Инфоурок Другое Презентации"Слово о полку Игореве" - подробный анализ

"Слово о полку Игореве" - подробный анализ

Скачать материал

                                                                                                                                                                                                    "С о о о о          у

И оре е"

ХАРАКТЕРИСТИКА Р. ИТРЫ:

На ра        ен е – ре           о н        с м о      м

1.                                       Ох а    ае ер о с XI о XVII е а.

2.                                       Э о ас русс о у  ур о  чае ся ор    на    нос    .

Це – а   чес ая, ухо ное нас а ен е, ере ача ухо но о о     а.

3.                                       Пре ме обра ен я – реа    ное с ор чес ое соб    е.

4.                                       А ор не ан ма о с ранённу о. Мно е ро е ен я русс о ера ур рон ан а р о мом.

5.                                       Анон мнос    .

6.                                       О су с    е м с а, . . не б    о е ра     е а  ч  а е я

7.                                       р с    а а ян е но ера ур: ереня    е оуч   е    нос      ухо нос.

8.                                       В  ян е УНТ: обра а но о – ухо нос  у    е ная расо а: рас о, о обр.

9.                                       П са е ан ма че у ра анс у о: рос а ен е ро но ем  або а о не

10.                            .С. хаче сч а , ч о р ре    а е    нс    о русс о ем.

И е ре нерусс о ера ур:

·      Е         нс     о Рус

·      См с н, армон чнос че о е а, еа н ра е

·      В со онра с              енн че о е , чу

                         ас о       б       , сребро         б е  ес а

·      С я                 у  е а

·      В а моо но    ен е ер о но  с е с о ас

·      Мес о Рус  м ро о с ор, с я           с

о ру а                  м наро ам

ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОИЗВЕ ЕНИЯ:

 

 По о ом я со ан я ро е ен я я ся неу ачн охо на о о е ня я Но оро а-Се ерс о о И оря

С я ос а ча  1185 о у: русс ое о с о о ер е о ора ен е, а о а я е е о ня я  ос а еся  х о н о а а с  ену

 

    Фео а    ная ра   роб еннос Рус XII ., о су с    е о    чес о о е нс а,

ра а ня е – се э о ос аб о Рус а о о мо нос о о ам со ер а ос оянн е набе , раб

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ра                                                                        роб енн е русс                                                                                     е ня ес                                                                                          а

 

 

-                     «Зо о ое с о о» С я ос а а - э о е н ен р ро е ен я.

-                    


обра ен е  ня ям с рос бо об е н ся. - я обе необхо мо е нс о се с ран . - а о е нен я - о ч н ся ня е с ому - самоу ереннос ня е - уб е на я Рус . 2. р чес е

-«П ач Ярос а н » - э о р чес ен р ро е ен я.

-                     с я   че о е а с р ро о.

-                     ема чно су     б И оря.

-                     ен    на - с м о ома, б, сем   .

-                     ема Ро н  ее нач мос.

ОБРАЗ АВТОРА:

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ПАТРИОТ ЗЕМ И РУССКОЙ

 

               МОГ БЫТЬ УЧАСТНИКОМ ОПИСАННЫХ СОБЫТИЙ

 

                                                                                                                                                                                                                                                 ВОЗМОЖНО, БЫ ИСТОРИКОМ

 

                                                                                                                                                                                                                                                 ПОЭТ, ТА АНТ ИВЫЙ ПИСАТЕ Ь

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ТОНКИЙ ПСИХО ОГ

 

 

ОБРАЗЫ В ПРОИЗВЕ ЕНИИ

Осно н е еро:

 

-        Се ерс ня И ор С я ос а ч

 

-        Е о бра Все о о С я ос а    ч    Трубчес а

 

-        Е о с н В а    м р И оре  ч    Пу    я

 

-        Е о емянн С я ос а О    о   ч    Р  с а

 

-        Жена И оря Ярос а на

 

-        О е Гор с а  ч ( о оря    ая фам  я)

 

-        Всес а По о

 

КНЯЗЬ ИГОРЬ

                                                                                                                                                                                                                                              Ц                                                              а                                                               :

                                                                                                                            « уч     е нам уб                                  м б   , чем ененн м…»,

                                                                             «Про      у      с а у ох                    м, бу у     у          ме                    у собо   о е        м»,

сра нен я с «со н ем», «с е ом»

 

                                                                                       .С. хаче: «И ор С я ос а                             ч – с н с ое э ох . Э о

«сре н » ня с ое о ремен: храбр , му ес енн , ес но с е ен бя ро ну, но бе рассу н

не а   но  н  , або я  ся о с ое чес бо   е, чем о чес   ро  н »

 

 

                                                                                                                                                                         Кня   С я ос а

 

                                                       С я ос а с особен оня ру о о  рос                                             с а о                                                б                               , а он с е а э о о о но                                               ен                          

И ор , о уб ему ру ну. Он р ае е о с ра о б , с а е но с ено «а ем Русс у , а ран И оре , у а о о С я ос а ча!»

                                                                                                    Ц       а а: «И о                 а е С я ос а / И рон   с ое а ое с о о»

 Он р                   ае русс            х ня е  об е                                нен : ос оя «а Русс у ем, а И оре                  ран ».

Себя е е с ня сра н                                                                          ае со с ар м со о ом, о ор «н                                                                       ому не ас не                                                                             а  об                                                                     у».

 

                                                                                                                                                                                                          Кня Все о о

 

Все о о — ро но бра И оря

 

  Ц а : «Ку а н ос аче он, ам е а о о о о е е…», а  И ор , сра н ае ся с со н ем, со о ом

 

 

Ярос а на

 

                                                        Несмо ря на с о мо о ос                                   , Ярос а на с                                            на

ухом. Она б му а, р ае с р ро — е ер, со н е, не р - омоч ему.

 

 П ач Ярос а н — о н  сам х ро а е н х э о о ро е ен я. В аче- а нан

у ом нае не о о о му е, но  обо сем о с е => ее с орб – с орб сех русс х ен  ма ере

 

 

 

Пр ро а

                                                                                                                                О                        е                              н «ерсона»

 

                                                                                                                              Ж                   ая => о                       е                   орен я

 

                                                                                                        Пр ро а о ае ся ре у ре о чем-о

И оря, о с у ае а не ая ра ебная с а, о сочу с уе на м ероя

 

                                                                                                        Ц     а : Зор «ро ян е» - ере ор м боем

И оря, «С е он а, а ос о на, / И ере я е ре он » (ос е енен я И оря)

 

Боян

 Боян — ре нерусс оэ  е е. Он рос а я ня е, х обе.

 

Боян не б   со ременн  ом а  ора, «…О Боян, с ар нн   со о е !..», о ес  е е  ро  о о.

 

 Боян не я яе ся ероем ро е ен я, но е о а ор не ра с ом нае, ч об о а а е с ое о о ес о ан я: он не бу е о с а

о о о ерое, а бу е с е о а ра е, не «рас е а ся м с о ре у», о ес е о с а , ху о ес енно р у ра ая

                                                                                                                                                                               е с                                             е                                           нос  , а э о е а Боян.

 

                                                                                                                                                                                                                          А                             ор

o     А ор «С о а…» не ес ен, но мо но оня, ч о э о б а р о с ое с ран , обра о анн  очен му р че о е .

 

o     Он осо на а , ч о р ч но бе Рус я я ас

ра об ённос  ня е, оэ ому со  а ро е ен е, а ная м с    о оро о- р  е  нен  .

 

o     Вра  а о о ос аб яе с рану, ун ч о ае осу арс о —  э ом б у ерен а  ор. Поэ ому , рос а яя ня е, он с у рё ом са об х ес а  э о ме, о ор е р е  ра е.

 

o     А ор ра ае у ереннос , ч о рас р на Рус ре ра я ся, р ая  е нен ере ом ра а.

 

ПРОБ ЕМАТИКА:

 Осу ен е рас ре ме у русс м ня ям , о е м а собо  ра роб ен е Рус  Пр   е нен Рус

 Ра м ен е а ора о ро ом, нас оя ем бу у ем с ое с ран

                                                                                                                                              Прос а                                  ен е еро    ма русс о о наро а

                                                                                                                                                                                            Расс а об с ор  со ременнос             Рус

 Расс а о оре русс о о наро а ос е ора ен я

И оря  о ра ос , о орая ох а а сех ос е о ра ен я ня я

 Проб ема о нс о об ес  чес 6 б ернос, су б  с обо о

1.                                     У ом нан е о Бояне

2.                                    


Со нечное а мен е

3.                                     Сон С я ос а а

   «Зо о ое с о о» С я ос а а:

И тогда великий Святослав Изронил свое златое слово.

Со слезами смешано, сказав:

"О сыны, не ждал я зла такого!

Загубили юность вы свою,

На врага не вовремя напали, Не с великой честию в бою Вражью кровь на землю проливали. Ваше сердце в кованой броне Закалилось в буйстве самочинном. Что ж вы, дети, натворили мне И моим серебряным сединам? Где мой брат, мой грозный Ярослав....

  П ач Ярос а н :

"На Дунае Ярославнин голос слышится, Кукушкою безвестной рано кукует: «Полечу, – говорит, – кукушкою по Дунаю, Омочу шелковый рукав в Каяле-реке, Утру князю кровавые его раны

На могучем его теле"


СРЕ СТВА ХУ ОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕ ЬНОСТИ

ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВЕ ЕНИЯ:

 

«С о о о о у И оре е» о ра у р нае ся амя н ом м ро о о начен я  с о  ря у

е е ро м ро о сре не е о о ера ур. Об э ом ро  е ен   ос а  с о осх  енн е о  мно е ея е русс о  м ро о у  ур .

 

У Пу на  самом он е е о н б ан с е а ере о э о о ро е ен я, но у е  оэме

«Рус ан  м а» чу с уе ся о е с е ре не о амя н а

 

Со «С о ом о о у И оре е» с я ано е е о но а ееся ос ен е русс о о с усс а — о ера Боро на «Кня И ор ». На с е «С о а...» со ан амеча е н е ар н русс х ху о н о , а х, а

Васне о

 

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал

Краткое описание документа:

Данный материал будет полезен учителям подготовки к уроку в 9 классе и для систематизации знаний перед экзаменом по литературе (ЕГЭ)

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 937 524 материала в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 08.05.2022 145
  • PDF 7.1 мбайт
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Шведова-Иванова Елена Романовна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Удалить материал
 • Автор материала

  • На сайте: 5 месяцев
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 864
  • Всего материалов: 6

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой