Инфоурок Другое КонспектыСочинение по даргинскому языку на тему "Мой взгляд на сохранение родного языка"

Сочинение по даргинскому языку на тему "Мой взгляд на сохранение родного языка"

Скачать материал

                      МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

МКОУ  «Хуршнинская средняя общеобразовательная школа»

 

 

 

Сочинение на тему:

«Мой взгляд на сохранение родного языка»

 

IMG_4664.JPG

 

 

Выполнила ученица 11 класса: Абдусаламова Патимат Магомедовна

 

                 Руководитель: Абдуразакова  Райзанат  Мусаевна

 

с.Хуршни 2019г.

 

 

                                                 Багьадурти дарганти,

                                                 Дигахъена нешла мез,

                                                 Илди мезличил сабну

                                                 Г1ямрула гьуни ихъул.

 

                                                     ( А. Абдурашидович)

 

 

Цадех1 вавназибад барибси халара, жура-журала вавначил барибси халара цугдуцалли, гьай-гьайра жура-журала вавначил барибси жагаси саби. Х1унт1ена ваваличил балбиркур бухъут1а, барх балбикалли хьанц1а г1урра жагабиру хала. Илгъуна халаван чебиулира наб Дагъистан, Россияла бух1наб. Ца бишт1аси мер-мусаличир илдицад мез, тамаша ах1ену гьат1и?!

      Мез – саби-ургаб адамти гъайбик1ути сек1ал сари. Илдала кумекличирли чуни дарсур пикруми дуру, мурадлуми иргъахъу. Урк1иличирти ва бек1лизирти пикруми дурес г1яг1нидеш ва х1яжатдеш лебнили сари мез ак1ахъубти. Дунъяличир гьанна х1ябал азирличирра имц1али мез лер. Дагъиста халкьли гъану гех1радех1 мез дузахъули сари. Дагъистайзир илдицад мез лерниличила халкьла дахъал буралабира лер. Х1ера илдазибад ца: «Гьачам Аллагьли дунъяличибти адамтас мез дут1ахъес ч1ака бархьаили саби. Ил, сунела мезли биц1ибси гавлагра касили, мез дут1ес гьайбиубли саби. Ч1ака Дагъистайзи абаибх1ели, илала мезли биц1ибси гавлаг шурла бугаси дублизи чегили гъярбердили саби ва лерилра мез Дагъистайзи т1инт1кадиубли сари». Илдазирад цадех1 сари нушала дарган мез или, бурули бирар нушала шила халатани.

Дарган мез даргала халкьла мез сари. Илди даргала халкь ак1убла, илдачил дарх лерти сари. Илди мезличил дарганти саби-ургаб гъайбик1ули саби, чула пикруми иргъахъули сари. Эгер илди мез х1едиалри, адамти саби ургаб бархбасес, жамиг1ятлизиб х1ербиэс бирути ах1енри.

Белк1 агарли г1ергъи, литературный мез диэс дирути ах1ен. Даргала халкь гьарли-марли чула мезличил буч1ес ва лук1ес бех1бихьили саби 1925 ибил дуслизиб. Амма итх1ели лебилра дарганти гьарил чула лугъатличил лук1улри. Илбагьандан чиди-биалра ца лугъат, сабира имц1атигъунти даргантала лугъатуначи мешуси, т1амралашал бахълис балбикибси, хьулчилизи кабихьили, литературный мезла кьяйдурти кадизахъес г1яг1нилири. 1930-ибил дуслизиб Дагъиста орфографическая конференцияличиб ахъушала лугъат литературный мезла хьулчили кабихьибси саби. Ахъушала мез гъайла устнани луг1яндарили, лебилра даргала халкьлис цайли цати мезли кадизахъурти сари. Х1ера, илкьяйда 1930-1931 ибти дусмазир ак1убли, барх1илис-барх1и гьаладях1 дашули сари даргала литературный мез. Дарган мезличил художественная литературала произведениеби, газетаби, журналти ва дурх1ни буч1ахъес жузи дурайули сари. Дарган мезличил театрлизир спектакльти кадирхьули сари  ва передачаби дирули сари. Илди мез школабазирра дуч1ахъули сари. Илбагьандан, дарган дурх1нас багьуди ва бярхъ дедлугнилизиб, даргала мез дуч1нили халаси асар бирули саби.

 Гьанна дузути лук1нила кьяйдурти  г1ях1ил къулайдиубли сари, амма г1ялимти, илди гьат1ира ункъдирули, бузули саби. Ил шайчир илдас кумекли дирули сари урус мезла лук1нила кьяйдуртира. Г1ерасибти дугьбани литературный мез давлачердарили сари. Белч1удила г1ялимти пикрибик1ес г1яг1нили саби, нешла мезла кьадри халабик1ахъес.

Вег1ла нешла мез - г1ямрулизибси бег1ла халаси давла саби. Давлумира дек1ар-дек1ар журала дирар, дирар мургьи-арцла давлуми, дирар ванзала, мяг1дунтала ва миц1ирагла давлуми. Лерилра илди ахирра кадурхули сари. Амма лебси саби ца давла, сабира я ц1али х1ейгуси, я берки ках1ебурхуси, я белк1и таманх1ебируси. Ил мезла давла саби. Мезла давла чилилра сунесцун харжбарес х1ейрар. Ил лебилра бег1тазибад чула бишт1атани г1ебисуси, чеалк1утас г1елаб балтуси давла саби.

     Даргала мез гьаладях1 аркули сари даргала поэтунанира писательтанира. Илдани чула произведениебазир чедях1дирули сари даргала халкьла мез, г1ядатуни, культура.

     Гьаннала замана бахъал адамти шимазибад шагьуртази арбашули саби. Цабех1тани чула нешла мез хъумуртули сари, цабех1тани биалли, бек1лил чула нешла мез далули ах1ен. Илкьяйда цадех1 мез бек1лил деткахъили сари. Шагьуртазибад бак1ибти дурх1ни чула хала бег1тачил урус мезли гъайбик1ули саби, амма бухънабани илдала гъай иргъули ах1ен. Ц1ахли ах1ену гьат1и илдала бег1тас, чула дурх1нани чула бег1тала мез х1едални багьандан?

     Вег1ла нешла мез муртк1ал хъумх1ертес г1яг1нили саби, илбагьандан гьарилла бег1тани чула бишт1атази илди дагьахъес чебла саби. Чула хъалибаргла бух1наб нешла мезличилцун гъайкабик1ес х1яжатли саби. Нешла канилав левалли вишт1асиличил нешла мезличил гъайкайк1ес г1яг1нили саби. Дила пикрили, нешла ниъличил, вишт1асили нешла мезла дурхъадеш багьес г1яг1ниси саби.  Вишт1али левалли бяркъурси, илини муртлиск1ал хъумх1ерту.

       Дагъистан машгьурси саби: ахъти дубуртачибли, дек1арли, чулацун дарибти шимачибли, гьар-урла г1ядатуначибли, г1ях1ялдешличибли ва дахъал мез лерниличибли. Дахъал мез лер дургар  царх1илти мераначирра, амма нушалагъуна, хъатгъуна мерличир ишдицад мез чинаралра х1едургар. Гьар шила сунечицун хасти мез сари, тамаша ах1ену гьат1и!

      Наб ришт1ах1ели дебали тамашабилзи, сен нушала унра ши Мирзидтала адамти нушаван ах1и дек1арли гъайбик1утил? Нушала шими дебали гъамти сари, амма мезлашал дебали гьарахъли сари. Цацадех1ти дугьби илдала нушани иргъули х1едирех1е. Ил шила дурх1ни нушала шилизибси школализи сабашули саби. Нуша цаличил ца жалтадиркьули дирех1е,- «Нушала мез жагати сари»,- нуша дик1ули. «Чула мез жагати сари»,- илди бик1ули. Гьанна, халакараибх1ели, нуни иргъулра, гьариллис сунела мез жагати сари ва гьариллис илди дигахъули сари.

      Гьарил инсайс дигахъули сай: сай ак1убси ши, сунела шила мер-муса, т1абиг1ят, ахъти дубурти - сай айзурх1ели, берх1ила нурли шаладарибти. Ил тях1ярли дигахъули сари гьариллис сай варкьибси нешла мез.

       Арх1яличи дурарухъунх1ели, шагьарлизи чинак1ал аркьух1ели, чумра адамла ихтилат дакьира. Ихтилатлизир адамтани чула мер-муса, чула ши, чула мез гапдирулри. Наб ил г1ях1бизур, сенах1енну лебтасалра чула мез дигахъни якьинни саби.

       Бургар цабех1ти, мез мучлаагардиранти. Имц1али илдигъунти адамти шагьарлизиб къаршибиркули саби. Илдас я чула мез г1яг1нили ах1ен, я гьар-урла г1ядатуни  г1яг1нили ах1ен, илдигъунти адамтала культурара сегъуналра агара. Вег1ла г1ядатуни, вег1ла мез далуси адамла х1урматра халаси бирар.

       Нуни пахрубирули рирус шагьарлизиб нешла мезличиб гъайбик1ути адамти къаршибикалли, хаслира дила, дарган мезличил. Дарган адам цугикаллира, наб дигахъис иличил дарган мезличил гъайрик1ес. Набчи нунира пахрубирули рирус, сенах1енну нуни г1ях1ил далас дила нешла мез. Илди мез хъумартес, мучлаагардарес сегъуналра пикри агара дила. Нешла мезиличи пахрубирахъес, илдала х1урматбирахъес руркъулира нуни дила бишт1а рузира узира.

 Ца г1яжаибси анц1букь кабикиб нушала хъалибарглизибра. К1ел дус вирули левли дила узи урус мезли гъайкайк1ули вех1ихьиб. Ашкарли илини илди мез мультфильмабачи х1ерик1ух1ели гьамадли урсасили дуили сари, амма нешли итмадан нуша, халати рузби, имц1али дарган мезли ихтилатдик1ахъес узичил хъарбариб. Узи, багьла-багьлали нешла мезличил гъайик1ес вех1ихьиб, илх1ели нушала халаси разидеш. Илбагьандан ну рирхаэс х1ерирус, садиклизи башух1ели далути ах1ен нешла мез нушала дурх1нани, бик1ути бег1тачи.

      Гьаларван ах1и, гьанна телевизортазирра дахъал каналти чедиахъули сари. Бишт1а дурх1нас дахъал мультфильмабира лер гьар-журала. Илдачи х1ербик1ули бишт1а дурх1нани урус мез далули сари. Школализи аркьух1ели, кьакьализиб цугбикибти бишт1а дурх1ни булан цаличил ца далу-х1едалути урус мезли гъайбик1ули саби. Дила дукелц1идулхъули дирар илди бишт1атачи. «Х1еръаягу ца х1ушани, ясли-сад агаркъира нушала шилизиб, сен г1ях1ил урус мез далулил»,- пишряхъили рик1улра ну илдази. Илгъунти масъулти чедиух1ели, нуни пикрибирулра, урус мез гьамадли дяркъес вирули сай, амма нушала мез дагьахъес урус мезли гъайбик1ути дурх1нази сеннира къиянни саби.

     Нушала класслизивра лев, шагьарлизивад вак1ибси урши. Илра нушачил урус мезли гъайик1ули сай. Илини иргъули сай дарган мезли нушани дурути, амма нушачил дарган мезли гъайик1ес балули ах1ен. Илала халаси кьас леб, нешла мез дяркъес. Илгъуна кьас лебнилисра илис халаси баркалла, сенах1енну нушани чебиулира секьяйда къияй сабил илис. Иличил нуша перерывла заманара дарган мезли гъайдик1ули дирех1е. Сунес нушачил дарган мезли гъайик1ес дигули хьалли, урузк1ули сай, балк1ли дев бурис или. Илдигъунти уршбира рурсбира бахъал леб. Илбагьандан бег1ти хъайг1иб дарган мезли гъайбик1ес г1яг1нили саби, шагьуртазиб х1ербирули биалра.  

      Урус мез биалли, школабазирра, университетуназирра, училищебазирра дагьес вирар. Школализиб ункъли х1ебуч1антани булан, шагьарлизи дурабухъалли, урус мез далули сари. Дурх1ни г1ярмиялизи букьи чарбухъунх1елира урус мез г1ях1ил дала. Илбагьанда бег1ла халаси къиян кабихьес г1яг1нили саби бег1тани чула бишт1атази дарган мез дагьахъес, г1ур школализир учительтани. Вег1ла мезли лук1ниличил ва уч1ниличил халаси пахру нуни х1ебалас. Цабех1тани пахрубирули саби аглийский мез далулра или, нуни пахрубирис дарган мезра, урус мезра, английский мезра далулра или.  

  Гьанна школализирра дарган мезла ва литературалара дурсри камкадарили сари, нуни балули ах1енра селичила пикрибик1улил белч1удила г1ялимти. Итира камбик1ули саби нешла мезличил гъайбик1ути, г1урра камбарес дигутиван билзули саби. Илгъуна биэс г1яг1нили ах1ен. Даргала литературала дурсрачиб нушаб бедлугули саби патриотический бяркъ. Иларти произведениебазибти г1ях1гъубзниванти детаэс дигулира нушабра. Илдани, Ват1ан багьандан, дарибти гьунартачи пахрулира нуша. Урус мезла дурсрачибра лугули саби нушаб патриотический бяркъ, амма дарган мезла дурсри вег1ла урк1иличи дебали гъамли сари. Дарган мезличил произведениеби дуч1ух1ели, урк1и кахси х1яйчиб бирар, гъузгъалди имц1али бирар.

  Халаси пикри ва х1ерахъуди бях1чиаэс г1яг1нили саби илди мез калахъес ва чеимц1адик1ахъес. Ил нушала гьарилла чебла саби. Мез деткахъили г1ергъи, беткайхъули саби лебилра нушала нацияра. Илгъуна бетаахъес асух1ебирар.

  Нешла мезличи дурх1нала диги чеимц1абик1ахъес багьандан, национальный мезличилти передачаби имц1адарес г1яг1нили саби. Гьаларван чедиахъули лерри дарган мезличил гъайдик1ути мультфильмаби. Х1ябилра г1яжаибли лебри илдачи х1еррик1ес ва лех1ирхъес. Дила нешли к1ел-х1ябал диск асиб илди мультфильмабала. Узини чуйнара-сера х1ердариб илди. Вахъ тамашали Винни Пух кьяйда гъайик1ес вех1ихьилира леври. Илдигъунти дисканира имц1али дуракайэс г1яг1нили саби.

  Школьникунази имц1али библиотекализирад дарган мезла жузи кайсахъес г1яг1нили саби. Цайна ишт1ях1 бак1алли, илдани г1урра кайсу илдигъунти жузи.

Школабазир нешла мезла КВН-тира Викторинабира имц1али дирес чебиркур. Нушала школализир илди гьар дус дирар. Лебилра классунала дурх1нани иштях1личил  бут1акьяндешра диру. Илдачир нушала дарган мезла учительницани гьаб-убла хъумкартурти г1ядатуни гьандиркахъу. Дишт1ати сценкаби чедиахъули дирех1е. Писательтала произведениеби х1ясиблира нушази сценкаби х1ядурдирахъу ва чедибикибси командалис савгъатра бедлуга. Илдигъунти хъарбаркьуналира дурх1нала иштях1 ак1ахъули саби нешла мезличи.

 

   Бишт1ати имц1али вег1ла мезличил чедиахъути спектакльтачи бикес г1яг1нили саби. Национальный музейтази экскурсияби дирес, гьаб-убла тамашала шимала мер-муса чедаахъес г1яг1нили саби. Дила пикрили лерси сек1ал дигуси саби халатазибад, идани кьасбаралли се-дигара бишт1атази багьахъес бирар.

 

   Халаси баркалла рик1улра ну С. Г1ябдуллаевлис. Илини халаси къиян кабихьиб дарган мезли нушала дурх1ни лук1ахъес ва буч1ахъес. Урусла г1ялимтасра баркалла рик1улра П.К. Усларлис ва Л. И. Жирковлис, сенах1енну илданира дарган мез делч1нилизи белгиси пай кабихьибси саби. Илтях1ярли бурес вирар Грузияла г1ялим Ш. Г. Гаприндашвиличила. Илра дарган мезлис багъишладарибти дахъал статьябала автор сай. Х1ердик1енаягу х1уша нушала миллатла агарти адамтанира сегъуна къиян кабихьилил дарган мез кадизахъес!

     Дагъистайзивра, лебил дунъяличивра машгьурси поэт Расул Х1ямзатов вик1усири: «Рахли жяг1ял дила нешла мез деткайхъалли, ну ишбарх1и х1ядурлира ц1ябси х1яри керхес». Дебали дархьти дугьби сари ишди. Вег1ла мез дебк1или г1ергъи чили бала, чихъали сабтил дарганти.   

     Х1ябилра дигахъис наб дила нешла мез.  Нуни муртлиск1ал хъумх1ертис дила ахъти дубуртачибси бишт1аси Хуршнила ши, шила шанти ва дила нешла дарган мез!

 

 

 

 

 

 

 

                                     Нешла мез.

 

                       Нешла мезла дугьбала    

                       Гьалаб икрамбирулра,

                       Илди дила адабла

                       Хазнаван халдирулра.                             

                    

                      Чузир лерни багьандан                                                                

                      Неш, узи, рузи, Ват1ан…

                      Жан дедесра х1ядурти

                      Нуша сари багьандан.                                 

 

                      Наб дила дарган дугьби

                      Закир урмиван дирар:                          

                      Пикрумала бархибдеш

                      Шалабирули дирар.                                       

                                  

                      Чузир лерни багьандан –

                      Мардеш, гьалмагъдеш, дигай...                                                                

                      Сари сархес ц1акьани

                      Мяшт1х1едируси инсай.

 

                      Наб лерил дарган дугьби

                      Далайван жагадилзан,

                      Г1ях1баркьличи жидик1ес

                      Кадизуртиван дилзан.

 

                      Дерхъаб вик1ус, нешла мез,

                      Бургьаб нарт ва г1янт1ик1а

                      Дарган дугьбала далай

                      Гьари, уртахъ, бит1ак1а.

                                                

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал
Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 003 799 материалов в базе

Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 11.11.2019 1326
  • DOCX 136 кбайт
  • 10 скачиваний
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Абдуразакова Райзанат Мусаевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Удалить материал
 • Автор материала

  • На сайте: 3 года и 5 месяцев
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 5243
  • Всего материалов: 8

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой