Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Начальные классы / Другие методич. материалы / Урок по башкирскому языку

Урок по башкирскому языку

  • Начальные классы

Поделитесь материалом с коллегами:

Тема= ?ылым 30йк2лешт2ре. Бойоро7 30йк2леше 7ылымдарыны8 16г2реше.

Ма7сат=

-у7ыусылар6ы бойоро7 30йк2леше 7ылымдары т0ш0нс23е мен2н таныштырыу+

- у7ыусылар6ы8 и4тибарын, х2тер62рен, матур я6ыу к1некм2л2рен 19тере1+

- у7ыусылар6а 262плелек, 16-ара татыулы7 т2рби2л21.Йы3азландырыу= компьютер, проектор, экра


Б0г0н бе662 _Баш7орт теле_,

Яратам 3ине, телем.

Р2хм2т 3и82\ №ине8 аша,

Алам мин я7шы белем\


Д2ресте8 планы=

1. Ойоштороу м2ле.

2. Психологик инеш.

3. Д2рес алды ши4ыры.

4. Та6а 2йткес.

5. Ти6 2йткес.

6. Дежурный мен2н 28г2м2.

7. )йг2 эште тикшере1.

8. Д2ресте8 тема3ы, ма7сатын 2йте1.

9. Тема 09т0нд2 эш.

10 .Ял минуты.

11. К1неге162р 09т0д2 эш

12. )й эше бире1.

13. Йом4а7лау.

Д2рес барышы


1. Ойоштороу м2ле.

- №аумы3ы4ы6\

- Х2йерле к0н\

-Д2рес башланды\

2. Психологик инеш.

- У7ыусылар б0г0н 3е662 4262ти булма4ан д2рес. Барыбы64а ла я7шы к2йеф, у8ыштар тел2йем.


3. Д2рес алды ши4ыры.

аумы, алтын 7ояшым\

аумы, з2п-з28г2р к1гем\

И92нме 3ин елк2йем/

Х2лд2ре8 нисек ерк2йем/

аумы3ы4ы6, ду9тарым,

Х0рм2тле у7ытыусым\

Б0т2ге66е с2л2мл2йем\

И92нлек -3аулы7 тел2йем.

4. Та6а2йткес.

:ар- 6ар- 6ар тырышып я6а Ай6ар,

Фе- фе- фе- к2кере-б0к0р0 х2рефе.

Фа- фа- фа- матур я6ыу бер яфа.

(а- 9а -9а – ручканы ул ны7 ба9а,

Са-са-са- х2рефт2р унан 7аса,

:ар- 6ар- 6ар- 3аман тырыша Ай6ар.

Фе- фе- фе- матур сы7ты х2рефе.

Фе- фе- фе- к1т2релде к2йефе


5.Ти62йткес.

Ете, егерме, етмеш,

Егет, ерек 32м емеш.

И9е8д2 тот= 316 башында

_Йе_ у7ылыр4а тейеш.

Шулай итеп 2йтел32 л2,

_Е_ я6ылыр4а тейеш7. )й эшен тикшере1.

- 270- се к1неге1 ё 3орау6ар4а яуаптарЁ

?ыш7ы 3ал7ындар6а 7оштар4а нисек яр6ам итеп була/

8. Д2ресте8 тема3ын, ма7сатын 2йте1.

- Д2ресте8 тема3ын белер 0с0н 3андар6ы8 192 барыу т2ртибен2 таянып ошо ребусты сисерг2 к2р2к.

Б0г0нг0 д2ресте8 тема3ы _ Бойоро7 30йк2леше 7ылымдарыны8 16г2реше_, д2рест2 бе6 3е66е8 мен2н 7ылымдар6ы8 бойоро7 30йк2лешт2рен 16л2штереп, к1неге162р 09т0нд2 л2 эшл2рбе6.


9. Я8ы тема 09т0нд2 эш.

- Т2162 7ылым тура3ында ал4ан белемд2реге66е и9к2 т0ш0р0п кит2йек 2ле= ним2 ул 7ылым/ 7ылымдар нинд2й 3орау6ар4а яуап бир2/ ?ылымдар ним2л2р62 16г2р2л2р/ ё3анда, затта, заманда, барлы7 32м ю7лы7 форма3ы булаЁ

-Д2фт2р62реге66е асты4ы6, б0г0нг0 числоны 32м теманы я6ып 7уй6ы4ы6. Д2фт2р62реге66е матур итеп 3алы4ы6, д0р09 итеп ултыры4ы6.

Китапты8 52-се битен асы4ы6.

- 272- се к1неге1 09т0нд2 эш=

-м272л-2йтемд2р6е8 м242н2л2рен а8латыр4а+ к0лт2////

- 16е82 о7ша4ан 5,6 м272лд2р6е д2фт2реге6г2 к1сереп я6ы4ы6+

- бирелг2н 7ылымдар6ы ике т0рк0мг2 б1лерг2, 3ы4ымта я3ар4а ёнинд2й 3орау6ар4а яуап бир2л2рЁ

аша к0тм2

эшл2 7арама

7ара онотма

тый

3айла

ёбыл 7ылымдар ни эшл2/ 3орауына яуап булып бойороу6ы

белдер2л2р, беренсе ба4анала эште баш7арыр4а 7ушыл4ан, икенсе ба4анала эште баш7арма97а 7ушыл4анЁ

?а4и62.

Китаптан 7а4и62не у7ытыр4а.

10. Ял минуты.

-Бе6 йырлай6а бел2бе6,

Бе6 бейей 62 бел2бе6.

Бер былай, бер былай

Бе6 бейейбе6 ошолай.

-?улдар мен2н серт-серт,

К1662р мен2н селт-селт.

Бер былай, бер былай

2йл2н2бе6 ошолай.

-?улдар мен2н с2п-с2п,

Ая7 мен2н топ-топ.

Бер былай, бер былай

Бе6 бейейбе6 ошолай.


-273-с0 к1неге1 09т0нд2 эш=

316лек эше=

31662р6е8 синонимдарын табыр4а

М0х2мм2т 42л2й3исс2л2м – Алланы8 ер62ге илсе3е

т2брикл21 – с2л2мл21, к1реше1, 3аулы7 3орашыу

к1рк2м – матур, сиб2р, 3ылыу, г1з2л, хозур, зифа

к18елг2 3е8дере1 – и9т2, х2тер62 7алдырыу

сауап була -

б2нд2 – кеше, 262м

м2рх2м2тлелек - изгелек, я7шылы7


- У7ыусылар мин 3е6г2 С2л2х Су7баевты8 _Ду9лы7ты8 726ерен белеге6_ хик2й23ен у7ыйым. №е6 ду9лы7ты8 726ерен нисек белерг2 тиг2н 3орау4а яуап 26ерл2п ултыры4ы6.

- у7ытыусы тексты тасуири у7ып сы4а

- ду9лы7 тура3ында 28г2м2, ё Ду9лы7ты8 726ерен нисек белерг2. У7ыусылар ду9тар к1п була, ысын ду9 3ир2к була.Ауыр са7та 3ине ташлама4ан, яр6ам 7улы 3у64ан ипт2ше8 бар ик2н, тим2к 3ине8 ысын ду9ы8 бар. Ду9лы7ты8 726ере ауыр са7та белен2.


Х26ер тексты эст2н у7ып сы4ы4ы6, к18елд2н ген2 бойоро7 30йк2леше 7ылымдарын билд2л2й бары4ы6.

- эст2н у7ыу+

-текстан бойоро7 30йк2леше 7ылымдарын табырып, 3орау6ар бирерг2.

-у7ыусылар6ан тасуири у7ытыу+

-У7ыусылар 7ара4ы6 2ле, 3е66е8 мен2н берг2 баш7орт телен 0йр2неп й0р0г2н От7ор та4ы ла бер эш уйлап тап7ан, 2й62ге6 2ле 3е6 62 Бик2 мен2н Булат7а яр6ам итеге6 .

Бирелг2н 7ылымдар6ы бойоро7 30йк2лешен2 16г2ртерг2 к2р2к


мин у7ыйым бе6 у7ыйбы6

3ин у7ый3ы8 3е6 у7ый3ы4ы6

ул у7ый ул у7ы3ын


мин у7ымайым бе6 у7ымайбы6

3ин у7ымай3ы8 3е6 у7ымай3ы4ы6

ул у7ымай улар у7ымай6ар


ё2 х26ер й1гер 316ен бойоро7 30йк2лешенд2 затта 16г2ртеге6Ё

-у7ыусылар От7ор6о8 7уш7ан эшен баш7ар4андан 3у8 нинд2й 3ы4ымта4а килдеге6/ Ни 0с0н 1-се затта4ы 7ылымдар6ы бойоро7 30йк2лешен2 16г2рт2 алманы7/ё с0нки бе6 16ебе6г2 16ебе6 1-се затта эш 7уша 32м бойора алмайбы6Ё

-Ошо ми9алдан сы4ып ним2 2йтерг2 була ёБойоро7 30йк2леше 7ылымдары 2-се,3-с0 затта, 3анда, барлы7-ю7лы7та 16г2р2Ё.

?а4и62.11. )й эше бире1.

-273-с0 к1негеге1, 4-се эш.


12. Рефлексив анализ.


-2й62ге6 2ле у7ыусылар б0г0нг0 д2ресебе66е баштан алып и9ебе6г2 т0ш0р0п 1т2йек, и8 беренсе ним2 эшл2нек/


-у7ыусылар б0г0нг0 д2рест2 бе6 ним2л2р тура3ында белдек/


13. Ба3алау.ро7обйо кеш230йле ыдамыл7ры


Выберите курс повышения квалификации со скидкой 50%:

Автор
Дата добавления 25.01.2016
Раздел Начальные классы
Подраздел Другие методич. материалы
Просмотров112
Номер материала ДВ-375701
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх