Инфоурок Другое Другие методич. материалыСтихи собственного сочинения, статьи о Малой родине.

Стихи собственного сочинения, статьи о Малой родине.

Скачать материал

                               Тохорюкта   нютагтаа

Нюдоо анин гэхэдэм,

Нютагайм харгы харагдаа.

Наартай hайхан агаарынь

Намда гэнтэ hанагдаа.

         Хабатай хабарай ерэхэ Yедэ,

         Халюуран, ногооной  хYхэрхэ  сагта

         Холын  ХYрьбэ нютагни

         Халуун  зYрхым  татуулна.

Малагар сэнхир хаданууд

МYнхэ саhаар мYндэлнэ.

Майла, нугаар улаалзай

Мянган  зулаар бадарна.

         Аяар холо нютагтаа

         Айлшалжа  хэзээш ерэхэлби.

         Амар мэндээ хYргэжэ, 

        Алдалан унажа, мYргэхэлби

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             


 

 

 

 

 

 

 ДYрбэн мYртэй богонихон    бодолнууд…

Yндэр Хада - сэргэтэй,

Yхэри баабай – хYтэлтэй,

Yнэр, баян болонхой,

Yлгы hайхан нютагни!      

                Баярайм эхин –

 

Балшар наhан

Наhанайм дээжэ –

Нангин Yри  хYбYYдни!

Налгай энэ дэлхэйдэ

Наран ходо мYндэг лэ!

 Намняа сэсэг hалбаржа,

Нютаг, нугым бYрхоог лэ!

                         Бадма сэсэг долгилно

 Баян минии  нютагта.

Балшар  нYхэд  сэдьхэлдэ

Баярай зугаа hануулна.

 

 

 

 

 

 

Нютагнишь  холохон,

Наhамнишь  олохон.

Нараншье  hолорхон,

Наhалхамнишь   багахан…

 

              Бага балшар наhандаа

               Баяр, жаргал Yзэгдоо.

               Баян тоонто нютагтаа

               Бардамханшье  ябагдаа.

 

 

 

 

 


 

Харьялhан ХYрьбын урасхаал

Ходо минии  шэхэндэ.

ХYхэ  торгон  долгиниинь

Хабатай наhанайм  дурасхаал…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

       Ойбонтом

 Тоонто минии нютаг-

 ТYрэл hайхан Ойбонтом,

 ТYмэн зондоо суурхажа,

 Тэбшэ, мYнхэ байгаарай!

 

                    Этигэл ламын юроолтэй,

                    Эхэ  тYрэл  нютагни,

                    Эрид, хатуу  сагуудташ

                    Энхэ ходо байхалши!

 

Нарата  hайхан  талашни

Намаа,  набшаар  дэлгэрхэ.

Ургажа  ябаhан  YхибYYдшни

Уужам  нютагаа  hэргээхэ.

 

Бурхан багшын  hургаалhаа

Буруу  багаш  гэшхээгYй,

Элдэб сагай хатууда

Эрдэни  hYзэгоо алдаагYй,

 

 Арьяа  Баала Бурханай

Ашата  hургаал  мартаагYй,                    Аглаг  арюун  нютагнай,

Агуу  hайхан  байгаарай!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 ЗYYдэндэм ходол ороно

                 

Зэргэлээтэн, Энгэрэйм тала

ЗYYдэндэм  ходол  ороно.

Зоолэн, hайхан нютагни

Зохид бодол тYрYYлнэ.

 

           Буурал Yхэри баабаймнай

           Баян нютагайм  хYтэл юм.

           Тэрэнги сэсэгээр  бYрхэжэ,

           ТYмэн зоноо сахидаг юм.

 

ХYрьбэ  Хатан Эжымни –

Хайрата  нютагайм  шэмэг лэ.

ХYйтэн  дошхон  долгиниинь

Ходо минии  нюдэндэ.

 

Шинии торгон  долгииешь,

Шинии  тYргэн  абяаешь

Шагнан, шагнан  уярнаб,

Шаналан байжа, hананаб!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Тээгдэмни

 

 

ЗYYдэндэм  ородог нютагтаа

Зорижо одоол ерэбэлби.

Золтойхон  арад зонтойгоо

Зорюута  мYноо   золгохолби...

       

Yндэр Баабай – сэргэмнай

YYлэн дороhоо миhэрбэ:

«Yлгы нютагаа ерэhыеш

  Yнэн сэхээр магтанаб!»

 

 Тэнюун  сарюун Тахяашам

 ТYргэн буухым уряалба:

«Нютагаа шэртыш, айлшамнай,

  Нарата hайхан Тээгдэеэ!»        

 

         Тэбхэр сагаан  нютагни
         Толиижо, урдам дэлгэрээ,

         Yндэр  Хаанайм хормойдо -

         Yлгы сарюун тоонтомни!

 

 

ХYрьбэ Хатан Эжынгээ

ХYйтэн аршаан хYртэхэм,

Алтан шара эльhыень

Альган соогоо адхахам!

 

                           ХYхэ сэнхир хадагаа

                           Хуhан  модондоо уяхам.

                           Аягатай hYёо Yргэжэ,

                           Архиин  дээжээ  сYршэхэм!

 

                          Доро дохин, зальбаржа

                          Дайдын Эзэдтээ мYргэхэм,

                          Аргуун сайгаа абажа,

                          Алтанхан  Тээгдэдээ барихам!

 Улаан, Сагаан хаданууднай

  Уняартан, байна холоhоо.

   Улаан зYрхым хYдэлгэн,

   Уряалан, байна хододоо.

ТYрэл Тээгдым зониие,          

 ТYбшэн байхат, мэдэнэб,

 Танай буян мандажа,

 Тарахал, танай  хYYгэдтэ!

ХYбшэ, тайгаар бYрхэhэн                                                         

ХYрьhэтэ алтан дайдамни,

ХYхюун  оронойм арад зон –

Ходо амар байхалта!

                         

 

 Машеньке Гунзеновой в честь 55-летнего юбилея…

 

Сэбэр hайхан шарайтай,

Сагаан  hанал бодолтой,

Хоорхэн жаахан бэетэй –

Хайрата манай Мэдэгма!

      

           Бага балшар наhанhаа

           Багаш ондоо болоогYй,

           Булта манай нYхэд соо

           БYдYYн, уужам бодолтай,

           

                       Булта зондоо хYндэтэй,

                       Буян, бурхан ехэтэй,

                       Баглаа, арюун сэдьхэлтэй,

                       Баяртай  байхыш  юроонэб!

          

           ………………………………………………………………………………………………..

 

                                            Машеньке

 

                           Нежная, светлая, добрая, верная,

                           Очень надёжная,

                           Всеми любимая,

                           Милая, робкая, но,

                                   очень стойкая,

                           Всегда неизменная,

                           Вечно прекрасная, -

                           Всё это, всё это – Машенька наша!

          

                                 Пусть солнце и радость

                                 Тебя не обходят,

                                 Пусть горе и слёзы тебя обойдут.

                                 Желаю Здоровья и долгих лет жизни!

                                 На радость и счастье позволь, пожелаю,

                                 Подольше прожить на радость всем нам!

                 

                      Всегда будь желанной,

                      Любимой и верной.

                      Звезда твоей жизни

                      Не гаснет вовек!

                               

              Самой светлой, благородной, самоотверженной и  чистой душе:

                                «Так дай нам бог, любимой быть другим…»

 

                             

 

 

 

      

                                    

 

                                        Неоценимая    помощь  землячки

                          (Богата земля  хоринская  замечательными  людьми)

 

     В настоящее время, когда все школьники России занимаются научно-исследовательской работой, наша школа не может оставаться в стороне от этого масштабного движения. Учащиеся нашей школы  принимают участие в различных районных, республиканских и Всероссийских научных конференциях молодых исследователей. Много лет подряд  наши школьники выезжают на различные престижные конкурсы в Москву как научно-практическая конференция имени Вернадского, в г. Обнинск:  «Юность. Наука. Культура» и «Первые шаги»,  на   Всероссийский конкурс: «Моя малая родина: природа, культура, этнос», «Национальное достояние России»  и занимают призовые места. Ребята выбирают самые различные темы по всем отраслям знаний.  

       И этот год оказался плодотворным для молодых исследователей Шибертуйской общеобразовательной школы. В марте текущего года от организаторов ХVIII Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского   пришли три приглашения для участия в юношеских Чтениях (очном туре Конкурса). Были приглашены три автора со своими научными руководителями. За неделю до этого конкурса, ученица 9 «а» класса Будаева Ирина с работой «Исследование религиозных традиций современной бурятской семьи» – научный руководитель Цыбикова Н. Д. принимала участие в научно-практической конференции «Национальное  достояние России» и заняла в своей секции II место. Понятно, что она, хоть и была приглашена на Чтения Вернадского, не смогла поехать повторно в Москву. Цыренов Миша, учащийся 10 класса должен был представить доклад «Амгалантуйский дацан в истории хилокских  хоринских бурят» - научный руководитель Шоймполова Ю. Ю., а ученик 8 класса - Самажапов Эрдэм работу: «Исследование о ритуалах и жестах приветствий» - научный руководитель  Будажапова С. Д. Так уж сложилось, что в этот раз для сопровождения нашей школьной делегации мы сами  (научные руководители)  не могли выехать в Москву. Но ребята были настроены на поездку, а их родители ещё  воинственнее, чем сами учащиеся. От  республиканской делегации, к которой мы могли бы пристроить ребят, мы опоздали. Стали лихорадочно искать выход из создавшейся ситуации.  Делать было нечего, осмелившись, позвонила в Москву землячке из  Тэгды с просьбой о помощи.       Недолго думая, она согласилась принять наших ребят и сопровождать их во время их пребывания в столице, чему мы несказанно обрадовались. К счастью, обстоятельства сложились так, что тем же рейсом, которым вылетали ребята на Чтения Вернадского, летела  родственница одного из наших учащихся. Тарасова (Дондокова) Галина Тугдумовна, уроженка с. Тэгда  Хоринского района встретила шибертуйских ребятишек в Домодедово, приютила и обогрела  у себя, более того, с 11 по 15 апреля текущего года сопровождала их на Чтения им. Вернадского. Думаю, каждый согласится, что принять такую обузу на себя возьмётся не каждый, не то, что в Москве,  но даже и в ближнем нам всем  Улан-Удэ.  И только благодаря Галине Тугдумовне  наши ребята смогли принять участие в данной конференции, посмотреть Москву, познакомиться с ребятами из разных уголков нашей Родины…    

      Земной поклон нашей землячке и огромное ей спасибо! Пишу эти строки для того, чтобы все наши земляки – курбинцы и жители республики узнали об отзывчивости, доброте и внимании нашей  Гали! Если мы с вами будем помогать друг другу в любых обстоятельствах, несмотря на любые расстояния, на повседневные наши  заботы и проблемы, как же мы с вами будем  духовно богаты. Недаром говорят в народе, что человек богат своими корнями, что родная земля питает нас. Наверное, это особенно понятно тем, кто оторван от родной земли, от нашей малой родины.  При этом неважно, какие расстояния нас разъединяют.  

    Конечно, было страшно отпускать ребят в такую даль. Понятно, что мы рисковали. Но, слава богу, всё обошлось благополучно.

       Ребята вернулись с Чтений довольные и радостные, удостоенные всех наград, осуществившие мечту…                                                     

                                   Дайдын Эзэд Yльгэр, онтохонуудта дуратай

 

      Урдын урда сагта, хаанашьеб энэ ушар  болоhон нютагынь    мэдэгдэнэгYй, hанагдахаашье  тэрэмнай  мYноо  болинхой,  ехэ бэрхэ ангуушан ажаhууhан юм гэлсэдэг hэн ха. Энэ ангуушанайнгаа  нэрэшье баhа hанахаа болёобди. Тэрэ хYмнай  агнуурида гарахадаа, ухаангYй  урагшатай   байгаа ха. Ямаршье сагта ой, хYбшэ гарахадаа, ан  гYрооhэ, булга, хэрмэшье  барихадаа олзо ехэтэй hэн.

       Хажуугаарнь тэрэмнай тусгаар бэрхэ онтохошо, Yльгэршэ хYн  байба ха.      

   Нэгэтэ энэ ангуушамнай агнууридаа гараба. Дулаанай саг байба хадаа: мяха, шYлэндэ энэмнай  hанаатай байгаа юм бэшэ гYY,  даа.

      БYхэли Yдэртоо ой, тайга махажа, эсэшоол  ха.  Тэрэ  Yдэр манай ангуушанда урагшагYйхэн  байба. Эсэжэ, сусажа, зобошоhон, манай ангуушан хэбтэжэ,  амаржа байтараа, зали абашаба. Гэнтэ заригад гээд,  ухаангYй шууяа, шорхироонhоо hэрэшэн гэхэдэнь, тэрээнииемнай тойроод, булай  олон  зон тойрошоод, шаг шууяа табижа байба.

     Yргэhэ, нойрhоо арай гэжэ хахасажа, ойлгон гэхэдэнь, тэдэнь  манай ангуушанда булта шангаар хашхаралдаба юм ха: «Yльгэршэ, онтохошо хYнши, мандаа онтохо,  домогуудые хоорэжэ  Yгэхыешни,  бултымнай баярлуулхыешни  хYлеэнэбди!»

      Харан гэхэдээ, ангуушамнай  миин, боро хYн зон намда харагдажа байнагYй, сугларhан энэ олон танигдаагYйшYYл  булта – Сабдагууд,  дYтэ, холын  бYхы   Эзэд  гээшэ гY   гэжэ тухайлба. 

     Дайдын Эзэдэй  домог, онтохонуудта дуратайень мэдэдэг байhан манай  хYн ехэ сошобошье, бахардабашье  Yгы ха.

      Тиигэбэшье, онтохонуудаа  хоорэхэ hанаатай,  Yльгэршэмнай   зохидоор hуугаад, хоороогоо эхилхэм  гээшэ  гY  гээд, тойроод,  харан гэхэдэнь, манай  хYнэй  хаанашье  hууха газар харагдабагYй.  Эрьелдэн гэхэдэнь, хажуудань ухаангYй,  сошохоор томо хамартай  Дайдын Эзэн hууба юм ха. Бэшэ арга боломжо олохоо  болиhон  ангуушан  тэрэ Сабдагайнгаа томо гэгшын хамар дээрэнь  hууха баатай болошобо хэбэртэй.  

       Дайдынгаа Эзэнэй хамар дээрэ hуун сасуу, ангуушамнай тэсэжэ ядаад, хYнэй  хамар дээрэ hууhандаа, ехэхэн аягYйрхоод,  таршаганаса энеэжэрхибэ ха.

     Онтохо, Yльгэртэ дуратайшье hаа, Сабдагууднай  бузар булай гомдоходоо тYргэн  юм гэжэ буряад зомной урдан сагhаа  хойшо мэдэдэг байгаа.

     Yльгэршэ  ангуушанай энеэхэдэ, Дайдын  Эзэд: «БYхэли Yдэртоо шамайе зорёон зобоожо, олзогYй  орхижо, шинии  онтохонуудые  шагнахаа hанаа hэмди, харин  ши бухы сугларhан маанадые доромжолон, наада барибаш. Шамда томо хара хандагайhаа дээрэ бэшэ юумэ байхагYй,  олдохошьегYй»,  - гэлсээд,  нюдэ аниха зуура гэнтэ булта Yгы болошоо  ха.

    Сошоhон,  hанаагаа зобошоhон, манай зоболонто энэ hYниёо баhал ойдоо  хонохо баатай болошобо…

     Энэ  hYниёо  унтаhан, болиhон хоёрой  хоорондо Yнгэргэбэл даа. YYрэй сайха багта энээнэймнай  hэрэн гэхэдэнь, тусха урдань томо гэгшын хара хандагай байжа байба юм hэн.

   «Дайдын Эзэдэймни намдаа орхиhон бэлэг  гээшэ  гYY, даа», - гэжэ  манай ангуушан тухайлбал  ха.

     БYтэн, бYлеэн, амиды, мэндэ Yлэhэндоо  баярлаhан энэ  хYмнай,  хойноhоонь шононууд  намнажа  ябаhан шэнги, ехэл  тYргэн  гэртээ бусаа hэн, гээд, нютагаархиниинь  хожом  гэлсэдэг hэн.

                                                      Дайдын Эзэдэй  бэлэг

 

 Жаахан  YхибYYд  ябахадамнай,  гэртэхимнай элдэбын урданай  hонин  ушарнуудые маанадтаа хоорэдэг бэлэй. Тэрэ хоорэhэн  домогуудайн нэгэниинь  Дайдын Эзэдтэй  хYн зоной уулзаhан   ушар тухай hэн.

     Манай  ХYрьбэ  нютагта, Тохорюкта тосхондо  Бадмажаб ангуушан ажаhууhан гэжэ хэлсэдэг hэн. Бэрхэхэн лэ ангуушан байгаа ха. Тиигэбэшье, юрэ зэргын, дунда шатын байдалтай байба юм бэлэй. Тэрэмнай  гYн  хYбшэдэ,  Атархаан оодэ агнууриингаа  отогтой байгаа.

    Нэгэтэ Yдэшэ Бадмажаб  агнууриингаа  hYYлдэ отогтоо амаржа байба. Гэнтэ YYдэниинь  торд  гээд, ухаангyй   сэбэрхэн, аб  адлихан шарайтай  хоёр  басагад орожо ерэшэбэл ха. Хубсаhа хунарынь  аргагYй  гоё hайхан:  hаргама, яларма-толормо торгон дэгэлнYYдтэй, алта  мYнгэн  зYYдхэлтэй, булган  малгайтай айлшад байшаба.  Атархаан багта хоёр адлихан, эхэнэрэй  хYхэд  шэнги  хаданууд бии юм. Ухаа бодолоороо ехэш  илгардаггYй манай ангуушан охорхон ухаагаараа  тухайлба: «Намда тэрэ  хоёр адлихан хада уулын Эзэд айлшалжа ерэбэ! Бэшэ хаанаhаа энэ  гYн тайга соо иимэ сэбэрхэн басагад  намда орожо ерэшэхэб!»

     Тэрэ  ерэhэн хоорхэн айлшадынь Бадмажабта хандабал даа: «Шимнай бэрхэхэн ангуушан байhыеш  мэдэнэбди даа. Шамайе ходо ой тайгадаа харадаг байнабди. Харин мYноодэр бидэ шамдаа айлшалжа ерэхэдээ,  ехэхэн гуйлтатай ерэбэлди. Бидэ хоёрто Yльгэр, онтохо, домогуудые хоорэхыешни гуйнабди!»

   Ехэ ухаан бэлигээр илгардаггYй  Бадмажабнай онтохо, домогуудые ехэ мэдэхэгYй байшаба. Тиигэбэшье, тэрээн соогоо яhала ухамайхан байшабал даа. Айлшалжа ороhон басагадаа аргадан, хожом, нэгэ хэды хоногой туршада таанадаа hонирхолтой онтохонуудаар баярлуулхаб, гээд, найдуулжа, Yдэшэбэл ха.

     YYр сайха багта манай Бадмажаб гэртээ тYргэн  мордохо баатай болошобо. Энэ ангуушамнай айл бYлэ  болоогYй, эжы, абатаяа байдаг байгаа. Эхэнь ехэ хурдан, тYргэн ухаатай, шуран, бэрхэ, абааштай эхэнэр hэн, гээд, манай нютагаархин  хожом  хэлсэдэг байгаа юм.

     ХYбYYнэйнгээ амяа   барижа ядан,  агнууриингаа отогhоо ерэхэдэнь, эхэнь шада зэргэ  Бадмажабаа буряад  арадайнгаа Yнгын  онтохонуудта hургаhан байгаа. Харин, hооргоо ой, хYбшэёо бусаха дээрэнь хэлэбэ юм hэн ха: «Тэрэ хоёр шамда ерэhэн Сабдаг басагад шамда миин харагдаагYй. Дайдын Эзэдтэй уулзаха гээшэ – ехэл олзо, буян гээшэ. ХYн бYхэндэ энэ ушар тододоггYй юм. Тиимэ юм хадань, шимни аза талаангаа алдангYй, тэрэ хоёр хадын Эзэд басагадhаа гурбан тэгшэ талаан эрэхээ мартангYй, тэрэ хоёроо буян, хэшэг  бэлэглэхынь гуйха  ёhотойш. Зохидоор эрэжэ шадаа hааш, тэдэшни шамда эрдэни бэлиг, Yри хYYгэды, эд зоори Yршоохэ. Харин али нэгыень  эрэхээ мартаа hааш, тэрэл юумээрээ хожом дутуу, дунда байхаш. Тэрэнэй бY алдаарай, хYбYYмни!»

    Бадмажаб тайгаяа бусажа, тэрэ хоёр Хадын Эзэд басагадтаяа уулзажа, тайгын  Басагадай  гуйлтыень  бYтээжэ шадаал hэн ха. Сабдаг басагадhаа олзо, хэшэг эрижэ шадаал юм бэлэй. Тэрэ гэhэн сагhаа хойшо Бадмажаб ехэ баяжажа эхилээл  hэн, гээд, урданай зон хэлсэдэг байгаа.

    Хожомой хожом  Бадмажабай уг унги ехэл  бэрхэ худалдаа найма ябуулдаг, I-дэхи гиильдиин купецууд  нэрэтэй болоhон юм.  Баян ургасатай Удын талаhаа Вернеудинск  хото  хYрэтэр сарнуудаа тушаахаа ошоходонь, тэдээниинь тарган гээшэнь, аргагYй байдаг, туруунуудынь бэеэ даажа ядаад, нязаршадаг байгаа, гээд, дуулдадаг hэн.   

    Агууехэ Октябриин Революциин урда, Бадмажабтанай таhардаран тэрэ Yеын эгээл баян зоной нэгэн болонхой, томо гэгшын  ордон гэртэй, «Зингер»  фирмын  оёдолой машинатай, хамаг тэрэ сагтаа эдэлхэ зоориин  дээжэ эдэлжэ шадаа hэн ха.

   МYноошье  энэ Бадмажабай таhардаhаниинь ажаhуудаг. Буряад зоной хэлсэдэгээр, тэдэнь эд зооритэй, мYнгэ, алтатай, бурхадайнгаа табисуураа алдаагYй, яhала hайн байдаг даа. Тиигэбэшье, урданай зоной хэлсэдэгээр, Сабдаг басагадаар уулзажа, Yльгэр, домогуудые  хоороод, Хоёр Хадын Эзэд басагадhаа буян, хэшэг  эрэхэдээ, гансал эрдэм бэлиг  гуйхаяа мартажархёол хадаа, зоболонтомнай.  

     Хэдышье баян, зооритэй, адууhа малтай, Yри  хYYгэдтэй болоошье hаа, эрдэм ухаа шудалха золгYй байшоол ха, гэжэ хожом нютагаархимнай доохонуур хэлсэдэг байгаал даа.

                                                                         (Ангуушанай  нэрэ  hэлгэгдэнхэй)

 

 

                                            Эмшэн    Дайдын Эзэн хоёр

 

       Холо урда сагта манай нютагта ехэл бэрхэ эмшэн ажаhууhан юм ха. Ехэхэн  лэ бэрхэ, дээдэ гарай эмшэн байhан. Ямаршье Yбшэ зоболондо баригдаhан хYн зондоо туhалжа, олохон зоной ами  наhа абарhан юм hэн. ЭхэнэрнYYдэй  хYнгэржэшье  ядахада, ходо туhалдаг, олон Yхи, хYбYYдые  алтан дэлхэйдэ  тYрYYлhэн байба.

    Нэгэтэ  янгинама хYйтэн  Yбэлэй  hYни  энэ  эмшэнэй  гэртэ  YYдыень хэншьеб  ехээр тоншошобо. Ямаршье сагта гэрhээ гаража  hурашаhан энэ  хYмнай  тYргэхэн сугларжа гарахадань, нэгэ эрэ  хYн тэрэнииемнай угтажа абаад: «Эхэнэрни хYнгэржэ ядашоод, хэдэн  Yдэр зобожо байна. Намтай ошолдожо, маанадтаа туhалжа Yгыш даа».

    Энэ  hYни  гайтайхан  харанхы, юушье харагдахаар бэшэл байба. Yнихэн  лэ эдэмнай мори  шаргаар ой, модон соогуур гYйлгэлдэбэл даа. Нилээн удаан ябажа, одоол зориhон газартаа хYрэжэ ерэбэл ха. Гэрэй эзэнтэй эмшэн гэртэнь орожо ерэхэдээ, байра гэртэнь ехэл  гайхаба. Энэ хYниинь  баян байдалтай, hаргама унахаар сэбэр, томо гэгшын  гэртэй  байбал.

   Шадалтай айлда ерэшэбэл хаб, гэhэн бодол манай эмшэнэй тархи соо орошобо. Тиигэбэшье, ойлгон гэхэдэнь, миин, юрын зоной байдал бэшэ, Дайдын Эзэнэйдэ ерэшэбэл хаб  гэжэ тухайлжархиба. Тэрээнhээ боложо, уялга ашамни бахардамаар болохонь лэ, гэhэн бодол досоонь тYрэбэл ха.

   Гэдэргээ  бусаха аргагYйгоо ойлгожо, эмшэмнай  саашаа, эхэнэрэй талада  залуулбал даа.

 Yнэхоороо, гэрэй эзэн эхэнэр ехэл зобожо байба. Хамаг арга, дом, шадалаа гаргажа, энэ хYмнай  Дайдын Эзэндэ  хYбYYнэй  тYрэхэдэнь туhалаа hэн.

    Баярлаhан эхэ эсэгэ  хоёрынь эмшэндэ  мYнгэ, эд зоори бэлэглээд: «Энэ сагhаа хойшо хэшэгтэй, буянтай, баян, жаргалтай байхаш.

   Харин, бидэшни  заримандаа элдэбын  найр, нааданай болоходо, боро зон соо гаража ерэдэгбди. Хаанашье гэнтэ маанадые хараа hаа, таниhан тэмдэг бY  харуулаарайл даа! Энэ хэлэhэн манай хорюул мартаал hаа, хожом мандаа бY гомдоорой!»

    Тэрэ гэhэн сагhаа хойшо эмшэнэймнай байдал  hэргээл  hэн бэлэй. Ямаршье юумэ эхилхэдэнь, хамаг  hанаhан хэрэгынь бYтээмжэтэй, урагшатай боложо, ехэл энэмнай баяжаал ха.

    Хэды олон саг хоног тэрэ ушарhаа хойшо Yнгэроо юм гY, бY мэдэе. Нэгэтэ  зунай найр – Сурхарбаанай Yдэр энэ эмшэмнай  Yноохи  Сабдагтаяа уулзашаба. Хамаг  юумэеэ мартажархёод, тэрэмнай уулзаhандаа баярлажа: «Сайн байна! hайн байна гYт?» - гэжэ хэлэхэтэеэ хамта, hохор балай болошоо  hэн. Иигэжэ  Дайдын Эзэн, хэдышье туhаламжа энэ хYнэй хэhэншье  hаань,  хорилтын  дYYргэжэ  шадаагYй  эмшэниие  хэhээhэн юм…

 

                          

                                                                                             Шэбэртэ, Будажапова Сержуня.

                                 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Стихи собственного сочинения, статьи о Малой родине."

Рабочие листы к Вашему уроку:

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Краткое описание документа:

Для каждого человека самыми любимыми воспоминаниями  являются родительский дом, его Малая родина. В своих стихах на родном языке захотелось высказать свою любовь и признательность своей родине. Кроме этого,  запомнившиеся в детские годы старинные предания и легенды со своей родины пересказаны мной, чтобы о них могли  узнать наши дети. Если мы не будем помнить свои традиции, обычаи, то как же об этом смогут знать последующие поколения? В наше время, когда мы почти растеряли свой родной язык, думаю, что для его возрождения мы обязаны не только разговаривать на своём языке, но и писать на нём, чтобы заинтересовать молодёжь в его познании...   

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 457 694 материала в базе

Скачать материал

Другие материалы

Реферат по предмету "Право" на тему: «Уголовная ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»
 • Учебник: «Право (базовый и углублённый уровни)», Никитин А.Ф., Никитина Т.И.
 • Тема: § 64. «Новые» преступления
Рейтинг: 3 из 5
 • 01.10.2020
 • 1781
 • 4
«Право (базовый и углублённый уровни)», Никитин А.Ф., Никитина Т.И.

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 08.01.2015 450
  • DOCX 143 кбайт
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Будажапова (Дашибылова) Сержуня Дамбаевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Удалить материал
 • Автор материала

  • На сайте: 8 лет и 10 месяцев
  • Подписчики: 6
  • Всего просмотров: 317987
  • Всего материалов: 93

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Специалист по управлению персоналом (HR-менеджер)

Специалист по управлению персоналом (HR- менеджер)

1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс профессиональной переподготовки

Руководство электронной службой архивов, библиотек и информационно-библиотечных центров

Начальник отдела (заведующий отделом) архива

600 ч.

9840 руб. 5900 руб.
Подать заявку О курсе

Курс профессиональной переподготовки

Организация деятельности библиотекаря в профессиональном образовании

Библиотекарь

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 294 человека из 61 региона

Курс повышения квалификации

Специалист в области охраны труда

72/180 ч.

от 3500 руб. от 2100 руб.
Подать заявку О курсе