1393858
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ИнфоурокДругоеКонспектыРазработка внеклассного мероприятия "Эвилен-ээлдектер чуртунче аян-чорук"

Разработка внеклассного мероприятия "Эвилен-ээлдектер чуртунче аян-чорук"

библиотека
материалов

Класстан дашкаар кичээл «Эвилен-ээлдектер чуртунче аян-чорук»

Сорулгазы: 1) уругларнын мозу-будуш кижизидилгезин бедидер;

2) харылзажылга уезинде эвилен-ээлдек состерни ажыглаарын чедип алыр;

3) уругларнын чогаадыкчы чоруун, угаан-бодалын сайзырадыр;

4) эвилен-ээлдек кылдыр кижизидип, эвилен-ээлдек состерни чугаа-домаанга ажыглап билирин чедип алыр.

Кичээлдин чорудуу:

 1. «Чалалга станциязы».

- Хундулуг уруглар! Богун бис аян-чорукче поездиге олурупкаш чоруур бис. Эрткеш эптиг олуттан эжелеп алынар. Эвилен-ээлдектер чуртунче чоруурунун мурнунда бичии чугаалажыптаалынар. Силер богун кандыг эвилен-ээлдек состер чугааладынар? Силерге кым эвилен сос чугаалады?

Уругларнын харыызы: Экии, четтирдим, ажырбас.

-Аянныын аа, дыка чараш эки состерден чаа хун эгелээн-дир. Ынчангаш богун силернин хоглуунер аажок тур уруглар!

Аян чорук солун болур

А кым-даа чалгааравас

Эжеш кылдыр олурупкаш

Эвилен-ээлдек ойнаалынар!

 1. «Тайылбыр» станциязы.

Бодун канчаар алдынарын тайылбырлаар.

- Эргим аян-чорукчулар, аян-чоруктун дуруму-биле силерни таныштырар-дыр мен. Силер «Эвиленнер чурттунга» чедер дээр болзувусса мындыг дурумнерни сагыыр ужурлуг силер:

А) олудундан чопшээрел чок туруп болбас, сандай дагжатпас, шимээргевес.

Б) бок октавас.

В) харыылаарда алгырбас.

Г) шимээргевес.

Д) бот боттарынга кичээнгейлиг болур.

Телефон-биле: - Экии, бо эвилен-ээлдектер чурту бе? Силернин чуртунарга баарын чопшээреп корунерем. Чошпээрешкенинер дээш, четтирдим! Байырлыг!

- Уруглар, эвиленнер чуртунга чедер дээр болза станцияларда онаалгалар бар, ону куусеткеш чедер-дир бис.3. «Эвиленнер» станциязы.

- Ам эвиленнер станциязында келген бис. Кымнар хун-буруде ажыглаар эвилен состерни адаптарыл? Уруглар (оочур езугаар чугаалаар): Экии, эртенгинин мендизи-биле, эки хун-биле, четтирдим, ажырбас, буруулуг болдум, байырлыг, кадык болунар, оршээп корунер. Ол состерни ам орус дылга чугаалап корунер. (Слайдыда словарь состерни номчудар).

Экии – здравствуйте;

Эртенгинин мендизи-биле – доброе утро;

Эки хун-биле – добрый день;

Кежээкинин мендизи-биле – добрый вечер;

Четтирдим – спасибо;

Ажырбас – пожалуйста;

Буруулуг болдум – извините;

Оршээп корунер, буруулуг болдум – простите пожалуйста;

Силерге экини кузедим – желаю вам всего доброго;

Бугудеге экини кузедим – благодарю.

 1. «Шулукчулер» станциязы.

1-ги уруг:

Эки хун-биле! деп сени уткуп аарга

Эки хун-биле! деп харыылаар сен.

Долгандыр чылыг, чымчак ышкаш апаар.

2-ги уруг:

Биске эки орукту кузээрге, орук дургаар

Хоглуг, эрес хоорежип чедер-дир бис

Чоруктар-даа чогунгур боор магалыг-ла!

3-ку уруг:

Кадык болунар! Деп кузээшкинни алган кижи

Кажанда-даа аптекаже ис баспас, аарыга

Алыспас боор магалыг-ла.

4-ку уруг:

«Ажырбас» деп состу ап каап болбас

«Ажырбас» деп сос чокта арай чиктиг апаар

Четтирдим – ажырбас, четтирдим – ажырбас.

5-ки уруг:

Чуу дээш «четтирдим» дээр бис

Сактып безин шыдавас бис

Биске эки кылган чуул дээш.

Четтирдимни ажыглаар бис.6-гы уруг:

Оршээп корунер, моон сонгаар

Ынчанмас мен, номум, кыдыраажым

Уптас мен, улуг улус узе кирбес мен,

Оршээп корунер, ынчанмас мен.

7-ги уруг:

Эвилен болунар – будуу чугаалап тур мен

Эвилен болунар – кажанда-даа, каяа-даа

Эвилен болунар – ол дээш мактал манаванар

Аргалыг-ла болза эвилен болунар.

 1. «Тывынгырлар» станциязы.

Кичээнгейин, сагынгыр тывынгырын сайзырадыр.

- Силерге домактар номчуп бээримге, домакты эвилен сос-биле тондурер силер:

 • Менги дош безин чылыг чымчак …………… состен эрий бээр (буруулуг болдум).

 • Кырган тожек безин ………. деп чымчак состен ногаарарып озуп эгелээр (эки хун-биле).

 • Бир эвес чемненгеш тода бергеш, ававыска ……….. дээр бис (четтирдивис).

 • Тенектенип, опчоктангаш чемелээрге ………. дээр бис (оршээп корунер азы буруулуг болдум).

 • Эвилен-ээлдек, топтуг оол ужурашкан улузун …………. дээр (Экии!).

 • Кайда-даа кижилер чарлып тургаш ………… дээр (Байырлыг!).

- Эр-хейлер, уруглар! Дыка чараш кылдыр ажылдадынар. Четтирдим!

6. «Школа» станциязы.

- Кижизиг кижинин бодун алдынарынын дурумнерин чугаалажыптаалынарам уруглар. Силерге класска болган болуушкунну коргузеримге, кандыг чурум уреп турарын, кандыг эвилен-ээлдек состерни ажыглаарын харыылаар силер.

Видео1, видео 2, видео 3, видео 4.

 1. «Кижизиглер» станциязы (тончу).

- Дараазында силерге домактар номчуп бээримге, ында болуп турар болуушкунну сайгаргаш, бир эвес кылдыныы шын эвес болур болза, адыштарынар часкаар силер, бир эвес, кылдыныг шын болур болза, хулумзуруур силер:

 • Кудумчуга 2 кижи кылаштажып чораан: оларнын бирээзи 62 харлыг, бирээзинин хары 8. 62 харлыг кижинин холунга 1 сумка, 2 ном тудуп алгаш чораан. 1 ному андарлы берген.

- Силернин 1 номунар андарлы берди, - деп оол алгыргаш, чанындан халып эрте берген.

Оолдун кылдыныы шын болган бе, шын эвес бе?

 • Кудумчуга эртип бар чыткан кырган-авайдан, оол: - Шак каш-дыр? – деп, алгырган.

 • Чада оору 2 кижи унуп бар чораан. Оларнын бирээзинин хары 10, бирээзинин 39. 10 харлыг оол мурнай-мурнай, 39 харлыг кижини иде-иде халы уне берген.

- Уруглар, ам база кижизиг кижинин эвилен-ээлдек состерин быжыглап катаптаалынар. Ургулчу хун-буру утпайн ажыглаар силер.

 • Бир эвес сен кижизиг, эвилен-ээлдек болзунза сээн дугайында кым-даа, кажан-даа багай чуве чугаалавас.

 • Клубка местонну улуг улуска чайлап беринер, аванга дузалажып, аяк-сава чугжуп бээр сен.

 • Кичээлдерге эжин-биле хоорешпес, шимээргевес кичээнгейлиг олурар сен.

 • Бажынынны арыглааштын, байырлалда аванарга, эштеринге, башкыларынга байыр чедирерин утпас силер.

 • Улуг улус чугаазын узе кирбес, уругларга эштеринге бергелерге дузалаар сен.

 • Кужу эвээш, бичии кижини камгалаарынга белен болунар, эжин дугайында багай сос кажан-даа соглевенер.

- Уруглар, бистин аян-чоруувус моон-биле доозулган. Аян-чорук кандыг эрти, силерге солун болду бе? (уругларнын харыызы). Ийе уруглар, силернин хоглуг арый-шырайынардан аян-чорук эки эрткен деп билип тур мен. Ынчангаш, уруглар силер, эвилен-ээлдек состерни хун-буруде ажыглап, эвилен-ээлдек болурунарга бузуреп тур мен!

Республика Тыва Сут-Хольский район Хор-Тайга ортумак школазы

Класстан дашкаар кичээл:

«Эвилен-ээлдектер чуртунче аян-чорук»

1 класс,

Ондар Д.В., социальный педагог2015-2016 ооредилге чылы

Лабиринт
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация

Номер материала: ДВ-525796

ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическая деятельность требует от педагога наличия системы специальных знаний в области обучения и воспитания детей с ОВЗ. Поэтому для всех педагогов является актуальным повышение квалификации по этому направлению!

Дистанционный курс «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС» от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (72 часа).

Подать заявку на курс

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Подростковый возраст - важнейшая фаза становления личности»
Курс повышения квалификации «Правовое обеспечение деятельности коммерческой организации и индивидуальных предпринимателей»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС юридических направлений подготовки»
Курс профессиональной переподготовки «Логистика: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Применение MS Word, Excel в финансовых расчетах»
Курс повышения квалификации «Экономика: инструменты контроллинга»
Курс повышения квалификации «Финансы: управление структурой капитала»
Курс профессиональной переподготовки «Управление ресурсами информационных технологий»
Курс повышения квалификации «Методы и инструменты современного моделирования»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности секретаря руководителя со знанием английского языка»
Курс профессиональной переподготовки «Организация технической поддержки клиентов при установке и эксплуатации информационно-коммуникационных систем»
Курс профессиональной переподготовки «Организация системы менеджмента транспортных услуг в туризме»
Курс профессиональной переподготовки «Организация процесса страхования (перестрахования)»
Курс профессиональной переподготовки «Гражданско-правовые дисциплины: Теория и методика преподавания в образовательной организации»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.