Инфоурок / Украинский язык / Рабочие программы / Робоча програма з української мови в 8 класі, 0,5 год на тиждень

Робоча програма з української мови в 8 класі, 0,5 год на тиждень

библиотека
материалов

МБЗОЗ «Сінокосненська школа- дитячий садок»

УЗГОДЖЕНО

Керівник шкільного МО

____________

Протокол № _____від «____»

______2015р.


УЗГОДЖЕНО

Заступник директора школи з НВР МБЗОЗ «Сіноконенська школа-дитячий садок»

__________О.В.Шкрабкова

«___» ______2015р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор МБЗОЗ «Сінокосненська щкола-дитячий садок»

__________Т.І.Драло

Наказ №_____від «___»_____2015р.Робоча програма з української мови

для 8 класу

рівень загальноосвітній

 

Робочу програму укладено на основі Приблизної державної програми з української мови для загальноосвітніх шкіл

«Програма. Українська мова 5–9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою» (укладачі:Бондаренко Н.В., Караман С.О., Ярмолюк А.В., Кононенко В.Л., Савченко О.В.)

Програму розглянуто на засіданні шкільного методичного об˙єднання

Протокол № __ від «__»_________2015р.

Керівник__________________________( __________________________)Учитель Козирева Т.П

2015 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нормативна база викладання української мови

Робочу програму з української мови 6 класу укладено на підставі наступних нормативно-правових документів:

1.  Федеральний державний освітній стандарт основної загальної освіти / Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17.12.2010 р. №1897).

2. Про затвердження федерального переліку підручників, які рекомендовані до використання в освітньому процесі у 2014/2015 навчальному процесі.

3. Закон РФ «Про освіту»;

4. Наказ Міносвіти РФ від 05.03.2004 р. №1089 «Про затвердження федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

5.Лист Міносвіти РФ від 20.02.2004 р. №03-51-10/14-03 «Про введення федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

6. Наказ Міносвіти РФ від 09.03.2004 р. №1312 «Про затвердження федерального базисного навчального плану і приблизних навчальних планів для загальноосвітніх закладів РФ, які реалізують програми загальної освіти»;

7. Федеральний компонент державного стандарту загальної освіти, затверджений наказом Міносвіти РФ №1089 від 09.03.2004;

8. Федеральний базисний навчальний план для основної загальної освіти, затверджений наказом Міносвіти РФ №1312 від 05.03.2004;

9. Закону Республіки Крим «Про освіту» 

Робоча програма курсу українська мова 8 класу розрахована на 17годин ( 0,5 години на тиждень).

  1. Бондаренко Н.В., Біляєв О.М., Паламар Л.М., Кононенко В.Л. Українська мова: Програма для 5- 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. – 152 с.

  2. Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В.Українська мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою /– К.: Генеза, 2009. – 232 с.

Основні цілі та завдання курсу українська мова 8 класу полягають у наступному:

  • Оволодіння системою мовних знань і вмінь, необхідних для використання в практичній діяльності, вивчення суміжних дисциплін, продовження освіти;

  • інтелектуальний розвиток, формування якостей особистості, які необхідні людині для повноцінного життя в сучасному суспільстві: ясність і точність думки, критичності мислення, інтуїції, логічного мислення, здатності до подолання труднощів;

  • формування уяв про ідеї і методи української мови, засоби моделювання явищ і процесів;

  • виховання культури особистості, ставлення до української мови як до частини загальнолюдської культури, яка відіграє особливу роль у суспільному розвитку.


В основі реалізації основної освітньої програми лежить системно-діяльнісний підхід, який передбачає:

- Виховання і розвиток якостей особистості, що відповідають вимогам інформаційного суспільства, завданням побудови російського громадянського суспільства на основі принципів толерантності, діалогу культур і поваги його багатонаціонального, полікультурного і поліконфесійного складу;

- Орієнтацію на досягнення мети і основного результату освіти – розвиток на основі освоєння універсальних навчальних дій, пізнання і освоєння світу особистості студента, його активної навчально-пізнавальної діяльності, формування його готовності до саморозвитку та безперервної освіти;

Робоча програма формується з урахуванням психолого-педагогічних особливостей розвитку дітей 14 років, пов'язаних:

- З бурхливим, стрибкоподібним характером розвитку, тобто відбуваються за порівняно короткий термін численні якісні зміни колишніх особливостей, інтересів і відносин дитини, з появою у підлітка значних суб'єктивних труднощів і переживань;

- Прагненням підлітка до спілкування та спільної діяльності з однолітками;

- Особливою чутливістю до морально-етичного «кодексу товариства», в якому задані найважливіші норми соціальної поведінки дорослого світу;

- Процесом переходу від дитинства до дорослості, що відбивається в його характеристиці як «перехідного», «важкого» або «критичного»;

- Складними поведінковими проявами, спричиненими протиріччям між потребою у визнанні їх дорослими з боку оточуючих і власною невпевненістю в цьому;

- Зміною соціальної ситуації розвитку - зростанням інформаційних перевантажень і зміною характеру і способу спілкування та соціальних взаємодій - обсяги та способи отримання інформації (ЗМІ, телебачення, Інтернет).

Дана робоча програма з української мови розрахована на 17 годин

.

Види і форми контролю:

проміжний: постановка навчальної задачі та висновки, правильність виконання вправ і лінгвістичних задач, монологічне усне і письмове мовлення, повні відповіді на запитання, складання схем та розповідей за ними, моделювання мовних ситуацій, планування, індивідуальні завдання та повідомлення, графічне пояснення умов вибору орфограм і пунктограм, синтаксичний розбір речень, аудіювання, планування тексту;

підсумковий: портфель досягнення учня, проектна діяльність, тести, творчі завдання, перекази, диктанти, твори всіх видів, мовний аналіз тексту.


Особливістю програми є її спрямованість на соціальний, особистісний, пізнавальний і комунікативний розвиток особистості учня на основі формування універсальних навчальних дій:

- Особистісні універсальні навчальні дії забезпечують самовизначення людини, вибір ціннісних, морально-етичних орієнтирів, мотивація до навчання, зокрема до вивчення української мови;

- Регулятивні навчальні дії забезпечують організацію навчальної діяльності (постановка і формулювання мети діяльності, навчальної задачі, планування послідовності дій та їх корекція в разі потреби, здійснення самооцінки);

- Пізнавальні навчальні дії включають загальнонавчальні дії (формулювання проблеми, висунення аргументів, які підтверджують або спростовують тезу, пошук та вилучення необхідної інформації з різних джерел, усвідомлене і довільне продукування висловлювання в усній і письмовій формі, смислове читання як осмислення мети читання і вибір залежно від цього видів читання, вилучення необхідної інформації з прослуханих або прочитаних текстів різної жанрової та стильової приналежності, універсальні логічні дії (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація);

- Комунікативні навчальні дії забезпечують соціальну компетентність і врахування позиції інших людей.

У програмі для 8 класу реалізується когнітивно-комунікативний підхід.

Зміст комунікативної складової програми направлено на оволодіння вміннями аудіювання, читання, говоріння і письма як видами мовної діяльності, як засобом отримання інформації, як засобом комунікативно доцільної, ефективної взаємодії з оточуючими людьми в ситуаціях формального та неформального міжособистісного та міжкультурного спілкування.

Місце навчального предмета «Українська мова»

Програма вивчення курсу української мови відповідно до Федерального державного стандарту основної загальної освіти у 8 класі розрахована на 17 години.

Результати (особистісні, метапредметні і предметні) освоєння навчального предмета «Українська мова»

Особистісними результатами освоєння програми з української мови у 8 класі є:

- Усвідомлення естетичної цінності української мови;

- Шанобливе ставлення до української мови;

- Потреба зберегти чистоту української мови як явища національної культури;

- Прагнення до мовного самовдосконалення;

- Формування достатнього обсягу словникового запасу і засвоєних граматичних засобів для вираження думок і почуттів у процесі мовного спілкування;

Метапредметними результатами (метапредметні результати освітньої діяльності – це способи діяльності, засвоєні учнями на базі одного, декількох або всіх навчальних предметів і застосовні як в рамках освітнього процесу, так і при вирішенні проблем в реальних життєвих ситуаціях) освоєння програми з української мови у 8 класі є:

- Оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності (адекватне розуміння інформації усного та письмового повідомлення; оволодіння різними видами читання; формування здатності знаходити інформацію з різних джерел; оволодіння прийомами відбору та систематизації матеріалу на певну тему; формування вміння вести самостійний пошук інформації);

- Застосування набутих знань, умінь і навичок у повсякденному житті;

- Здатність використовувати українську мову і як засіб отримання знань з інших предметів;

- Знайомство з національно-культурними нормами мовного етикету.

Предметними результатами освоєння програми з української мови у 8 класі є:

- Розуміння визначальної ролі мови в розвитку інтелектуальних і творчих здібностей особистості, при отриманні освіти;

Навчально-тематичне планування курсу «Українська мова» 8 клас за програмою Бондаренко Н.В. та ін.

п/п

Розділи програми

Кількість годин за програмою (2г)

Кількість годин

(0,5 год)

З них


Теоретичний матеріал

Розвиток мовлення

Контрольні роботиРЗМ

16(8)


1

Вступ

1 (1)

1

1
2

Повторення та узагальнення вивченого

5 (2)

1


13

Просте речення

8 (4)

3

2


1


4

Односкладне речення

9(4)

3

2

15

Неповне речення

2(1)

1

1
6

Просте ускладнене речення.

Однорідні члени речення

7(3)

2

2
7

Речення зі звертаннями, вставними словами

8(4)

3

2

18

Речення з відокремленими членами

10(6)

2

1

19

Узагальнення і систематизація вивченого в 8 класі

2(1)

11


Всього:

68(34)

17

11

4

2КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 8 КЛАСІ

17 год

Тема уроку

Типи уроку

Дата

проведення

Примітки

план

факт

1

Вступ Мова — найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу


Урок - лекція
Повторення та узагальнення вивченого в 7 класі - 2 год.


2

. Частини, мови, їх значення та граматичні ознаки РМ Повторення відомостей про текст, стилі і типи мовлення


Узагальнення та систематизація знань Комбінований
Просте речення. Двоскладне речення – 3 год.

3

Словосполучення. Будова і типи словосполучень за спо­собом вираження головного слова

ЗУН. Комбінований крок
4

Речення. Види речень за метою висловлювання; оклич­ні речення. Речення односкладні й двоскладні; прості й складні Головні і другорядні члени речення

ЗУН. Комбінований крок
5

Контрольна робота Тести. Читання мовчки

Односкладне речення – 3 год.

6

РМ 4 Діалог

7

Види і типи односкладних речень

Комбінований крок.

7

Види і типи односкладних речень

Неповне речення – 1 год

9

Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях Контрольний диктант

Засвоєння навичок і умінь Урок - лекція
Просте ускладнене речення.

Однорідні члени речення – 2 год

10

Однорідні члеии речення (зі сполучниковим, безсполуч­никовим і змішаним зв'язком). Кома між однорідними членами речення. Речення з кількома рядами однорід­них членів

ЗУН. Комбінований крок
11

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами

ЗУН. Комбінований крок
Речення зі звертаннями, вставними словами - 3 год

12

Звертання поширені й непоширені. Розділові знаки при звертанні

Комбінований крокЗУН. Комбінований крок

13

Вставні слова (словосполучення, речення) розділові зна­ки при них

Комбінований крок
14

РМ Контрольний переказ

Речення з відокремленими членами -2 годин

15

Поняття про відокремлення. Відокремлені означення

Комбінований крок
16

РМ 7 Контрольний твір

Узагальнення і систематизація вивченого в 8 класі

17

Контрольна робота №4

ДиктантТолько до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДA-016896

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG