Выдаём удостоверения и дипломы установленного образца

Получите 5% кэшбэк!

Запишитесь на один из 793 курсов и получите 5% кэшбэк стоимости курса на карту

Выбрать курс
Инфоурок Родной язык Другие методич. материалыСценарий классного часа "Жизнь и творчество поэта,учителя Ожева А.Р."

Сценарий классного часа "Жизнь и творчество поэта,учителя Ожева А.Р."

Скачать материал
библиотека
материалов

 

Классный час «Жизнь и творчество писателя, учителя

Ожева Аскарбия Рамазановича»

 

1вед.  Шъуимафэ шIу, тихьакIэ лъапIэхэр!

 Мы илъэсэу къихьагъэр «Литературэм иилъэс». Ащ къыхэк1эу  непэ тизэIукIэ фэгъэхьыгъэщт тикIэлэегъэджэ гупсэу, тхэныр, усэныр  зикIасэщтыгъэу  «Адыгэ респубикэм итхак1охэм ясоюз ичленэу», «Урысыем гъэсэныгъэмкIэ иIофышIэ гъэшIуагъэу», «Адыгэ республикэм изаслуженнэ кIэлэегъаджэу», адыгабзэмкIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ дэжь щыIэ Советым илъэс 17 –рэ  чанэу Iоф  щызышIагъэу, къуаджэр зыгъэдахэщтыгъэ цIыфэу  Ожъ   Аскэрбый Рэмэзанэ ыкъор ары.

         Ожъ Аскэрбый адыгабзэмрэ, адыгэ литературэмрэ аригъэхьыщтыгъэ. Исэнэхьат, иныдэлъфыбзэ фэшъыпкъэу, Улэпэ гурыт еджапIэм щылэжьагъ. КIэлэеджэкIо пчъагъэу къычIигъэкIыгъэхэм яныдэлъфыбзэ шIу аригъэлъэгъун ылъэкIыгъ, иIофшIэгъухэм ящысэтехыпIагъ, фэбагъэ зыхэлъ цIыфэу щытыгъ.

 

 Гущы1э етэты Ожъ Аскэрбый ишъэогъоу, илъэс пчъагъэм 1оф дэзыш1агъэу Л1ыунэе Аслъан

                             (Слайд  )

 

2Вед. Ожъ Аскэрбый Рэмэзан ыкъор мэкъуогъум иим, минрэ

          щъибгъурэ токIитIурэ хырэ илъэсым къуаджэу Улапэ

         къыщыхъугъ. Минрэ шъибгъурэ шъэныкъорэ плIырэ илъэсым

         Улапэ гурыт еджапэм чIахьэ ыкIи минрэ шъибгъурэ токIищрэ

         хырэ  илъэсым  ар къеухы. ИцIыкIугъом щегъэжьагъэу Адыгэ

         литературэр шIу дэдэ ылъэгъущтыгъэ. Яблэнэрэ классым исэу

         тхэныр ригъэжьагъ. Гъэзетэу «Социалистическэ Адыгеим»

         заметкэ цIыкIоу ытхыхэрэр къырагъахьэщтыгъэ. Апшъэрэ

         классхэм ащеджэ зэхъум иусэхэри гъэзетым къихьэ хъугъэ.

         Статья зэмылIэужыгъохэри къыригъахьэу ригъэжьагъ.

 

(слайд)

2Вед. 1966-1969 илъэсхэм хы флотым къулыкъур щихьыгъ.

         Къулыкъум зыщэIами гъэзетым къэтхэныр зэпигъэущтыгъэп,

         ыкIи армейскэ гъэзетэу «Флаг Родины» зыфиIорэм  ныбджэ -

         гъуныгъэ дыриIагъ.Къулыкъур къызеухы ужым 1969-рэ

         илъэсым АГПИ-м чIахьэ ыкIи 1974-рэ илъэсым къеухы. А

         лъэхъаным тхэным нахь  лъэшэу ыуж ихьагъ. Район гъэзетэу

         «Дружба» зыфиIорэм икIэлэцIыкIу рассказхэр къарэхьэх,

         республиканскэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иусэхэри,

         ирассказхэри къарыхьэзэпыт хъугъэ.

 

(слайд)

1Вед.  Илъэс тIокIитIум ехъурэ Ожъ Аскэрбый Улэпэ еджапIэм

          кIэлэегъаджэу Iоф щишIагъ. КIэлэеджакIомэ Iоф зэради -

          шIагъэм, екIолIэкIэ тэрэз зэрафыриIагъэм къахэкIэу

          нэбгырэ пэпчъ шIэныгъэ куухэр  аригъэгъотыщтыгъэ. Ау

          шIэныгъэ  куу къодые кIэлэеджакIом еогъэгъоткIэ

          зэрэмыхъущтыр  Аскэрбый  дэгъоу къыгурыIощтыгъэ.

          Шэн зекIокIэ дахэхэр,  Iадэбныгъэрэ, шъхьакIэфэныгъэрэ

          ахэлъэу кIэлэеджакIохэр   ыгъэсэнхэми мэхьанэшхо

          аритыщтыгъэ.

 (слайд).

2Вед.  Ожъ Аскэрбый…а цIэр ымышIэу, ымылъытэу Улапэ цIыф

         къыдэкIыщтэп. Улапэ изакъоп – зэрэреспубликэу пштэми

         щызэлъашIэ тхак1у, адыгабзэмкIэ кIэлэегъэджагъ, IэкIыб

         хэгъэгум ащыпсэухэрэми ащ   ыусыгъэхэм  ащыщхэр

         алъыIэсыгъэх.

 

                    Къэубыт, ныбджэгъур, къэсэщэи сIэпэ,

Гур гъэпсэф, бысым пфэхъущт о си Улапэ.

                    ШIукIэ укъэкIуагъэмэ – утихьакIэ гупс,

Зэрэкъуаджэу уибысым, ащ уемыгупшыс.

 

Джаущтэу игухэлъ шъхьаIэ къыщеIо усакIом иусэу «Еблагъ Улапэ» зыфиIорэм. ТхьагъэпцIыгъэрэ, шъорышIыгъэрэ зыкIэмылъ гущыIэ къызэрыкIох, псэлъэ шъхьэихыгъ. ШIу уалъэгъуным,  шъыпкъэр пIощтмэ, сыда адэ нахь гушIуагъоу щыIэр? Iофэу пшIэрэр ашIодэгъумэ, ащыгъум ори уишIушIагъэ алъытэщт. Ар уищыIэныгъэ къыбдэхъумэ пкIэнчъэп ныIа узэрэщыIагъэр! Ащ нахь насыпыгъэ зыми къыдэхъугъэп, джары дунэе мылъкур! Джары - гупшысэ иныр, насыпыгъэ лъэшыр, шIушIэн, арых игъашIи, иуси зыфигъэзагъэхэр.

 

                        (Слайд)

 

Усэу «Еблагъ Улапэ» н.23  Выкъэ Бислъан.

 

        ______________________________________________________

1Вед 2008-рэ илъэсым иапэрэ тхылъэу «Гугъэ» зыфиIорэр

         къыдэкIы. ЗэкI пIоми хъунэу ащ къыдэхьагъэхэр къоджэ

        дэсхэу, мафэ къэс  зыхэсхэм, зыдэлажьэхэрэм, ахэм

        ягупшысэхэм, шIум, дэхагъэм,   цIыфыгъэ  – Iадэбныгъэм

        афэгъэхьыгъэх.  

        Мы тхылъым   гъыбзэхэри, кIэлэцIыкIумэ апае усэхэри,

        сэмэркъэухэри   къыдэхьагъэх.

 

                                   ( слайд)

 

       (Сценки из книги)     исп.

1.    «Ят1онэрэ  ч1ып1эр ренэу ыубытыщтыгъ.»  _____________________________________________________Исхьакъ  и Мыекъуапэ к1уак1. Къэзыш1ыхэрэр: я 9-рэ классым ик1элэеджак1охэр.

 

Вед. Адыгэхэм ящы1эк1э -псэук1э, ятарихъ гъыбзэмэ ч1ып1эшхо щаубытыщтыгъэ. Аскэрбыи ащ мэхьанэшхо ритыщтыгъ, ахэмэ яугъоижьын пылъыгъ. Ык1и гъыбзэ пчъагъэ ыугъоижьи , зэригъэзэфэжьи тхылъэу «Гугъэ » зыфи1орэм къыдигъэхьагъэх.Ежь Аскэрбыи типщынэо ц1эры1оу Хъунэ Аскэрбый (нахьыбэм зэраш1эщтыгъэр Люкэ) фэгъэхьыгъэ гъыбзэ ытхыгъагъ.  Ащ шъуедгъэдэ1умэ тш1оигъу.

 

 «Хъунэ Люкэ игъыбз» къэзы1орэр – Унэрэкъо Л.

 

 

2 Вед. 2009 – рэ илъэсым усэхэр зыдэт сборникэу «Мэзэгъо чэщ»

          зыфиIорэр, а илъэс дэдэм кIэлэцIыкIумэ апае тхылъ цIыкIоу

          «Жалость» зыфиIорэр урысыбзэкIэ къыдигъэкIыгъэх.

                                   (слайд)

 

 

 

1 Вед. ЦIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъоу, Аскэрбый ытхыгъэхэм

          къащиIатрэр бэ. Джащ фэдэу усэхэр зыдэт тхылъэу «Мэзэгъо

          чэщ» ыIуи зэджагъэр цIыфыгъэм укъыфэзгъэущырэ

          тхыгъэхэмкIэ ушъагъэ. Мыщ усэ зэфэшъхьафхэу «Адыгэ

          гербым», «Адыгэ флагым», «Адыгэ цыем», «Адыгэ

          бзылъфыгъэм» афэгъэхьыгъэхэу бэ къыдэхьагъэхэр. А усэ

          цIыкIумэ ащыщхэмэ шъуядэIунхэу шъукъетэгъэблагъэ.

.

 

        (Адыгэ гербыр – н.4         ______________________.

        (Адыгэ быракъыр – н.5   _____________________.

         Адыгэ цый -  ______________________                    .

 

            ( 1 танец)

 

        

 2Вед. СыдигъокIи Ожъ Аскэрбый гоIалэу, гумэкIылэу, IэпыIэгъу

         зищыкIэгъэ пстэуми ыIэ афищэинэу хьазырэу къыхьыщтыгъэ.

         Зэ нэмыIэми Аскэрбый екIолIагъэм ар зэхишIагъ, ащ фэдэ

         цIыфыгъэу усакIом хэлъыгъэр хэти ыгу къинагъэу, изэхашIэ

         щыщы хъугъэу къызыдехьы.Усэу «Уадыгэмэ адыгагъэ

         зыхэгъэлъ» зыфиIорэм усакIом еплъыкIэу иIэхэр ежь

         ышъхьэкIэ  шапхъэу зыдиIыгъыр адыгагъэм пае шэн – 

         зекIокIэ дахэу  цIыфым хэлъын фаехэм, мы усэм

         къыщыреIотыкIы.

 

Усэу      (Уадыгэмэ адыгагъэ зыхэгъэлъ н.20)

 

къеджэрэр              ____________________________.

 

«Адыгэхэр»    -        Шъхьахъутэ Рустам.

 

 1Вед.  ЩыIэныгъэ хэшIыкI  инэу Аскэрбый иIагъэм диштэу

            илитературнэ творчестви зиушъомбгъущтыгъэ.

            Рассказхэм ахэлъ  гупшысэхэр нахь куоу, щыIэныгъэм

            ианахь Iофыгъо  шъхьаIэхэр къашиIэтхэу тхэщтыгъэ.

            Аскэрбый къыIуатэрэр исурэтхэмкIэ къеушыхьаты.

            Итхылъхэм адэт сурэтхэм ащыщхэр ежь ышIыгъэх.

 

 

           ЯплIэнэрэ тхылъэу «БлэкIыгъэ заом  иджэрпэджэжь»

           зыфиIорэр 2011 – рэ илъэсым къыдэкIыгъ. Ащ рассказхэри ,

           зы поэми, зы пьеси къыдигъэхьагъэх.

 

                                 (слайд)

 

                  (Видео с речью А.Р.Ожева)

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 2Вед. 2012 –рэ илъэсым кIэлэцIыкIумэ  апае

          усэхэр зыдэт тхылъыкIэ къыдигъэкIыгъ.

          «Сэ лъытакIэ зэсэгъашIэ» ащ цIэу фишIыгъэр.

          А тхылъыр ежь икIалэхэу  Рустамрэ, Нуретрэ ацIэкIэ ытхыгъ.

 

                                  (слайд)

 

 «Къэлэубатэ иупчIэхэр»          Нэгъой Рустам.

  «Ситэтэжъ»                          Шъхьахъут1э Б.

 

 

1Вед. НыбжьыкIагъэр, шIулъэгъу дахэр ятемэу усабэхэр Ожъым

        ытхыгъэх. «ШIулъэгъур  1ахьы мыгощ», «СишIулъэгъу»,

        «Сыгум укъэкIы», «Адыгэ пшъашъэр гъогум къырэкIо»

         ахэм анэмыкIхэм яшIулъэгъу дахэ икъэргъуагъэ, ифэбагъэ

        ащызэхэошIэ, гур аукъэбзэу, дэхагъэм, шIугъэм уфащэу

           кIочIэ гъэшэгъон къыпхалъхьэу лъэкI  ахэлъ.

 

« Адыгэ пшъашъэр  гъогум къырэкIо» н.8 зыфиIорэ усэм къытфеджэщтыр       _________________________

 

 

 

2Вед.   2013 – рэ илъэсым итхылъыкIэхэу «Тыгъугъэ

          шIулъэгъумрэ», «Алло,сыпсэ закъу» зыфиIорэмрэ къыдэкIых.

          «Тыгъугъэ шIулъэгъум» рассказхэмрэ, повестьрэ дэтых.

           «Алло, сыпсэ закъу» зыфиIорэ тхылъым лакъырдышъом

           итхэу рассказхэр къыдигъэхьагъ.Ожъ Аскэрбый мы тхылъхэр

           ытхыхэ зэхъум анахь инэплъэгъу итыгъэр ныбжьыкIэхэу

           апэрэ лъэбэкъухэр щыIэныгъэм щызышIыхэрэр, ахэм ядунэе

           еплъыкI, яшIулъэгъу, янасып зызэриушхурэр,  е зэрар

           къафэхъурэр ары.

                                       (слайд)

 

 

Ахэмэ ащыщ сценкэхэу «Алло, сыпсэ закъурэ», «Миллионным игъэрхэрэмрэ»  шъуяплъынэу шъукъетэгъэблагъэ. Сценкэр къэзышIырэр ____________________________________________________________________________________________________________________

 

                                  ( Слайд)

1 Вед.  ИкIэухым къатIомэ тшIоигъу  зэлъашIэрэ кIэлэегъэджэ

            пэрытэу, адыгабзэм иухъумакIоу, егъэджэн  IэпыIэгъу

            тхылъхэм язэхэгъэуцон зиIахь хэлъэу, ныбжьыкIэ лIэужыбэр

             щыIэныгъэ гъогу зафэм тезыщагъэу, къэралыгъо щытхъуцIэ

            инхэр егъэджэнпIуныгъэ IофымкIэ къызфагъэшъошагъэу,

            Улапэ идахэ зыIэтыгъэ журналистэу, тхакIоу, инхэм ыкIи

            цIыкIухэм апае тхылъхэр къыдэзгъэкIыгъэу Ожъ Аскэрбый

             Рэмэзанэ ыкъор  чъэпыогъум и  22 – рэм

             къызытхэмытыжьыр илъэсит1у хъугъэ.

             Ожъ Аскэрбый ышъхьэкIэ   тхэмытыжьми иусэ тхылъхэр

            тигъогогъоу тигъусэх, тиупчIэжьэгъухтиджэуапых.

             Аскэрбый опсэуфэ лъэуж дахэ къыгъэнагъ.

                                       (слайд)

 

 

 

  • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
    Пожаловаться на материал
Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Учитель русского языка и литературы
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:
Сценарий классного часа о творчестве адыгского поэта, Заслуженного учителя Республики Адыгея Ожева Аскарбия Рамазановича. На классном часе знакомим учащихся 8 класса с творчеством поэта.
Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Курс профессиональной переподготовки «Основы религиозных культур и светской этики: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе»
Курс повышения квалификации «Правовое обеспечение деятельности коммерческой организации и индивидуальных предпринимателей»
Курс повышения квалификации «Основы туризма и гостеприимства»
Курс повышения квалификации «Методика написания учебной и научно-исследовательской работы в школе (доклад, реферат, эссе, статья) в процессе реализации метапредметных задач ФГОС ОО»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС технических направлений подготовки»
Курс повышения квалификации «Управление финансами: как уйти от банкротства»
Курс повышения квалификации «Правовое регулирование рекламной и PR-деятельности»
Курс повышения квалификации «Страхование и актуарные расчеты»
Курс повышения квалификации «Методы и инструменты современного моделирования»
Курс профессиональной переподготовки «Уголовно-правовые дисциплины: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Международные валютно-кредитные отношения»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика музейного дела и охраны исторических памятников»
Курс профессиональной переподготовки «Информационная поддержка бизнес-процессов в организации»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.