Выдаём удостоверения и дипломы установленного образца

Получите 5% кэшбэк!

Запишитесь на один из 793 курсов и получите 5% кэшбэк стоимости курса на карту

Выбрать курс
Инфоурок Родной язык КонспектыРазработка урока "Бэеын энхэ элуур байдал"

Разработка урока "Бэеын энхэ элуур байдал"

Скачать материал
библиотека
материалов

Класс: 7

Хэшээлэй темэ: Элүүр энхэ байхын тула

Хэшээлэй түхэл: Аман хэлэлгын дадал шадабари хүгжөөлгэ

Һурагшадай ажаябуулгын түхэл: Суг хүдэлмэри, бүлэгөөр  хүдэлмэри, амяараа хүдэлмэри, хоёр хоёроороо хүдэлэлгэ.

Хэрэгсэлнүүд: интерактивна самбар, ноутбук, ном.

Онол арганууд: асуудал-харюу, интерактивна, хөөрэлдөөн.

Гол зорилго: «Элүүр энхэ байхын тула»  гэһэн темээр һурагшадай аман хэлэлгын дадал шадабари үргэдхэлгэ.

Зорилгонууд:

Һургалгын: Витаминууд тухай текстээр хүдэлхэ, диалог дээрэ  хүдэлхэ, һурагшадай мэдэсэ үргэдхэхэ;

Хүгжөөлгын: Һурагшадай аман хэлэлгэ хүгжөөлгын ажал ябуулха, ухаан бодолыень гүйлгүүлхэ, хадуун абалга һайжаруулха;

Хүмүүжүүлгын: хамтын ажалай дүршэл олгуулха, бэе бэедээ туһаламжын мэдэрэл хүмүүжүүл  үргэхэ.

Һуралсалай түсэблэһэн дүн (Планируемые результаты)

Буряад хэлээр шадабари (предметные):

-Үхибүүдэй аман хэлэлгэ хүгжөөхэ, хэлэлгэ баяжуулха, ухаан бодол, анхарал хүгжөөхэ.

Yхибүүнэй өөрын хүгжэлтын дүнгүүд (личностные):

-гамтайгаар өөрынгөө болон дүтынгөө хүнүүдэй бэеын энхэ элүүртэ хандаха;

- багшын табиhан  асуудалнуудта, даабаринуудта харюу үгэхэ, эдэбхитэйгээр хабаадаха;

- өөрынгөө хэhэн ажал сэгнэжэ шадаха.

- уншаха  дуратай байха;

 

Метапредметнэ дүнгүүд:

-түсэб табижа шадаха;

-ИКТ –онол арга хэрэглэжэ шадаха;

-Диалог дээрэ хүдэлжэ шадаха;

Бэеэ гуримшалаад ябаха шадабари (регулятивныеУУД):

- багшатаяа хамта хэшээлэйнгээ зорилго табиха;

- өөрынгөө, нүхэдэйнгөө ажал багшатаяа сугтаа сэгнэхэ;

-табиhан түсэбөөроо хүдэлжэ шадаха.

Оршон тойрониие шудалха шадабари (познавательные УУД):

 

- ондо ондоо тухэлтэй текстнууд (текст, схемэ, таблица, зураг) сооhоо ɵɵртɵɵ мэдээсэл олохо;

 

- анализ, синтез хэхэ;

 

- бодомжолхо.

 

  Харилсаха шадабари (коммуникативные УУД):

- өөрынгөө hанал бодол аман хэлэлгээр харуулха;

-нүхэдөө шагнаха ба тэдэнэй хэлэhэниие ойлгохо;

-нүхэдөөрөө, багшатаяа яагаад ажалаа эмхидхэеэ хэлсэхэ;

- ɵɵрынгɵɵ hанал бодол, hанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха;

 

- хүнүүдэй хэлэhые шагнаха, ойлгохо, тиин ɵɵрынгɵɵ hанал бодол хубилгахаяа бэлэн байха;

 

- ажаябуулга эмхидхэхэдээ, хɵɵрэлдэжэ, хоорондоо хэлсэжэ, нэгэ hанал бодолдо ерэхэ;

 

- асуудалнуудые табиха.

 

 

 

 

 

Хэшээлэй ябаса:

Хэшээлэй шатанууд

Багшын ажаябуулга

Һурагшадай ажаябуулга

1.Эмхидхэлэй үе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэшээлэй темэ гаргалга

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетическэ  hорилго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аман хэлэлгэ һорилго

 

 

 

 

 

 

 

Хэшээлэй зорилго табилга

 

 

 

 

 

 

 

2. Текст уншалга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Текстээр хүдэлмэри (интерактивна даабаринууд, диалог, таблицаар хүдэлэлгэ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Бүлэгөөр хүдэлмэри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сэгнэлтэ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рефлекси.

 

 

 

 

 

 

 

6. Хэшээлэй дүн

 

 

 

-Сайн байна!  Би 32-дохи һургуулиин багша Баярма Пурбожаповна гээшэб.

 

- Хэн мүнөөдэр хүхюутэйб гараа дээшэнь үргэгты.

- Класс соогоо хэн олон нүхэдтэйб, альгаа шангаар ташагты.

- Мунөө хэшээлдээ хэн hайнаар хүдэлхэб 2  гараа үргэгты.

-Зай, мүнөөдэр бидэ хүхюутэйгээр, эбтэйгээр хүдэлхэмнай гү?  

 

(зураг харуулна)

Үхибүүд, мүнөө энэ зураг харая даа.

Юун тухай зурагууд бэ?

Энэ хүбүүн ямар юумэ эдинэб?

Муу эдихэ юумэ эдинэ.

Энэ хүбүүндэ адляар эдеэ һаа, юун болохоб?

Бэеын энхэ элүүр байхын тула бидэ ямар эдеэ эдихэ болонобди?

(Һайн шанартай юумэ эдихэ)

Зай, бидэ мүнөөдэр юун тухай хэлсэхэ гээшэбибди?

 

(Шагнагты даа)

Спортоор бэеэ һориходо,

Овощнуудые эдихэдэ,

Үдэрэй журам сахихада,

Сэбэр агаараар амилхада,

Һанаан хүсэд байхада

Хүнэй бэедэ туһатай.

(Багша уншана) 1 ряд уншана, 2-2 –роо уншана, 1һ, 2һ

Үхибүүд, таанад рэп дуулажа шадаха гүт? Рэп доро энэ шүлэг дуулахаар гээшэ гү?

Туршахамнай гү? Намда туһалыт даа!

Бэрхэнүүд!

 

-Спортоор бэеэ һоридог гүш?

Фрукт болон овощнуудые эдидэг гүш?

Телевизор удаан саг соо хараа һаа, юун болохоб?

(Ши мүрысөөнүүдтэ хабаададаг гүш?

Алтан медаль абажа үзөө гүш?)

Элүүр бэетэй байхын тула юу хэхэ ёһотойбди?

Үшөө юу хэхэ болонобди?

 

Мүнөөдэр бидэ һайн шанартай эдихэ юумэ тухай хөөрэлдэнэбди. Һайн эдихэ юумэн соо юун байдаг бэ?

Номоо 47-дохи нюурта нээгты даа. Энэ текст уншахадамнай иимэ шэнэ үгэнүүд дайралдаха. Ажалаа эхилхынгээ урда тээ, үхибүүд, бэеэ сэгнэе даа. (Витаминууд тухай мэдэхэ байгааб, дунда зэргэ, мэдэхэгүй гэһэн критеринүүдээр сэгнэгты даа).

(Слайднуудые харуулна)

(Вита, эрхэтэн)

 

Үхибүүд, «Вита»  гэжэ үгэ  тухай дуулаа һэн гүт? Лата үгэ, «Ами наһан» гээд оршуулагдана. Манай Улаан-Үдэ хотодо «Вита фарм» гээд аптекэ бии. Лата хэлэн – үгы болоһон хэлэн, мүнөө үедэ лата хэлэн дээрэ ганса медицинэдэ хабаатай үгэнүүд хэрэглэгдэдэг.

Юунэй хэшээлдэ витаминууд гэһэн темэ үзэдэг бэ? (биологи, хими)

Эрхэтэн – органы человека.

1-дэхи абзац 1-1мэдүүлэлээр уншая даа. Зай, юун тухай уншаа гээшэбибди?

Витаминууд тухай уншаабди. Хэды янзын витаминууд байдаг бэ?

Бэрхэнүүд!

А) Мүнөө самбар руу хараябди, «А» витамин ямар эдеэн соо бииб? Хэн текст сооһоо олоод уншахаб? Зүб гү?

«В», «С», «Д», «Е», «В зургаа», «К»

 (багша интерактивна самбарта харюу гаргана)

Бэрхэнүүд!

Б) Удаадахи даабари. Витаминууд хүндэ ямар туһатайб?

Эндэһээ ологты даа.

