Инфоурок Физика Другие методич. материалыТест на государственном языке

тест на государственном языке

Скачать материал

1 НҰСҚА

1.     Молекулалардың арасында бос аралықтар бар екенін дәлелдейтін құбылыс ...


A.      броундық қозғалыс

B.      диффузия

C.      кристалдану

D.     сұйықтың кебуі

E.      молеклалардың бейьерекет қозғалысы


2.    Броундық қозғалыс - …

A.      жеке атомдардың бейберекет қозғалысы

B.      Сұйықта немесе газда қолқып жүрген қатты заттың бөлшектерінің бейберекет қозғалысы

C.      жеке молекулалардың бейберекет қозғалысы

D.     заттардың өзара бір-біріне араласуы

E.      А-D жауаптарында көрсетілген барлық құбылыстар

3.    Оттектің  1 моль мөлшеріндегі молекулалар  саны


A.      6*1023

B.      12*1023

C.      6*1026

D.     12*1026

E.      1023


4.    Халықаралық жүйедегі қысымның өлшем бірлігі:


A.       К

B.       Дж          

C.       Н

D.      Па

E.      кг


5.    Көмірқышқыл газдың    мольдік массасы...


A.       28 .10 -3 кг/моль

B.       44 .10 -3 кг/моль

C.       38 .10 -3  кг/моль

D.      22 .10 -3 кг/моль

E.      12 .10 -3 кг/моль


6.    Бір моль қай физикалық шаманың өлшем бірлігі болып саналады?


A.   зат массасы

B.   зат мөлшері

C.   мольдік масса

D.   салыстырмалы молекулалық масса

E.   молекуланың массасы


7.    Молекулалардың жылулық қозғалысы толығымен тоқтайтын температура …


A.       273 К

B.       0 К

C.      00С

D.      273 0 С

E.      -273 К


8.    Молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі …


A.       

B.       

C.       

D.      

E.     


9.    Келесі формуламен  анықталатын физикалық шаманың Халықаралық жүйедегі өлшем бірлігі ...


A.       Па

B.       м3

C.       кг/моль

D.      К

E.      кг


10. Тұрақты көлемде газдың күйінің өзгеру процессі  …


A.      изотермалық

B.      изохоралық

C.      изобаралық

D.     адиабаттық

E.      тепетендік


11. Абсолюттық температура 2 есе ұлғайған кезде идеал газдың орташа кинетикалық энергиясы…


A.      өзгермейді

B.      2 есе ұлғаяды

C.      4 есе ұлғаяды

D.     2 есе кемиді

E.      4 есе кемиді


12. Берілген газ массасы үшін изобаралық процестің теңдеуі  …


A.        

B.         

C.        

D.    

E.      А=const


13. Суы бар ыдысты терең шахтаға түсіргенде судың қайнау температурасы


A.     артады

B.      анықталмайды

C.      азаяды

D.     азаяды, кейін артады

E.      өзгермейді


14. Пластикалық деформация дегеніміз


A.     сыртқы күштер әсері тоқтағанда жойылмайтын дефомация

B.      иілу немесе бұралы деформациялары

C.      созылу деформациясы

D.     ығысу деформациясы

E.      сыртқы күштер әсері тоқтағанда толық жойылатын деформация


15. Психрометр  термометрларының көрсеткштерінің айырымы азайғанда ауа ылғылдлығы …


A.      өзгермейді

B.       ұлғаяды

C.      кемиді

D.      ұлғаюы да мүмкін,  азаюы да мүмкін

E.                 0-ге тең болады


16. Мұз еріген кезде жылу


A.      жұтылады

B.      бөлінбейді де, жұтылмайды да

C.      басында жұтылады да, кейін бөлінеді

D.     бөлінуі де, жытылуы да мүмкін

E.      бөлінеді


17. Аморф денелеріне ғана тән қасиет –


A.       анизотроптық

B.      балқу температурасы

C.      балқу температурасы жоқтығы

D.     көлемін сақтауы

E.      пішінін сақтауы


18. Тұрақты температурада  газдың  қысымы 4 есе артатын болса, көлемі қалай өзгереді


А.    2 есе ұлғаяды

Б.     4 есе ұлғаяды

В.     2 есе азаяды

Г.     4 есе азаяды


19. Тұрақты кысымда р газ көлемі  ∆Vға ұлғайды.  Осы жағдайда қай физикалық шама  p∆V көбейтіндісіне тең?


А.    Газ жұмысы

Б.     Сыртқы күштерге қарсы жұмфс

В.     Газға берілген жылу мөлшері

Г.     Газ берген жылу мөлшері

Д.    Газдың ішкі энергиясы


20. Бөлме ішіндегі ауаның қысымы   105 Па-ға тең. Көлемі  20 дм3-ге өзгерген кезде  газ атқарған жұмысын анықтаңдар


А.    5*106Дж

Б.     2*106Дж

В.     2*105Дж

Г.     2*104Дж

Д.    2*103Дж

Е.     0 Дж


21. Идеал газға 5 Дж жылу мөлшері берілген және сыртқы күштер  8 Дж жұмысын атқарған кезде газдың ішкі энергиясы қалай өзгерді?


А.     3 Дж-ге ұлғайды

Б.     13 Дж -ге ұлғайды

В.      3 Дж-ге азайды

Г.      13 Дж-ге азайды

Д.    Өзгерген жоқ


22. Жылулық машина бір цикл кезінде қыздырғыштан  10 Дж жылу мөлшерін алып? Суытқышқа 6 Дж жылу мөлшерін береді. Машинанның ПӘК-ін анықтаңдар?


А.    67%

Б.     60%

В.     40%

Г.     37,5%

Д.    25%


23.  Цельсий шкаласы бойынша  температураның абсолюттік нөлін анықтаңдар


А.    00С

Б.     1000С

В.     2730С

Г.     -2730С

Д.    Дұрыс жауабы жоқ


24. Сиретілген газдың берілген массысының күйін сипаттайтын макроскопиялық параметрлер


A.       қысым, көлем және температура

B.       көлем, жылдамдық және концетрация

C.      температура, қысым және концентрация

D.      көлем, температура және жылдамдық

E.      қысым, температура және жылдамдық


25. Көлденең қимасының ауданы 4 ∙ 10-6 м2 сымға массасы 10 кг жүк ілінгенде пайда болатын механикалық кернеу


А.    2,5 МПа;

Б.     0,4 МПа;

В.     2500 МПа

Г.     24,5 МПа

Д.    0,04 МПа


2 нұсқа


1.      Газдың ыдыс қабырғасына түсіретін қысымды    тудырады


A.       газ молекулалары ыдыс қабырғасына жабысуы

B.       газ молекулаларының ыдыс қабырғаларымен соқтығысуы

C.       газ молекулаларының бір-бірімен соқтығысуы

D.      газ молекулаларының бейберекет қозғалысы

E.       газ молекулаларының ыдыс қабырғасына енуі


2.      Заттардың өздігінен араласу құбылысы


A.    қайнау

B.    салқындау

C.    булану

D.    диффузия

E.     қызу


3.      Халықаралық жүйеде зат мөлшерінің өлшем бірлігі ...


A.    кг

B.     кг/моль

C.    мөлшері жок

D.     моль

E.     моль-1


4.      Судың (H2О):мольдік массасы


A.    18 *10 -3 кг/моль

B.      18 г        

C.     18*10 -3 кг

D.    18 кг

E.     18 кг/моль


5.        Цельсий шкаласы бойынша 300 К қай температураға сәйкес келеді


A.    300 °С

B.     27 °С

C.    0 °С

D.    - 273 °С

E.     5730С


6.      Келесі формуламен анықталатын физикалық шаманың  Халықаралық жүйедегі өлшем брлігі


A.     м­­­2      

B.    Па

C.     кг/моль

D.     К

E.     кг


7.      Берілген газ массасы үшін изотермалық процестің теңдеуі


A.     

B.       

C.      

D.   

E.     А=const


8.      Температура тұрақты болғанда газдың қысымы 4 есе азайды. Газдың көлемі қалай өзгереді?


A.    2 есе артады

B.     4 есе артады

C.     2 есе азаяды

D.    2 есе азаяды

E.     өзгермейді


9.      Тұрақты қысымда газ күйінің өзгеру процессі


A.  изотермалық

B.  изобаралық

C.  изохоралық

D.  адиабаттық

E.   тепетендік


10.  Сұйықтың булануы неге тәуелді?


A.    тек сұйықтың тегіне;

B.     тек сұйық бетіндегі желге;

C.     тек сұйық бетінің ауданына;

D.    тек  сұйықтың температурасына;

E.     а-г жауаптарда көрсетілген барлық жағдайларға.


11.  Металды балқыту кезінде

A.    энергия бөлінеді

B.    энергия жұтылмайды

C.    энергия жұтылуы да, бөлінуі де мүмкін

D.    энергия жұтылады

E.     балқу процесі энергияның жұтылу немесе бөліну шамасына байланысты емес


12.  Газ күйінің адиабаттық өзгеру процесінде қандай шарт міндетті түрде орындалуы қажет?


A.    температураның тұрақтылығы

B.    көлемнің тұрақтылығы

C.    қысымның тұрақтылығы

D.    ішкі энергия өзгермейді

E.     қоршаған ортамен жылу алмасуы жоқ


13.  Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы  неғұрлым өссе, соғырлым психрометр термометрлерінің көрсеткіштер айырымы  ...


A.     өзгермейді

B.    артады

C.    кемиді

D.     нөлге тең болдаы

E.     артуы да, азаюы да мүмкін14.  Тек кристал денелеріне тән қасиет  - ...


A.    изотроптық

B.    балқу температурасы

C.    балқу температурасы жоқтығы

D.    жоғары жылуөткіштігі

E.     көлемін сақтауы


15.  Газдың көлемі ∆V-ға азайды, қысымы тұрақты.  p∆V көбейтінді нені көрсетеді?


A.    Газдың атқарған жұмысы

B.    Сыртқы күштердің атқарған жұмысы

C.    Газға берілген жылү мөлшері

D.    Газ берген жылу мөлшері

E.     Газдың ішкі энергиясы


16.  Қысымы 105 Па ауаның көлемі  200 дм3-ге ұлғайды. Газдың атқарған жұмысын анықтаңдар


A.    0 Дж

B.    2*103Дж

C.    2*104Дж

D.    2*105Дж

E.     2*106Дж

F.     5*106Дж


17.  Идеал газға 5 Дж жылу мөлшері беріліп, газ   8 Дж жұмыс атқарды. Идеал газдың ішкі энергиясы қалай  өзгерді?


A.    3 Дж-ге ұлғайды

B.    13 Дж-ге ұлғайды

C.    3 Дж-ге азайды

D.    13 Дж-ге азайды

E.     Өзгерген жоқ


18.  Жылулық машина бір цикл ішінде қыздырғыштан 10 Дж жылу мөлшерін алып, суытқышқа  4 Дж жылу мөлшерін береді. Машинаның ПӘК-ін анықтаңдар


A.    67%

B.    60%

C.    40%

D.    37.5%

E.     25%


19.  Затардың физикалық қасиеттерінің бағытқа тәуелділігі - ..


A.     полиморфизм

B.    анизотпроптық

C.     изотроптық

D.     деформация

E.     пластикалық


20.  Автокөлік қозғалтқышының жұмыс денесі


A.    ауа

B.    су

C.    бензин

D.    поршень

E.     цилиндр


21.  Серпімді деформацияляр дегеніміз


A.     сыртқы күштер әсері тоқтағанда жойылмайтын деформация

B.     иәлу немесе бұралу днформациялары

C.    созылу деформациясы

D.    ығысу деформациясы

E.     сыртқы күштер әсері тоқтағанда толығымен жойылатын деформациялар


22.  Температура тұрақты болғанда газдың қысымы 4 есе азайды. Газдың көлемі қалай өзгереді?


A.    2 есе артады

B.    4 есе артады

C.    2 есе азаяды

D.    4 есе азаяды

E.     өзгермейді


23.  Цельсий және Кельвин шкаласы бойынша температуралардың сәйкестінін көрсетіңдер


A.    Т=273+t

B.    T=273-t

C.    t=273+T

D.    t=273-T

E.     дұрыс жауабы жоқ


24.  Бір моль су мен  бір моль сутегінің молекулалр санын салыстырыңдар


A.    Бір моль сутегінде молекулалар көп

B.    Молекулалар саны бірдей

C.    Бір моль судың молдекулар саны көп

D.    Дурыс жауабы жоқ

25.   100 ºC ретінде қандай температура алынған?

A.     мұздың температурасы;

B.    қалыпты атмосфералық қысымдағы мұздың еру температурасы;

C.    қайнап жатқан судың температурасы;

D.    қалыпты атмосфералық қысымдағы судың қайнау температурасы;

E.     тұз араласқан мұздың еру температурасы.

 

Нұсқа 3

1.      Термодинамикалық тепе+тендікті сипаттайтын физикалық шама?


A.     қысым;

B.     қысым және температура;

C.      температура;

D.     қысым, көлем және температура;

E.      қасым және көлем.


2.      Гелийдің салыстырмалы молекулярлық массасы 4 тең. Гелийдің мольдік массасы .


A.     0,004 кг/моль;       

B.     4 кг/моль;

C.     4 ∙ 10-4 кг/моль.

D.    0,4 кг/моль

E.     40 кг/моль


3.      Мольдік массасы М=32*10 -3  кг/моль газдың бір молекуласының  массасы


A.    5,2*10 -27 кг

B.     5,3*10 -8 кг

C.     5,3*10-16 кг

D.    5,3*10-26 кг

E.   5,3*10-10 кг


4.      Зат мөлшерін анықтайтын формула


A.     ;

B.      ;

C.      ;

D.      

E.    


5.      Цельсий шкаласы бойынша абсолют температура   


A.     2730С;    

B.     -1730С;

C.      -2730С.

D.    00С

E.     -1000С


6.         Бір моль  сутегінің молекулалар санын анықта?


A.    12*1026

B.     6*1026

C.     12*1023

D.    6*1023

E.     1023


7.      Абсолют температурасын 2 есе кеміткен кезде идеал газдың орташа кинетикалық энергиясы


A.     4 есе азаяды

B.     2 есе азаяды

C.     өзгермейді

D.    2 есе ұлғаяды

E.     4 есе ұлғаяды


8.      Буланға кезде сұйықтың температурасы


A.    азаяды

B.     өседі

C.     өзгермейді

D.    сыртқы факторларға тәуелді

E.     сұйықтың тегіне тәулді


9.      Кристал денелердің аморф делерінен айырылмашылығы


A.     қаттылығы

B.     мөлдірлігі

C.     аққыштығы

D.    анизотроптылығы

E.     морттылығы


10.  Тұрақты температурада идеал газ күйінің өзгеру процессі 


A.    адиабаттық

B.     изотермалық

C.     изохоралық

D.    изобаралық

E.     тепетендік


11.  Тұңғыш рет Роберт Броун бақылаған құбылыс

A.     жеке молекулалардың бейберекет қозғалысы

B.     жеке атомдардың бейберекет қозғалысы

C.      Сұйықта немесе газда қолқып жүрген қатты заттың бөлшектерінің бейберекет қозғалысы

D.    шаңның бейберекет қозғалысы

E.     A-D жауаптарында көрсетілген барлық құбылыстар

12.  Абсолют шкаласы бойынша 270С сәйкес келетін температура


A.    327 К

B.     300 К

C.     273 К

D.    246 К

E.     -246К


13.  Қоршаған ортамен жылуалмасусыз өтетін газ күйінің өзгеру процессі


A.    адиабаттық

B.     изотермалық

C.     изохоралық

D.    изобаралық

E.     тепетендік


14.  Келесі формула арқылды анықталатын физикалық шаманың Халықаралық жүйедегі өлшем бірлігі  ...


A.     кг

B.      м3

C.       К

D.    Па

E.     кг/моль15.  Реактивті ұшақ қозғалтқышының жұмыс денесі


A.     турбина

B.     су

C.     жанар май

D.    ауа

E.     қанаты


16.  Спиртті термометрдің жұмыс істеуі қандай физикалық құбылысқа негізделген?


A.      қыздыру кезінде сұйықтың булануы

B.      қыздыру кезінде сұйықтың ұлғаюы;

C.      қыздыру кезінде қатты дененің балқуы;

D.    қыздыру кезінде сәуле шығару;

E.     қыздырған кездегі сұйықтағы конвекция


17.  Идеал газға 8 кДж жылу мөлшері берілді, осы кезде газдың ішкі энергиясы 14 кДж-ға артты.Газдың атқарған жұмысы:


A.      22 кДж;

B.      6 кДж;

C.     -6 кДж;

D.     8 кДж;

E.     ондай процесс мүмкін емес.


18.  Аморф денелерге ғана тән қасиет - ...


A.   балқы температурасы

B.   изотпроптық

C.  қаттылық

D.  көлемін  сақтауы

E.   пішінін сақтауы


19.  Психрометр термометрлерінің көрсеткіштері бірдей болғанда ауаның салыстырмалы ылғалдылығы


A.    50%;

B.    100%;

C.   0%.

D.  анықтауға мүмкін емес

E.   дырс жауабы жоқ


20.  Сұйықтар кристалдану  кезінде


A.  энергия бөлінеді


B.  энергия жұтылмайды

C.  энергия жұтылуы да, бөлінуі де мүмкін

D.  энергия жұтылады

E.   кристалдану  процесі энергияның жұтылу немесе бөліну шамасына байланысты емес


21.  Ұзындығы 1 м сымға жүк ілінген. Осы сымды как ортасынан екі бүктеп, сол жүкті қайта ілген кезде сымның абсолют ұзаруы


A.   2 есе азайды

B.  2 есе ұлғайды

C.  өзгермейді

D. 4 есе азайды

E.  4 есе ұлғайды


22.  Идеал газбен 10 кДж жұмыс атқарылды.Осы кезде газға 6 кДж жылу мөлшері берілді.Газдың ішкі энергиясы ...


A. 4 кДж-ға кеміді;  

B.  14 кДж-ға артты;

C.  16 кДж-ға кеміді;

D. 10 кДж-ға артты;

E.  4 кДж-ға артты.


23.    Тұрақты температурада  газдың  қысымы 4 есе артатын болса, көлемі қалай өзгереді


A.  өзгермейді

B.   4 есе ұлғаяды

C.   2 есе ұлғаяды

D.  4 есе азаяды

E.   2 есе азаяды


24.  Тұрақты кысымда р газ көлемі  ∆Vға ұлғайды.  Осы жағдайда қай физикалық шама  p∆V көбейтіндісіне тең?


A. Газдың ішкі энергиясы

B.  Сыртқы күштерге қарсы жұмфс

C.  Газ берген жылу мөлшері

D. Газ жұмысы

E.   Газға берілген жылу мөлшері


25.  Бөлме ішіндегі ауаның қысымы   105 Па-ға тең. Көлемі  20 дм3-ге өзгерген кезде  газ атқарған жұмысын анықтаңдар


A.                 5*106Дж

B.                 2*106Дж

C.                 2*105Дж

D.                 2*104Дж

E.                  2*103Дж4 нұсқа


1.      Газдың ыдыс қабырғасына түсіретін қысымды    тудырады


A.     газ молекулаларының ыдыс қабырғаларымен соқтығысуы

B.     газ молекулалары ыдыс қабырғасына жабысуы

C.     газ молекулаларының ыдыс қабырғасына енуі

D.    газ молекулаларының бір-бірімен соқтығысуы

E.     газ молекулаларының бейберекет қозғалысы


2.      Заттардың өздігінен араласу құбылысы


A.    қайнау

B.    диффузия

C.    салқындау

D.    булану

E.     қызу


3.      Халықаралық жүйеде затың мольдік массасының  өлшем бірлігі ...


A.    кг

B.     кг/моль

C.    мөлшері жок

D.     моль

E.     моль-1


4.      Судың (H2О):мольдік массасы


A.    18 г/моль         

B.     18*10 -3 кг

C.     18 кг

D.    18 *10 -3 кг/моль

E.     18 кг/моль


5.      Цельсий шкаласы бойынша 200 К қай температураға сәйкес келеді


A.    200 °С

B.     -73 °С

C.    0 °С

D.    73 °С

E.     5730С


6.      Келесі формуламен анықталатын физикалық шаманың  Халықаралық жүйедегі өлшем брлігі


A.     м­­­2      

B.    Па

C.     кг/моль

D.     К

E.     кг


7.      Берілген газ массасы үшін изохоралық  процестің теңдеуі


A.     

B.       

C.      

D.   

E.     А=const


8.      Температура тұрақты болғанда газдың қысымы 4 есе артты. Газдың көлемі қалай өзгереді?


A.     2 есе ұлғаяды

B.     4 есе ұлғаяды

C.     2 есе азаяды

D.     4 есе азаяды

E.     өзгермейді


9.      Көлем тұрақты болғанда  газ күйінің өзгеру процессі


A.    изотермалық

B.     изобаралық

C.     изохоралық

D.    адиабаттық

E.     тепетендік


10.  Сұйықтың булануы неге тәуелді?


A.    тек сұйықтың тегіне;

B.     тек сұйық бетіндегі желге;

C.     тек сұйық бетінің ауданына;

D.    тек  сұйықтың температурасына;

E.     а-г жауаптарда көрсетілген барлық жағдайларға.


11.  Металды балқыту кезінде


A.    энергия жұтылуы да, бөлінуі де мүмкін

B.    энергия бөлінеді

C.    балқу процесі энергияның жұтылу немесе бөліну шамасына байланысты емес


D.    энергия жұтылады

E.     энергия жұтылмайды


12.  Газ күйінің адиабаттық өзгеру процесінде қандай шарт міндетті түрде орындалуы қажет?


A.    қысымның тұрақтылығы

B.    температураның тұрақтылығы

C.    қоршаған ортамен жылу алмасуы жоқ

D.    көлемнің тұрақтылығы

E.     ішкі энергия өзгермейді


13.  Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы  неғұрлым азайса, соғұрлым психрометр термометрлерінің көрсеткіштер айырымы  ...


A.     өзгермейді

B.    артады

C.    кемиді

D.     нөлге тең болдаы

E.     артуы да, азаюы да мүмкін14.  Тек кристал денелеріне тән қасиет  - ...


A.    көлемін сақтауы

B.    жоғары жылуөткіштігі

C.    балқу температурасы

D.    изотроптық

E.     балқу температурасы жоқтығы


15.  Газдың көлемі ∆V-ға азайды, қысымы тұрақты.  p∆V көбейтінді нені көрсетеді?


A.    Газдың атқарған жұмысы

B.    Сыртқы күштердің атқарған жұмысы

C.    Газға берілген жылү мөлшері

D.    Газ берген жылу мөлшері

E.     Газдың ішкі энергиясы


16.  Қысымы 105 Па ауаның көлемі  200 дм3-ге ұлғайды. Газдың атқарған жұмысын анықтаңдар


A.    0 Дж

B.    2*103Дж

C.    2*104Дж

D.    2*105Дж

E.     2*106Дж

F.     5*106Дж


17.  Идеал газға 5 Дж жылу мөлшері беріліп, газ   8 Дж жұмыс атқарды. Идеал газдың ішкі энергиясы қалай  өзгерді?


A.    3 Дж-ге ұлғайды

B.    13 Дж-ге ұлғайды

C.    3 Дж-ге азайды

D.    13 Дж-ге азайды

E.     Өзгерген жоқ


18.  Жылулық машина бір цикл ішінде қыздырғыштан 10 Дж жылу мөлшерін алып, суытқышқа  4 Дж жылу мөлшерін береді. Машинаның ПӘК-ін анықтаңдар


A.    67%

B.    60%

C.    40%

D.    37.5%

E.     25%


19.  Затардың физикалық қасиеттерінің бағытқа тәуелділігі - ..


A.    деформация

B.    полиморфизм

C.    изотроптық

D.     пластикалық

E.     анизотпроптық


20.  Автокөлік қозғалтқышының жұмыс денесі


A.    цилиндр

B.    поршень

C.    су

D.    бензин

E.     ауа


21.  Серпімді деформацияляр дегеніміз


A.     иәлу немесе бұралу днформациялары

B.    сыртқы күштер әсері тоқтағанда жойылмайтын деформация

C.     ығысу деформациясы

D.    созылу деформациясы

E.     сыртқы күштер әсері тоқтағанда толығымен жойылатын деформациялар


22.  Температура тұрақты болғанда газдың қысымы 3 есе азайды. Газдың көлемі қалай өзгереді?


A.    9 есе артады

B.    3 есе артады

C.    өзгермейді

D.    3 есе азаяды

E.     9 есе азаяды


23.  Цельсий және Кельвин шкаласы бойынша температуралардың сәйкестінін көрсетіңдер


A.    Т=273+t

B.    T=273-t

C.    t=273+T

D.    t=273-T

E.     дұрыс жауабы жоқ


24.  Бір моль су мен  бір моль сутегінің молекулалр санын салыстырыңдар


A.    Бір моль сутегінде молекулалар көп

B.    Молекулалар саны бірдей

C.    Бір моль судың молдекулар саны көп

D.    Дурыс жауабы жоқ

25.   0 К ретінде қандай температура алынған?

A.    қалыпты атмосфералық қысымдағы мұздың еру температурасы;

B.    қалыпты атмосфералық қысымдағы судың қайнау температурасы;

C.    тұз араласқан мұздың еру температурасы.

D.    Молекулалардың жылулық қозғалысы толығымен тоқтайтын температура

E.     судың қайнау температурасы

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Тест на государственном языке"

Рабочие листы к Вашему уроку:

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Краткое описание документа:

Промежуточный контроль знаний (тест) для групп первого курса на государственном языке обучения по разделу "Основы МКТ и термодинамики" составлен в 4-х вариантах.

1 НҰСҚА

1.     Молекулалардың арасында бос аралықтар бар екенін дәлелдейтін құбылыс ...


A.      броундық қозғалыс

B.      диффузия

C.     кристалдану

D.     сұйықтың кебуі

E.      молеклалардың бейьерекет қозғалысы


2.    Броундық қозғалыс - …

A.      жеке атомдардың бейберекет қозғалысы

B.      Сұйықта немесе газда қолқып жүрген қатты заттың бөлшектерінің бейберекет қозғалысы

C.     жеке молекулалардың бейберекет қозғалысы

D.     заттардың өзара бір-біріне араласуы

E.      А-D жауаптарында көрсетілген барлық құбылыстар

3.    Оттектің  1 моль мөлшеріндегі молекулалар  саны


A.      6*1023

B.      12*1023

C.     6*1026

D.     12*1026

E.      1023


4.    Халықаралық жүйедегі қысымның өлшем бірлігі:


A.       К

B.       Дж          

C.      Н

D.      Па

E.      кг

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 457 534 материала в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 07.01.2015 1066
  • DOCX 195.5 кбайт
  • Рейтинг: 2 из 5
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Кабышева Сауле Максутжановна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Удалить материал
 • Автор материала

  Кабышева Сауле Максутжановна
  Кабышева Сауле Максутжановна
  • На сайте: 8 лет и 4 месяца
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 3689
  • Всего материалов: 4

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Менеджер по туризму

Менеджер по туризму

1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс повышения квалификации

Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов физики в условиях реализации ФГОС

72 ч. — 180 ч.

от 2200 руб. от 1100 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 97 человек из 44 регионов

Курс повышения квалификации

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по физике в условиях реализации ФГОС ООО

36 ч. — 180 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 72 человека из 30 регионов

Курс повышения квалификации

Информационные технологии в деятельности учителя физики

72/108 ч.

от 2200 руб. от 1100 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 108 человек из 45 регионов