Инфоурок / Музыка / Конспекты / Сценарий новогоднего праздника для детей младшей группы "Койгунчугаштын бажыны"

Сценарий новогоднего праздника для детей младшей группы "Койгунчугаштын бажыны"


библиотека
материалов

Койгунактын бажыны.

Бичии болуктун уругларынга чаа чыл байырлалынын сценарийи.

Сорулгазы:

1. Уругларнын байырланчыг , оорушкулуг хей- аъдын бедидер.

2. Тоол дамчыштыр уругларга буянныг чорук кезээде багай чорукту тиилээр деп чувени билиндирер.

3. Ырлап, танцылаар кузелин деткиир, дыл- домаан сайзырадыр.

Дерилгези: Улуг каастап каан шиви, гриляндалар, шариктер, чаа чылдын ырылары, тоолда персонажтарнын маскарадтары, костюмнары , ширма бажынчыгаш, Дилгижектин борбак бажыны.

Киржикчилери:

Койгунак –

Дилгижек–

Адыг –

Ыт –

Дагаажыгаш –

Башкарыкчы +автор-

Соок-Ирей –

Харжыгаш -

Байырлалдын чорудуу:

Башкарыкчы: Эргим хундулуг бистин бичии чаштарывыс , ада- иелер, башкылар база аалчылар!

Чаа чыл байырлалынын утреннигин эгелээр-дир бис.

Сагыш- сеткил доюлдурган сергек хоглуг

Чаа- чылдын байырлалы моорлап келди.

Долгандыр-ла бугу чуве хуулгаазынныг

Тоолда ышкаш тывызыксыг чаражын аа.

Башкарыкчы: Байырлалдар аразында Чаа- чыл - эн-не тоолчургу, солун, хоглуг, оорушкулуг, хуулгаазын байырлал болгай. Чаа чылдын байырлалын таварыштыр чаштарга, аваларга, аалчыларга байыр чедирип, аас-кежикти , кан дег кадыкшылды, оорушукуну кузевишаан, байырлалывысты эгелээр-дир бис.

Башкарыкчы: Тоол дег чараш садывыста

Хуулгаазын маадырларлыг

Чаа чылдын тоолчугажы

Бо хун бисте аалдап келди.

Башкарыкчы: Ам шупту олуруптаалынар, бистерге хуулгазын тоол ораны аалдап кээр. Кичээнгейлиг корээлинер, уруглар!

Койгунак ыяш бажынынын иштинде орар, Дилги борбак обручуда тюль-биле кылып каан бажынныг болур.

Автор: Бир-ле черге Койгунак болгаш Дилги чурттап чораан. Дилгинин бажыны дош, а Койгунактын бажыны ыяш турган чувен иргин. Кыш эрткен, час-даа душкен. Хуннун чылыынга Дилгинин дош бажыны бир-ле хун эрип каап-тыр, а Койгунактын ыяш чылыг бажыны ол-ла хевээр турган.

Дилги: Ам канчаар амытан боор мен, бажыным база эрип калган, аргада араатан амытаннар база хой болгай,черле бажын чок коргунчуг-дур. (Аай-дедир боданып тура чугаалаар) Аа., билип кааптым, ырак эвесте ыяш бажынныг Койгунак чурттап турар болгай, олче черле барып корейн, мени ол киирип алыр чадавас.

Зал иштин долгандыр «Дилгижек» деп ырынын уделгези-биле Койгунактын бажынынче чоруптар.

Автор: Дилгижек-даа Койгунактын бажынынче чоруп-ла каан. Ол Койгунактын бажынынын даштынга келгеш, эжиин оожум соктап-тыр.

Дилги: Койгунак, койгунак мени бажынынче киирип ап кор, мээн дош бажыным эрип калды ышкажыл.

Койгунак: Кирип кел даан Дилгижек. (Дилги кирип келгеш амырап турар)

Дилги: Чыдынын чаагай чемзиг деп чувезин!

Автор: Элээн болганда Койгунак-даа Дилгижекти бажынынга арттырып кааш, хумунун туткаш, суглап чорупкан.

«Койгунак» деп ырынын уделгези-биле суглап чоруптар.

Автор: Кажар Дилгижек ол аразында эжиин дээктеп алгаш, боданып-тыр:

Дилги: Койгунактын бажынынын чылыын, чырыын, экизин! Бо бажынга мен чааскаан чурттаксап тур мен. Койгунак суглааш ам кээрге киирбес-тир. (Амырап турар, корунчукке кордунер, будуттунуп орар)

(Музыка) Койгунак залче кирип келир.

Автор: Койгунак – даа суун узуп алгаш келгеш, бажынын соктаан-соктаан, Дилгижек эжиин ажытпайн-даа чугаалап-тыр:

Дилги: Моон унуп чор Койгунак, сени киирбес мен, бо мээн бажыным-дыр.

Автор: Койгунак бажынынын чанынга ыглап олурда, оон чанындан ыт эртип бар чыткаш, айтырып-тыр:

Ыт: Экии койгунак, чуге мунгарап ыглап олурарын ол?

Койгунак: Канчап мунгаравас боор. Мен ыяш бажынныг турган мен, а Дилгижек дош бажынныг турган. Час дужерге Дилгинин дош бажыны эрип калган, ол мени бажынынче киирип ап кор деп дилээрге , бажынымче киирип алган мен.Суглааш кээримге Дилгижек мени бажынымче киирбеди, ынчангаш мунгарап ыглап ор мен.

Ыт: Ыглава Койгунак, мен Дилгини бажынындан ундур ойладыптар мен, (бажынчыгашка келгеш ээрер) Бог-бог-бог! Дилгижек Койгунактын бажынчыгажындан ам дораан ун!

Дилги: Уне халааш, шураан соонда канчаар эвес мен сени!

Автор: Дилгижек ынча дээрге ыт корткаш, маннап чоруй барып-тыр оо!

Оожум аялга-биле адыг унуп кээр.

Автор: Койгунак бажынынын даштынга мунгарап ыглап олурда, адыг коруп кааш, айтырып –тыр:

Адыг: Чуге ыглап олур сен Койгунак?

Койгунак: Канчап мунгаравас боор. Мен ыяш бажынныг турган мен, а Дилгижек дош бажынныг турган.Час дужерге Дилгинин дош бажыны эрип калган, ол мени бажынынче киирип ап кор деп дилээрге , бажынымче киирип алган мен. Суглааш кээримге Дилгижек мени бажынымче киирбеди, ынчангаш мунгарап ыглап ор мен.

Адыг: Ыглава Койгунак, мен Дилгини бажынындан ундур ойладыптар мен.

Койгунак: Шыдавас сен адыг ирей, ыт безин ойладып чадап кагды.

Адыг: (бажынчыгашка келгеш , соктаар) Дилгиже-е-ек , Койгунактын бажынчыгажындан ам дораан ун!

Дилги: Уне халааш, шураан соонда канчаар эвес мен сени!

Автор Адыг база -ла Дилгижек ынча дээрге корткаш, халып чоруй барып-тыр оо. «Дагааларым» деп ыры-биле шалгы чуктээн дагаа унуп келир.

Автор: Койгунчугаш бажынынын чанынга ынчаар мунгарап ыглап олурда, чоогундан шалгы чуктеп алган Дагаа эртип бар чорааш, коруп кааш, айтырып-тыр:

Дагаа: Салым торгу

Сарыг баштыг , эткир уннуг дагаажык мен.

Чуге мунгарап ыглап ор сен Койгунак?

Койгунак: Чуге мунгаравас боор. Мен ыяш бажынныг турган мен, а Дилгижек дош бажынныг турган.Час дужерге Дилгинин дош бажыны эрип калган, ол мени бажынынче киирип ап кор деп дилээрге , бажынымче киирип алган мен.Суглааш кээримге, Дилгижек мени бажынымче киирбеди, ынчангаш мунгарап ыглап ор мен.

Адыг: Ыглава Койгунак, мен Дилгини бажынындан ундур ойладыптар мен, ам дораан кажар Дилгижекти сээн бажынындан ундур ойладыптайн бараалы. (бажынны соктаар)

Дагаажык бажын чанынга келгеш чугаалаар

Дагаажык. Ку-ка –ре –куу! Шалгы чуктеп алган чор мен, кажар дилгижек ам бо дораан бажындан ун!

Дилги. Коргунчуун, коргунчуун, канчаар чоор!! Тонум кедип тур ме-е-ен!

Дагаажык. Ку-ка-ре-куу! Дурген ун дидир мен!

Музыка, Дилгижек корткаш , бажындан уне халып чоруй баар.

Автор: Кажар Дилгижекке Дагаажыгаш шак-ла ынчаар дузалап-тыр. Койгунак биле дагаажыгаш бажынга эп-найыралдыг бажынга ийилээ чурттай берип-тир..

Чылыг чай-даа, алдын кус-даа билдиртпейн эрте берген. Харлыг кыш-даа катап душкен.

Автор: Бир-ле хун Дагаа Койгунакка чугаалап-тыр:

Дагаа Чаа чыл байырлалы келген болгай, даштын бажын чанында шививисти каастап, анчыгаштар болгаш уруглардан чалап алгаш, байырлалды хоглуг кылдыр эрттирип корээлем Койгунак.

Койгунак. Ынчаалы харын солун болгай, экизин,чаа чыл байырлалы. Чаа чыл байырлалы!

Дагаа , Койгунак хоглуг чаа чыл дугайында аялга-биле шивини каастап алгаш, четтинчипкеш танцылаарлар.

Койгунак Чараш кылдыр каастаан шиви

Чайынналып кыйгырып тур

Магаданчыг омак-хоглуг

Чаштарывыс чалап алгаш,

Байырлалды эгелээлинер!

Чингир ногаан шииметтинген

Шивижикти долганыылынар!

Самнап-ойнап хоглээлинер,

Чаа чыл-даа бисти оортсун!

Танцы «Вот так вот», «Приседай»

Башкарыкчы: Эр-хейлер уруглар, ам чаа коргенивис тоолда амытаннарнын дугайында ырылардан ырлаптаалынар уруглар.

Ыры: «Дагаажыгаш», «Эникчигеш»

Койгунак Эр-хейлер уруглар! Дыка-ла чараш самнадынар! Арга иштинде Харжыгаш болгаш Соок-Ирей аза берген чадавас, Дагааны барып Соок-Ирей, Харжыгашты экээр кылдыр чорудуп корээлинерем уруглар!

Дагаа Соок-Ирей , Харжыгашты эккээр дээш хоглуг аялга-биле чоруптар.

Башкарыкчы: Койгунакка танцылап берээлинерем уруглар.

Танец «Зайчат» (уругларны олуртуптар)

Дагаажык: Уруглар шупту кичээнгейлиг болунар, мен силерден тывызык тыптырар мен.

Сегел салы курлак четкен

Сеткил чурээ чылыг Ирей

Кеткен хеви кызыл оннуг

Харжыгаш деп уруглуг-даа

Чаа чылдын байырында

Уругларга белектерни

Ууп чадай чуктеп келир

Кым-дыр ол уруглар? (Соок-Ирей)

Башкарыкчы: ам ада-иелер Соок-Ирейнин дугайында кайы хире билир эвес, айтырыглардан салып тургаш, хынап корээлинерем. Викторинанын айтырыглары:

1. Дед-Мороз известен всем? (да)

2. Он приходит ровно в семь? (нет)

3. Дедушка Мороз хороший? (да)

4.Любит шубу и калоши? ( нет)

5.Дедушка Мороз боится стужи? (нет)

6.Он со мною долго дружит? (да)

7.Вы на елку к нам пришли? (да)

8.Фрукты в сумках принесли? (нет)

9.Принесли все вместе смех? (да)

10.Радость, счастье и успех? (да)

Башкарыкчы Ада-иелер Соок-Ирей дугайында дыка эки билир ышкажыл уруглар.

Койгунак: Соок-Ирей Харжыгаш чуге келбейн турар чоор уруглар?

Башкарыкчы Чаа-чылдын байырында

Чалаттырар чолдуг ирей

Харжыгажын чедип алгаш

Чедип келем, Соок-Ирей
Чалап тур бис Соок-Ирей,

Чаа чылда биске келем!

Койгунак: Соок-Ирей, Харжыгаш бистерни тыппайн турар эвес бе, кыйгырып корээлинерем уруглар!

Чаа чылды бистин-биле

Ойнап-хоглеп уткуур кылдыр

Кырган-ачай Соок-Ирейни

Шупту денге кыйгыраалынар!

Шупту: Соок-Ирей! Соок-Ирей! Соок-Ирей!

Поезд даажы дынналыр, Аът киштээн соонда , шанактыг аът даажы дынналыр. Башкарыкчы уругларга Соок-Ирей чуну-биле кел чыдарын чугаалаар.

«В лесу родилась елочка» деп ырынын аялгазы-биле Соок-Ирей, Харжыгаш залче кирип келир.

Соок- Ирей: Экии уругларым! Чаа-чыл-биле!

Харжыгаш: Чаа-чыл-биле, ада-иелер база аалчылар!

Соок-Ирей: Сонгу Доштуг океандан

Соок-Ирей аалдап келдим.

Чаа-чылдын байырында

Чаштарымга чедип келдим.

Харжыгаш: Кырган-ачай Соок-Ирей, Шивижигеживистин оттары чуге чырывайн турар чоор?

Соок-Ирей: Шупту шивижигешти долгандыр туруп алыылынар уругларым! Баштай часкап корээлинер, оон буттарывысты тепсээлинер!!! ( уш катап катаптаар)

Шивинин оттарын кыпсыптар.

Койгунак : Чараш шивижикти долгандыр ырлаптаалынар уруглар.

Ыры «Елочка»

Соок-Ирей: Хады-поштуг даглар ажыр

Харжыгажым уруум –биле

Ажы-толге белээвисти

Арбын кылдыр эккелдивис.

Харжыгаш Чаа-чылда кырган- ачай

Чараш чуну эккелген чоор

Хавын ужеп корээлинерем

Кайгамчыктыг чуу бар ирги?

Харжыгаш хаптан погремушкалар уштуп эккээр

Башкарыкчы Кырган-ачай Соок-Ирей силерни ойнап –хоглезин дээш чараш ойнаарактар эккелген ышкажыл уруглар. Олар узун орукка чорааш шылап калган боор олуруп дыштанып, силернин самнап-хоглээринерни корзун!

Танец погремушек

Койгунак: Кырган-ачай Соок-Ирей, ам силернин – биле ойнаксап турар турар ышкажыл уруглар.

Оюндан ойнаптаалынар!

«Ладошки покажите», «Заморожу»

Койгунак: Соок-Ирей силернин-биле ойнааш изиргени берген ышкажыл уруглар, ол чылыг черге ур туруп шыдавас, эрип каар, ынчангаш узун орукка чорааш шылаан боор, дыштанып олурда шулуктерден чугаалап берээлинерем уруглар.

Уругларнын шулуктери.

Койгунак: Соок-Ирей, кырган-ачай

Чаштарывыс силерден

Белектерин алырын

Четтикпейн манап туру.

Харжыгаш: Чаа чылдын байырында

Чалаттырып чедип келгеш,

Чаштарынга эккелгенин

Чаагай белээн соннеп корем кырган-ачай!

Поезд даажы –биле каастап каан поездиде чудуруп каан белектерни залче киирип эккээр.

«Российский Дед Мороз» деп ыры ырлап турда, Соок-Ирей белектерни уругларга улээр.

Койгунак Чаа чылдын байырында

Чаагай соннуг келгенин дээш

Чаштар шупту ооруп туру

Четтирдивис Соок-Ирей!

Соок-Ирей: Оолдарым, уругларым

Ам-даа эки озунер-ле,

Унуп келир чаа чылда

Ууленер будер болзун.

Келир чылын база кээр бис

Кежээ болуп озунер-ле уругларым!

Баар оруум ам-даа ырак

База катап чаа чыл-биле!

Харжыгаш: Ада-ие , аалчыларга

Аас-кежик чедиишкинни

Кадыкшылды, оорушкуну,

Катап-катап кузеп тур бис.

Байырлашкаш чоруптар.

Эргелекчи ___________________ байыр чедирери-биле состу бээр.

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-562541

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG