Инфоурок Другое Другие методич. материалыРазработка внеклассного мероприятия "Бирги классчы болдум (Посвящение в первоклассника)"

Разработка внеклассного мероприятия "Бирги классчы болдум (Посвящение в первоклассника)"

Скачать материал

                                               «1-ги  классчы  болурунга   таныштырары»

Башкы: Экии, хундулуг ада-иелер!

               Экии, эргим чаптанчыг 1-ги классчылар!

               Школавыс шуптунарга «Моорланар» деп,

               эжиктерин делгем  кылдыр ажыдыпты.

               Кайгамчыктыг, тоогулуг бо хун мында

               Аялгалар, ыры-шоору, каткы-хог-даа

              Чангыландыр дынналып тур.

              Хундулуг,   биргиклассчылар!

              Оюннарга, маргылдааларга, ыры-шулук бурузунге

              Тоолдарнын маадырларын тиилевишаан,

              Школачы чылдарынар эгезинден

              Эртем-билиг оранынче хоглуу-биле

              Менди-чаагай чоруптаалы, 1-ги классчы!

Эргим уруглар, силер  ам 1 ай 20 хонук ооренип кааптынар. Силер ол уенин иштинде угаан кирип,  улгадып келдинер. Силер ам бичии  чаштар эвес, а шынап-ла оореникчилер апардынар. Школачы чылдар дээрге эн-не кайгамчыктыг, солун уенер-дир. Силернин угаан-бодалынарга бугу назынынарда уттунмас  кылдыр  чуулер  болгаш кымнар арттарыл?  (Уругларнын харыызы)

Бо байырлал силернин бир дугаар  байырлалынар болгай, а силернин анаа канчаар белеткенип, сагыш аарып, четтикпейн манап турганынарны, ам силерге  эштеринер чугаалап бээр.

Сентябрь 1 чедип келди

Бирги номум база бо-дур.

Бирги кичээл эгеледи

Конга база бирги болду!

Школада бир дугаар  келдивис,

Бир-ле дугаар – бирги классчы.

Бистер  шупту  ооруп  тур  бис,

Сеткиливис  дувуреп тур.

Бистин канчаар школаже   

Белеткенип турганывыс,   

Ада-ие, башкылар-даа

Аажок билип алыксап тур!                                                                                                                                                     

Сагыжымга артып калыр,                                                    

Улуг, чараш клазым бо.

Чангыс катап чуртталгамда,

Артып калыр хунун бо-дур!

1-ги классчы болу  бээрин,       

Четтикпейн манап тур мен.                                               

Оореникчи болу  бердим

  Оорунчуун корунерем!                                                                                                                                                              

Ооредилге херекселин

Шуптузун менээ садып берди.

Авам-биле бистер ийи,

Чараш хепти утпадывыс!

Чууден-даа кортпас мен,     

Школачы мен, улуг мен.  

Шужунейнип, ыглавас мен       

Шоваа эрес болур мен.     

Школамче озалдавайн 

Шалып-дурген чоруур мен   

Ша-даа четпейн 1-ги классты   

Чуг-ле «5»  доозар мен!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Кудумчуга кижиге,                                                  

Даайымга, дунмамга,

Ховаганга, кушкашка,

Ойнаар-кыска,  ыдымга,

Кады ойнаар эжимге

Чырык, чылыг хунумге

 «Оореникчи болдум» деп

Шуптузунга чугааладым!

 

Башкы:  Силернин  школачы чылдарынар  эгезинден эгелээш, чиик-чаагай, кузелдеринер будуп, эртем –билиинер  быжыг, менди-ле болзун ам. Курай! Курай!

                                                Оореникчилернин  кууселдези-биле  1-ги  ыры.

Бирги  оюн.

Башкы:  Уруглар силер ам кымнар апардынар? (оореникчилер)

Ынчаарга,  оореникчи кижинин алыр  херекселин билир силер бе азы  ам-даа будалып  турарынар чадавас, мен  силерни хынап корейн аа. Силер боттарынар портфелинернин иштинче  школага херек чуулунерни  суп ап  турар силер бе азы  ада-иенер бе?

           Бо  оюннун  ады «Бодун портфелинни чыг».

Уруглар,  мен школаже алыр херекселдерни адаарымга,  силер  адыш  часкаар силер,  а  бир  эвес  ол  херексел школага херек чок  болза буттарынар-биле  тепсенир силер.

Школаже  чоруур дээштин,                                             Балааш  биле  бийир  база,

Шуптузун мен, чыып алдым:                                          Чаа-чылда  кедер  хевим,

Оннуг-баазын  карандаштар,                                          Пенал  биле  карандажым,

Ойнаар-кысты, койгунакты,                                            Бичии  адыым,  кускежиимни,

Боду халыыр  чычаанымны,                                           Картон  саазын,  кроссовкамны,

Демир-ужук, карандашты,                                              Кады  халыыр,  бомбуум кайыл?

«Тенек-оол» деп ойнааракты                                         Канчап билир,  суп  аар чоор  бе?

Башкы: Оореникчилернин портфели-даа  чыгдынган, ам кандыг кичээлдер болуп  турарын  корээлинер.

(Конга  эдиптерге,  оореникчилер  шулуктерин  номчуп эгелээр.)

С буквой «А» - арбуз и аист                                               2.    Прозвенел  звонок и смолк.

Мы запомнить постарались.                                                     Начинается урок.

С  буквой «У» у нас, ребята,                                                      Мы учили букву «А»

Ухо,  удочка,  утята …                                                                  Мы учили букву «У»

Вот чему  на  первый раз                                                           Малыши  кричат: «Уа!»

Научил нас первый  класс.                                                         Мы в лесу кричим «Ау!»

      3.    Если хочешь много знать,                                                  4.    Я  уже  все  буквы  знаю

             Многого  добиться,                                                                      Даже   вывески  читаю

             Обязательно  читать,                                                                   И  названия  газет,

              Надо  научиться.                                                                          И  бумажки  от конфет.

Башкы:  Ам чаа  уруглар  кандыг  дылда  шулуктерни  номчуду?  (оореникчилернин  харыызы) 

А  силер  орус дыл  кичээлин  ооренип  турар силер бе?  (оореникчилернин   харыызы)

Орус дылды  кайы-хире  ооренип  ап турарынарны коруп  корээлинер.  Ону  хынаарда   шупту оюн

ойнаар бис.  Ол  оюнну мен  орус дыл  кырынга  чугаалаар  мен,  а  силер  кичээнгейлиг  дыннанар.

Ийиги  оюн.        «Это я,  это я,  это все  мои  друзья».

  Тот,  кто  по моему  описанию  узнает себя,  должен  сказать:  .  «Это я,  это я,  это все  мои  друзья».

Кто опрятный и весёлый рано утром мчится  в школу?

У кого всегда в порядке ручки,  книжки и тетрадки?

Кто в  постели целый день  и кому  учиться  лень?

А скажите мне,  ребятки,  кто утром делает  зарядку?

Кто  обещает не лениться. А только  хорошо учиться?

На  этом  урок  русского языка  закончился и вы  все,  молодцы. 

                                                                   Бичии  сценка    

Бичии  Адыгжы  холунда  шоколад  тудуп  алгаш,  алгырып,  алгырып  халывышаан  катап-катап  санап-ла    турар:  1, 2, 3, 7, 5, 9, 8, 4, 6, 10.

Уржунмаа  унуп  келгеш,  Адыгжыны  кыйгырар: Бээр  келем! 

(А  Адыгжы кезек  боданып тургаш,  дидим эвес,  ооргазынын  артынче  шоколадын  чажырып  алгаш,

чеде бээр).   

---  Чуну санап  турдун?

--- Сан  санап турдум,  10-га чедир санаптар мен. Бо дынна даан  дээш, санап-ла эгелээр: 1, 2, 3,7, 5, 9, 8, 4, 6, 10.

--- Эх,  сени-даа  тенекпейни! Кым  сени  ынчаар  ооредип  кааны ол?

--- Кым-даа  эвес, черле  бодум  билир мен.

--- Школада  ооренип  турар  1-ги  классчыларны  барып  корээлем.

Уржунмаа:   1-ги классчылар  силер  бе?  (Оореникчилернин  харыызы.)

Адыгжы: Силер математика кичээлинде  сан  санап  оорендинер  бе?  (Оореникчилернин  харыызы.)

Адыгжы: Мен  база  билир  мен.  Санаар

Оореникчилерни  аай-дедир  санадыр. Ол  аразында  Уржунмаа  Адыгжыны  уруглар  биле  кады  санадыр.  Соолунде  ол  шын  санай  бээр.

                                                           Шулуктээн  бодалгалар  болгаш  чижектер:

Инек-караанын сывынга, он кат  озуп турган.

Чараш, чаагай  каттарны – узе тыртып чиген  болза!

Шак ол каттын сывынга бора-хокпеш ужуп келгеш,

Элээн каш  каттарны кушкажывыс чипкеш,  баарга

Сыпта арткан каттарны сананар-ла, уруглар, сананар!

Чеже катты  кушкажывыс  чипкеш,  барган-дыр?

 

Кызыл - Бортчугеш деп уруг  кырган-авазынче чорупкан.

Авазы оон корзиназынга  амданныг пирожкилер суп берген:

Ужу эъттиг,  ийизи согуналыг, а  бежи капусталыг  болган.

Шылай бергеш, холегелиг сериин черге,  холестенип, дыштанган-даа

Уруг боду ийизин чипкеш, база бирни  кускежикке  бериптерге,

Кырган-авазынга  арткан  пирожкилерни санаптынар,  уруглар!

 

Соодуп каан,  Колобок-даа                                    

Сонгазындан чуглуп баткан.                                  

Ол-ла чуглуп чоруп оргаш,

Эштер база дилеп чораан.

Адыг, бору, койгун, сыын,

Чараа-чечен, ала-сааскан,

Аажок ырлаар Айлан-кушкаш

Эштери бо, санаптынар,  уруглар.

Колобокту  мегелепкеш,

Кажар  дилги  чиир  деп  барган.

Дуза  кадып  Колобокка,

Чеже  эжи  чедип  кээрил?

 

Уржунмаа: Чаа, Адыгжы  школага келгеш,  чуну сонуургадын?

Адыгжы: Конганын  эдерин сонууургадым.

Уржунмаа: Чуге конганы сонуургадын?

Адыгжы:  Конга эдиптерге уруглар ойнаар  чуве-дир.

Уржунмаа:  Мен база конга эдеринге ынак мен, чуге дээрге чапсарда  шупту  дыштаныр-ла  болгай.

                           Ам   1-гиклассчыларнын   чапсарда    кожумактаарын   дыннаалынар.

1.          Бирги  классчы  болу  бердим

Чаражымны  корунер  даан.

Менээ  болгаш  уругларга,

Чагыг  состен  чугааланар.

2.          Авам менээ  боодал чечек,

Холумга  кээп  тутсуп  бээрге,

Мурнумда  мээн  чуу барын

Черле коруп  шыдавадым.

3.          Кыдыраажым  номнарымны,

Карандажым, демир-ужуум,

Шугум, балааш  херекселим

Шуптузун  мен  белеткедим.

4.          Ийи  чажым  авам  орээш,

Аажок чараш  бантиктепти,

Чаа сумкам  холга туткаш,

Школамче  базып ор мен.

5.           Бажынымдан школаже,

Бир-ле дугаар базыплатым.

Башкыларым,  оорлеримни

               Коруксээрим  кедергей-ле.

6.          Дуу  турар  уругларнын

   Дылын  уштур   чузу  дээр сен

   Бирги  классчы   оолдарже

   Бажын  чаяр  чузу  дээ  сен.

 

Башкы: Ам силернин  ооредилге херекселин кайы-хире таныырынарны корээлинер.

 

Оюн № 3.  «Танып  тып  корем»

 

     Оюнга 4  кижини  чалаар  ( 1 класстан-на бир  оореникчи).

Оларнын  мурнунга столдар кырынга  ооредилге херекселдерин  салып каан турар.  Башкы  тывызыктарны  ыдарга-ла,  оореникчилер  ону  адавайн,   херекселин  холунга тудуп  алыр,  мурнай  шын  тып  туткан кижи тиилээр.

1.        Мени коорге дыка  дорт мен.

Шыйыг шыяр херексел мен.   ( шугум)

       

2.       А мен дээрге  кайгамчыктыг

Балаар,  аштаар ажылдыг мен.    (балааш)

 

3.       Мээн-биле  чугаалашкаш,

Ажып, коруп сонуургааш,

Угааныглар  оон унер

Танынарам, уруглар,  чуу-дур ол?      (ном)

 

4.       Ак-ак арыннарлыг,

Арыннарын шыйып каан.

Дорт шыйыг, хана-карак

Анаа бистер  бижиир бис.   (кыдырааш)

 

5.       Кыдыраашка,  саазынга

Саннар болгаш ужуктерни

Угулза дег  ундур бижиир

Чуу деп ындыг херексел-дир,

Чугааланар,  уруглар!            (демир-ужук)

 

2-ги  танцызы:  «Хеп  чуукчулары»

 

Башкы:

1.       Уруглар  болгаш оолдар!  Силернин богун бо кыска уенин  дургузунда  ооренип алган  ырыларынар, шулуктеринер  дыннап,  танцыларынар  коргеш,  оюннарга ойнап, тывызыктарны тып  идепкейлиг  киржип  турарынарны  коргеш  школанын  удуртукчулары  болгаш  башкылары  мындыг  туннелде  келген.  Ол туннелди  чугаалары-биле  Толстова  Татьяна  Григорьевнага  берээлинер.

Школанын  ооредилге  эргелекчизи  Толстова  Т.Г.   состу  бээр.

              Бугу-ле  туннелдерни  барымдаалааш,  силерни  Кызылдын   8 дугаар  школазынын 

 1 дугаар  класстын  оореникчилери  кылдыр  бо хун  байырлалдыы-биле  хулээп  алдывыс!

Силернин  биргиклассчылар  болганынарга  ооруп  тур  бис.

Чедиишкиннерни  кузевишаан,  силернин  билиглер  делегейинче  оруунар  ак болгаш  чедиишкинниг  болурун  кузедивис. 

 Ада-иелернин  уругларынга  чагыы.

Башкы:  Биргиклассчылар!

               Силерге  чагыг  созун ада-иелеринер,  чугаалаксап турлар. Оларнын  чагыын  дыннаптаалынар.

1.       Бирээде – дыннангыр болунар.

2.       Ийиде – халас, хоозун состер этпенер.

3.       Уште – эки кижиден улегер  алынар.

4.       Дортте – кезээде билип алынар:  Чуртталгада – ажыл  чокта оорушку  чок.

А  силернин ажылынар  -  ооредилге!

5.       Беште – улугларны – хундуленер,  бичиилерни – хомудатпанар.

6.       Алдыда  башкынын берген  даалгазын,  дарый,  дурген куусединер.

7.        Чедиде – шупту  кижилерге  кичээнгейлиг  болунар.

 

Башкы: Уруглар,  оолдар!  Ам  силернин  чуртталганарда  база бир  онза  солун болуушкун.

               Чул ол  дээрге,  силер  бир-ле  дугаар  улус –чон  мурнунга  бир  дугаар  дангыраанарны  берип турарынар бо.  Ынчангаш, бо  чуул  силерге солун-дур бе? 

 

Оореникчилернин  дангыраа.

1.       Мен, силер  бугудеге кадык  болурумну,

Кызылдын  8 дугаар  школазынче хунун-не

Кичээл  успейн  ооренип  келиримни

Шуптунарга  дангыраглап  туру  мен!  Дангыраглаайн!

Шупту   оореникчилер:    Дангыраглаайн!   ( 3 катап)

2.       Эки номчуп, бижиирин,

Чуг-ле  «4», «5»  алырын,

Онаалгамны  кууседип,

Башкым созун дыннаарымны,  дангыраглаайн!

Шупту   оореникчилер:    Дангыраглаайн!   ( 3 катап)

3.       Эки кижи болур  дээштин

Кедергей-ле кызар мен!

Оорум-биле чогушпазын,

Шуптунарга, созум  берейн.

Шупту   оореникчилер:    Дангыраглаайн!   ( 3 катап)

4.       Школага тенектенип халывайн,

Оюн-тоглаа  киржир  мен.

Авам,  ачам  база  башкым

Чагыг  созун  дыннаар мен!

Шупту   оореникчилер:    Дангыраглаайн!   ( 3 катап)

5.       Авам,  ачам  кижизиткен,

Аажок  топтуг  толу мен.

Соглээн сос, керткен ыяш!

Созум черле утпас  мен!

Шупту   оореникчилер:    Дангыраглаайн!   ( 3 катап)

 

Дангыраглаашкын  соонда,  оореникчилерге  « 1-классчы»  деп  эмблеманы  тыпсыр.

 

Директор  башкынын  байыр  чедириишкини.

 

2-ги  ыры  «Эреспей»

 

Ада-иелернин  байыр  чедириишкини  болгаш  уругларынга  белектерин  тыпсыры.

 

3-ку  ыры  «Учат  в  школе».

 

Башкы:  Байырлалга  силер  бугуленин  идепкейлиг  киришкенинерге,  улуу-биле  ооруп  четтирдим! 

Моон-биле  бистин  байырлалывыс  тонду.  Байырлыг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал
Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 002 133 материала в базе

Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 15.01.2017 848
  • DOCX 43.6 кбайт
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Куулар Галина Тасовна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Удалить материал
 • Автор материала

  Куулар Галина Тасовна
  Куулар Галина Тасовна
  • На сайте: 5 лет и 10 месяцев
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 4635
  • Всего материалов: 2

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой