Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Свидетельство о публикации

Автоматическая выдача свидетельства о публикации в официальном СМИ сразу после добавления материала на сайт - Бесплатно

Добавить свой материал

За каждый опубликованный материал Вы получите бесплатное свидетельство о публикации от проекта «Инфоурок»

(Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-60625 от 20.01.2015)

Инфоурок / Другое / Другие методич. материалы / Толмачев Н.Н. заслуженный работник культуры Республики Хакасия, отличник культуры СССР. Ученическая работа
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 28 июня.

Подать заявку на курс
  • Другое

Толмачев Н.Н. заслуженный работник культуры Республики Хакасия, отличник культуры СССР. Ученическая работа

библиотека
материалов

«Тjреен чирiм»

Мында минiy олuан тузым

Чалаас азах халбайча

Чир-чайаанuа jрiнiзiм

Тасхылларда хыйuы пасча

Тjреен чирiм, хынчам саuаа

Пу хайхастыu хоорымнарuа

Таu тjзiнде кизек аалларuа

Паза чалбах чазыларuа

К. Нербышев

Н.Н. Толмачевтыy сарыны

Пbстby Аршан аалда eр чыллар позыныy чуртазын клуб тоuызына пир салuан кbзb чуртапча, аныy ады Толмачев Николай Николаевич полча.

Аныy тjреен-jскен чирb Алтай аймаuындаuы Горево аал. Ол тjреен 29 декабрьда 1941 чылда. Прай олuан тузы аныy позыныy тjреен аалында ирткен. Пасталыu класстарны Пии аймаuыныy Хойбал аалда тоосхан. Анаy Асхыстаuы школада, Аuбандаuы национальнай школада eгренген. Школа тоосхан соонда ол Аuбандаuы музыка училищезbнзер eгренерге кbрче. 1970 чылларда училищенb маyнаныстыu тоосхан соонда, аны Аршандаuы культура туразынзар устаuxы поларuа ысчалар.

Кbчbгдеy сыuара ыр-кjге чайалuан кbзb прай позыныy чуртазын ырuа пир салuан. Аршандаuы культура туразында хынып тоuынuан, прай кeзbн салuан аалдаuы чонныy культуразын тилbдерге, кjдbрерге паза алuыдарuа. Алтай аймаuындаuы Аршан аалын прай Хакасияда ла нимес, че пасха даа тилекейде сабландырuан. Аuбандаuы музыка училищезbнде eгренчеткен тузындох позыныy нымзах, чылыu eнbнеy прай областьта саблан парuан полuан. Аныy сарыннары радиоxа bдjк удаа тараан.

Пастаuызын Николай Николаевич сценаа чалuысхан сыхчаy. Соонаy Ю.К. Сарлиннеy хада дуэттеy сарнаxаyнар. Соонаy хор чыып алuаннар. 1974 чылда «Минby адрезbм Совет Союзы» тbп улуu марыuда араласханнар. Пастаuы орын алып, Москвазар марыuа чjргеннер. Аннаy айланып, прай Хакасияны ибiр пар килгеннер. Хызылчарда концерт турuысханнарох. 1983 чылда улуu коллектив тjстел парuан.


hello_html_m4655a72f.jpg

Толмачев Николай Николаевич Хакасия культуразыныy саблыu тоuынxызы, СССР-ныy культура отличнигbМында

hello_html_mcff610c.jpg

Мында минiy олuан тузым

Чалаас азах халбайча

Чир-чайаанuа jрiнiзiм

Тасхылларда хыйuы пасча

Тjреен чирiм, хынчам саuаа

Пу хайхастыu хоорымнарuа

Таu тjзiнде кизек аалларuа

Паза чалбах чазыларuа

К. Нербышев

Н.Н. Толмачевтыy сарыныАuаа хоза, Н.Н. Толмачев чон инструменттер jмезbн тjстеен. Саблыu ырxылар паза телбекчbлер jмезb аныy устаанынаy аалдаuы культура туразында тоuынuан. 1985 чылда «Народный» атха турысханнар, анаy «Чон ырлары паза телбектерi» ансамбль адал парuаннар.

Культура туразы паза ортымах школа ынаu тоuынuаннар. Eгретчbлер полызиинаy иреннер ансамбльы илееде чыллар чон алнына сыхханнар, прай Хакас облазына сабланuаннар. Ырxылар jмезb улуu полuан. Илbгер-алтонар кbзb иир сай Культура туразынзар ырлирuа чjрxеyнер. Прай ол чоннаy устап, ынаu-чjптbг, тbл пbлbзbп тоuынuан Николай Николаевич.

Иир сай Культура туразыныy кjзенектерb, «ааллап килbyер пbстby туразар» теен чbли, чари тeсчеyнер. Хайдаu кjглbг чуртас, анда тоuынарuа даа хыныu – тixенер аалдаuы чон. Позыныy тоuызында маy чох таа полза, ол чайаачы тоuызын тастабаан, узын кjдiрiп одырxаy. Ырxы кiзiнiy алнында кjп наа чорыхтар чолы тjзелген.

1980 чылларда трио тjстел парuан. Дуэтке Панфил Павлович Кускашев хозылuан. Ол тустарда Хызылчарзар чjргеннер, анда радиоuа пасханнар. Ол туста Николай Николаевич «Часхы тан» ырны сарнаан, «Bxенiy часказын» трионаy сарнааннар паза даа пасха ырларны толдырuаннар. Олох чыл Фрунзезер чjргенде, анда илееде сарын пластинкаа пазылuан. Андада онxа сарын пазылuан: сольнай, дуэт, трио, аннаy даа пасха.

hello_html_5e2ce414.jpg

hello_html_7735321b.jpg

1981 чылда хатабох чорыхха чjргеннер. Москвазар композиторлар Нина Катаева, Георгий Челбораков, ырxылар Клара Сунчугашева, Владимир Чаптыков, Людмила Арыштаева паза даа пасха саблыu кiзiлер парuаннар.

Bди пастаuы хакас кbзb jjн телевидениеде андаu улуu марыuда араласхан. Позы, Николай Николаевич, ырxы кbзb, позыныy хости кjп чиит ырxылар аалда jскbр салuан. Оларныy санында: Альбина Александровна Бурнакова,

Татьяна Михайловна Чаптыкова паза Юрий Куприянович Сарлин. Аныy чайаачы тоuызында пу чиит арuыстары музыка школазында тоuынып, пbстby аалны прай чирде сабландырuаннар.Аныy ырларына чон хынча, хакас телевидениезi пастыра оларны сурынчалар толдырарuа. Н.Н. Толмачевтыy паза Г.И. Челбораковтыy – ырxыныy паза композиторныy аразында ынаuлас паза улуuлас полuан, eр чыллар олар удур-тjдiр пiлiзiп тоuынuаннар.

1980 –1990 чылларда Николай Николаевич Аршандаuы Музыка школазынаy, 1972 – 1980, 1990 – 2002 чылларда аалдаuы Культура туразынаy устаан.

Чахсы тоuызы eчeн Н.Н. Толмачев 1991 чылдаy «СССР- ныy культура отличнигi» паза 1995 чылдаy ала «Хакас Республиказыныy саблыu культура тоuынxызы» ат ал чjрче.


Хайди таныхтаан Николай Николаевич, пу чайаачы тоuыстыy jjн пjгiнi – хакастарныy искусствозын чонuа читiрерi.


hello_html_m53a09854.jpg


hello_html_m349826ce.jpghello_html_5d85d1dc.jpghello_html_m5e11e5d6.jpg

hello_html_m7d353c3b.jpg

Андаu саблыu паза прай чуртазын чахсаа чайап салuан кiзi пiстiy аалда чуртапча. Амды ол тынаuда, маy тустарда хоостирuа, аuастаy узанарuа хынча, чир-чайааннаy кeс алынарuа хынадыр.

Пiс андаu саблыu кiзiдеy тоuазып, сjбiредеyер, пос тiлiнеyер паза кибiрлерiнеyер чоох апарuабыс. Николай Николаевич тоuыста даа, ибде дее прай нименb тeзbмнbг идерге маyнанxаy. Клара Митрофановнанаy, хакас тbлb паза литература eгретчbзbнеy хада, bкb пала jскbргеннер. Улии Арлекин Николаевич Хакас драма театрыныy актеры полча, Лилия хыстары, тbзеy, Москвадаuы Пирогов адынаy имнег университедbн тeзbмнbг тоос салып, андох bстенче. Саuамuы туста ол поликлиника устаuxызы полча. «Удур-тjдbр пос тbлbнеy чоохтасчазар ба?» сурuанда, Николай Николаевич «удур-тjдbр пbлbсчебbс, пос тbлbнеy чоохтасчабыс тbп таныхтаан».hello_html_m6ca816a6.jpg

hello_html_533d6c10.jpghello_html_1f22738f.jpg

19 яньварьда 2007 чылда «Культура кiнi паза С.П. Кадышевтiy адынаy чайаачы чон узын кjдiрxеy турада» «Алтын чыынды» ырлар иирi ирткен. Николай Толмачев пу иирде чон алнына Г.И. Челбораковтыy «Часхы тан», «Bxем чирi» ырларнаy сыххан. Пу ырларны толдырuан пастаuы кjгxiзi полча.

Пос тbлbнеyер чоохтазыuны пbс кибbрлерзер айландырuабыс. Толмачевтар сjбbрезbнде отты улуuлиры, аны азыриры уuаа аарлалча. Ибдегb аy-хустарны сиберли кjрbп, азыриры улуu хайыuда. Пу сjбbреде пbстby чонныy прай даа кибbрлерb улуuлалча. Bди аалxыларны удурлаза, иy не пастаuызын столзар улуu кbзbнb аарлап, улуuлап одыртчалар. Хакас пайрамнарын сjбbреде пbр дее ундутпин, аарлапчалар. Оларныy аразында «Eртeн той», «Чыл пазы», «Роддтар eлeкeннерb» паза пасхалары.Пазох айланчабыс тjреен тbлbнеyер сурыuа. Пу сурыu bдjк Николай Николаевичтby сjбbрезbнby чeрееннерbн тибbретче. Николай Николаевич таныхтаан: «Пос тbлb, культуразы, кибbрлерb чуртир eчeн, сjбbреде bxе-пабаларuа палаларны eгредерге киректер» тbп. Bди Толмачевтар сjбbрезbнде улуuларныy чооuын кbчbгдеy истbп, санuа алып, улуuлап чуртааны прай нименby jзенbнде полчатханын сизbнчебbс. Пbстby чонныy хас хаxаннаy сыuара олuаннарныy eгредии (воспитаниезb) пjзbк синде полxаy. Bxе-паба палаларын кибbрли eгреткенb улуu туза полча.Тимнеен Майнагашев Николай,

Аршандаuы ортымах школаныy

8-xi класстыy eгренxiзi.Сомнар, газетадаuы статьялар Аршан аалдаuы библиотекадаy алылuан, халuанxы jyнiг сом авторни.

hello_html_m1963878f.png


hello_html_3838e758.jpg

Подайте заявку сейчас на любой интересующий Вас курс переподготовки, чтобы получить диплом со скидкой 50% уже осенью 2017 года.


Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ

Автор
Дата добавления 14.11.2016
Раздел Другое
Подраздел Другие методич. материалы
Просмотров97
Номер материала ДБ-349453
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх