950809
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
+Добавить материал
и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Дистанционные курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для педагогов

Дистанционные курсы для педагогов - курсы профессиональной переподготовки от 1.410 руб.;
- курсы повышения квалификации от 430 руб.
Московские документы для аттестации

ВЫБРАТЬ КУРС СО СКИДКОЙ ДО 90%

ВНИМАНИЕ: Скидка действует ТОЛЬКО до конца апреля!

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности №038767 выдана ООО "Столичный учебный центр", г.Москва)

ИнфоурокДругоеДругие методич. материалыТолмачев Н.Н. заслуженный работник культуры Республики Хакасия, отличник культуры СССР. Ученическая работа

Толмачев Н.Н. заслуженный работник культуры Республики Хакасия, отличник культуры СССР. Ученическая работа

библиотека
материалов
Скачать материал целиком можно бесплатно по ссылке внизу страницы.

«Тjреен чирiм»

Мында минiy олuан тузым

Чалаас азах халбайча

Чир-чайаанuа jрiнiзiм

Тасхылларда хыйuы пасча

Тjреен чирiм, хынчам саuаа

Пу хайхастыu хоорымнарuа

Таu тjзiнде кизек аалларuа

Паза чалбах чазыларuа

К. Нербышев

Н.Н. Толмачевтыy сарыны

Пbстby Аршан аалда eр чыллар позыныy чуртазын клуб тоuызына пир салuан кbзb чуртапча, аныy ады Толмачев Николай Николаевич полча.

Аныy тjреен-jскен чирb Алтай аймаuындаuы Горево аал. Ол тjреен 29 декабрьда 1941 чылда. Прай олuан тузы аныy позыныy тjреен аалында ирткен. Пасталыu класстарны Пии аймаuыныy Хойбал аалда тоосхан. Анаy Асхыстаuы школада, Аuбандаuы национальнай школада eгренген. Школа тоосхан соонда ол Аuбандаuы музыка училищезbнзер eгренерге кbрче. 1970 чылларда училищенb маyнаныстыu тоосхан соонда, аны Аршандаuы культура туразынзар устаuxы поларuа ысчалар.

Кbчbгдеy сыuара ыр-кjге чайалuан кbзb прай позыныy чуртазын ырuа пир салuан. Аршандаuы культура туразында хынып тоuынuан, прай кeзbн салuан аалдаuы чонныy культуразын тилbдерге, кjдbрерге паза алuыдарuа. Алтай аймаuындаuы Аршан аалын прай Хакасияда ла нимес, че пасха даа тилекейде сабландырuан. Аuбандаuы музыка училищезbнде eгренчеткен тузындох позыныy нымзах, чылыu eнbнеy прай областьта саблан парuан полuан. Аныy сарыннары радиоxа bдjк удаа тараан.

Пастаuызын Николай Николаевич сценаа чалuысхан сыхчаy. Соонаy Ю.К. Сарлиннеy хада дуэттеy сарнаxаyнар. Соонаy хор чыып алuаннар. 1974 чылда «Минby адрезbм Совет Союзы» тbп улуu марыuда араласханнар. Пастаuы орын алып, Москвазар марыuа чjргеннер. Аннаy айланып, прай Хакасияны ибiр пар килгеннер. Хызылчарда концерт турuысханнарох. 1983 чылда улуu коллектив тjстел парuан.


hello_html_m4655a72f.jpg

Толмачев Николай Николаевич Хакасия культуразыныy саблыu тоuынxызы, СССР-ныy культура отличнигbМында

hello_html_mcff610c.jpg

Мында минiy олuан тузым

Чалаас азах халбайча

Чир-чайаанuа jрiнiзiм

Тасхылларда хыйuы пасча

Тjреен чирiм, хынчам саuаа

Пу хайхастыu хоорымнарuа

Таu тjзiнде кизек аалларuа

Паза чалбах чазыларuа

К. Нербышев

Н.Н. Толмачевтыy сарыныАuаа хоза, Н.Н. Толмачев чон инструменттер jмезbн тjстеен. Саблыu ырxылар паза телбекчbлер jмезb аныy устаанынаy аалдаuы культура туразында тоuынuан. 1985 чылда «Народный» атха турысханнар, анаy «Чон ырлары паза телбектерi» ансамбль адал парuаннар.

Культура туразы паза ортымах школа ынаu тоuынuаннар. Eгретчbлер полызиинаy иреннер ансамбльы илееде чыллар чон алнына сыхханнар, прай Хакас облазына сабланuаннар. Ырxылар jмезb улуu полuан. Илbгер-алтонар кbзb иир сай Культура туразынзар ырлирuа чjрxеyнер. Прай ол чоннаy устап, ынаu-чjптbг, тbл пbлbзbп тоuынuан Николай Николаевич.

Иир сай Культура туразыныy кjзенектерb, «ааллап килbyер пbстby туразар» теен чbли, чари тeсчеyнер. Хайдаu кjглbг чуртас, анда тоuынарuа даа хыныu – тixенер аалдаuы чон. Позыныy тоuызында маy чох таа полза, ол чайаачы тоuызын тастабаан, узын кjдiрiп одырxаy. Ырxы кiзiнiy алнында кjп наа чорыхтар чолы тjзелген.

1980 чылларда трио тjстел парuан. Дуэтке Панфил Павлович Кускашев хозылuан. Ол тустарда Хызылчарзар чjргеннер, анда радиоuа пасханнар. Ол туста Николай Николаевич «Часхы тан» ырны сарнаан, «Bxенiy часказын» трионаy сарнааннар паза даа пасха ырларны толдырuаннар. Олох чыл Фрунзезер чjргенде, анда илееде сарын пластинкаа пазылuан. Андада онxа сарын пазылuан: сольнай, дуэт, трио, аннаy даа пасха.

hello_html_5e2ce414.jpg

hello_html_7735321b.jpg

1981 чылда хатабох чорыхха чjргеннер. Москвазар композиторлар Нина Катаева, Георгий Челбораков, ырxылар Клара Сунчугашева, Владимир Чаптыков, Людмила Арыштаева паза даа пасха саблыu кiзiлер парuаннар.

Bди пастаuы хакас кbзb jjн телевидениеде андаu улуu марыuда араласхан. Позы, Николай Николаевич, ырxы кbзb, позыныy хости кjп чиит ырxылар аалда jскbр салuан. Оларныy санында: Альбина Александровна Бурнакова,

Татьяна Михайловна Чаптыкова паза Юрий Куприянович Сарлин. Аныy чайаачы тоuызында пу чиит арuыстары музыка школазында тоuынып, пbстby аалны прай чирде сабландырuаннар.Аныy ырларына чон хынча, хакас телевидениезi пастыра оларны сурынчалар толдырарuа. Н.Н. Толмачевтыy паза Г.И. Челбораковтыy – ырxыныy паза композиторныy аразында ынаuлас паза улуuлас полuан, eр чыллар олар удур-тjдiр пiлiзiп тоuынuаннар.

1980 –1990 чылларда Николай Николаевич Аршандаuы Музыка школазынаy, 1972 – 1980, 1990 – 2002 чылларда аалдаuы Культура туразынаy устаан.

Чахсы тоuызы eчeн Н.Н. Толмачев 1991 чылдаy «СССР- ныy культура отличнигi» паза 1995 чылдаy ала «Хакас Республиказыныy саблыu культура тоuынxызы» ат ал чjрче.


Хайди таныхтаан Николай Николаевич, пу чайаачы тоuыстыy jjн пjгiнi – хакастарныy искусствозын чонuа читiрерi.


hello_html_m53a09854.jpg


hello_html_m349826ce.jpghello_html_5d85d1dc.jpghello_html_m5e11e5d6.jpg

hello_html_m7d353c3b.jpg

Андаu саблыu паза прай чуртазын чахсаа чайап салuан кiзi пiстiy аалда чуртапча. Амды ол тынаuда, маy тустарда хоостирuа, аuастаy узанарuа хынча, чир-чайааннаy кeс алынарuа хынадыр.

Пiс андаu саблыu кiзiдеy тоuазып, сjбiредеyер, пос тiлiнеyер паза кибiрлерiнеyер чоох апарuабыс. Николай Николаевич тоuыста даа, ибде дее прай нименb тeзbмнbг идерге маyнанxаy. Клара Митрофановнанаy, хакас тbлb паза литература eгретчbзbнеy хада, bкb пала jскbргеннер. Улии Арлекин Николаевич Хакас драма театрыныy актеры полча, Лилия хыстары, тbзеy, Москвадаuы Пирогов адынаy имнег университедbн тeзbмнbг тоос салып, андох bстенче. Саuамuы туста ол поликлиника устаuxызы полча. «Удур-тjдbр пос тbлbнеy чоохтасчазар ба?» сурuанда, Николай Николаевич «удур-тjдbр пbлbсчебbс, пос тbлbнеy чоохтасчабыс тbп таныхтаан».hello_html_m6ca816a6.jpg

hello_html_533d6c10.jpghello_html_1f22738f.jpg

19 яньварьда 2007 чылда «Культура кiнi паза С.П. Кадышевтiy адынаy чайаачы чон узын кjдiрxеy турада» «Алтын чыынды» ырлар иирi ирткен. Николай Толмачев пу иирде чон алнына Г.И. Челбораковтыy «Часхы тан», «Bxем чирi» ырларнаy сыххан. Пу ырларны толдырuан пастаuы кjгxiзi полча.

Пос тbлbнеyер чоохтазыuны пbс кибbрлерзер айландырuабыс. Толмачевтар сjбbрезbнде отты улуuлиры, аны азыриры уuаа аарлалча. Ибдегb аy-хустарны сиберли кjрbп, азыриры улуu хайыuда. Пу сjбbреде пbстby чонныy прай даа кибbрлерb улуuлалча. Bди аалxыларны удурлаза, иy не пастаuызын столзар улуu кbзbнb аарлап, улуuлап одыртчалар. Хакас пайрамнарын сjбbреде пbр дее ундутпин, аарлапчалар. Оларныy аразында «Eртeн той», «Чыл пазы», «Роддтар eлeкeннерb» паза пасхалары.Пазох айланчабыс тjреен тbлbнеyер сурыuа. Пу сурыu bдjк Николай Николаевичтby сjбbрезbнby чeрееннерbн тибbретче. Николай Николаевич таныхтаан: «Пос тbлb, культуразы, кибbрлерb чуртир eчeн, сjбbреде bxе-пабаларuа палаларны eгредерге киректер» тbп. Bди Толмачевтар сjбbрезbнде улуuларныy чооuын кbчbгдеy истbп, санuа алып, улуuлап чуртааны прай нименby jзенbнде полчатханын сизbнчебbс. Пbстby чонныy хас хаxаннаy сыuара олuаннарныy eгредии (воспитаниезb) пjзbк синде полxаy. Bxе-паба палаларын кибbрли eгреткенb улуu туза полча.Тимнеен Майнагашев Николай,

Аршандаuы ортымах школаныy

8-xi класстыy eгренxiзi.Сомнар, газетадаuы статьялар Аршан аалдаuы библиотекадаy алылuан, халuанxы jyнiг сом авторни.

hello_html_m1963878f.png


hello_html_3838e758.jpg
Общая информация

Номер материала: ДБ-349453

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Основы туризма и гостеприимства»
Курс повышения квалификации «Педагогическая риторика в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Основы управления проектами в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Клиническая психология: организация реабилитационной работы в социальной сфере»
Курс повышения квалификации «Экономика предприятия: оценка эффективности деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Логистика: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Правовое регулирование рекламной и PR-деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Разработка эффективной стратегии развития современного вуза»
Курс повышения квалификации «Мировая экономика и международные экономические отношения»
Курс профессиональной переподготовки «Риск-менеджмент организации: организация эффективной работы системы управления рисками»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности специалиста оценщика-эксперта по оценке имущества»
Курс профессиональной переподготовки «Методика организации, руководства и координации музейной деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Гостиничный менеджмент: организация управления текущей деятельностью»
Курс повышения квалификации «Международные валютно-кредитные отношения»
Курс профессиональной переподготовки «Организация и управление службой рекламы и PR»

Благодарность за вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей

Опубликуйте минимум 3 материала, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную благодарность

Сертификат о создании сайта

Добавьте минимум пять материалов, чтобы получить сертификат о создании сайта

Грамота за использование ИКТ в работе педагога

Опубликуйте минимум 10 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Свидетельство о представлении обобщённого педагогического опыта на Всероссийском уровне

Опубликуйте минимум 15 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данное cвидетельство

Грамота за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского сайта в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 20 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Грамота за активное участие в работе над повышением качества образования совместно с проектом "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 25 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Почётная грамота за научно-просветительскую и образовательную деятельность в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 40 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную почётную грамоту

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.