Инфоурок / Начальные классы / Конспекты / Сценарий “Шин җилин нәәр”(новогоднее представление)

Сценарий “Шин җилин нәәр”(новогоднее представление)Московские документы для аттестации!

124 курса профессиональной переподготовки от 4 795 руб.
274 курса повышения квалификации от 1 225 руб.

Для выбора курса воспользуйтесь поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВА).

ДИПЛОМ от Столичного учебного центра: KURSY.ORG


библиотека
материалов

Шин җилин нәәр


Нәәрт орлҗахнь:

 1. Киитн Аав

 2. Цасн күүкн

 3. хөн

 4. чон

 5. арат


Йовлгч: Медвт мини сәәхнр! Мендвт мини энкр бичкдүд! Тадн цуһар цуглврт? Мана

һацур өрүнәс авн гейүрҗәнә. Һацур тал өөрдәд одхм, һацурин зүүһин хәләхм, наадһасин өврлҗ һәәхһмн. Ямаран сәәхн наадһас: моһлцг, хавтха, олн сәәхн өңгтә. Сәәхн олн өңгтә хур бүчрәс гилвкәд унҗана.

Матрешк инәҗәнә, аю невчк гейүрҗәнә. Мана һацурас үлү сәәхн бәәхинь би медҗәхшв.

Менд менд мана һацур! Мана һацурас йир сәәхн юмн уга!

Бичкдүд, хамдан һацурд келхмн:

«Менд манна һацур- сәәхлә!»

Дәкәд нег нииһәр келхм: «Менд, мана һацур- сәәхлә!»


Йовлгч: Сән бичкдүд! Һацурт маднла соньн болжана, һацурт ду дуулх кергтә. Һацур- сәәхлә маднла дуулх. Тигәд, һацурин туск дууһар җил болһн шин җил эклнә!


Дун “бичкн һацур” – цуһар бичкдүд төдгрч кееһәд, һацур эргәд дү дуулна.


Көгҗмин дун соңгсгдна. Энд хөн орҗ ирнә.


Хөн: Тостн, тостн намаг!

Мини җил орҗана!

Эн байрта нәәрт эзн болҗ орнав!

Цуг хальмг әмтнд сәәхн җирһл сурҗанав!


Машина дун соңгсгдна. Энд көгшн эмгн (баба-яга) нисәд орҗ ирнә.


Йовлгч: Эн кемб? Чи яһҗ йовнач?

Чамаг кен дуудла?


Эмгн-яга: Цаһан бичх үзүлнә:

Хойр богшурһа нисч йовҗ

Хоңгшартан бичг бәрҗ.

“Чив, чив, чив”- эдн дуулна.

Нанд игҗ келлә:

“бичкдүдт эн бичг өг

Кен таднд бичв? Тәәлврнь ол”.


Тәәлвртә тууль: Тоб-тоб ишкәд

Тоолгсрта гисч ирнә.

Кен оньдин шин җилд

Цугтаднь белг хувана?

Бичкдүд: Киитн аав.


Эмгн-яга: Цааранднь соңгстн:

Хо цаһан чирәтә,

Ут сәәхн күклтә

Ааван оньдин дахна

Ач күүкнь болна.


Йовлгч: эннь кемб?

Бичкдүд цугтан: Цасн күүкн!!!


Йовлгч: ө-шуһу моднас

өөрдәд эдн аашна,

эндрк мана нәәрт

эдниг хәәкрәд дуудый!


Бичкдүд цугтан: Киитн аав! Цасн күүкн!

Мана нәәрт иртн!


Йовлгч: Аашхш! Соңгсчхш!

Ю келхән мартвт?


Бичкдүд: Буйн болтха!


Цугтан: киитн аав! Цасн күүкн!

Буйн болтха, иртн!


Энд киитн аав тайгарн һурв цокад орҗ ирнә:

Мендвт, мини ачнр, мини зеенр!


Бичкдүд цуһар хамдан: Мендвт киитн аав, цасн күүкн!


Киитн аав: давсн мөрн җилд яһҗ бәәвт?


Цугтан: гем уга!


Бичкдүд киитн аав гидг ду дуулна: киитн аав, киитн аав

Күүкдт һацур авч ирв.

Һацур деер пакрмуд

Олн-зүсн дарңгуд.

Киитн аав: һацурин олн-зүсн шам шатахм. Цуһар альхан ташад, һурв күртл тоолтн:


Цуһар хамдан: негн, хойр, һурвн.


Һацурин шам шатна, бичкдүд альхан ташна.


Киитн аав болн цасн күүкн хойр:


Ода мадн тәәлвртә туульс келнәвидн,

Тадн тәәлврин медҗ келтн!


 1. үвл зунар тег өңгәр. (һацур)

 2. шикр биш, цаһан, көл уга

 3. көк торһн бүшмүдтә, ке сәәхн бәәдлтә

сарсхр ацмуд деернь, гилькәд шамс шатна. (һацур).

Йовлгч: киитн аав, цасн күүкн, ода маднта һацур эргәд “буги-вуги” гидг би биилхм.


Тигәд цуһар бииләд бәәтл. Чон эмгн күүнә бүшмүд өмссн болн арат улан махлата орҗ ирнә.


Арат: киитн аав, цасн күүкн, бичкдүд, тадн маднта нааднта?

Цасн күүкн: ямаран наад?

Чон: цасн долда хайҗ нааднта?

Бичкдүд: нааднавидн.

Цуһар: цасн долда хайҗ нааднта.

Арат: киитнәс әәдвдтә?

Бичкдүд: уга!

Арат: һартн даархла яһнат?

Бичкдүд: альхан ташхвидн (цуһар ташна)

Чон: көлтн даархла яһнат?

Бичкдүд: мадн тавшхвидн (цуһар тавшна)

Арат: нә, тигәд цуһарн дуладад биилхм.


Бичкн нуһста һууҗмудин би.


Йовлгч: киитн аав, сууһад амртн, сәәнәр соңсгтн ода мана бичкдүд шин җилин тускар шүлгүд келҗ, ду дуулхар бәәнә.


1. Деер цаһан 2. көвүд байрта 3. деер цаһан

Дор цаһан күүкд байрта дор цаһан

Цасн, цасн көвкр цаснд бичкдүд цугтан

Цәәһәд орҗана көөлдәд наачана белдтн цанан.


 1. Җил болһн һацур 5. Өндр садик дүнгәнә

Җилиг көтләд орулна Өңгтә шам герлтнә

Көк улан шам Садикин бичкдүд байрлна

Күүкдт нүдәрн чирмлнә. Шин җил тосна.


Дун: “Шин җил” (зул ирвә гидг дууһин айсар)


 1. Шин җил, шин җил

Шуугад күүүкд цуглрв

Киитн аав ирв

Сад байрар дүүрв


Давтр: дуулыя, биилия

Биилия, дуулыя

Эргәд, дуһрад

Дуулыя, биилия.

 1. Киитн аав күүкдлә

Һашур эргәд дуулна.

Наадн инәд һарһад

Һацур эргәд биилнә.

Давтр.Шүлгүд:

 1. Цасн ор, цасн ор 2. Цасн, цасн ор

моддуд, һазр бүрк һолын үс көргә

цасн, цасн орҗана цасар долда кенәв

цуглад һазриг бүркҗәнә. Цанар дошад нааднав


3. Шин җил ирәд

Шишлң белгүд өгв

Шин бүшмүдин хавтхм

Шикр балтаһар дүүрв


Цасн күүкн: үвлд киитн болна

Дала цасн орна

Чикм һарм үвлд

Дулан юм хәәнә

Тадн бичә үвлд

Нимгн хувц өмстн

Намаг цуһар дуратн

Махла беелә өмстн.


Чон болн арат: бичкдүд, маднта йовнә, тадн әмтәхн белг өгнәвидн


Чон, арат, бичкдүд һацур эргәд йовҗ йовхла киитн аав келнә: акад юмб? Эн эмгнтн әәлтә эмгн бәәәдлтә, хәләтн арднь чонин сүүл үзгднә.

Цасн күүкн: хәләтн! Улан махлата күүкнд

Аратин сүүл яһҗ йовхмб?

Эднтн бичкдүдиг мекләд, ө-шүһү моднд авч одхар бәәнә.

Киитн аав: цуһарн “у-у” болн “ш-ш” гиһүд шуурһана ду һарһад эдниг көөтн.

Бичкдүдиг цуһар хәәкрнә: “у-у”, “ш-ш”.

Чон арат хойр: киитн аав, цасн күүкн бичкдүд гемшм тәвтн буйн болтха!

Цасн күүкн: соңгстн! Мана һацур гейүрҗәнә. Тадниг күләҗәнә. Һацур эргәд дууһан дуултн.

Дун: “Елкин одд”


 1. һацур эргәд зогсна 2. ирсн шин җилин

эңгсн дулан дуулия ик нәәрәр тосия

давсн җиләд күүкд бүкл җилин туршарт

дуувр хаалһднь орулия. Байр маднд белглтхә!


Йовлгч: мөрн җиләс һарч

Хөн җилдән орҗ

Цуһарн то бүтн

Толһа менд, байрта

Бәәңхәх болтхавидн!


Киитн аав: ирсн мадн болвчн

Ирүлсн тадн болвчн

Бәәсн- бәәрлсн һазртан

Гем шалтг уга бәәңхәй

Байрта харһий!


Энд киитн аав болн цасн күүкн әмтәхн белг өгҗ бичкдүд байрлулна!


Очень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 65% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

Нәәрт орлҗахнь:

 1. Киитн Аав
 2. Цасн күүкн
 3. хөн
 4. чон
 5. арат

 

Йовлгч: Медвт мини сәәхнр! Мендвт мини энкр бичкдүд! Тадн цуһар цуглврт? Мана

һацур өрүнәс авн гейүрҗәнә. Һацур тал өөрдәд одхм, һацурин зүүһин хәләхм, наадһасин өврлҗ һәәхһмн. Ямаран сәәхн наадһас: моһлцг, хавтха, олн сәәхн өңгтә. Сәәхн олн өңгтә хур бүчрәс гилвкәд унҗана.

Матрешк инәҗәнә, аю невчк гейүрҗәнә. Мана һацурас үлү сәәхн бәәхинь би медҗәхшв.

Менд менд мана һацур! Мана һацурас йир сәәхн юмн уга!

Бичкдүд, хамдан һацурд келхмн:

«Менд манна һацур- сәәхлә!»

 

Дәкәд нег нииһәр келхм: «Менд, мана һацур- сәәхлә!»Йовлгч: Сән бичкдүд! Һацурт маднла соньн болжана, һацурт ду дуулх кергтә. Һацур- сәәхлә маднла дуулх. Тигәд, һацурин туск дууһар җил болһн шин җил эклнә!

 

Общая информация

Номер материала: 384643

Похожие материалы

Получите наградные документы сразу с 38 конкурсов за один орг.взнос: Подробнее ->>