305645
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт ООО «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Другое СтатьиСтатья на тему: Тыва дылдын тоогузу

Статья на тему: Тыва дылдын тоогузу

IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Идёт приём заявок Для дошкольников и учеников 1-11 классов 16 предметов ОРГВЗНОС 25 Р. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
библиотека
материалов

Тыва дыл-бистиң дылывыс

 

Тыва дыл

(төөгүже кыска экскурс)

Дыл дээрге чоннуң тускайлаң болурунуң эң кол демдектериниң бирээзи. Дылдың төөгүзү чоннуң бодунуң төөгүзү-биле сырый холбаалыг. Амгы тыва чон түрк дылдыг чон болгай, ынчалза-даа бистиң өгбелеривис өске дылга чугаалап турган деп эртемденнер санап турар. Ол болза кандыг-бир кет дылдыг азы кет диалетилерге чугаалап турган чон болуп турар [Наделяев В.М., 1986, С.56, 57].

Тывалар тускай чон кылдыр I-ги муң чылдарда хевирлеттинип эгелээн [Маңнай-оол М. Х., 1970. С. 126]. Тыва чоннуң үндезининде кет дылдыг чиктер, азтар болгаш чамдык сомадий аймактар киришкен. Тюкю (VI–VIII вв.), уйгур (VIII в. ортузу) болгаш бурунгу кыргыс (IX в.) түрк аймактар Тываның девискээринге чурттап чораан чонга түрк салдарны чедирген. Ынчалдыр тываларның өгбелериниң аразынче түрк аймактар – ондар-уйгур, тогус, телес (амгы үеде «түлүш»), кыргыс, иргит, чооду, соян, теленгит – киргеннер. XIII–XIV вв. Тываның девискээринче кезек моол аймактар көжүп киргеш, аңаа чурттап турган чоннуң иштинге эсти бергеннер. Шак ынчалдыр бурунгу моол дылдыг чораан донгак, салчак, монгуш болгаш тайджиудтар дээр аймактар түрк дылче шилчээн.

XVI в. төнчүзүнден эгелээш XVII в. ийиги чартыынга чедир Тыва Алтын-хааннар күрүнезиниң иштинге, а XVIII в. ортаа үезинден 1911 чылга чедир Тыва Кыдаттың маньчжур династиязының чагыргазынга турган. Тывалар тускай чон кылдыр XIX в. ортаа үезинге чедир хевирлеттинип келген [Черемисина М. И., Тазранова А. Р., 2006, С.21]. «Тува~тыва» деп этноним дубо, тубо, тупо деп хевирлеринде кыдат чыл демдеглелдеринге кирген. Ол дээрге Суй (598 – 618 гг.) болгаш Тан (618 – 907 гг.) династияларының үелеринге хамааржыр [История Тувы, т.1, 1964. С. 7-82].

Амгы үеде Россияда 263 934 тыва кижи (2010 г.), ооң иштинде Тыва Республиканың девискээринде 250 муң хире тыва кижи чурттап турар. Моолда Баян-Өлгий, Хөвсгөл, Копту аймактарда 30–35 муң (тывалар, урянхай-мончактар, алтай болгаш хүпсүгүл урянхайлары, цаатаннар) кижи чурттап чоруур. Кыдаттың Синьцзян-Уйгур автономнуг районунда 3,3 муң хире кижи бар бооп турар.

Н. А. Баскаковтуң бөлүктээшкини-биле, тыва дыл түрк дылдарның чөөн-хунн адырының уйгур бөлүүнүң уйгур-тюкюй бичии бөлүүнге хамааржыр. Тыва дылда огуз, уйгур болгаш амгы якут, тоф дылдар-биле төрелдешкээн айтып турар демдектер бар. А. М. Щербак тыва дылды тоф болгаш уйгур-урянхай дылдар-биле чергелештир түрк дылдарның урянхай бөлүүнче киирип турар [Щербак А. М., 1994].

Тыва дылды эртем ёзузу-биле шинчилеп эгелээни улуг востоковедтер Василий Васильевич Радлов (Вильгельм Фридрих Радлов; 1837–1918) болгаш ооң өөреникчизи Николай Федорович Катановтуң (1862–1922) аттары-биле холбаалыг.

http://tyvadyl.ru/sites/default/files/images/radlovvv.jpg

Радлов В. В.

http://tyvadyl.ru/sites/default/files/images/katanovnf.jpg

Катанов Н. Ф.

В. В. Радлов Кара-Хөл чоок кавызынга 1861 чылдың чеди айның 4–7 хүннеринде чорааш, ийи тоол, дөрт ыр бижип ап, оларны чырыкче үндүрген [1866]. Ол сөзүглелдер тыва дылдың бир дугаар бижимел тураскаалдары болуп арткан. Сибирьниң өске түрк дылдарындан тыва дылдың онзагай демдектерин В. В. Радлов Сибирьниң түрк дылдарының фонетиказының дугайында ажылында киирген [1882].

Н. Ф. Катанов төп болгаш барыын Тывага 1889 чылдың үш айның 15-тен сес айның 28-ке чедир чораан. Бодунуң чыып алган материалдарынга болгаш тыва чугааны хайгаарап келгенинге даянып, Н. Ф. Катанов тыва дылдың бирги эртем Грамматиказын бижээн [1903]. Ук Грамматика тыва дылды эртем ёзузу-биле шинчилээриниң баштайгы үндезини, а ооң автору Н. Ф. Катанов тыва дыл эртеминиң үндезилекчизи болган. Чыгдынган дылга хамааржыр материалын чырыкче В. В. Радлов үндүрген [1907].

XX в. 20-ги чылдарында Москва болгаш Ленинград хоорайларга тыва бижик тургузарының талазы-биле ажыл эгелээн. Ол үеде Тывага албан ёзузунуң дылы моол дыл турган болгаш моол бижикти шажын болгаш удуртур-баштаар черлерниң төлээлери ажыглап турган. 1930 чылдың чеди айның 28–те латин бижикке үндезилеп кылган тыва бижикти киирген. Ону чогаадып тургузарынга эртемденнер Е. Д. Поливанов, Н. Н. Поппе, А. М. Сухотин, Н. Ф. Яковлев, А. А. Пальмбах болгаш Чадаананың үстүү хүрээзиниң кешпи ламазы Монгуш Лопсан-Чимит киришкеннер.

Тыва бижик тургустунганының соонда бижик болгаш дылга хамаарышкан айтырыгларны өөренип көөрү-биле Эртем комитеди тургустунган. Ооң ажылынга С. К. Тока, А. А. Пальмбах, А. М. Чимба, Х. А. Анчимаа (Тока), Л. Б. Чадамба болгаш өскелер-даа киржип турган. 1941 чылда тыва бижикти кириллицаже шилчидерин шиитпирлээн [Сат Ш. Ч., 1973, ар. 28].

Тываның ССРЭ-ниң составынче киргениниң соонда тыва дылды шинчилээриниң, өөренириниң болгаш өөредириниң талазы-биле ажылдар чоруттунуп эгелээн. 1945 чылда Тыва дылдың, литератураның болгаш төөгүнүң эртем-шинчилел институду (амгы үеде – Тываның гуманитарлыг шинчилелдер институду) ажыттынган. 1947–1956 чылдарда Ленинградтың университединиң Чөөн-чүк факультединиң тыва салбырынга филология талазы-биле баштайгы кадрлар белеткелди эрткен: М. Б. Кенин-Лопсан, А. К. Калзан, К. Х. Оргу, А. К. Кангарова, Е. Б. Салзынмаа, З. Б. Арагачы, С. Тараачы, Н. И. Летягина. Тыва дыл башкыларын 1949 – 1953 чылдарда Абаканның педагогика институдунга, а 1952 чылдан эгелеп Кызылдың күрүнениң башкы институдунга белеткеп турган.

Тыва дылды шинчилээринге, национал эртем кадрларын, башкыларны белеткээринге болгаш тыва дыл, чогаал эртемин сайзырадырынга улуг киржилгелиг болган эртемденнер: С. Е. Малов, В. М. Наделяев, Е. И. Убрятова, Н. А. Баскаков, А. Н. Кононов, Г. Ф. Бабушкин, Е. В. Севортян, Э. Р. Тенишев, И. А. Батманов, А. А. Пальмбах, Ф. Г. Исхаков, Х. С. Алдын-оол, М. И. Черемисина, Б. И. Татаринцев, Д. М Насилов. Тыва дыл талазы-биле эртемденнер, Ш. Ч. Сат, А. Ч. Кунаа, К. Х. Оргу, М. Д. Биче-оол, Я. Ш. Хертек, Ч. С. Ондар, төрээн дылын шинчилээринге боттарының улуг үлүг-хуузун кииргеннер. Амга чедир тыва дылды шинчилеп чоруур улуг эртемденнер: Д. А. Монгуш, З. Б. Чадамба, Е. Б. Салзынмаа, И. В. Кормушин.

Бедик мергежилдиг тыва филологтуг кадрларны ССРЭ-ниң (Россияның) Эртемнер Академиязының Дыл эртемнериниң институдунга, Москваның күрүне университединге, Национал школаларның эртем-шинчилел институдунга, Ленинградтың (Санкт-Петербургтуң) Герцен аттыг педагогика институдунга хөй чылдарның дургузунда белеткеп келген.

Амгы үеде Сибирьниң түрк дылдарын, ооң иштинде тыва дылды, шинчилээр талазы-биле кол эртем төвү – профессор Н. Н. Широбокованың удуртулгазы-биле ажылдап турар Новосибирскиниң эртем школазы, Россияның Эртемнер Академиязының Сибирьде салбырының (РЭА СС) Филология Институдунда Сибирьниң чоннарының дылдарының сектору болгаш Новосибирскиниң күрүне университединде Сибирьниң чоннарының дылдарының болгаш аас-чогаалының кафедразы. Филология эртемнериниң доктору, Филология институдунуң эртем ажылдакчызы Л. А. Шамина барык 30 чылдарның дургузунда тыва грамматиканы шинчилеп чоруур.

Тывада тыва дылды шинчилээр ажылдарны чорудуп турар албан черлери: филология эртемнериниң доктору К. А. Бичелдейниң удуртулгазы-биле Тывада гуманитарлыг шинчилелдер институду; Тываның күрүне университединде эртем-өөредилге төвү «Тюркология», удуртукчузу – профессор М. В. Бавуу-Сюрюн болгаш Тыва филология болгаш ниити дыл эртеминиң кафедразы, эргелекчизи Сувандии Н. Д.

Тыва дыл (сойот, урянхай, таңды-тыва дыл) – Тыва Республиканың орус дыл-биле бир дең күрүне дылы деп доктааткан. Тыва дылды эге, ортумак, дээди өөредилге черлеринде өөредип, тыва дыл кырында албан документация чоруттунуп, солун-сеткүүл, теле-, радиодамчыдылгалары үнүп турар. Тыва дыл кырында уран-чүүл, национал театр ажылдап турар.

Тыва дыл литературлуг болгаш аас-чугаа дылы деп ийи кол хевиринде ажыглаттынып турар. Тыва аас-чугаа дылы дөрт диалектилиг: төп (Чөөн-Хемчик, Өвүр, Сүт-Хөл, Чаа-Хөл, Улуг-Хем, Бии-Хем кожуунар); барыын (Барыын-Хемчик, Бай-Тайга, Мөнгүн-Тайга кожууннар); мурнуу-чөөн (Чеди-Хөл, Таңды, Тес-Хем, Эрзин кожуунар); сонгу-чөөн (Тожу) болгаш каа-хем, тере-хөл аялгалары. Литературлуг дыл төп диалектиге үндезилеп тургустунган.

 

Литература:

 

История Тувы, т. 1. М., 1964.

Катанов Н. Ф. Опыт исследования урянхайского языка с указанием главнейших родственных отношений его к другим языкам тюркского корня. Казань, 1903.

Маннай-оол M. Х. Об этническом составе населения Тувы (1 тысячелетие до н.э. – 1 тысячелетие н.э.) // УЗ ТНИИЯЛИ, вып. 14. Кызыл, 1970.

Наделяев В.М. У истоков тувинского языка // Исследования по тувинской филологии. Кызыл, 1986. С. 53 - 63.

Радлов В. В.  Образцы народной литературы тюркских племен. Т. 1. СПб., 1866.

Радлов В. В. Образцы народной литературы тюркских племен. Т.IX. Наречия урянхайцев, абаканских татар и карагасов. СПб., 1907.

Сат Ш. Ч. Формирование и развитие тувинского национального литературного языка. Кызыл, 1973.

Черемисина М. И., Тазранова А. Р. Языки коренных народов Сибири. Новосибирск, 2006.

Щербак А. М.  Введение в сравнительное изучение тюркских языков. СПб, 1994.

W. W. Radloff. Phonethik der nördlichen Türksprachen. Leipzig, 1882.

 

Белеткээни: ф.э.к. Ооржак Б. Ч.

 

Тувинский язык

(краткий исторический экскурс)

Язык является важнейшим признаком этнической общности людей. Его развитие неразрывно связано с историей самого народа, на котором он говорит. Современные тувинцы относятся к тюркоязычным этносам, но исконно наши предки говорили на другом языке. Предположительно, они были носителями какого-либо кетского языка, точнее кетских диалектов [Наделяев В.М., 1986. С. 56, 57]. По историческим сведениям, тувинцы начали формироваться как этнос в I тысячелетии [Маннай-оол М. Х. , 1970. С. 126]. Основу тувинского народа составили, предположительно кетоязычные племена чиков и азов, а также некоторые самодийские племена. Тюркизация аборигенного населения Тувы связана с племенами тюкю (VI–VIII вв.),уйгурами (середина VIII в.) и древними кыргызами (IX в). В этнический состав предков тувинцев вошли племена ондар-уйгур, тогус, телес (сейчас сохраняется в виде түлүш), кыргыс, иргит, чооду, соян, теленгит. В XIII–XIV вв. на территорию Тувы переселились монгольские племена, которые были ассимилированы местным населением. Исконно монголоязычные племена донгак, салчак, монгуш, а также тайджиуды вошли в состав предков тувинцев.

С конца XVI в. до второй половины XVII в. Тува находилась в составе Алтын-ханов. С середины XVIII в. до 1911 г. Тува была подчинена маньчжурской династии Китая. Формирование тувинцев как этноса закончилось в середине XIX в. [Черемисина М. И., Тазранова А. Р., там же]. Самоназвание тува~тыва в виде дубо, тубо, тупо зафиксированы в китайских летописях династий Суй (598 – 618 гг.) и Тан (618 – 907 гг.) [История Тувы, 1964. С. 7, 82].

В России проживает тувинцев 263 934 чел. (2010 г.) в том числе в Республике Тыва – около 250 тыс. чел. В Монголии (аймаки Баян-Улгий, Хувсгел, Ховд) – от 30 до 35 тыс. чел. (тувинцы, а также урянхайцы-мончаки, алтайские и хубсугульские урянхайцы, цаатаны). В Китае в Синьцзян-Уйгурском автономном районе – ок. 3,3 тыс. чел.

По классификации Н. А. Баскакова, тувинский язык относится к уйгуро-тюкюйской подгруппе уйгурской группы восточнохуннской ветви тюркских языков. В тувинском языке обнаруживаются черты, свидетельствующие о его родстве с древними огузскими, уйгурскими языками, современными якутским и тофаларским [2006]. А. М. Щербак выделяет тувинский язык вместе с тофаларским и уйгуро-урянхайским в урянхайскую группу тюркских языков [1994].

Исследование тувинского языка начато выдающимися востоковедами Василием Васильевичем Радловым (Вильгельм Фридрих Радлов; 1837–1918 гг.) и его учеником Николаем Федоровичем Катановым (1862–1922 гг.).

В. В. Радлов посетил район Кара-Холя с 4 по 7 июля 1861 г. Он записал две сказки и четыре песни, которые были им опубликованы [1866]. Эти тексты являются первыми письменными памятниками тувинского языка. Особенности тувинского языка по сравнению с другими сибирскими тюркскими языками он изложил в своем известном труде по фонетике тюркских языков Сибири [1882].

Н. Ф. Катанов посетил центральную и западную Туву с 15 марта по 28 августа 1889 г. На основе собранного им фактического материала и непосредственного наблюдения над живой тувинской речью Н. Ф. Катанов написал первую научную Грамматику тувинского языка [1903]. Данная Грамматика явилась основой дальнейшего научного изучения тувинского языка, а Н. Ф. Катанов стал основоположником тувинского языкознания. Собранный им фактический языковой материал опубликован был В. В. Радловым [1907].

С середины 20-х гг. XX в. в Москве и Ленинграде началась работа по подготовке создания тувинской письменности. Поскольку официальным языком в то время в Туве служил монгольский язык и чиновничество, а также представители буддийского духовенства пользовались монгольским письмом. 28 июня 1930 г. была введена письменность на основе латинизированного алфавита, в ее разработке принимали участие Е. Д. Поливанов, Н. Н. Поппе, А. М. Сухотин, Н. Ф. Яковлев, А. А. Пальмбах, а также геше-лама Верхнечаданского хурээ Монгуш Лопсан-Чимит.

После создания письменности вопросами языка и письменности занимался Комитет науки, в работе которого принимали участие С. К. Тока, А. А. Пальмбах, А. М. Чимба, Х. А. Анчимаа (Тока), Л. Б. Чадамба и др. В 1941 г. было принято решение о переводе тувинской письменности на кириллицу [Сат Ш. Ч., 1973. С. 28].

После вхождения Тувы в состав СССР активизировалась работа по изучению тувинского языка, а также по подготовке языковедов и учителей тувинского языка. В 1945 г. был открыт Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории (ныне – Тувинский институт гуманитарных исследований). В 1947–1956 гг. на тувинском отделении Восточного факультета Ленинградского университета прошли подготовку первые национальные кадры-филологи: М. Б. Кенин-Лопсан, А. К. Калзан, К. Х. Оргу, А. К. Кангарова, Е. Б. Салзынмаа, З. Б. Арагачы, С. Тараачы, Н. И. Летягина. Учителей тувинского языка начали готовить в 1949–1953 гг. в Абаканском педагогическом институте, а с 1952 г. в Кызыльском государственном педагогическом институте.

В деле подготовки тувинских лингвистических кадров, изучения тувинского языка, а также развития филологической науки большой вклад внесли ученые: С. Е. Малов, В. М. Наделяев, Е. И. Убрятова, Н. А. Баскаков, А. Н. Кононов, Г. Ф. Бабушкин, Е. В. Севортян, Э. Р. Тенишев, И. А. Батманов, А. А. Пальмбах, Ф. Г. Исхаков, Х. С. Алдын-оол, М. И. Черемисина, Б. И. Татаринцев, Д. М Насилов.

Тувинские языковеды Ш. Ч. Сат, А. Ч. Кунаа, К. Х. Оргу, М. Д. Биче-оол, Я. Ш. Хертек, Ч. С. Ондар значительный весомый вклад в изучение родного языка. По сегодняшний день занимаются исследованием тувинского языка такие крупные ученые как Д. А. Монгуш, З. Б. Чадамба, Е. Б. Салзынмаа, И.В. Кормушин.

В течение многих лет готовили высококвалифицированных кадров по тувинской филологии в Институте языкознания Академии Наук СССР (России), в Московском государственном университете, в Научно-исследовательском институте национальных школ, в Ленинградском (Санкт-Петербургском) педагогическом институте им. Герцена.

В настоящее время главным научным центром по изучению тюркских языков Сибири, в том числе и тувинского языка, является Новосибирская научная школа, сектор Языков народов Сибири Института Филологии СО РАН и кафедра Языков и фольклора народов Сибири Новосибирского госуниверситета, во главе с профессором Н. Н. Широбоковой. Д. ф. н. Л. А. Шамина, ведущий научный сотрудник Института филологии СО РАН, более 30 лет занимается вопросами исследования грамматики тувинского языка.

Научное исследование тувинского языка ведется в Тувинском институте гуманитарных исследований (ТИГИ) под руководством директора д.ф.н. К. А. Бичелдей, в научно-образовательном центре «Тюркология» под руководством профессора М. В. Бавуу-Сюрюн и на кафедре тувинской филологии и общего языкознания Тувинского госуниверситета, заведующая Сувандии Н. Д.

Тувинский язык (устар. название сойотский, урянхайский, тану-тувинский) – один из государственных наряду с русским языков Республики Тыва (Тува). Тувинский язык изучается в начальной, средней и высшей школе. На тувинском языке ведется официальная документация, издаются газеты, журналы, ведутся теле- и радиопередачи. На тувинском языке развивается искусство, работает национальный театр.

Тувинский язык функционирует в двух основных разновидностях: в виде литературного и устно-разговорного языка с четырьмя диалектами: центральный (Дзун-Хемчикский, Овюрский, Сут-Хольский, Чаа-Хольский, Улуг-Хемский, Бий-Хемский районы);западный (Барун-Хемчикский, Бай-Тайгинский, Мөнгүн-Тайгинский районы); юго-восточный (Чеди-Хольский, Тандинский, Тес-Хемский, Эрзинский районы); северо-восточный (Тоджинский район) и два говора: каа-хемский, тере-хольский. Литературный язык был сформирован на основе центрального диалекта.

 

Литература:

 

История Тувы, т. 1. М., 1964.

Катанов Н. Ф. Опыт исследования урянхайского языка с указанием главнейших родственных отношений его к другим языкам тюркского корня. Казань, 1903.

Маннай-оол M. Х. Об этническом составе населения Тувы (1 тысячелетие до н.э. – 1 тысячелетие н.э.) // УЗ ТНИИЯЛИ, вып. 14. Кызыл, 1970.

Наделяев В.М. У истоков тувинского языка // Исследования по тувинской филологии. Кызыл., 1986. С. 53 - 63. 

Радлов В. В.  Образцы народной литературы тюркских племен. Т. 1. СПб., 1866.

Радлов В. В. Образцы народной литературы тюркских племен. Т.IX. Наречия урянхайцев, абаканских татар и карагасов. СПб., 1907.

Сат Ш. Ч. Формирование и развитие тувинского национального литературного языка. Кызыл, 1973.

Черемисина М. И., Тазранова А. Р. Языки коренных народов Сибири. Новосибирск, 2006.

Щербак А. М.  Введение в сравнительное изучение тюркских языков. СПб, 1994.

W. W. Radloff. Phonethik der nördlichen Türksprachen. Leipzig, 1882.Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Педагог-библиотекарь
Курс профессиональной переподготовки
Библиотекарь
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация

Номер материала: ДВ-488607

ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку
IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Для дошкольников и учеников 1-11 классов Рекордно низкий оргвзнос 25 Р. 16 предметов ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Методика написания учебной и научно-исследовательской работы в школе (доклад, реферат, эссе, статья) в процессе реализации метапредметных задач ФГОС ОО»
Курс повышения квалификации «Формирование компетенций межкультурной коммуникации в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания конституционного права с учетом реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС юридических направлений подготовки»
Курс повышения квалификации «Применение MS Word, Excel в финансовых расчетах»
Курс повышения квалификации «Этика делового общения»
Курс повышения квалификации «Разработка бизнес-плана и анализ инвестиционных проектов»
Курс повышения квалификации «Основы менеджмента в туризме»
Курс повышения квалификации «Мировая экономика и международные экономические отношения»
Курс повышения квалификации «Актуальные вопросы банковской деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Техническая диагностика и контроль технического состояния автотранспортных средств»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика музейного дела и охраны исторических памятников»
Курс профессиональной переподготовки «Организация и управление службой рекламы и PR»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.