Инфоурок Другое ТестыТЕСТЫ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ 7-11 кл (аварский язык)

ТЕСТЫ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ 7-11 кл (аварский язык)

Скачать материал

авар мац1алъул тестал

№1 (Балл 1)

ирга яги къадар бихьизабулеб каламалъул бут1аялда  абула-

Ответ:

____________________

 

№2 (1)

каламазул гьаркьазул бицунеб мац1алъул х1акъалъулъ бугеб г1елмуялъул бут1аялда  абула-

Ответ:

____________________

 

№3 (1)

словарияб составалъул бицунеб  мац1алъул х1акъалъулъ бугеб г1елмуялъул бут1аялда абула-

Ответ:

____________________

 

№4 (1)

каламалъул бут1абазул , раг1абазул формабазул ва гьезул грамматикияб к1варазул бицунеб мац1алъул х1акъалъулъ  бугеб г1елмуялъул  бут1аялда абула-

Ответ:

____________________

 

№5 (1)

раг1абазул дандраязулги  предложениязулги ва к1варалъул бицунеб мац1алъул х1акъалъулъ бугеб г1елмуялъул бут1аялда абула-

Ответ:

____________________

 

№6 (1)

морфологияги синтаксисги цоцалъ щулаго  рухьарал руго ва к1иябго гьеб ккола-

Ответ:

____________________

 

№7 (1)

лъалхъул ишара лъолеб т1олго къаг1идаялда  абула-

Ответ:

____________________

 

№8 (1)

цо лъил бугониги  г1умруялъул х1акъалъулъ гьабураб хъвай-хъваг1аялда абула-

Ответ:

____________________

 

№9 (1)

т1ахьазул  ва цогидалги печаталда  рахъарал жалазул ц1арал рехсей  ва гьезул х1акъалъулъ гьабураб хъвай-хъваг1ай кинаб бугониги суалаздасан бугеб литературиялъул списокалда абула-

Ответ:

____________________

 

№10 (1)

цо сундулниги х1акъалъулъ биуцунеб предложениялда абула-

Ответ:

____________________

 

№11 (1)

цо щибниги жо гьикъулеб яги ц1ехолеб предложениялда абула-

Ответ:

____________________

 

№12 (1)

цо кинаб бугониги иш т1алаб гьабулеб предложениялда абула-

Ответ:

____________________

 

№13 (1)

к1иго яги ц1ик1ун чиясда ккараб гара-ч1вариялда абула-

Ответ:

____________________

 

№14 (1)

цох1о чиясул каламалда абула-

Ответ:

____________________

 

№15 (1)

литературияб асаралъул х1асил жинда жаниб  бахъулеб бут1аялда абула-

Ответ:

____________________

 

 

№16 (1)

литературияб асаралъул хадубккун сюжет цебет1еялде байбихьулеб цебесеб бут1аялда абула-

Ответ:

____________________

 

№17 (1)

г1иц1го бет1ерал членаздаса  г1уц1араб предложениялда абула-

Ответ:

____________________

 

№18 (1)

бет1ералги бет1ерал гурелги членаздаса г1уц1араб предложениялда абула-

Ответ:

____________________

 

№19 (1)

предложениялъулъги бугеб кинаб бугониги суалалъе жаваблъунги бач1унеб  раг1иялда абула-

Ответ:

____________________

 

№20 (1)

предложениялда жаниб жинца иш гьабулеб ялъуни жиндир х1акъалъулъ бицунеб  жоялда абула-

Ответ:

____________________

 

№21 (1)

подлежащеялъ гьабураб иш, гьелъул ах1вал-х1ал, ялъуни цоги г1аламат бихьизабиялда абула-

Ответ:

____________________

 

№22 (1)

подлежащиялъул иш жинда т1аде кколеб раг1уда абула-

Ответ:

____________________

 

№23 (1)

предметалъул сипат-сурат бихьизабулеб бет1ераб гуреб членалда абула-

Ответ:

____________________

 

№24 (1)

жинца предмет маг1наги кьолеб, аслияб гуреб суалалъе жаваблъунги бач1унеб, маг1наялъул рахъалъ сказуемоялдаги  бухьараб предложениялъул бет1ераб гуреб членалда абула-

Ответ:

____________________

 

№25 (1)

предложениялъулъ бицен гьабулеб иш лъугьараб куц, бак1, заман, г1илла-мурад бихьизабулеб предложениялъул бет1ерал гурел членалда абула-

Ответ:

____________________

 

№26 (1)

цо бугониги цо чанго бугониги член  рехсеч1ого гьоркьоб биччараб, амма гьоркьор риччарал членал жиндасанго рич1ч1изе к1олеб предложениялда абула-

Ответ:

____________________

 

№27 (1)

предложениялда жаниб жал цого суалалъе жаваблъунги рач1унел, цого раг1уда маг1наялъулъги рухьун  ругел членазда абула-

Ответ:

____________________

 

№28 (1)

кинал союзазул группаялде гъорлъе уна гьал союзал: гьоркьоса рахъиялъул, дандекунгут1иялъул,  цолъизарул-

Ответ:

____________________

 

№29 (1)

калам лъидехун ялъуни сундехун буссинабун бугебали бихьизабулеб раг1иялда абула-

Ответ:

____________________

 

№30 (1)

щибго хисизабич1ого  нилъеда раг1ухъе бицунеб лъилниги каламалда  абула-

Ответ:

____________________

 

№31 (1)

жиндирго пикру рит1ухъ гьабизе яги баян гьабизе г1оло чияца абураб ялъуни хъвараб жоялдаса щибго хисизабич1ого босараб лъилниги каламалда абула-

Ответ:

____________________

Ключи

авар мац1

 

Вариант теста №1

Балл

1

рик1к1ен

1

2

фонетика

1

3

лексика

1

4

морфология

1

5

синтаксис

1

6

грамматика

1

7

пунктуация

1

8

биография

1

9

библиография

1

10

хабарияб предложение

1

11

суалияб предложение

1

12

т1алабияб предложение

1

13

диалог

1

14

монолог

1

15

эпилог

1

16

пролог

1

17

т1ибит1ич1еб предложение

1

18

т1ибит1араб предложения

1

19

 предложениялъул членал

1

20

подлежащее

1

21

сказуемое

1

22

бит1араб дополнение

1

23

определения

1

24

хъвалсараб дополнение

1

25

х1алал

1

26

т1убач1еб предложение

1

27

тайпа цоял членал

1

28

сок1к1иналъул союзал

1

29

обращения  (хит1аб)

1

30

бит1араб калам

1

31

цитата

1

 

 

                     авар адабияталъул  теория                             

 

№1 (Балл 1)

гвангъараб сипат-сурат цебеч1езабизе релъен-хъваялъул кьуч1алда г1уц1араб   сверел каламалда абула- .

Ответ:

____________________

 

№2 (1)

 

  коч1олаб каламалъулъ, цого гьаркьал такрарлъун , лъугьунеб дурусаб чвахиялда абула-

 

Ответ:

____________________

 

 

№3 (1)

 произведениялъул калам пасих1лъиялъе ва бицунеб жоялдехун авторасул бугеб бербалагьи загьирлъиялъе  х1алт1изарулел гвангъарал сипатиял раг1абазда абула-

Ответ:

____________________

 

№4 (1)

хъвадарухъанас т1асарищарал  ва жиндирго асаралда жанир рихьизарурал г1умруялъулал лъугьа-бахъиназе г1аммаб  къаг1идаялъ абулеб ц1аралда абула-

Ответ:

____________________

 

№5 (1)

хъвадарухъанас асаралда жанире рачарал лъугьа-бахъинал рихьизариялъул мурад, художествиял образалги г1уц1ун, авторас загьир гьабулеб аслияб пикруялда абула-

Ответ:

____________________

 

№6 (1)

т1атинч1еб дандекквей, цо предметалъе хасиятал г1аламатал цогиялде г1унт1изариялда абула-

Ответ:

____________________

 

№7 (1)

Г1адамазул хасият, махщел,бажарих1айваназул хасиятлъун бихьизабиялда абула-

Ответ:

____________________

 

№8 (1)

асаралъулъ бицен гьабулеб ишалъул яги багьадурасул хасият сипатияб къаг1идаялъ ц1акъго  к1одо гьабун бихьизабиялда абула-

Ответ:

____________________

 

№9 (1)

ц1акъго цебе батараб,кагътида хъвач1еб, цояз цоязда бицун халкъалъ ц1унараб, жиндир хасав авторги гьеч1еб асаралда абула-

Ответ:

____________________

 

№10 (1)

хъвай-хъваг1айги бижун хадуб бижараб жиндир авторги вугеб, кагътидаги хъвараб художествияб каламалда абула-

Ответ:

____________________

 

№11 (1)

жиделъ инсанасул квешал рахъал, г1умруялъул г1унгут1аби къват1ир ч1вазарун какулел художествиял   асараздалда  абула-

Ответ:

____________________

 

№12 (1)

къисаго г1адаб к1вар бугел лъугьа-бахъиназул бицунеб, тарихияб ва бах1арчияб темаялда коч1одалъун хъвараб асаралда абула-

Ответ:

____________________

 

№13 (1)

 

аслияб куцалда сверухъ бугеб х1акъикъат, г1умру, инсанасул хьвада-ч1вади бихьизабулеб къаг1идаялда абула-

 

Ответ:

____________________

 

 

№14 (1)

жидеда жаниб шаг1ирасул рух1ияб дуниял, чорхол асар,рек1ел пикраби,хьулал, анищал, къасдал рихьизарулел асаралда абула-

Ответ:

____________________

 

№15 (1)

 эпосги лирикаги цоцалъ жубараб литературияб тайпаялда абула-

Ответ:

____________________

 

№16 (1)

цо кинаб бугониги к1очонареб тарихияб лъугь-бахъиналъул яги инсанасул бах1арчилъиялъул х1акъалъулъ бицунеб халкъияб к1алзул гьунаралъул  асаралда  абула-

Ответ:

____________________

 

№17 (1)

хабарияб формаялъул к1удияб сюжеталда г1уц1араб  ва г1ат1идго бицуна инсанасул къисматалда абула-

Ответ:

____________________

 

№18 (1)

хабарияб къаг1идаялъ хъвараб романалдаги хабаралдаги гьоркьосеб асар, гьениб бук1ине ккола чанго лъугьа-бахъин гьелда абула-

Ответ:

____________________

 

№19 (1)

 г1умруялъулъ ккараб яги ккезе бегьулеб цо ишалъул х1акъалъулъ хъвараб къокъаб асаралда абула-

Ответ:

____________________

 

№20 (1)

х1акъикъаталда лъугьунарел,божизе зах1матал х1икматиял ишалда абула-

Ответ:

____________________

 

№21 (1)

 релъен-хъваялъул кьуч1алда гвангъарал сипатаздалъун г1уц1араб, ц1ар балъго гьабураб  предметалъул  х1акъалъулъ къокъаб асаралда абула-

Ответ:

____________________

 

№22 (1)

г1умруялъул х1албихьиязул кьуч1алда халкъалъ инсанасе г1акълу  кьун  ургъараб х1асилалде щвараб,  гъваридаб маг1наялъул, къокъаб пасих1аб каламлда абула-

Ответ:

____________________

 

№23 (1)

 х1асил гьабич1ого цеберехараб  бег1ераб пикру, маг1на гъваридаб гвангъараб сипаталда абула-

Ответ:

____________________

 

№24 (1)

сатирияб маг1наялъул, коч1одалъун  яги хабарияб формаялда хъвараб  гьит1инабго асаралда абула-

Ответ:

____________________

 

№25 (1)

г1емер к1удияб гьеч1еб хабарияб формаялда хъвараб асаралда абула-

Ответ:

____________________

 

№26 (1)

т1абиг1аталъул сипат-сурат, гьелъул  маг1наги бараб бук1уна авторас асар хъван бугеб къаг1идаялда абула-

Ответ:

____________________

 

№27 (1)

сипат гьабураб, берцинаб калам, г1умрудул сураталда абула-

Ответ:

____________________

 

№28 (1)

асаралда  цо иш яги лъугьа-бахъинал  церет1ей, гьел цо тартибалда рихьизариялда абула-

Ответ:

____________________

 

№29 (1)

 киналго бут1аби цо-цок1алаб тартибалде ккезарулеб асаралъул г1уц1иялда абула-

Ответ:

____________________

 

№30 (1)

хъвадарухъан, каламалъул г1аксаб маг1на рек1елъги ккун,  сунданиги т1ад велъула гьелда абула-

Ответ:

____________________

 

№31 (1)

 берцинго  г1уц1араб ц1одораб,  бег1ераб ва пасих1аб къокъаб каламалда абула-

Ответ:

____________________

 

№32 (1)

 поэтикияб каламалъул стилистикияб тайпа ккола-

Ответ:

____________________

 

№33 (1)

 бищунго иш х1алуцараб бак1 бугонигьеб ккола-

Ответ:

____________________

 

№34 (1)

асаралъул байбихьуда бугеб бут1аялда абула-

Ответ:

____________________

 

№35 (1)

 лъугьа-бахъиназул байбихьи ккола-

Ответ:

____________________

 

№36 (1)

коч1ол къот1елалда абула -

Ответ:

____________________

 

№37 (1)

коч1ол мухъазул ахиразда цого гьаркьал такрарлъиялда абула-

Ответ:

____________________

 

№38 (1)

ургъун бахъараб жоялда абула-

Ответ:

____________________

 

№39 (1)

тунка-г1уси,  раг1и данде ккунгут1иялда абула-

Ответ:

____________________

 

№40 (1)

релъанхъизе  т1амулеб жоялда абула-

Ответ:

____________________

 

№41 (1)

х1икматаб лъугьа-бахъиналъул бицунеб кеч1 ккола

Ответ:

____________________

 

№42 (1)

ц1акъго г1ажаибаб ишалъул бицунеб хабарияб асар ккола-

Ответ:

____________________

 

№43 (1)

 бат1и-бат1иял авторазул т1аса рищарал асаразул мажмуг1 ккола-

Ответ:

____________________

 

№44 (1)

 рек1ел щавкъ ц1ик1к1араб, х1икматаб, г1ажаибаб,  фонтазияб г1емераб, рокьул х1асрат ц1ик1к1араб  жоялда абула-

Ответ:

____________________

Ключи

авар адабият теория

 

Вариант теста №1

Балл

1

Дандекквей

1

2

Аллитерация

1

3

Эпитет

1

4

Тема

1

5

Идея

1

6

Метафора

1

7

Олицетворение

1

8

Регулярное выражение "abc"

1

9

Фольклор

1

10

Адабият

1

11

Сатира

1

12

Поэма

1

13

Эпос

1

14

Лирика

1

15

Драма

1

16

Бицен

1

17

Роман

1

18

Къиса

1

19

Хабар

1

20

Маргьа

1

21

Бицанк1о

1

22

Кици

1

23

Аби

1

24

Басня

1

25

Очерк

1

26

Пейзаж

1

27

Образ

1

28

Сюжет

1

29

Композиция

1

30

Ирония

1

31

Афоризма

1

32

Антитеза

1

33

Кульминация

1

34

Экспозиция

1

35

Завязка

1

36

Строфа

1

37

Рифма

1

38

Фонтазия

1

39

Конфликт

1

40

Юмор

1

41

Баллада

1

42

Легенда

1

43

Антология

1

44

Романтикияб

1

 

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал
Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 000 038 материалов в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 17.09.2019 1340
  • DOCX 27 кбайт
  • 21 скачивание
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Сайпулаева Гюлбарият Избулаевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Удалить материал
 • Автор материала

  • На сайте: 3 года и 3 месяца
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 17188
  • Всего материалов: 26

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой