Инфоурок Другое Конспекты: Ш.Селим «Къарбабаны беклеп»

: Ш.Селим «Къарбабаны беклеп»

Скачать материал

4 сыныф (окъув)                                                                            08.02.18

Дерс мевзусы : Ш.Селим «Къарбабаны беклеп»

 Дерс макъсады:

-Ш.Селимнинъ  аяты, иджады ве шахсиетинен кенъишче таныштырмакъ;

-языджнынъ идждына, халкъымызнынъ тарихына меракъ догъурмакъ;

-талебелернинъ къыш дюльберлиги акъкъында тасавурларыны кенъиштирмек;

-иджадий хаялларыны козетюв кучюни, нутукъларыны инкишаф этюв, ифадели окъувнынъ, эстетик дуйгъуларыны, тувгъан табиаткъа севгини ашламакъ;

-талебелерни мустакъиль чалыштырмагъа, малюматларны озьлери топламагъа алыштырмакъ

Дерс донатылувы: языджынынъ терджимейиалынен багълы презентация,  дерсликлер,

къыш мевсими боюнджа (ресимлер,) , «Къыш аляметлери»

Дерснинъ типи: янъы мевзуны менимсев дерси ве оны пекитюви.

                                Дерс кетишаты:

I.Тешкилий къысым :

а) Селямлашув.;

Селям бердик бири-биримизге

Сувукъ къыш сабысында .

Дерсимизде сыджакъ олур

Чалышсакъ биз бир арада.

Б)Эв вазифесини сорав

-Эзберден «Къыш шиири»

- Абибулла Одабаш «Къыш-уста»

- Адамда энъ муим шейлер- бирер. Аят-бир дане, юрек- бир дане, Ватан да бир дане. Биз Ватансыз саньки тамырсыз терек. Эльбет, биз озь топрагъымызны севемиз. Озенлернинъ янгъыравукъ сеси, япракъларнынъ аджайип къокъусы, татакъкъушнынъ дюльбер таракълы башчыгъы- оларсыз биз яшап оламамыз. Япракъ шытырдысы, ер къокъусы, аванынъ тюсю- бу шейлер халкънынъ санаатында тасвирлене.

   Не къадар тылсымлы, айретли сёзлер, сеслер, боялар тувгъан ернинъ дюльберлигини косьтере. Оларнынъ санааты Ватангъа, аджайип тувгъан табиатымызгъа севги дуйгъусындан догъа. Бугуньки дерсимиз табиат шиириетине багъышлана.

Келинъиз талебелер бир шиир динълейик,  ве сонъра исе дерсни девам этерик.

 Къыш келе

Гедже узай , кунь къыскъара,

Сувукъ арта , юкселе.

Артыкъ энди агъыр , сабыр,

Акъ сакъаллы къыш келе.

                                                                           (парча Э.Шемьи- заде)

- Бу шиирде насыл мевзугъа якъын сёзлерни эшиттинъиз?

1. сувукъ , кунь къыскъара, къыш келе

-Я бу сёзлер насыл сёзнен багълыдыр?

 «Кыш-уста»

а) Бу шиирде не акъкъында айтыла?-

б) Бу шиирде насыл бильмеген сёзлер раст кельди?

в) Къыш мевсимине келишкен сёзлерни  тахтада язынъыз.

Талебелер шиирни окъуйлар.

- Азбаргъа бакъынъыз. Я бизде бугунь авасы насыл?

- Авасы салкъын, булутлы, елли, кунешсиз.

Сизин кейфинъиз  насыл ?

4. Талебелернинъ бильгилерини актуаллештирюв . «Мий уджумы»

-Насыл йыл мевсимлерини билесинъиз?- яз, къыш ,баарь, кузь.

-Севимли йыл мевсиминъиз насыл?- яз, къыш ,баарь, кузь.

-Шимди насыл йыл мевсими?- къыш

-Къыш айларыны адларыны айтынъыз?

Ким къышны бегене?

6. Раатлыкъ дакъкъасы.

Бу сыныф, бу рале.

Бу китап, бу талебе.

Бу огълан, бу къыз.

III Яны мевзу анълатув

  Бугуньки дерсимизде биз къыш мевзусыны девам этеми.  Шакир Селим язгъан шиирини ифадели окъумакъ ве эсас фикирини тапмакъ керекмиз. Шакир селим белли къырымтатар шаири. Бу белли шаирнинъ чыкъышларыны тлеяйынларда сыкъ-сыкъ корип турамыз ве макъалелерни газеталарда окъумакъ мумкюн эди. Шакир Селим къырымтатар языджылар бирлешмесининъ реиси эди.

1.Китапнен чалышув (80-81 с.)

ЛУГЪАТ ИШИ

Юрт-

Сырт –

IV ПЕКИТЮВ

-Сатырларнынъ сонъларына дикъкъат этинъиз. Олар къафиелешелер.

-Ифадели , керекли токътавларны япып, сёлерни керекли давушаэнкинен ифаде этип, шиирни окъунъыз.

- Тюште оннен тапышам –бу ибарени насыл анълайсынъыз.

V Нетидже чыкъарув

«Кумюш къыш» серлевалы ресимлер япып, сергисини тешкилятландырынъыз.

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Рабочие листы к Вашему уроку:

Краткое описание документа:

4 сыныф (окъув) 08.02.18

Дерс мевзусы : Ш.Селим «Къарбабаны беклеп»

Дерс макъсады:

-Ш.Селимнинъ аяты, иджады ве шахсиетинен кенъишче таныштырмакъ;

-языджнынъ идждына, халкъымызнынъ тарихына меракъ догъурмакъ;

-талебелернинъ къыш дюльберлиги акъкъында тасавурларыны кенъиштирмек;

-иджадий хаялларыны козетюв кучюни, нутукъларыны инкишаф этюв, ифадели окъувнынъ, эстетик дуйгъуларыны, тувгъан табиаткъа севгини ашламакъ;

-талебелерни мустакъиль чалыштырмагъа, малюматларны озьлери топламагъа алыштырмакъ

Дерс донатылувы: языджынынъ терджимейиалынен багълы презентация, дерсликлер,

къыш мевсими боюнджа (ресимлер,) , «Къыш аляметлери»

Дерснинъ типи: янъы мевзуны менимсев дерси ве оны пекитюви.

Дерс кетишаты:

I.Тешкилий къысым :

а) Селямлашув.;

Селям бердик бири-биримизге

Сувукъ къыш сабысында .

Дерсимизде сыджакъ олур

Чалышсакъ биз бир арада.

Б)Эв вазифесини сорав

-Эзберден «Къыш шиири»

- Абибулла Одабаш «Къыш-уста»

- Адамда энъ муим шейлер- бирер. Аят-бир дане, юрек- бир дане, Ватан да бир дане. Биз Ватансыз саньки тамырсыз терек. Эльбет, биз озь топрагъымызны севемиз. Озенлернинъ янгъыравукъ сеси, япракъларнынъ аджайип къокъусы, татакъкъушнынъ дюльбер таракълы башчыгъы- оларсыз биз яшап оламамыз. Япракъ шытырдысы, ер къокъусы, аванынъ тюсю- бу шейлер халкънынъ санаатында тасвирлене.

Не къадар тылсымлы, айретли сёзлер, сеслер, боялар тувгъан ернинъ дюльберлигини косьтере. Оларнынъ санааты Ватангъа, аджайип тувгъан табиатымызгъа севги дуйгъусындан догъа. Бугуньки дерсимиз табиат шиириетине багъышлана.

Келинъиз талебелер бир шиир динълейик, ве сонъра исе дерсни девам этерик.

Къыш келе

Гедже узай , кунь къыскъара,

Сувукъ арта , юкселе.

Артыкъ энди агъыр , сабыр,

Акъ сакъаллы къыш келе.

(парча Э.Шемьи- заде)

- Бу шиирде насыл мевзугъа якъын сёзлерни эшиттинъиз?

1. сувукъ , кунь къыскъара, къыш келе

-Я бу сёзлер насыл сёзнен багълыдыр?

«Кыш-уста»

а) Бу шиирде не акъкъында айтыла?-

б) Бу шиирде насыл бильмеген сёзлер раст кельди?

в) Къыш мевсимине келишкен сёзлерни тахтада язынъыз.

Талебелер шиирни окъуйлар.

- Азбаргъа бакъынъыз. Я бизде бугунь авасы насыл?

- Авасы салкъын, булутлы, елли, кунешсиз.

Сизин кейфинъиз насыл ?

4. Талебелернинъ бильгилерини актуаллештирюв . «Мий уджумы»

-Насыл йыл мевсимлерини билесинъиз?- яз, къыш ,баарь, кузь.

-Севимли йыл мевсиминъиз насыл?- яз, къыш ,баарь, кузь.

-Шимди насыл йыл мевсими?- къыш

-Къыш айларыны адларыны айтынъыз?

Ким къышны бегене?

6. Раатлыкъ дакъкъасы.

Бу сыныф, бу рале.

Бу китап, бу талебе.

Бу огълан, бу къыз.

III Яны мевзу анълатув

Бугуньки дерсимизде биз къыш мевзусыны девам этеми. Шакир Селим язгъан шиирини ифадели окъумакъ ве эсас фикирини тапмакъ керекмиз. Шакир селим белли къырымтатар шаири. Бу белли шаирнинъ чыкъышларыны тлеяйынларда сыкъ-сыкъ корип турамыз ве макъалелерни газеталарда окъумакъ мумкюн эди. Шакир Селим къырымтатар языджылар бирлешмесининъ реиси эди.

1.Китапнен чалышув (80-81 с.)

ЛУГЪАТ ИШИ

Юрт-

Сырт –

IV ПЕКИТЮВ

-Сатырларнынъ сонъларына дикъкъат этинъиз. Олар къафиелешелер.

-Ифадели , керекли токътавларны япып, сёлерни керекли давушаэнкинен ифаде этип, шиирни окъунъыз.

- Тюште оннен тапышам –бу ибарени насыл анълайсынъыз.

V Нетидже чыкъарув

«Кумюш къыш» серлевалы

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 364 227 материалов в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 07.02.2018 1006
  • DOCX 23.3 кбайт
  • 55 скачиваний
  • Рейтинг: 5 из 5
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Абитова Мерьем Хайсеровна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Удалить материал
 • Автор материала

  Абитова Мерьем Хайсеровна
  Абитова Мерьем Хайсеровна
  • На сайте: 5 лет и 10 месяцев
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 12431
  • Всего материалов: 13

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Организация деятельности библиотекаря в профессиональном образовании

Библиотекарь

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 265 человек из 64 регионов

Курс профессиональной переподготовки

Руководство электронной службой архивов, библиотек и информационно-библиотечных центров

Начальник отдела (заведующий отделом) архива

600 ч.

9500 руб. 4750 руб.
Подать заявку О курсе

Курс профессиональной переподготовки

Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе

Педагог-библиотекарь

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 462 человека из 66 регионов