національний одяг, національні свята і танці)


 1. Дидактична гра «Закінчи речення». Слайд № 13

 • Я сьогодні дізнався про…

 • Мені сподобалось…

 • Мені запам’яталось…


 1. Осмислення епіграфа
  - Прекрасний сад, до якого ми рушаємо, розташований на Далекому Сході, у Країні Висхідного Сонця, як здавна називають Японію.
  - Прочитайте, що про неї сказав російський поет. Як ви розумієте ці слова?
  - Які картини у вашій уяві викликає слово « Японія»?


 1. Інтерактивний конкурс «Найкращий читач виразно хоку напам’ять»

Учні під народну японську мелодію виразно розповідають хоку М. Бацьо

( учні об’єднуються в 2 групи і оцінюють виступи однокласників, потім кожна група обговорює оцінки-бали всіх учасників і обирають найкращого).


 1. Аналіз одного хоку ( за вибором учнів)


План

1) Що зображено в цьому вірші?

2) Які образи поезії найвиразніші?

3) Які асоціації виникають під час читання хоку?

4) Який настрій цієї поетичної мініатюри?

5) Які особливості хоку виявляються в цьому вірші, які художні засоби використовуються?

6) Чим мене привабило це хоку, чим воно мені близьке?

 

ІV. Закріплення знань, умінь та навичок


 1. Слайд № 14 (Прочитайте хоку М. Басьо в перекладі Г. Туркова й скажіть, який не зовсім звичайний мотив їх єднає)

Це соловей

зронив свою шапочку.

Пелюстина камелії!

 

Існує й така порода,

які не сплять, коли сакура квітне.

Порожнє кубельце миші.

 

Пройшла пора хризантем.

Тепер тільки редька —

оце й уся радість!

(Іронічний, гумористичний мотив, тонка насмішка)

2. Слайд № 15, 16, 17, 18, 19 (Тест на тему: Творчість Мацуо Басьо) за кожну правильну відповідь 1 бал

Початок форми

Мацуо Басьо - визнаний Майстер японської поезії. Хоку Басьо – це істинні шедеври серед хоку інших японських поетів.

1. Яким поетичним виразом часто користувався, називаючи Японию?

Країна сонця, яке всходе.

Країна мороку.

2. Які незвичні для європейців свята існують в Японії?

Ханами - свято милування квітучою сакурою; цукімі – свято милування місяцем і т.д.

Новий рік.

3. Література і культура якої країни мали черезвичайний вплив на розвиток Японії?

Китаю.

США.

4. Що в перекладі означає літературний псевдонім "Басьо"?

Бананова пальма.

Абрикос.

5. Що символізує в мистецтві Японії вираз "бананова пальма"!

Нестійкість, мінливість, кругообіг часу.

Сон.

6. Яку релігію все життя ісповідував Мацуо Басьо?

Буддизм, дзен-буддизм.

Іслам.

7. Звідки Мацуо Басьо черпав натхнення для створення Хоку?

Із життя, із довгих мандрівок.

Із книжок.

8. Які три принципа Хоку сформулював Мацуо Басьо?

Лаконічність, асоціативність, глибина проникнення в те, що является неназваним.

Не бачу, не чую, не знаю.

9. Яка головна тема Хоку Мацуо Басьо?

Тема природи і людини.

Тема боротьби.

10. Як в XIX столітті імператорським наказом був канонізований Мацуо Басьо?

"Бог літаючих звуків".

Не було такого

11. Окрім Хоку, які ще існують своєрізні жанри японської поезії?

Танка, агеку.

Романтизм.

12. У чому полягає новаторство поезії Мацуо Басьо?

Басьо разбив Хоку на дві частини, тобто ввів у вірш паузу, цезуру.

Змінив наголос.


V. Домашнє завдання. Слайд № 20

Підготуватися до контрольної роботи. Скласти хоку за бажанням.


VI. Підсумок уроку

 1. Інтерактивна вправа «Займи позицію» та обґрунтуй її

 • Чи сподобалися, вразили, схвилювали, зацікавили тебе хоку?

·       Так, ні.

 • Залишили байдужими або не визначився

·       Ні, так.

 1. Виставлення оцінок за урок. Додаток № 2


Конспект уроку зарубіжна література

Клас: 7

Тема: О. Генрі (1862-1910) «Останній листок». Взаєморозуміння та прагнення зробити добро іншому як засіб подолання життєвих негараздів

Мета:

 • Навчати учнів вмінню відстоювати власну позицію при аналізі художнього твору; удосконалювати вміння аналізувати ідейний зміст твору на прикладі новели

О. Генрі « Останній листок»;

 • закріпити знання учнів про новелу як жанр;

 • розвивати творчі здібності, логічне і критичне мислення учнів, вміння аналізувати та робити висновки;

 • формувати в учнів власного відношення до героя;

 • вдосконалювати навички виразного читання;

 • виховувати почуття доброти, милосердя, співчуття, розуміння, готовність допомагати іншим.

Обладнання:

Портрет письменника, презентація, уривок кінострічки « Останній листок» режисер Олена Тарасова

( https://youtu.be/U9-V9bQlMb0), картки до асоціативного грона, текстові завдання, кубики, тлумачні словники, «квітка доброти», аудіо запис А. Вівальді, бук трейлер « Останній листок».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу з використанням ІКТ.

Епіграфи


Дива потрібно створювати своїми руками.

О. Грін

Добро все переможе. Милосердя дорожче , ніж золото.

Народна мудрість

Хід уроку

І. Організаційний момент


ІІ. Актуалізація опорних знань


 1. Слово вчителя

Життя – нелегка річ. Особливо це стосується людини, яка вболіває за долі інших. А письменники, як відомо, є такими. Дуже часто їхнє життя – це суцільні труднощі.

Складною виявилася і доля американського митця О. Генрі. Але він мужньо боровся із негараздами. О. Генрі любив повторювати: “Життя – не трагедія і не комедія. У ньому поєднуються і комічне, і трагічне одночасно…” Можливо, саме тому, читаючи твори письменника, людство ось уже століття весело сміється і невтішно плаче одночасно. Чому? Це секрет письменника, який ми спробуємо розгадати.


 1. « Мікрофон»

 • Які у вас залишилися враження про письменника?

Квітка доброти За кожну правильну усну відповідь на уроці ви будете отримувати пелюстки квітки. В кінці уроку ви зможете зібрати «квітку доброти». Бажаю вам усім успіху!


 1. Вправа «Так чи ні ?» (слайд № 5)

Пропоную перевірити відомості про автора вправою «Так чи ні ?»

1) Справжнє ім’я О. Генрі Вільям Сідні Портер. Так чи ні?

2) О. Генрі – американський письменник. Так чи ні?

3) Вихованням хлопця в дитинстві займався батько. Так чи ні?

4) В 15 років став фармацевтом в аптеці батька. Так чи ні?

5) О. Генрі мав власну газету. Так и ні?

6) Псевдонім у письменника з’явився саме у в’язниці. Так чи ні?

7) Секрет свого псевдоніма письменник не розкрив. Так чи ні?

8) Між 1904- 1910 р. вийшло 9 збірок новел. Так чи ні?

9) Життя О. Генрі було важким, повне випробування. Так чи ні?

10) Жанр, в якому працював О. Генрі – це новела. Так чи ні?

11) Письменник прожив 48 років, з них близько 10 років займався літературною діяльністю. Так и ні?

12) Літературна спадщина О. Генрі – 273 новели, роман «Королі й капуста»

Звірте свої відповіді з моїми


 1. Вправа «Розумний куб» ( слайд № 6,7)

Наступна вправа нам дасть змогу повторити питання теорії літератури, які нам знадобляться на уроці.

Оповідання…… (невеликий прозовий твір про одну и кілька подій із життя персонажа).

Новела…. (невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом).

Композиція…… (будова твору, особливості розташування частин, епізодів).

Ідея….. (основна думка художнього твору).

Тема……(коло життєвих явищ, зображених у творі).

Іронія …… (засіб комічного, прихована насмішка).


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів


1. Слово вчителя

 • Ми з вами прочитали та обговорили вже багато літературних творів. Кожен з вас має певний життєвий досвід. Ви, мабуть, не раз замислювалися над питанням: що в людському житті найголовніше? Без чого людина не може бути людиною, незалежно від того, якою б сильною, сміливою, розумною вона не була? Згадаймо вже знайомих нам Робінзона і Маленького принца..

 • Це, так би мовити, найбільша розкіш на землі - розкіш людського спілкування.


2. Говорячи про спілкування, дайте відповідь на запитання:

 • якими повинні бути людські взаємини?

Яке слово вам перш за все спадає на думку, коли ми говоримо про людські взаємини?

(слайд № 8) (Прийом «Вільний мікрофон») (Вірність, міцність, постійність, надійність...)

 • Це все правильно й цікаво, й дуже потрібно і в житті літературних героїв, і в нашому реальному житті, але сьогодні тема нашої розмови - «Краса чистих людських взаємин».

І веде нас до цієї розмови дослідження творів письменника О. Генрі.


ІV. Оголошення теми і мети уроку (Слайди № 1,2)


V. Формування нових знань, умінь та навичок учнів

1. На слайді № 9 з’являється проблемне питання (Як ви вважаєте, із зображуванням чого ми зустрілися у творі О. Генрі? (Описом реального життя найнижчих верств населення)).


2. Перегляд кінострічки О. Тарасової за твором О. Генри «Останній листок»

Після перегляду та прочитання новели які у вас виникли почуття і чому?


3. Читання тексту в класі й обговорення прочитаного з одночасною роботою над виразним читанням.(Завдання на слайдах № 10, 11, 12, 13, 14 які вспливають поступово)

1) Від початку оповідання до фрази «так і виникла спільна студія»

 • Що ми можемо сказати про фінансовий стан наших героїнь? Доведіть свою думку.

 • Які настрій та вдача героїнь, на перший погляд?

2) Від: «Це було в травні» до «вона матиме один шанс із п’яти замість одного з десяти»

 • Як зображує письменник лихо, що навалилося на дівчат? Як зветься цей художній засіб? Чому автор використав такий прийом?

 • Яким був стан Джонсі, за словами лікаря?

 • Чому він так розмовляв зі Сью?

3) Від «Після того як лікар пішов» до «Не ворушись, поки я не прийду»

 • Доведіть, що Сью виконає настанови лікаря за будь-яких умов.

 • Що надає їй сили триматися самій та підбадьорювати подругу?

4) Від «Старий Берман був художник» до «Ми всі поїдемо звідсіля. Так, так!»

 • Яке перше враження склалося у вас про художника? Що ми можемо сказати про його талант, майстерність? (Полотно для шедевра – і реклама)

 • Назвіть, будь ласка, ключові слова, які характеризують Бермана. («Невдаха», «пив», «злющий стариган», «знущався над всілякою сентиментальністю», «дивився на себе, як на пса-охоронця, що спеціально захищає двох молодих художниць»)

 • Це про художника чи про звичайну людину?

 • Чому Сью розповіла йому про Джонсі все: і про її хворобу, і про її думки-фантазії? (Більше нікому було розказати, довіряла)

 • Які слова свідчать про справжнє ставлення цього похмурого старого п’янички до дівчат? («Коли-небудь я напишу шедевр, і ми всі поїдемо звідсіля»)

5) Від «Джонсі думала» до «з низької голландської покрівлі»

 • Який проміжок часу описано у цьому уривку? (1,5 доби: вечір – ніч – день – вечір - ніч) Чому час сприймається ніби спресований?

 • Що в центрі уваги цього уривку? (Листок: три рази згадується про нього у тексті розміром у півсторінки плюс детальний опис листка).

 • Який ще опис подій присутній у цьому уривку?

 • Як почуває себе Джонсі? Чому можна, на вашу думку, допомогти хворій?

6) Від «Тільки-но розвиднілося...» до «...ви переможете» (Читати, поділяючи на абзаци)

 • Чому про Джонсі сказано «нещадна»? До кого це вона немилосердна?

 • Чому речення «Листок плюща все ще залишався на місці» утворює цілий абзац?

 • Які деталі свідчать, що Джонсі починає одужувати? (Люстерко і бажання написати фарбами неаполітанську затоку)

 • Як звучить прогноз лікаря цього разу?

7) Від «А тепер мені треба навістити...» до «форма хвороби дуже важка» (не забігати наперед!)

 • Як ви вважаєте, чому захворів старий Берман?

8) Від «Наступного дня лікар сказав Сью» до «І більше нічого не треба»

 • Здавалося б, історія молодої художниці скінчилася. Про що, по-вашому, йтиметься в останньому абзаці оповідання?

9) Від «Того ж дня ввечері...» до «Разом із подружкою».

 • Подивіться: у цьому уривку є два дуже важливих слова. Одне підкреслює повне одужання ще слабкої Джонсі («із задоволенням»), друге ніби готує нас до трагедії («зовсім не потрібний»).

 • А чому яскраво-синій шарф «зовсім не потрібний»?

 • Що трапилося зі старим Берманом?

10) Від «Мені треба тобі щось сказати» до «Ніхто не міг зрозуміти, куди він виходив у цю останню ніч».

 • А ви зрозуміли?

11) Від «Потім знайшли ліхтар» до кінця.

 • Яке враження справив на вас цей твір?

 • Як сказано про останній вчинок Бермана? («Це й є шедевр»)

 • Чому старий художник вчинив саме так? (Не сперечався із хворою, не намагався її запевнити у чомусь, не покладався на лікаря)

 • Чи можна сказати, що це імпульсивний вчинок, несподіванка? (Турбота про дівчат, шарф, який плете Джонсі)


4. Завдання : правильно розташуйте пункти плану новели «Останній листок»

( Слайд № 15)

1. Останній  шедевр

2. Старий  Берман

3. Сью  біля  хворої

4. Колонія на Грінвич-Вілідж

5. Підступний  пришелець

6. Хвороба  Джонсі

7. Листя  старого  плюща


Завдання : правильно розташуйте пункти плану новели «Останній листок» (Слайд № 16)

 1. Колонія на Грінвич-Вілідж

 2. Підступний  пришелець

 3. Хвороба  Джонсі

4. Сью  біля  хворої

5. Листя  старого  плюща

6. Старий  Берман

7. Останній  шедевр


5. Асоціативний аналіз назви новели. Демонстрація ілюстрацій. (Слайди № 17, 18).

-         Доберіть асоціації до слів Листя, Останній, Осінь.

-         Визначте пряме та переносне значення словосполучення «останній листок».

-         Назва твору – це головна думка, основна ідея твору. Сформулюйте, будь ласка, ідею цього твору.


6. Завдання: дайте оцінку вчинку Бермана за технологією «Вибери позицію»

( Слайд № 19)

 • Берман - герой

 • Берман – звичайна людина

 • Берман –не звичайна людина


Прихильники першої позиції:

Ми вагаємося з відповіддю, бо, як відомо, герой – це видатна своїми здібностями людина, відважна, самовіддана, яка розуміє небезпеку, але здійснює подвиг. Берман далеко не героїчна постать, він не має видатних здібностей. Але він, ризикуючи власним життям, рятує життя Джонсі. Отже, виходить, він – герой?


Прихильники другої позиції:

Берман – звичайна людина, непоказна, здатна на високий моральний вчинок. Звичайно, він не думав про себе як про героя, коли видирався по драбині, щоб намалювати листок плюща, він не думав про негоду, про трагічні наслідки своєї справи. Він думав тільки про Джонсі.


Прихильники третьої позиції:

Вчинок Бермана – це вчинок людини, якій нема що втрачати; у нього немає сім‘ї, немає улюбленої справи, нема для чого жити. Можливо, таке життя йому вже давно набридло. Можливо, він і не думав, що захворіє в ту холодну ніч.


Слово вчителя

Так, Берман – самотня людина. Але ви пропустили важливу деталь: він сприймає себе як ‘‘ сторожового пса ‘‘, який повинен захищати дівчат, отже, він ПОТРІБЕН Сью і Джонсі, у нього є про кого піклуватися. Значить, йому є що втрачати.


7. Розглянемо ілюстрацію до оповідання художника Г. Кузнєцова. (Слайд № 20, 21)

 • Який епізод з твору вона ілюструє ?

 • Чи могли б ви ‘‘ відтворити ‘‘ думки Бермана у ці хвилини?

 • Чи думав він про смерть? (Ні, звичайно. Він, як буркітливий дідок, міг би бубоніти собі під ніс:‘‘ Бідолашне дівчисько! Вбило собі в голову дурниці! Листок упаде – і вона помре! Ото дурниці! Листок я ще спроможний намалювати. Ану побачимо, що ти вранці заспіваєш, коли побачиш, що листок тримається?! Клятий вітер…І дощ періщить…Нічого. Ти обов‘язково видужаєш, Джонсі, моя люба дівчинко. І ми всі виберемося звідси! ‘‘)

8. Висновок(Слайд № 22)

 • Людина живе доти, доки про щось мріє.

 • Як це гарно – подарувати людині  надію, віру в себе, в свої сили.

 • Гріх втрачати надію.

 • За життя треба боротися.

 • У людини відкриваються найкращі якості, коли вона робить щось для іншої людини.

9. Заключне слово вчителя.

Життя – дивна штука! Іноді хтось потребує одного лагідного слова, щоби забути образу і витерти сльози, або від одного листка може залежати чиєсь життя, чи невдаха виявиться генієм. Тож будьмо уважними до людей, що нас оточують! Можливо поряд є той, хто вас так любить і поважає, а ви цього не ціните! Можливо хтось поряд потребує не матеріальної, а саме духовної підтримки! Тож будьмо уважні!

Я щиро вірю в те, що ви виростите добрими і милосердними, щирими і співчутливими і обов’язково в житті кожен із вас створить свій шедевр, який можливо врятує чиєсь життя!


VI. Підсумок уроку. 

1. Вправа « Вільний мікрофон»

 • Чого навчив твір?

 • Чи сподобався вам урок?

 • Які висновки зробите для себе?


2. Заповнити таблицю кожному учневі коремо


Прізвище та ім’я учня

 

Показники

Бали

1. Ви брали активну участь у роботі

 

2. Ви навчились аналізувати зміст твору

 

3. Ви приймали участь у обговоренні

 

4. Ви вмієте переказувати зміст твору

 

5. Ви визначаєте жанрові особливості твору

 

6. Ви відповідали на запитання, даючи пояснення при потребі

 


VII. Домашнє завдання ( слайд № 23)

Підготуватись до позакласного читання О. Генрі «Дари Волхвів», характеризувати Джонсі, Льюїс, Бермана; намалювати плющ або листок плюща (за бажанням).Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал
Скачать тест к материалу
Скачать материал
Скачать тест к материалу

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 876 614 материалов в базе

Скачать материал
Скачать тест к материалу

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  Скачать тест к материалу
  • 04.12.2015 2526
  • DOCX 195.7 кбайт
  • 0 скачиваний
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Майстренко Светлана Леонидовна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Пожаловаться на материал
 • Автор материала

  • На сайте: 6 лет и 5 месяцев
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 18011
  • Всего материалов: 6

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой