Инфоурок Другое КонспектыТехнологическая карта урока по родной литературе "Э деп ун болгаш ужук. Ном" (1 класс)

Технологическая карта урока по родной литературе "Э деп ун болгаш ужук. Ном" (1 класс)

Скачать материал

 Ужуглел кичээлиниӊ технологтуг картазы

Класс

1        

Башкызы

Куулар Алимаа Чаш-ооловна

Кичээлдиӊ темазы

Э деп ун болгаш ужук. «Ном».

Кичээлдиӊ хевири

Быжыглаашкын кичээли

Кичээлдиӊ планнатынган түӊнелдери

Эртемге хамаарыштыр билип алган турар ужурлуг билиглери: ооренген ун, ужуун чазыг чокка адап, тып шыдаары, парламал болгаш бижимел ужуктернин хевирин эки таныыры, ужукту коргеш, оон унун чазыг чокка адап шыдаары, слогтар тургузуп, кожуглап номчууру, слогтарны состер кылдыр номчууру, созуглелдин адынга даянып алгаш утказын тодарадып билири, номчаан чуулун аянныг номчууру.

Метапредметтиг: өөренип турар  темазын, оон утказын угаап билири,  башкыныӊ удуртулгазы-биле кичээлге сорулганы салып, бердинген даалгаларны күүседири, шээжилеп алган шулуун аянныг чугаалаар, номчаан чуулунун дугайында башкынын  айтырыынга кыска харыыны бээр.

Бот хамаарылгалыг: бөлүкке болгаш эжеш кылдыр ажылдап, шын дыннап билири , номну камныг, арыг-силиг ажыглап, номчуурунга сонуургалды, тергиин номчукчу деп атче чуткулду бедидери.

Бапшкынын ажыл-чорудулгазынын сорулгалары

Ооредиглиг: «Ном» деп бичии созуглелдин идейлиг утказын билиндирер,э деп ун, ужукту тып, танып, сактып алырынга ооредир, шын туружун билиндирер.

Сайзырадылгалыг: сайгарып,деннеп, туннеп, бот-тывынгыр чоруун база идепкейлиг, сонуургак, логиктиг боданыышкынын сайзырадыр.

Кижизидиглиг: Улегер домактарга даянып алгаш арыг-силиг, кежээ чорукка база ак сеткилиг хумагалыг  болурунга кижизидер. Ном болгаш оске-даа ооредилге херекселдеринге камныг болуп, ону септеп ап база кызыткыыш ажыглап, картын даштап ап чоруурунга  чанчыктырар.

Кичээлдиӊ дери-херекселдери

көргузуг херекселдери (аттыг чуруктар), техниктиг херекселдер ( самбыра, проектор, ноутбук, касса, ужук кожар полотно, чуруктар, карточкалар, класска ажыл кыдыраажы, ном «Ужуглел» А.А.Алдын-оол)

Кичээлге ажыглаан аргалар, методтар

бот-тускайлаӊ ажыл, бөлүктерге (группаларга) ажыл, эжеш ажыл, анализ-синтезтиг метод, уннуг анализ-синтезтиг метод, тайылбыр, коргузуг методу, созуглел- биле ажылдаарынын чаа аргалары.

 

 

 

 

 

 

Кичээлдиӊ чорудуу

Кичээлдиӊ этаптары

Өөредилгенин бүгү талалыг кылдыныглары

Башкыныӊ ажыл-чорудуу

Өөреникчилерниӊ ажыл-чорудуу

1

Организастыг кезээ

Өөреникчилер кичээлче идепкейлиг ажылдаары-биле киреринге шулукчугештин номчулгазы

Уруглар-биле мендилежир.

-       Экии, уруглар. Шупту туруп кээр. Аалдап келген башкылар-биле эртенгинин  мендизин мендилежир, уруглар.

(Уруглар шулуун номчуптарга)

 

Оожум олуруп алынар!

Конга база эткен,

Коридорда шимээн читкен.

Кичээливис эгелеп,

Кичээнгейлиг оорениили.

Шулукчугеш-биле мендилежир.

Ак-кок дээрим!

Аяс хунум!

Авыралдыг башкыларым!

Амыргын-на, амыргын!

(Келген аалчылар-биле хулумзуруп мендилежир)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Кичээлдин сорулгаларын тодарадыры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быжыглаашкын.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бот-тывынгыр ажылдар.

Билиглерниӊ быжыглаашкыны

Уруглар бот-тускайлан кичээлдин темазын тодараткаш, сорулгаларын салыр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорулгаларын салыр.

 

 

 

 

 

 

 

 

Туннел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оюн «Кичээнгейлиг бол»

 

 

 

 

 

 

 

 

Касса-биле ажыл.

 

 

 

 

 

 

Сула шимчээшкин.

Уруглар кадыын камгалап, ажыл уезинде дыштанып алыр

- Богун бистин кичээливиске кончуг кежээ аалчылар келген. А ол аалчылар кымнар-дыр, уруглар?

- Эр-хейлер!

-Эр-хейлер! Биске дузалажып  келген. Бис база оларга дузалажыр бис бе? Бо уругларга билиглеривис коргузуп бээр бис бе?

 

Лора биле Орлан силерни кады ажылдаарынче чалап турар. Чопшээрежир силер бе?

 

-Бис клазывыста чаа толевилел (проект) кылып эгелээн бис «Класс библиотеказы» деп. Ынаар номнар чыып турар бис. (Библиотекаже айтыр)

-Номнар амдызында эвээш, ынчангаш Орлан биле Лора ном эккелген.

Кандыг ном эккелген-дир?

-Элей берген, эрги ном, ынчаза-даа солун. Номну эмнеп, септежип бээр бис бе? Номнар биске херек бе?

-Номчулга кичээлинде кижи бурузу чедип алыр сорулгазын салып алыр.

 

 

 

 

 

 

-Силер кандыг номнар номчуксаар силер?

 

-Номнарны чогаалчылар, чурукчулар, септекчилер кылып турар. Ном кылырда дыка хой күш үе хереглеттинер, ынчангаш номну камнаар.

Школанын«Тергиин номчукчузу» деп адынга кызып чедер.

 

-Аарый бээрге дуза кадып, эмнээр, сагыш човангыр ак халаттыг кижини кым дээр ийик бис, уруглар?

-Состун эгезинде чуу деп ун дынналып тур, уруглар?

-Э -кандыг унул бо?

Кыдыындан коорге дыл уштуп алган эриннерге дыка домей. (Э деп ужукту эжик аксында аалдап келгенин коргускеш, башкы айтыптар)

Э деп ун кирген состер дынназынарза адыштарынар-биле часкаар силер.

Эм, ис, ээриил, салаа, ном, эмчи, чурук, эмнелге, арын, эник.

-Чуге 2 ужук барыл? Бирээзи улуг, оскези бичии.

-Кажан улуг ужукту хереглеп турар бис?

-Ажык уннерни ырлап болур, а ажык эвес уннер ырлатынмас.

 

Эл-ээл, эм-ээм

Ужуктерни кожаага коштурар, уннерни ѳӊ аайы-биле полотнога коргузер.

Чаӊгыс ажык үжүк болза кыска кылдыр номчуур, ийи ажык үжүк болза узадыр номчуур.

 

 

 

- Шылай берген боор силер, уруглар. Дыштанып, сула-шимчээшкинден кылыптаалынар.

- Эр-хейлер! Уламчылаалынар!

 

 

- Лора, Орлан.

 

 

- Хой чуулду билир, дузааргак, ак сеткилдиг уруглар-дыр бо.

 

- Ийе.

 

 

 

 

 

-Ийе, чопшээрежир бис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Чаа, дузалажып бээр бис.

-Эки  шын номчуур, аянныг номчуур, эштери-биле найыралдыг болур,шын олурар, чараш арыг-силиг бижиир, башкызынын чугаазын дыннаар, Орлан биле Лорага дузалажыр.

Э деп ужук кирген состерни номчуур, ол ужукту сактып алыр.

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмчи.

 

 

Э

 

Ажык ун.

 

 

 

Э деп ун кирген состер дыннааш, часкаарлар.

 

 

 

Улуг ужукту хуу аттарга бижиир, домак эгезинге бижиир.

 

 

Ужуктерни кожаага кожар, ѳѳреникчилер уннерни ѳӊ аайы-биле кѳргүзер.

 

 

 

 

 

Хуннун сенээ чырыткы боор.

Кужун сенээ азырал боор.

Чалгаа чорба, кежээ чору!

Чааскаан чорба, оорлуг чору!

 

 

 

Созүглел-биле ажыл.

Мергежилге «Уш-булунчук».

Эжеш ажыл.

Номчулга кыдыраажындан номчуур.

Уруглар билиглерин бедидип, бот-тускайлан ажылдаар, будун класс-биле ажылдаар, эжеш ажылдаар, болук ажылдаар. Эштерин дыннап билирин сайзырадыр.

Ном-биле ажыл.

 

 

 

 

Таблица.

 

 

 

Мергежилге «Шын тынаалы!»

 

 

Чурук-биле ажыл.

Арын 45.

 

 

 

 

 

 

 

Созуглел-биле ажыл

«Ном» арын 45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болукке ажыл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бот ажыл.

Мергежилге «Хээлер»

 

 

Туӊнел.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия.

Бодунуӊ ажылынга үнелел.

 

 

Мергежилге «Уш-булунчук».

Номчулга кыдыраажындан номчуур. Состерни номчааш, домей кезээн дазылын тывар.

Эрги номнарга чаа чуртталганы бээр ном эмнээр Лора биле Орлан ышкаш эмчилер болур бис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арын 45. «Шын номчу!»

ээ-риил         ээн              са-лаа-лар

э-лээр            ээ-лээр       эм-нээр

 

Кыска э состун чугле эгезинге турар.

Узун ээ состун эгезинге, ортузунга, соолунге турар. Сактып алынар!

 

Агаарны думчук-биле киир тынгаш, куштуг ундур тыныптар бис.

 

 

Чурукче кончуг кичээнгейлиг коргеш, кыс уруглар ол Лоранын орнунче бодун салыптар, оолдар ол Орланнын орнунче бодун салыптар. Сен бо стол артында олурган болзунза чуну канчап турар боор-дыр сен?

-Бо уруглар ажыктыг ажыл кылып турар-дыр бе?

 

1.     Башкынын аянныг номчулгазы.

2.     Киирилде беседа.

-Номнар кадыг даштыг болур, хой арыннардан тургустунар, ону быжыдыр коктеп каан болур. Бо ийи номну корунер даан, чангыс уеде садыгдан унген хирезинде бирээзи арыг, чараш, бирээзи хирлиг, самдар. Ном-биле ажылдаарынын дурумнерин билбес багай кижиге барган номнар дыка кээргенчиг болур.

 

 

 

 

3.     Бот номчулга. «Ном» арын 45.

 

«Ном» деп эгеде кежээ уругларнын адын тывар. Оолдун ады Орлан.

-Бо эгенин адын чуу дээр-дир?

-Чуге ном деп кааныл?

 

 

Мергежилге «Шын тургус».

Домактарда состерни каапкаш, парлап каан. Өөреникчи ол сөстерни номдан номчуп олургаш, тывар. Шүүштүрүпкеш, тып алыр.

 

Ном_______. Салаалар ____эмнээр.

Лора _____ону номчуур. Оол ______арын номчаан.

 

 

Мергежилге «Хээлер».

Кыдыраашта хээлер чураан. Хээлерде слогтарны кожуп, шын номчуур.

 

 

Шүлүк «Номну канчаар эдилээрил» Монгуш Доржу-Сюрюн эштеринге дыка уткалыг «Номну канчаар эдилээрил?» деп шулуун шээжи-биле номчуп бээр.

«Номну камна!» деп сүмелерни номчуптаалынар, шупту деӊге.

Номга ынак болунар! Номну камнаӊар! Ном-бистиӊ өӊнүүвүс.

 

 

Эӊ-не эки номчаан уругларга «Эки номчукчу»деп шаӊналды тыпсыр бис.

Эки билдим «Кызыл чечек», дуза херек «Кок чечек», багай билдим «Сарыг чечек» коргузер.

өөреникчи бүрүзү билиинге дүүштүр чечекти шилип алгаш, коргузер.

«Авалар хуну-биле» ажылдап алган чечектерин аваларынга чедирип бээр.

Келген башкыларга «Авалар хуну-биле» байыр чедирип тур бис!

 

Эжеш ажылдап тургаш, найыралдыг болур.Эжинин бодал-саналын дыннап ооренир.

 

Дурум-биле ажылдаарлыр.

Эм, эмчи, эмнээр. Домей кезээ эм.

 

Айтырыгларга харыылаарлар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шупту денге ыыткыр шын номчуур.

 

 

Агаарны думчук-биле киир тынгаш, куштуг ундур тыныптар.

 

 

Чурукче кичээнгейлиг коор. Арын 45.

Элээн номну септеп, хырбалап, кезип, чыпшырып турар мен.Кызыткыыш база кылып алыр мен.

-Ийе, номнарга чаа чуртталганы берип турар.

 

 

 

Дыка багай эдилээн номну коргускеш, кончуг эки эдилээн номну коргузер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уруглар бот номчулга кылыр. «Ном» арын 45.

Лора, Сара, Орлан.

Ном.

Ном дугайында.

Болукке ажылдаарынын дурумун сагындырар. Эш-оорунун созун хундулеп, дыннап ооренир.

 

 

Парлап каан кескинди саазыннар улеп бээрге анаа кагдына берген состерни киирип тывар.

 

 

 

Бот-тускайлан ажылдап ооредир.Чанында эштеринге шаптыктавас кылдыр чанчыктырар.

Бодуун угулза кырында парлаан

слогтарны кожуп номчуур.

 

Шулук «Номну канчаар эдилээрил» Монгуш Доржу-Сюрюн эштеринге дурумну номчуп бээр.

«Номну камна!» деп сүмелерни  деӊге  номчуур.

Номну септептерлер.

 

 

 

Эӊ-не эки номчаан уруглар «Эки номчукчу»деп шаӊналды алыр.

Оореникчи бүрүзү билиинге дүүштүр чечекти шилип алгаш, коргузер.

«Авалар хуну-биле» ажылдап алган чечектерин аваларынга чедирип бээр.

Шупту өөреникчилер хол часкап байырын чедирер.

 

 

 

 

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал
Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 936 702 материала в базе

Материал подходит для УМК

 • «Литературное чтение (для образовательных организаций с обучением на родном (нерусском) и русском (неродном) языке)», Черкезова М.В., Хайруллин Р.З., Стефаненко Н.А. и др./Под ред. Черкезовой М.В.

  «Литературное чтение (для образовательных организаций с обучением на родном (нерусском) и русском (неродном) языке)», Черкезова М.В., Хайруллин Р.З., Стефаненко Н.А. и др./Под ред. Черкезовой М.В.

  Тема

  Тема урока. «Книга учат жить, с книгой надо дружить»

  Больше материалов по этой теме
Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 28.11.2020 233
  • DOCX 84 кбайт
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Куулар Алимаа Чаш-ооловна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Удалить материал
 • Автор материала

  Куулар Алимаа Чаш-ооловна
  Куулар Алимаа Чаш-ооловна
  • На сайте: 5 лет
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 1631
  • Всего материалов: 4

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой