Инфоурок Классному руководителю Другие методич. материалыУрок на тему"Исем кушыу йолахы"

Урок на тему"Исем кушыу йолахы"

Скачать материал

 

Урок на тему «Исем 7ушыу йола3ы»

?атнашалар:

Алып барыусы

Мулла

Ата-2с2

Бала, 7урса7

Йырсы

Кендек 2бейе

2-3 к1рше 7атындар

?урайсы

Музыкаль би62леш: 7урай, «Бишек йыры» фонограмма3ы

К1ренеш тирм2л2 32м уны8 эрг23енд2 бара. (Б1л2к 0с0н 7улъяулы7тар, х2йер-са6а7а, бу6а)

?урай мо8о я84ырай

 

Алып барыусы

Исем бала4а бирелг2н м28гелек б1л2к. Исем кешег2 м0р2ж242т ите1, 0нд2ше1, бер кешене икенсе3ен2н айырыу 0с0н к2р2к. Б0т2 кешене8 д2 исеме була. Исемг2 7арап, уны8 милл2тен белеп була. Был 32р халы77а хас к1ренеш. №2р милл2тте8 16ен2 ген2 хас 3ы6аттарын билд2л21се исемд2р 62 бар. Й2ш ата-2с2л2р исем 7уш7анда исемд2р6е8 м242н23ен2 ны7 и4тибар ит3енд2р инее. Ша4ир Р2с1л Fамзатов «?ы6 баланы8 исеменд2 йондо6 бал7ыуы й2ки с2ск2л2р н2фислеге, Ир-ат исеменд2 7ылыстар сы8лауы 32м а73а7алдар а7ылы са4ылыр4а тейеш» тип буш7а 4ына 2йтм2г2ндер.

Хал7ыбы66а бик матур 32м м242н2ле исемд2р бар. М292л2н, Азамат – Ир-егетте а8лата, Салауат – батыр исеме, й2ки Ай3ылыу, З0лхиз2, Л2л2, Н2рк2с 3.б. исемд2р. Тим2к, хал7ыбы6 улдарыны8 32м 7ы66арыны8 7е12тле, к0сл0, а7ыллы, г1з2л, н2фис булыу6арын тел2п, шундай исем 7уш7андар6ыр. Исем 7ушыу и8 м03им ва7и4алар6ы8 бере3е, уны тик абруйлы, белемле, ихтирамлы кешел2р ат7ар4ан. (Музыка  «Бишек йыры» баш7арыла)

Мулла: (А6ан 2йт2, исем 7уша, в242з у7ый. Мулла4а х2йер бирел2.)- Ва7и4а тирм2 эсенд2 бара.

К1ршел2р: (Тел2кт2р тел2п, бала4а, 2с2г2 б1л2к бир2л2р.)

Тел2кт2р:              - Б2хетле бул! И92н-3ау бул!

                               - Ата- 2с2ле бул!

                               - А7ыллы, т21фи7ле бул!

Кендек 2бейе: ( Баланы 3икерт2 32м 3ама7лай.)

                               №2тес т2, 32тес т2,

                               Бигер2к матур б2пес т2,

                               Кем 7арамай, кем 3о7ланмай

                               Бындай матур б2песк2!?

                               №2тес, 32тес кен23е,

                               Кемде8 б2пес кен23е,

                               Кемде8 бул3ын, 7улдарында

                               Бейетеп тора ин23е.

(Баланы урынына 3ала, б1л2кт2р таратыла, бу6а мен2н 3ыйлау. Музыка уйнай. «Бишек йыры» уйнатыла 32м яй 4ына итеп ту7татыла.)

Ин2й кеше:

- №аумы3ы4ы6, 7уна7тар! Бел23еге6ме, милл2т арттырыу 0с0н, донъя4а бер 7ы6 бала, бер ир бала тыу4ан. ( ?ы6 бала4а 2йтеш 2йтел2.)

                               ¹ай, у6аман ир-7атын

                               Бер матур 7ы6 тап7ан.

                               Ма8лайында ми8е бар,

                               К16 тейерлек ере бар.

                               Тф1, а7ай, ти32м буш ик2н,

                               К16 62 тейм29 16ен2,

                               ¹о7 та тейм29 16ен2.

                               О6он 41мер, б2хет 32м с2л2м2тлек

                               Бир3ен Хо6ай 16ен2.

                               ?ы6лы кеше – на6лы кеше,

                               ?ы6ы бар6ы8 – на6ы бар,

                                »й62 7ара, 2й62 бар.

                                Ин2 7улында ята к0л0м30р2п,

                                Я7ут таштай матур бер бала.

                                У4а я7ты, а7 б2хетт2р тел2п,

                                Ин2 й0р2ген2н мо8 тама.   (бу6а эсере1)

Алып барыусы:

                                                  ¹0й0р 0с0н  балам бар,

                                                           К16к2йемд2 7арамбар,

                                                  Бала бул4ас, далан бар,

                                                  Кил2с2кк2 яран бар.

Йорт-илебе6 тыныс булып, сабый6ары4ы6 уйнап-к0л0п, б2хетле, 3ау-с2л2м2т 193ен тиг2н тел2к мен2н «Сулпан» балалар ансамбле йыр б1л2к ит2. (Йыр «Мин 16емде яратам»)

Никах йорто м0дире сы4ыш я3ай:

- №аумы3ы4ы6, х0рм2тле 7уна7тар, ата-2с2л2р!

№е66е ошо б2л2к2ст2р6е8 т21ге туйы – ИСЕМ ТУЙЫ – ай7анлы 7айнар 7отлайым. Ер-3ыу имен, йорт-ил тыныс бул3ын! Г1з2л Баш7ортостаныбы66а балалар уйнап-к0л0п, йырлап-бейеп, шат й2ш2п 193енд2р.

            Балаларыбы66ы 7отлар4а 7алабы66ы8 а73а7алы, Баш7ортостанды8 ат7а6ан4ан м262ни2т хе6м2тк2ре Абрар Ар4ынбаев килг2н.

Ар4ынбаев 7обайыр баш7ара:

                               Балалар – бе66е8 кил2с2к

                               Ту4ан телен бел3енд2р.

                               Теле бар6ы8 – иле бар, ти

                               Тыу6ан илен 30й30нд2р,

                               Иле 0с0н к0й30нд2р.

Б2л2к2ст2р6е 7отлар4а «Сулпан» балалар ансамбле килг2н.

                               Бейеге6 2ле, малай6ар!

                               Йырла4ы6 2ле, 7ы66ар!

                               !6ебе6с2, саф баш7ортса

                               Йырлан3ын 2ле йыр6ар!

Никах йорто м0дире:

        Б0г0н ……йылды8 …..сентябренд2 ……………. 32м ………….. 4аил2л2ренд2 тыу4ан балалар4а исем 7ушыла.

         ?26ерле ата-2с2л2р, балалар, 7уна7тар!

          1999 йыл – Баш7ортостан Республика3ында Бала йылы тип и4лан ителде. Бала йылын 1тк2ре1 2с2лекте 32м балалы7ты я7лау6ы, к0с2йте16е а8лата. Кешене тыу4андан алып, вафат бул4ансы йолалар, 40р0ф-4262тт2р о6атып кил2.Шулар6ы8 и8 изгел2ре – Б2пес туйы – баланы8 беренсе туйы.

          Х0рм2тле ата-2с2л2р! ¹е66е тыуыу тура3ында4ы акт7а 7ул 7уйыуы4ы 3орайым. Р2хим итеге6.

          Б0г0н ……йылды8 …..сентябренд2 ………….. 4аил23енд2 тыу4ан бала ……. Исемен й0р0т2с2к, тыу4ан ере – Сибай 7ала3ы Баш7ортостан Республика3ы. (Гимн я84ырай.)

¹е6г2, ата-2с2л2р, балалары4ы66ы8 тыуыу тура3ында4ы таны7лы7ты тапшырыр4а р0хс2т итеге6.

            Х0рм2тле ата-2с2л2р! ¹е66е8 7ала хакими2те исемен2н 32м 16емде8 исемд2н ихлас к18елд2н 7отлайым. Балалары4ы6 3ау-с2л2м2т, т21фи7лы, намы9лы, а7ыллы бул3ындар, матур итеп т2рби2л2ге6. ¹е6г2 кил2с2кт2 балалары4ы6 тик изгелект2р, шатлы7тар алып кил3енд2р.

Б2л2к2ст2р6е й2ш йырсы 7отлай.

                               Саф ая6 бул3ын к1гебе6,

                               ¹1нм23ен 7ояш нуры.

                               ¹е66е8 к18елд2рг2 к1с3ен

                               ……… апа4ы6 йыры.

                                                          

 

                             

 

                              

                                                 

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Урок на тему"Исем кушыу йолахы""

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 3 месяца

Садовод-декоратор

Получите профессию

Бухгалтер

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 694 828 материалов в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 10.02.2018 544
  • DOCX 42 кбайт
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Ишмуратова Фания Давлетовна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Удалить материал
 • Автор материала

  Ишмуратова Фания Давлетовна
  Ишмуратова Фания Давлетовна
  • На сайте: 7 лет и 8 месяцев
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 7198
  • Всего материалов: 12

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Экскурсовод

Экскурсовод (гид)

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс повышения квалификации

Деятельность классного руководителя в соответствии с ФГОС в условиях современной школы

72 ч.

2200 руб. 1100 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 868 человек из 76 регионов
 • Этот курс уже прошли 7 333 человека

Курс повышения квалификации

Актуальные вопросы взаимодействия образовательной организации с семьями обучающихся

72/108 ч.

от 2200 руб. от 1100 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 40 человек из 20 регионов
 • Этот курс уже прошли 89 человек

Курс повышения квалификации

Уверенность, уверенное поведение, воспитание волевых привычек, развитие учебной мотивации у детей и подростков

72 ч.

2200 руб. 1100 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 81 человек из 30 регионов
 • Этот курс уже прошли 252 человека

Мини-курс

Стратегии развития бизнеса: конкуренция, позиционирование и прогнозирование

3 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Договоры и их правовое регулирование

8 ч.

1180 руб. 590 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 24 человека из 13 регионов

Мини-курс

Фокусировка и лидерство: достижение успеха в условиях стресса и перемен

4 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 22 человека из 12 регионов