Выдаём удостоверения и дипломы установленного образца

Получите 5% кэшбэк!

Запишитесь на один из 793 курсов и получите 5% кэшбэк стоимости курса на карту

Выбрать курс
Инфоурок Родной язык КонспектыРазработка урока "Тамирай нухэд"

Разработка урока "Тамирай нухэд"

Скачать материал
библиотека
материалов

Хэшээлэй темэ: Тамирай нүхэд.

Хэшээлэй түхэл: Урок совершенствования лексических и речевых навыков

hурагшадай ажаябуулгын түхэл: суг хамта хүдэлмэри, бүлэгөөр хүдэлмэри, амяараа хүдэлмэри.

Хэрэгсэлнүүд: интерактивна самбар, кейснууд, ноутбук, саарhанууд, самбар.

Онол арганууд: хөөрэлдөөн, кейс - технологи.

Предмет хоорондын холбоон: информатика, технологи

Гол зорилго: Тамирай нүхэд түрэһэн үдэрэйнь бэлэдхэлдэ туһалха , нүхэр тухай һурагшадай мэдэсэ гүнзэгырүүлхэ, үргэдхэхэ.

Зорилгонууд:

Һургалгын: создать условия для совершенствования лексических и речевых навыков по теме  «Минии нухэд» с использованием элементов кейс-технологии

Хүгжөөлгын: hурагшадай аман хэлэлгэ хүгжөөлгын ажал ябуулха, ухаан бодолыень гүйлгүүлхэ, хадуун абалга hайжаруулха;

Хүмүүжүүлгын: хамтын ажалай дүршэл ойлгуулха, бэе бэедээ туhаламжын мэдэрэл хүмүүжүүл үргэхэ;

Һуралсалай түсэблэһэн дүн (Планируемые результаты)

Буряад хэлээр шадабари (предметные):

-Үхибүүдэй аман хэлэлгэ хүгжөөхэ, хэлэлгэ баяжуулха, ухаан бодол, анхарал хүгжөөхэ.

Yхибүүнэй өөрын хүгжэлтын дүнгүүд (личностные):

- багшын табиhан  асуудалнуудта, даабаринуудта харюу үгэхэ, эдэбхитэйгээр хабаадаха;

- өөрынгөө хэhэн ажал сэгнэжэ шадаха.

- уншаха дуратай байха;

 

Метапредметнэ дүнгүүд

Бэеэ гуримшалаад ябаха шадабари (регулятивныеУУД):

- багшатаяа хамта хэшээлэйнгээ зорилго табиха;

-өөрынгөө, нүхэдэйнгөө ажал багшатаяа сугтаа сэгнэхэ;

-табиhан түсэбөөроо хүдэлжэ шадаха.

Оршон тойрониие шудалха шадабари (познавательные УУД):

 

- ондо ондоо тухэлтэй текстнууд (текст, схемэ, таблица, зураг) сооhоо ɵɵртɵɵ мэдээсэл олохо;

 

- анализ, синтез хэхэ;

 

- бодомжолхо.

 

 

Харилсаха шадабари (коммуникативные УУД):

- өөрынгөө hанал бодол аман хэлэлгээр харуулха;

-нүхэдөө шагнаха ба тэдэнэй хэлэhэниие ойлгохо;

-нүхэдөөрөө, багшатаяа яагаад ажалаа эмхидхэеэ хэлсэхэ;

- ɵɵрынгɵɵ hанал бодол, hанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха;

 

- хүнүүдэй хэлэhые шагнаха, ойлгохо, тиин ɵɵрынгɵɵ hанал бодол хубилгахаяа бэлэн байха;

 

- ажаябуулга эмхидхэхэдээ, хɵɵрэлдэжэ, хоорондоо хэлсэжэ, нэгэ hанал бодолдо ерэхэ;

 

- асуудалнуудые табиха.

 

Хэшээлэй ябаса:

Хэшээлэй шатанууд

Багшын ажаябуулга

Һурагшадай ажаябуулга

1.Эмхидхэлэй үе

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетическэ  hорилго

 

 

 

Речевая зарядка

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Хэшээлэй зорилго табилга

 

 

 

 

 

 

Дабталга

(5-7 мин)

 

 

 

Упражнени (имитация, подстановка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая работа (5-7 мин)

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Защита проектов.

 

Хэшээлэй дүн

 

 

 

 

Гэрэй даабари

 

 

 

-Сайн байна!

- Хэн мүнөөдэр хүхюутэйб гараа дээшэнь үргэгты.

- Класс соогоо хэн олон нүхэдтэйб, альгаа шангаар ташагты.

- Мүнөө хэшээлдээ хэн hайнаар хүдэлжэ шадахаб  гараа үргэгты.

-Бэрхэнүүд даа. Дэбтэрнүүдээ нээгээд, һара үдэрөө бэшэе.

 

- Наашаа харагты даа, хуу бултадаа уншая!

(фон.зарядка)

Һайн мориндо эзэн олон,

Һайн хүндэ нүхэр олон. (Зай, энэ юу бидэ уншаабибди? Юун тухай оньһон үгэб?)

Багша уншана.

 

-Ши хэн гэжэ нэрэтэйбши?

-Ши хэдытэйбши?

-Ши ямар хаягаар ажаhуудагбши?

-Ши хэдыдэхи класста hуранабши?

-Шинии нухэр хэн гэжэ нэрэтэйб?

-Шинии нухэр юундэ дуратайб?

Муноо үхибүүд,  урда гараһан темэеэ дабтая, иимэ даабари дүүргэе. (флипчарт)

 

Ноябриин арбан найманда бидэнээр сугтаа hурадаг нүхэр Тамираймнай түрэhэн үдэр. Тамир, хэдытэй болохобши даа?

Тамир бидэниие түрэhэн үдэртөө урина.  Бидэ мүнөөдэр Тамирай түрэһэн үдэртэ ошохынгоо урда бэлэдхэл хэхэбди.Тамирай түрэhэн үдэртэ ошоходоо, бидэ юу хэхэ болонобди?

Бидэ ажалаа эхилхынгээ урда иимэ даабаринудые дүүргэе!

А)  Уншагты, асуудалнуудта харюусагты.

-…?

-Тиимэ, минии нэрэ Дарима.

-…?

-Тиимэ, минии нүхэр басаган Улаан-Үдэдэ ажаһуудаг.

-…Жердевэй…?

-Үгы, нүхэр басагамни Ленинэй үйлсөөр байдаг.

-34-дэхи…, 56-дахи…?

-Үгы, 56-дахи гэртэ, 18-дахи байрада байдаг.

Б) Мэдүүлэлнүүдые хүсэд болгоод, нүхэр тухайгаа хөөрэгты. (бэшэмэл ажал)

Минии нүхэр … гэжэ нэрэтэй. Тэрэ … дуратай. Минии нүхэр спортоор бэеэ … Минии нүхэр … һурадаг. Тэрэ … уншаха дуратай.

В) Флипчарт соо упражнени

Мүнөө 3 бүлэг боложо хүдэлхэбди. Бүлэг бүхэндэ харюусалгата хүн байха. (В каждой группе ответственный). Тэрэ хүн гаража, бүлэг соогоо хэһэн ажалаа хамгаална.

1-дэхи бүлэг Тамирай зураглал, портрет (описание), Тамир тухай презентаци хэнэ. Тамирые зураглахадаа, энэ схемээр хүдэлнэт. Ноутбук соотнай хэрэгтэй материалнууд үгтөөтэй байха.

2-дохи бүлэг Тамирай түрэһэн үдэртэ урилга бэлдэнэ. Таанадай стол дээрэ элдэб хэрэгсэлнүүд бии, таанад тэндэһээ хэрэгтэйень абажа, урилга бэлдэнэт. Урилгынгаа текст бэшэхэт.

3-дахи бүлэг Таанадта олон янзын оньһон үгэнүүд үгтөөтэй. Таанад тэндэһээ нүхэд тухай оньһон үгэнүүдые шэлэжэ абаад, удхыень хөөрэжэ үгэнэт. Таанадта 15 минута үгтэнэ.

 

Эсээ гүт? Ажалаа хамгаалхын урда нэгэ жааха амарая даа.

Харагты даа, эдэ хүбүүн басаган хоер нүхэд. Эдэ хоер хатарха дуратай. Бидэ хатаралсахамнай гү?

-Зай, амараа хадаа эхилэе даа. Бүлэгэй хөөрэһэнэй һүүлдэ асуудалнуудые һуранабди. 

1-дэхи бүлэг наашаа гарагты даа. Асуудалнуудые һурагты.

2-дохи бүлэг.

3-дахи бүлэг.

 

Бидэ мүнөөдэр Тамирайнгаа түрэһэн үдэртэ ошохо гэжэ ехэ бэлэдхэл хэбэбди. Гарагай долоондо хуу булта ошонобди.

Таанад мүнөөдэрэй хэшээлдэ ямар шэнэ, ямар һонин юумэ мэдэхэ болообта?

Нүхэр хүн ямар байха ёһотойб?

Хүн нүхэргүй, гансаараа ябажа шадаха гү? Хүндэ нүхэр хэрэгтэй гү?

 

Гэртээ нүхэр тухай 6-7 мэдүүлэлнүүдые зохёогоод ерэхэт.

Сэгнэлтын саарһануудые асарагты даа!

 

Хуу булта бэрхэнүүд! Хэшээлнай дүүрэбэ, баяртай!

Мэндээ!

 

 

 

 

 

Ноябриин 23. Класстаа.

 

 

Үхибүүд уншана, асуудалнуудта харюусана.

 

Булта уншана. 1,2,3 ряд уншана, 1h,2h,3h

 

 

 

 

 

Үхибүүд харюусана.

 

Флипчарт соо даабари дүүргэнэ (Юрэнхы асуудал дабталга).

 

 

 

Үхибүүд асуудалнуудта харюусана.

 

 

 

 

 

Бэшэмэл ажал хэнэ.

 

 

 

 

 

Уншана, асуудалнуудта харюусана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үхибүүд харюусана.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
    Пожаловаться на материал
Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Учитель русского языка и литературы
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:
Разработка урока по бурятскому языку в 6 классе. Учебник С. Содномов "Алтаргана 6 класс"
Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Правовое обеспечение деятельности коммерческой организации и индивидуальных предпринимателей»
Курс повышения квалификации «Основы туризма и гостеприимства»
Курс повышения квалификации «Методика написания учебной и научно-исследовательской работы в школе (доклад, реферат, эссе, статья) в процессе реализации метапредметных задач ФГОС ОО»
Курс профессиональной переподготовки «Экскурсоведение: основы организации экскурсионной деятельности»
Курс повышения квалификации «Введение в сетевые технологии»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания конституционного права с учетом реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС технических направлений подготовки»
Курс повышения квалификации «Финансы: управление структурой капитала»
Курс повышения квалификации «Методы и инструменты современного моделирования»
Курс профессиональной переподготовки «Разработка эффективной стратегии развития современного ВУЗа»
Курс профессиональной переподготовки «Организация системы менеджмента транспортных услуг в туризме»
Курс профессиональной переподготовки «Метрология, стандартизация и сертификация»
Курс профессиональной переподготовки «Технический контроль и техническая подготовка сварочного процесса»
Курс профессиональной переподготовки «Информационная поддержка бизнес-процессов в организации»
Курс профессиональной переподготовки «Управление качеством»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.