2082891
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт проекта «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Другое КонспектыСтатья "Üűrenicilerin bilgilerin kontrol etmesinin oyun ҫeșitleri hem șekilleri."

Статья "Üűrenicilerin bilgilerin kontrol etmesinin oyun ҫeșitleri hem șekilleri."

Авторский видеокурс

«творческая работа с детьми от 3 до 10 лет»

Заказать видеокурс
библиотека
материалов

Üűrenicilerin bilgilerin kontrol etmesinin oyun ҫeșitleri hem șekilleri.

Ușakta oyuna isteyiși var,

onu lӓӓzım gerҫeklendirmӓӓ”(A.S.Makarenko)

1.”Bilgilӓr” annamasının aҫıklaması.

Üűrenicilerin bilgilerin hem becermeklerin kontrol etmesi bűtűn űűretmӓk proţesin hem herbir uroon ȍnemli strukturalı elementlerin birisiydir. O herkerӓ űűredicinin gȍrűș alanında bulunȇr, da űűretmenin sonuҫlarını tanıklık eder.

Bilgilӓr - űűretmenin iҫindekiliiin ȍzűdűr. Üűrenicilerdӓ bilgilerin temelindӓ fikirli hem praktik ișlemeleri, becermekleri hem sınașmakları olușturulȇrlar; bilgilӓr - dűnnӓ gȍrűșűn, estetik bakıșların, ahlaksal (nravstvennıe) inandırmaların temelidir.

2. Kontrol etmesinin rolu hem funkţiyaları

Kontrol etmesi – o űűretmӓ proţesin mutlaklı komponenti. Űűretmӓk yok nicӓ dolu olsun kontrol etmesisiz, ҫűnkű űűredici lӓӓzım bisin onu, nicӓ ușaklar material annȇȇrlar, nicӓ kullanȇrlar kabledilmiș bilgileri. Kontrol etmesinin yardımınnan űűredicinin hem űűrenicinin arasında “geeri baalantı”, angısı kolverer űűretmӓӓ materialın annamasının dinamikasını notalamaa, bilgilerin, sınașmakların hem becermeklerin sistemasının kullanmasının uurunu, da onnarın analizinӓ temellenip, űűretmӓ proţesinin organizaţiyasına lӓӓzımnı diișilmekleri girdirmӓӓ [9] .

Eer ușakların kontrol etmesini becerikli dűzӓrsӓk, var nicӓ űűretmenin kalitesini hem sonuҫluunu űűseltmӓӓ, ama bunun iҫin kontrolun funkţiyalarını lӓӓzım bilmӓӓ.

Üűredicilӓr hem metodistlӓr ayırȇrlar kontrol etmesinin bȍlӓ funkţiyalarını: kontroledӓn, űűredӓn, ȍnlendirmeyӓn (orentiruyucșaya) hem terbiedӓn.

Kontroledӓn funkţiyasının ȍzű- űűrenicilerdӓ bilgilerin, becermeklerin hem sınașmakların durumunun aҫıklaması, angıları programada verili hem űűretmenin verilmiș etapına uyarlı.

Űűredӓn funkţiyasının ȍzű- kontroledilӓn bilgilerin, becermeklerin hem sınașmakların űűseklendermesindӓ tamamnanȇr, onnarın sistematizaţiyasında, șkolacıların sȍzűn hem fikirlemesinin, dikatlıın hem aklında tutmasının ilerletmesindӓ tamamnanȇr.

Ȍnlendirmeyӓn funkţiyasının ȍzű tamamnanȇr űűrenicilerin űűretmӓ ҫalıșmasının sonuҫların ȍnlendirmesindӓ, űűredicinin informaţiyasında, angısında bűtűn klasın hem ayırı űűrenicilerin űűretmӓk neetin tamamnaması aҫıklanȇr.

Terbiedilӓn funkţiyasının ȍzű tamamnanȇr űűrenicilerin cuvaplık duygusunun terbirtmesindӓ kendi űűretmӓ ҫalıșması iҫin, ҫalıșkannıı, ҫalıșmasının disţiplinasında; namusluun, dooruluun, karşılıklı yardımlaşmasının oluşturmasında.

Kontrol etmӓk dűrtű rolu oynȇȇr, eer düzenli olarak (reguliarno) geҫiriler, űűrenicilerӓ gȍsterer onnarın bilgilerin űstűnnűklerini hem sıkıntılarını, da herbir urokta geҫiriler. Onun adil (spravedlivaya) notası - o onun űűretmӓ ҫalıșmasının dűrtmesidir (motiv).

Űűrenicilerin bilgilerin kontrol etmesi var nicӓ geҫirilsin urokta eni materialın aҫıklnmasının ȍnűndӓ, materialın űűrenmesindӓ hem tutturmasında.

Üҫ daava kontrol etmektӓ gerçekleştiriler:

 1. Evdeki ișinin yapılmasının kontrol etmesi;

 2. Űűrenicilerin bilgilerin kontrol etmesi;

 3. Geҫmiș materialın tekrarlanması.

3. Bilgilerin kontrol etmesinin metodları

Kontrol etmesinin metodları – űűrenicilerin hem űűredicinin ҫalıșmasının usullarıdır, angısında belli olȇrlar űűretmӓ materialın benimsemesi(usvoenie) hem lӓӓzımnı becermeklӓrlӓn hem sınașmaklarlan űűrenicilerin űűrenmesi[10].

Butűrlű kontrol etmesinin metodlarını ayırȇrlar:

 1. Aazdan

 2. Yazılı

 3. Grafikli

 4. Oyun

 5. Mașinalı

Hepsi șekillerin hem metodların efektivli kullanılması iҫin űűredici hazırlanarak uroo lӓӓzım:

 • Belli etsin, ne o isteer tamamnamaa verili kontrol etmesinnӓn.

 • Belli etsin, ne o isteer kontrol etmӓӓ hem notalamaa.

 • Unutmamaa, ki kontrol etmӓӓ lӓӓzım sistematik, sık hem hertűrlű, esaba alarak en ȍnemlii.

4.Bilgilerin kontrol etmesinin oyun ҫeșitleri hem șekilleri.

Didaktik oyunu.

Oyun- ușakların yolu dűnneyin tanımasına”, -yazardı A.M.Gorkiy. Oyun bilgileri zenginneder, yadım eder iiltmekleri hem becermekleri belli etmӓӓ, ilerleder onnarı.

Ȍbűr oyunnardan didaktik oyunu ayırlanȇr onunnan, ki onda var belli koyulan neeti hem uyan ona pedagoji sonucu . Didaktik ouyunun var belli sonucu, angısı gȍrűner verili ișin kararlamanın șekilindӓ hem űűrenicilerin ҫalıșmasının notalamasında, ani gȍsterer oyunun tamamnıı.

Didaktik oyunnarın neetli kullanılması uroon tűrlű etaplarında hertűrlűydűr. Eni bilgilerinin aҫıklamasında didaktik oyunnar ȍn vererlӓr űűretmenin taa tradiţion șekillerinӓ. Bunun iҫin onnarı taa sık kullanȇrlar űűretmenin sonuҫların kontrol etmesindӓ, sınașmaların ișletmesindӓ, becermeklerin olușturmasında. Bunun iҫin dӓ ayırȇrlar űűredӓn, kontro edӓn hem bűtűnneștirӓn didaktik oyunnarını. Didaktik oyunnarını sistematik kullanması űűrenicilerin űűretmӓ ҫalıșmasında aktivizaţiyanın efektivli aracı olȇr. Bu beterӓ bu oyunnara klasifikaţiya hem toplamak mutlaka lӓӓzımdır.

Krosvord

Bu oyun yardım eder űűretmӓ materialı taa kolay annamaa, tűrlű sorușlarda bilgileri derinnetmӓӓ, geҫmiș materialı kontrol etmӓӓ. Krosvord űűrenicilerin ufukluunu (gorizont) genișleder, tanıma meraklıı ilerleder, zorladȇr űűreniciyi kendi bilgilerini toplamaa, fikirliin olușturmasını debeștirer ilerletmӓӓ, dikatlıın hem aklında tutmasını ilerletmӓӓ. Űűrenicilerin bilgilerini kontrol etmӓӓ hem tekrarlamaa deyni krosvord en yakıșıklı oyun șekilidir. Onu var nicӓ uroon tűrlű etaplarında kullanmaa ( ҫeketmӓӓ uroo, ki geҫmӓӓ eni temanın aҫıklamasına; eni materialı tutturmaa deyni; evdeki iș gibi; tekrarlamaa deyni).

Krosvordların arasında var nicӓ bȍlӓ ҫeșitleri ayırmaa:

 1. Krosvord –bilmeycӓ

 2. Çaynvord osa labirint

 3. Krosvord – “merdvencik”

 4. Krosvord – piramida

 5. Krosvord –“saklı ad”

 6. Krosvord – “kȍșecik”Ȍrnek, Krosvord –“saklı ad”

Image5.gif (2554 bytes)

Rebus

Bilgilerin sıravardakı kontrol etmesinin oyun araҫların birisiydir. Krosvordlan yaraștırdıynan rebus – o oyunun taa zor variantıdır. Ki űűrenicilerdӓ oyuna meraklık kaybelmesin deyni, lӓӓzım oyun materialını adım-adım zorlatmaa. Rebus űűrenicilerin fikirlemӓ ҫalıșmasını aktivleer, dikatlıı, logikalı fikirlemeyi, fikir keskinniini ilerleder. Kullanılȇr uroon tűrlű etaplarında.

Ȍrnek,

http://natural-medicine.ru/uploads/posts/2010-06/1277204881_tumblr_kuuai0rl1v1qa0zqho1_500.jpg

GȌZ Ȍ=Ü

Viktorina

Materialı tekrarlamaa hem tutturmaa deyni urokta var nicӓ bilgilerin bȍlӓ oyun kontrol etmesini kullanmaa nicӓ viktorina. Kontrol etmesi yarașmalı harakterini tașȇr, bunun iҫin meraklık hem dikatlık pek űűsektir. Kontrol etmesinin bȍlӓ șekili kolverer űűrenicilerdӓ sȍzű ilerletmӓӓ, fikirlemӓ ҫalıșmasını aktivleer hem gȍsterer űűrertmӓ materialın annamak kalitesini. Ȍrnek, oyunnar “Kısmetli oluș”, “Ne? Neredӓ? Nezaman?”, “En akıllı”

Bilmeycelӓr

Sorușturmanın kűҫűk oyun momenti, angısını var nicӓ kullanmaa nicӓ giriș dialogunu eni materialın űűrenmesindӓ. O fikirlemӓ ҫalıșmasını aktivleer, űűretmӓ proţesinӓ meraklıı tutturmaa eder. Ȍrnek, alҫacık tepӓ, zűmbűllű kűpӓ (kirez-вишня).

Olimpiada

Űűrenicilerin bilgilerinin kontrol etmesinin en derin șekilidir. O kolverer kontrol etmӓӓ űűrenicilerin bilgilerini diil salt bir temada, ama bűtűn kurs iҫin. Bu șekil kolverer űűrediciyӓ kendi ҫalıșmasını doorutmaa. Olimpiadanın neeti – meraklıı predmetӓ űűseklendirmӓӓ, becermeli űűrenicileri seҫmӓӓ, ani yaratıcılaa ҫekmesi vardır. Olimpiadada var nicӓ hepsi oyun bilgilerin ҫeșitleri kullanılsınnar.

Çıkıș: Oyun bilgileri - űűrenicilerin bilgilerinin kontrol etmesinin aktiv șekilidir. Onnar eni materialı aҫıklamasının ȍnűndӓ kullanılȇrlar, uyandırarak űűrenicilerdӓ meraklıı onun iҫin, geҫmiși tekrarlamaa hem tutturmaa.

Oyun bilgilerin herbir ҫeșidi belli ediler űűrenӓn materialın iҫindekiliinnӓn. Burada mutlaka lӓӓzım seҫmӓӓ o bilgileri, becermekleri hem sınașmakları, angıları isteniler olușturulsunnar űűrenicilerdӓ. İșlerin erini hem rolunu űűretmӓ proţesindӓ űűredici belii eder.

Bibliografiya:

 1. Pidkasistıy P.İ., Haydarov J.S. “Технология игры в обучении и развитии», М.96.

 2. Şmakov S.A. «Ее величество игра», М.92;

 3. Heyzinga I. «Человек играющий», М.92;

 4. Vagin A.A. «Методика обучения истории в школе». М.:1972;

 5. Manuleyko Z.V.  «Изменение моторики ребенка в зависимости от условий и мотивов», М.-69;

 6. http://www.iro.yar.ru/resource/dis tant/music/sekret/tihova/tih_gl2.html

 7. http://www.slideboom.com/

 8. http://www.allbest.ru/

 9. Богданова, О. Ю. Методика преподавания литературы: учебник для студ. пед. вузов / О.Ю. Богданова, С.А. Леонов, В.Ф.Чертов. - М.: Академия, 1999. - 400 с.

 10. Подласый, И.П. Педагогика: Новый курс: учебное пособие для студентов педколледжей/ И.П. Подласый. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. - 547с.
Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Педагог-библиотекарь
Курс профессиональной переподготовки
Библиотекарь
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация
ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку
26-28 октября 2019 I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ «ИНФОФОРУМ» «Современные тенденции в воспитании и социализации детей» Подать заявку Очное участие Дистанционное участие Курс повышения квалификации (36 часов) + Сертификат участника “Инфофорума”

Авторский видеокурс

«творческая работа с детьми от 3 до 10 лет»

Заказать видеокурс

Вам будут интересны эти курсы:

Курс «Бухгалтерский учет»
Курс повышения квалификации «Правовое обеспечение деятельности коммерческой организации и индивидуальных предпринимателей»
Курс повышения квалификации «Педагогическая риторика в условиях реализации ФГОС»
Курс «Инспектор по кадрам»
Курс повышения квалификации «Организация научно-исследовательской работы студентов в соответствии с требованиями ФГОС»
Курс повышения квалификации «Экономика и право: налоги и налогообложение»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности экономиста-аналитика производственно-хозяйственной деятельности организации»
Курс повышения квалификации «Правовое регулирование рекламной и PR-деятельности»
Курс повышения квалификации «Организация маркетинга в туризме»
Курс профессиональной переподготовки «Разработка эффективной стратегии развития современного ВУЗа»
Курс повышения квалификации «Актуальные вопросы банковской деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Методика организации, руководства и координации музейной деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Технический контроль и техническая подготовка сварочного процесса»
Курс профессиональной переподготовки «Стратегическое управление деятельностью по дистанционному информационно-справочному обслуживанию»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.
17 курсов по пожарно-техническому минимуму
Обучение от 2 дней
дистанционно
Удостоверение
Программы актуальны на 2019 г., согласованы с МЧС РФ
2 500 руб. до 1 500 руб.
Подробнее