(задание на соотнесение)

В)  Парна хүдэлмэри

Мүнөө бидэ диалог дээрэ хүдэлхэбди. Хоер хероор хүдэлнэбди. Таанад энэ диалог удхаарнь тааруулаад, эндэ гаража уншанабди.

Зай, хэн дүүргээб? Шалгаябди.

 

Г)  Таблицаар хүдэлмэри

Би мүнөө, үхибүүд, таанадта иимэ даабари дурадханаб. Энэ таблица дүүргэебди.

Витаминууд

Ямар эдеэндэ бииб?

Хүндэ ямар туһатайб?

А

 

 

 

Бэрхэнүүдтэ даа, үхибүүд! Мүнөө газаамнай алтан намарай һайхан саг дүүрэжэ байна гээшэ. Намартаа яармаг болодог. Таанад яармаг гэжэ мэдэхэ гүт? Яармагта ошожо үзөө һэн гүт? Юунэй яармагууд бэ? Эдеэ хоолой, хубсаһанай, ажалай, манай Улаан-Үдэ хотодо «Ярмарка здоровья» гээд болодог. Тэрэмнай элүүр энхын яармаг болоно.

Бидэ мүнөө бултадаа Эдеэ хоолой яармагта ошохобди. Бүлэг бүлэг боложо хубаарахабди. 1-дэхи бүлэг –наймаашад болохо; 2-дохи бүлэг худалдажа абаха. Бултандатнай хэрэглэхэ үгэнүүдтэй карточканууд тараагдана.

Наймаашад эдихэ юумээ һайнаар наймаалха гэжэ оролдохо, худалдажа абаха хүнүүд миин ошоод абахагүй, ямар витаминуудтайб? хүндэ ямар туһатайб? гэхэ мэтэ асуудалнуудые һуранат. Би таанадта иимэ мүнгэнүүдые үгэнэб. Тамир гэһэн мүнгэ.

 

(шадаагүй һаань, өөрөө харуулнаб)

Хүндэтэ жюриин гэшүүд! Яармагтамнай ерэжэ юумэ худалдажа абахыетнай дурадханабди.(Жюридэ мүнгэ үгэнэ)

 

Бэрхэнүүд! Сэгнэлтын карточка дээрээ үшөө дахин бэеэ сэгнэгты даа!

 

Би мүнөө танда зурагуудые харуулхаб, таанад зүб гү, али буруу гү гэжэ иигээд харуулнат.

Бэеын энхэ элүүр байхын тула…

1) спортоор бэеэ һоринобди

2) тамхи татанабди

3) чипсэ эдинэбди

4) овощнуудые эдинэбди

5) телевизор харанабди

6) һайн шанартай эдеэ эдинэбди

 

Үхибүүд, мүнөө таанад эдэ мүнгэнүүдые абажа, хэшээл хэр үнгэрөөб гэжэ сэгныт даа. Хэрбэеэ, хэшээл һайшаагдаа, шэнэ юумэ мээжэ абааб гэжэ һанаа һаа, хүхэ үнгэтэй мүнгэ абаашаад стол дээрэ табинат, дунда зэргэ гэжэ һанаа һаа, шара үнгэтэй мүнгэ табинат, һайшаагдаагүй, нэгэшье шэнэ юумэ мэдэжэ абаагүйб гэжэ һанаа һаа, улаан мүнгэ табинат.

 

Зай, бэрхэнүүд! Би танда һайнаар, бэрхээр хүдэлһэндэтнай ехэ баярые хүргэнэб. Хуу бултадаа бэеынгээ энхэ элүүртэ анхаралаа хандуулжа, спортоор бэеэ һорижо, эбтэй эетэй ябаял даа. Тиигээд таанадта иигэжэ хэлэхэ байнаб

«Есть, чтобы жить,

А не жить, чтобы есть».

 

Үшөө нэгэ дахин рэпээ дуулахамнай гү?

Бэрхэнүүд, альгаа ташая!

Хэшээлнай дүүрэбэ, баяртай!

Мэндээ!

 

 

 

 

 

Үхибүүд  харюусана.

 

 

 

зураг харана

 

 

 

Үхибүүд асуудалнуудта харюусана.

 

 

Үхибүүд  харюусана.

 

 

 

Үхибүүд  харюусана.

 

 

 

 

 

Үхибүүд уншана.

Рэп шэнгеэр уншана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үхибүүд асуудалнуудта харюусана.

 

 

Харюусана

 

 

 

Бэеэ сэгнэнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

1-дэхи абзац уншана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(даабаринуудые дүүргэнэ)

 

 

 

 

Диалог дээрэ хүдэлнэ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бүлэгөөр хүдэлнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоанализ

Хэшээлэй гол зорилго -«Элүүр энхэ байхын тула»  гэһэн темээр һурагшадай аман хэлэлгын дадал шадабари үргэдхэлгэ.

Зорилгонууд:

Һургалгын: Витаминууд тухай текстээр хүдэлхэ, диалог дээрэ  хүдэлхэ, һурагшадай мэдэсэ үргэдхэхэ;

Хүгжөөлгын: Һурагшадай аман хэлэлгэ хүгжөөлгын ажал ябуулха, ухаан бодолыень гүйлгүүлхэ, хадуун абалга һайжаруулха;

Хүмүүжүүлгын: хамтын ажалай дүршэл олгуулха, бэе бэедээ туһаламжын мэдэрэл хүмүүжүүл  үргэхэ.

 

Хэшээл 6 шатануудтай байгаа.

Нэгэдэхи шата – Эмхидхэлэй үе. (Эндэ би фонетическэ һорилго, аман хэлэлгын һорилго-һурагшадай аман хүгжөөлгыень саашанхи ажалнуудта бэлдэхэ гэжэ хэһэн байнаб. Үхибүүдые һонирхуулха гэжэ фонетическэ һорилго рэп шэнгеэр дуулаабди), үхибүүдтэ һонин байгаа гэжэ һананаб. Видео хаража, хэшээлэйнгээ темэ, өөһэдөө үхибүүд элирүүлээ.

2-дохи шата - текст уншалга. Эндэ текст уншахынгаа урда тээ текст соо дайралдаха шэнэ үгэнүүдэй удха дээрэ хүдэлөөбди. 1-дэхи абзац һурагшад уншаа. Бэдэрэлгын уншалга (поисковое чтение) хэрэглээб. Һурагшад өөһэдтөө хэрэгтэй мэдээсэл текст сооһоо бэдэржэ уншана.

3-дахи шата – текстын удхаар хүдэлэлгэ. Эндэ упражненинүүдые дүүргээбди.

1) Интерактивна самбарта даабари үгтэһн байгаа. Харюунуудынь ном сооһоо оложо уншаа. (өөһэдтөө хэрэгтэй мэдээсэл текст сооһоо бэдэржэ шадаха зорилготой).

 2) Баһа интерактивна самбарта удхаарнь тааруулжа абаашаха ёһотой байгаа.

3) Парна ажал. Диалог удхаарнь тааруулха, гаража уншаха. Энэ даабари дүүргэжэ шадаа.

4) Нэгэшье юумэ харангүй, өөһэдөө харюусаха байгаа (таблица дүүргэхэ). Эдэ упражненинүүдэй гол зорилго – һурагшадые яармагта бэлдэхэ.

5)  Хэшээлдээ дүн гаргахын тула – яармаг үнгэргөөб . Хэр зэргэ темэеэ ойлгооб гэжэ шалгахын тула.

 6) Сэгнэлтэ хэшээлэй эхиндэ, һүүлдэ үнгэргэгдөө. Зорилгонь – шэнэ юумэ мэдэжэ абаха болоо гү гэжэ шалгахын тула.

Мүнгэнүүдээр хэшээл сэгнээ.

Хэшээлэй зорилго хуу бэелүүлээб гэжэ һананаб.

 

 

 

 

  • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
    Пожаловаться на материал
Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Учитель русского языка и литературы
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:
Разработка урока по бурятскому языку как государственному в 7 классе
Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Правовое обеспечение деятельности коммерческой организации и индивидуальных предпринимателей»
Курс профессиональной переподготовки «Управление персоналом и оформление трудовых отношений»
Курс повышения квалификации «Педагогическая риторика в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Клиническая психология: организация реабилитационной работы в социальной сфере»
Курс повышения квалификации «Экономика и право: налоги и налогообложение»
Курс профессиональной переподготовки «Клиническая психология: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Применение MS Word, Excel в финансовых расчетах»
Курс профессиональной переподготовки «Деятельность по хранению музейных предметов и музейных коллекций в музеях всех видов»
Курс профессиональной переподготовки «Уголовно-правовые дисциплины: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Техническая диагностика и контроль технического состояния автотранспортных средств»
Курс повышения квалификации «Международные валютно-кредитные отношения»
Курс профессиональной переподготовки «Осуществление и координация продаж»
Курс профессиональной переподготовки «Организация и управление процессом по предоставлению услуг по кредитному брокериджу»
Курс профессиональной переподготовки «Стандартизация и метрология»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.