Для всех учителей из 37 347 образовательных учреждений по всей стране

Скидка до 75% на все 778 курсов

Выбрать курс
Получите деньги за публикацию своих
разработок в библиотеке «Инфоурок»
Добавить авторскую разработку
и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru
Инфоурок Другое Рабочие программыУчебная программа по курсу "Человек и мир"

Учебная программа по курсу "Человек и мир"

библиотека
материалов

Форма NH-3.03Міністерство освіти і науки України

Коледж Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

ЛЮДИНА І СВІТ

ПРОГРАМА

навчального предмета

підготовки молодшого спеціалістанапряму 030508 Фінанси і кредит

спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит

напряму 030601 Менеджмент

спеціальності 5.03060101 Організація виробництва

напряму 040101 Хімія

спеціальності 5.04010101 Аналітичний контроль якості хімічних сполук

напряму 040301 Прикладна математика

спеціальності 5.04030101 Прикладна математика

напряму 050102 Комп’ютерна інженерія

спеціальності 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

напряму 140103 Туризм

спеціальності 5.14010301 Туристичне обслуговування

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ

Викладач вищої категорії Дворянцева Анна ЮріївнаОбговорено на засіданні предметної (циклової) комісії загальноосвітніх дисциплін

«___»________________2013року, протокол № ___

ВСТУП

Програма вивчення предмету (курсу) «Людина і світ» складена відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 ) та Державного стандарту повної загальної середньої освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2013р.) та призначається для використовування в вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти

напряму 030508 Фінанси і кредит

спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит

напряму 030601 Менеджмент

спеціальності 5.03060101 Організація виробництва

напряму 040101 Хімія

спеціальності 5.04010101 Аналітичний контроль якості хімічних сполук

напряму 040301 Прикладна математика

спеціальності 5.04030101 Прикладна математика

напряму 050102 Комп’ютерна інженерія

спеціальності 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

напряму 140103 Туризм

спеціальності 5.14010301 Туристичне обслуговуванняПредметом вивчення навчального предмету (курсу) «Людина і світ» є ознайомлення студентів зі змістом стратегічних завдань, які покликана вирішувати загальна освіта, готуючи особистість до життя у суспільстві. Даний курс має допомогти студентам якомога краще збагнути природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови для реалізації ними своїх прагнень та інтересів у суспільному житті.Міждисциплінарні зв’язки:

Знання студентів про людину і світ як специфічну цілісність мають бути засвоєні на високому науковому рівні, тому в структурі курсу зінтегровані знання цілісного циклу суспільних наук:

 1. соціології,

 2. політології,

 3. правознавства,

 4. етики,

 5. економічної теорії,

 6. соціальної психології,

 7. культурології,

 8. соціальної екології,

 9. філософії,

 10. історії тощо.Програма навчального предмету (курсу) складається з таких змістовних модулів:

1. Соціалізація особистості

2. Стереотипи та упередження

3. Конфлікти

4. Соціум (суспільство людей)

5. Соціальна мобільність

6. Права, свободи та відповідальність

7. Громадянське суспільство

8. Політичні інститути і процеси

9. Демократія

10. Засоби масової інформації

11. Нація

12. Полікультурність

13. Україна і світПобудова навчального предмету (курсу) «Людина і світ» базується крім загально дидактичних принципів на принципах демократичності, зв’язку з практичною діяльністю, з орієнтованістю на позитивні соціальні дії та плюралізм.

Для реалізації запропонованих питань рекомендується використовувати інноваційні досягнення сучасної методичної науки та теоретичні і методичні засади педагогіки співробітництва, що передбачають створення демократичної атмосфери на заняттях різних форм.1. Мета та завдання навчального предмету (курсу)

1.1. Метою викладання навчального предмету ( курсу) «Людина і світ» є формування у молодих громадян України поваги до прав людини, здатності реалізувати свої права і свободи, поважаючи при цьому права і свободи інших громадян, а також діяти у відповідності до власних переконань і цінностей на принципах плюралізму і демократії.


1.2. Основними завданнями вивчення навчального предмету (курсу) «Людина і світ» є набуття студентами узагальнених знань про процеси та явища суспільного буття, про філософські, культурні, політико-правові та соціально-економічні основи життя демократичного суспільства. Вивчення курсу сприятиме соціалізації студентської молоді та активному включенню її в суспільне життя, виховуватиме у студентів такі громадянські риси як правова відповідальність, толерантність, ініціативність, громадянська активність, національна самосвідомість.


1.3. Згідно з вимогами Державного стандарту базової і повної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 ) та Державного стандарту повної загальної середньої освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2013р.) при використовуванні в вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти студенти повинні:

знати:

 • етапи розвитку єдиний процесу розвитку, що охоплює живу, неживу природу та суспільство;

 • новітні ідеї та гіпотези, точки зору на важливіші питання сучасного суспільствознавства;

 • основні підходи щодо розв’язання наскрізних методологічних і світоглядних проблем сучасного суспільства у тому чи іншому історико-культурному середовищі,

 • головні категорії та основну термінологію, що використовуються в даному курсі.

вміти:

 • відстежити зв’язок домінуванні тих чи тих підходів з ознаками того суспільства, в якому вони поширені,

 • орієнтуватись у загальній логіці і закономірностях розвитку сучасного суспільства ї у всіх його вимірах та його взаємозв’язках,

 • сформувати для себе загальне бачення єдиного процесу розвитку суспільства з точки зору його цілісності та з погляду різних гуманітарних наук,

 • аналізувати наявність в цьому процесі провідних світоглядних проблем та їх історичних трансформацій, особливостей їх постановки,

 • розв’язати провідні світоглядні проблеми в сучасному світі з фундаментальної єдності у системі людина - природа - суспільство - Всесвіт;

 • ставити світоглядні пріоритети сучасної людини щодо природи, людини, суспільства, планети.Сформовані компетенції:

Компетенції соціально-особистісні:

- розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики);

- розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя;

- здатність учитися;

- здатність до критики й самокритики;

- креативність, здатність до системного мислення;

- адаптивність і комунікабельність;

- наполегливість у досягненні мети;

- турбота про якість виконуваної роботи;

- толерантність;

- екологічна грамотність.

Компетенції загальнонаукові:

- базові уявлення про основи філософії, психології, соціології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;

- базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати Інтернет - ресурси;

- базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння навчального предмету (курсу).Компетенції інструментальні:

- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою;

- знання іншої мови (мов);

- навички роботи з комп'ютером;

- навички управління інформацією;

- дослідницькі навички.На вивчення навчального предмету (курсу) відводиться 36 годин ______/______кредитів нац. / ECTS.2. Інформаційний обсяг навчального предмету (курсу)Вступ

 1. Поняття людини як біосоціальної істоти.

 2. Індивідуальність як феномен людини.

 3. Особа. Особистість. Персона. Громадянин.

Змістовний модуль 1. Соціалізація особистості

Тема 1. 1. Соціалізація особистості

 1. Поняття «соціалізація».

 2. Родинна соціалізація.

 3. Сім’я.

 4. Гендерна соціалізація особистості.

Тема 1.2. Поняття субкультури та основні субкультури молоді.

 1. Школа.

 2. Однолітки.

 3. Поняття субкультури. Молодіжна субкультура

Змістовний модуль 2. Стереотипи та упередження

 1. Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства.

 2. Гендерні стереотипи.

 3. Поняття дискримінації. Ксенофобія. Расизм. Упередження.

 4. Толерантність.

Змістовний модуль 3. Конфлікти

 1. Поняття «конфлікт».

 2. Джерела виникнення конфліктів. Типи конфліктів.

 3. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання.

 4. Місце конфліктів в людському спілкуванні.

Змістовний модуль 4. Соціум (суспільство людей)

 1. Поняття соціуму – суспільство людей.

 2. Суспільні відносини Основи соціальної стратифікації сучасного суспільства

 3. Соціальна структура населення

 4. Стратифікація сучасного українського суспільства

Змістовний модуль 5. Соціальна мобільність

 1. Поняття соціальної мобільності.

 2. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму.

 3. Поняття комунікації та комунікативності.

 4. Участь у житті суспільства.

Змістовний модуль 6. Права, свободи та відповідальність

 1. Права людини в історії людства. Еволюція уявлень про права людини в історії людства.

 2. Поняття прав і свобод людини.Покоління прав людини.

 3. Сутність стосунків між людиною та державою.

 1. Права та відповідальність людини і громадянина.

 2. Відповідальність держави перед людиною.

 3. Дотримання прав і відповідальність.Змістовний модуль 7. Громадянське суспільство

 1. Поняття громадянського суспільства.

 2. Суть, атрибути та функції громадянського суспільства.

 3. Громадянське суспільство в Україні.

Змістовний модуль 8. Політичні інститути і процеси

Тема 8. 1. Політика як суспільне явище.

 1. Політика як суспільне явище.

 2. Політична система: сутність, структура, функції.

 3. Типи політичних системи.

Тема 8. 2. Політика в сучасному суспільстві.

 1. Політичні партії. Опозиція. Лобізм.

 2. Політична еліта та політичне лідерство.

 3. Політична система України.

Змістовний модуль 9. Демократія

Тема 9. 1.Демократія як суспільне явище.

 1. Поняття, форми та принципи демократії.

 2. Ідеали та цінності демократії.

 3. Демократія як політичний режим та народовладдя.

Тема 9. 2. Вибори як інструмент демократії

 1. Типи виборів.

 2. Види виборчих систем.

 3. Виборча система в Україні.

Тема 9. 3. Особливі форми публічної влади

 1. Поняття громади.

 2. Територіальне громадське та місцеве самоврядування.

 3. Шкільне та студентське самоврядування.

 4. Політична діяльність та участь громадян в управління суспільством.Змістовний модуль 10. Засоби масової інформації

 1. Види та функції засобів масової інформації. ЗМІ як засіб формування громадської думки.

 2. ЗМІ в демократичному суспільстві. Участь ЗМІ у формуванні суспільної думки та громадянського суспільства.

 3. Свобода слова та цензура.

 4. Інформаційний простір в Україні

Змістовний модуль 11. Нація

 1. Поняття нації. Нація як соціальний інститут.

 2. Нація етнічна та нація політична.

 3. Світовий досвід націєтворення.

 4. Нація і націоналізм.

 5. Формування політичної нації в Україні.

Змістовний модуль 12. Полікультурність

 1. Поняття полікультурності як добросусідства культур

 2. Самобутність та рівноцінність різних культур

 3. Міжнаціональні відносини і причини виникнення міжнаціональних конфліктів, шляхи їх розв’язання.

 4. Міжконфесійні стосунки та їх вплив на життя в полікультурному суспільстві.

Змістовний модуль 13. Україна і світ

 1. Україна в структурі загально цивілізаційного процесу. Геополітичне становище сучасної України. Місце України в інтеграційних процесах в Європі.

 2. Толерантність, плюралізм, компроміс як основа спілкування світової спільноти.

 3. Глобальні проблеми сучасності, інтереси та цінності як основа єдності людства і співпраці між народами.

 4. Внесок українців у світову науку і культуру.3. Рекомендована література

Основна

 1. Людина і світ: підручник для 11кл. загальноосвітніх навчальних закладів: (рівень стандарту, академічний рівень) / Т.В. Бакка, Л.В. Марголіна, Т.В. Мелещенко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.

 2. Людина і світ: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень / Н.В. Назаренко, В.О. Воронянський, Г.І. Назаренко та ін. – Х.: Сиция, 2012.

 3. Губерський Л.В., Кремень В.Г., Приятельчук А.О., Андрущенко В.П., Скрипка П.І., Ціих В.Ф., Чуйко В.Л., Ярошовець В.І. Людина і світ. підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. /[Губерський та ін.]; за ред. Л.В. Губерського. – К. : Знання, 2007р.

 4. Юрій М.Ф. Людина і світ. - К.: Дакор, 2006р.

 5. Булатов М.О. Філософський словник. – К.: Стилос, 2012р.

Додаткова

 1. Человек и мир: Учебник дл 11 класса общеобразовательных учебных заведений ( уровень стандарта, академический уровень, профильный уровень). - Х..: Сиция , 2012г.

 2. Бізбіз Т. О. Усі уроки до курсу «Людина і світ». 11 клас. Стандартний, академічний та профільний рівні. — Х. : Вид. група «Основа», 2011.

 3. Людина і світ. В.С. Колдуненко. – К.: Феміна, 1995.

 4. Світ і людина. Р.А. Арцішевський – К.: Т-во «Знання», К., 1992.

 5. Україна. Історико-екополітичний огляд. – К.: МАУП, 1997.4. Форма підсумкового контролю успішності

Диференційований залік (за 12-бальною системою оцінювання).

5. Засоби діагностики успішності навчання

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу здійснюється шляхом поточного (за змістовними модулями), підсумкового (семестрового) контролю.

Поточний контроль – це оцінювання знань студента під час аудиторних занять, якості виконання домашніх завдань, творчих робіт та активності студента на занятті.

Поточній контроль рівня засвоєння навчального матеріалу навчального предмету (курсу) «Людина і світ ” здійснюється за 12-бальною шкалою.

У кінці семестру виводиться середнє арифметичне усіх одержаних оцінок за відповіді й середнє арифметичне із оцінок на змістовних модулях.

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи.

Позитивна оцінка поточної успішності студента за відсутності пропущених і невідпрацьованих аудиторних занять, позитивні оцінки за різні види робіт є підставою для зарахування заліку.

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

- Виступ з основного питання.

- Усна доповідь.

- Доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ.

- Участь у дискусіях.

- Участь у інтерактивних формах організації заняття.

- Аналіз періодичної літератури.

- Письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи тощо).

- Реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог).

Заходи підсумкового контролю з навчального предмету «Людина і світ» проводяться під час останнього аудиторного заняття в академічній групі відповідно до розкладу занять.

Контрольні заходи підсумкового контролю можуть проводитися у комбінованій формі: у вигляді тестування та письмових робіт.

В окремих випадках можна застосовувати й інші форми контролю: письмові завдання, усні колоквіуми та ін.

15Курс профессиональной переподготовки
Педагог-библиотекарь
Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Специалист в области охраны труда
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Програма вивчення предмету (курсу) «Людина і світ» складена відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 ) та Державного стандарту повної загальної середньої освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2013р.) та призначається для використовування в вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти.

Общая информация

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Основы туризма и гостеприимства»
Курс повышения квалификации «Основы управления проектами в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Организация логистической деятельности на транспорте»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания конституционного права с учетом реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Основы построения коммуникаций в организации»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС юридических направлений подготовки»
Курс повышения квалификации «Основы менеджмента в туризме»
Курс повышения квалификации «Источники финансов»
Курс профессиональной переподготовки «Организация технической поддержки клиентов при установке и эксплуатации информационно-коммуникационных систем»
Курс профессиональной переподготовки «Эксплуатация и обслуживание общего имущества многоквартирного дома»
Курс профессиональной переподготовки «Организация и управление службой рекламы и PR»
Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинговой деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Гражданско-правовые дисциплины: Теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Информационная этика и право»
Курс профессиональной переподготовки «Управление качеством»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.