Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Начальные классы / Конспекты / Урок родного языка "В гости к сказке"
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 24 мая.

Подать заявку на курс
 • Начальные классы

Урок родного языка "В гости к сказке"

Выбранный для просмотра документ В гости к сказке. Ударенэ..doc

библиотека
материаловКЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ и ТЭРЧ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ ХЫХЬЭ

КЪУАЖЭ Т1ЫСЫП1Э ЗИ1Э АКЪБАЩ ИПЩЭ ПСОМК1и Щ1ЭНЫГЪЭ

КУРЫТ ЩРАГЪЭГЪУЭТ МУНИЦИПАЛЬНЭ ЕДЖАП1ЭТаурыхъым деж хьэщ1ап1эТемэр:

hello_html_1b2656de.gif


2 класс


Егъэджак1уэр – Тен А.Т.Таурыхъым деж хьэщ1ап1э.


Темэр: Ударенэ.


Мурадыр:

 1. Псысэр ф1ыуэ ялъагъуным еджак1уэхэм я гур къыхуэгъэушын;

 2. Псалъэм щыщу зы пычыгъуэр нэхъ зэрытракъузэм гу лъегъэтэн;

 3. Сабиийхэм я бзэр, адыгэбзэр еф1эк1уэн папщ1э, я псалъэк1эм зегъэужьын.

Урокым къыщыгъэсэбэпыпхъэ: ИКТ, хьэрф дэк1уашэ жьгъыжьгъхэмрэ дэгухэмрэ, ребусхэр, псалъэжьхэр, мэкъамэхэр.

Урокым и ек1уэк1ык1эр


Тхьэбысым Умар « Жьым фымыщ1 и жагъуэ»

(мэкъамэр къеуэу урокым щ1едзэ)

 1. Пэщ1эдзэ псалъэ. Ф1эхъус зэрах.

Едж. Фи махуэ ф1ыуэ!

Ф1эхъус гуапэ хьэщ1эхэм фыдохыр,

Ди урокым и бжэр фхузэ1удохыр.

Дыщ1охъуэпс фэтхынуи хьэщ1агъэ,

Зыныфхудогъазэ, «Фыкъеблагъэ».

 1. Мурадым щыгъуазэ сощ1.

Егъ. Школ уэзджынэр къеуэжащ,

Дэ урокым щ1эддзэжащ.

Зы дакъикъэ дэдмыгъэхуу

Дэ дыда1уэу, дыгупсысэу,

Хабзэ дахэр тщымыгъупщэу

Ди щ1эныгъэм хэдгъэхъуэну

Гъуэгуанэшхуэ дытоувэ

«Таурыхъым деж хьэщ1ап1э».

Ди мурадщ дэ а гъуэгуанэр

Щызэпытчым, дыкъэувы1эу

Мурад тщищ1ыр дгъэзэщ1эну.

- Ди нобэрей темэр теухуащ « Ударенэм».

Урокыр дэ къызэ1утхыну дыхуейщ Аф1эунэ Лиуан и усэ «Адыгэбзэ» зыф1ищамк1э:

Си бзэ дахэу адыгэбзэ,

Си бзэ дахэу уэ си нэху!

Уэращ си анэдэлъхубзэр –

Сф1эбэмащ1эщ

Сыпсэлъэху!

Си насыпти уэ узи1эщ,

«Нур» журналым сыкъоджэф,

Папи мами сопсэлъэф!

Егъ. Аращи, дэ доблагъэ таурыхъым и хьэщ1эщым.


hello_html_m35da464f.jpg


Таурыхъгуащэ


Таурыхъгуащэ. «Ф1эхъус апщий нэм хуэдэу си ц1ык1ухэ,

Дахэу ди шыпхъухэ,

Жану ди къуэшхэ,

Дыгъэ- щыгъэу ди бынхэ!


Фи жьэгу дэлъыну лъэпкъ таурыхъ

Пасэрей тхыдэ, хъыбарыф1,

Акъыл, щ1энхабзэ къыхэфхыну

Ди «Таурыхъ хьэщ1эщым» фыкъыдогъэблагъэ!

 1. Яджар къэпщытэжын. Теплъэгъуэ.

Таурыхъгуащэ. Щы1ащ – псэуащ зыл1рэ зы фызрэ. Я1эт абыхэм зы къуэ ц1ык1у. Абы зэреджэр Шыкъумц1ийт.

Едж. Зэгуэрым я гъунэгъу щ1алэ ц1ык1ухэм мэзым амуухьэ к1уэну загъэхьэзырырт. Ар къыщищ1эм, Шыкъумц1ий и анэм елъэ1уащ:

hello_html_1cbcee79.jpg

Шыкъумц1ий

Шыкъумц1ий. - Мамэ, мамэ! Си ныбжьэгъу ц1ык1ухэм я гъусэу сэри кхъы1э мэзым амуухьэ сыгъак1уэ!

Анэм. - Узгъэк1уэнщ, си щ1алэ ц1ык1у, ауэ уи ныбжьэгъухэм я губзыгъагъымрэ, я 1ущагъымрэ къэсщ1эн папщ1э мис мы лэжьыгъэхэр гъэзэщ1эн хуейщ.

(Лэжьыгъэр матэм илъу егъэджак1уэм хуеший)

- Мы лэжьыгъэхэр фи егъэджак1уэм къыхузогъанэри феда1уэ.

Лэжьыгъэ 1. «Зызыгъэгуса» макъхэр – хьэрфхэр.

Хьэрф зыхэзэрыхьахэм псалъэ къахэфщ1ык1ыж. (слайд № 1)

1. ы, у, 1у, ж, ы, г (жыгыу1у)

2. д,э,хъу, б,ж,э,н (бжэндэхъу)

3. р,къу,а,гъ (къуаргъ)

4. п,а,щ,э,хъу,ц1 (пц1ащхъуэ)

5. гъу, а, з, у,б,ж,э,б (бзугъуабжэ)

Егъ. - Дауэ бгуэш хъуну мыхэр?

Едж. - Къуалэбзу лъэтэжхэмрэ, щ1ымахуэр изых бзухэмрэ.

Егъ. - Щ1ымахуэр изых бзухэм сытк1э сэбэп фахуэхъуфыну п1эрэ?

Едж. - Бзухэр щ1ымахуэм мэмэжал1э. Бзу шхап1эм щыкъун тек1утэн хуейщ, унэ яхуэщ1ын хуейщ. Ахэр дэ сэбэп къытхуохъу.

Лэжьыгъэ 2. Макъ дэк1уашэ жьгъыжьгъ къэзыгъэлъагъуэ хьэрфхэм дэгу къэзыгъэлъагъуэ хьэрфхэр гуэгъу хуэщ1ыжын. (слайд № 2)

б- п, в – ф, гъ – хъ, д – т,

дз – ц, ж – ш, жь – щ, л – лъ.

Егъ. - Дауэ къапсэлърэ макъ дэк1уашэ жьгъыжьгъхэмрэ дэгухэмрэ?

Едж. - Макъ дэк1уашэ жьгъыжьгъхэр щ1эжьыуэ щ1эту къапсэль, макъ

дэк1уашэ дэгухэр даущ мащ1э щ1эту къапсэлъ.

Лэжьыгъэ 3.

Егъ. - Ещанэ лэжьыгъэр дгъэзэщ1эн папщ1э дигу къэдывгъэк1ыжыт, ди бзэр дауэ зэхэт?

Едж. - Ди бзэр псалъэухаурэ зэхэтщ.

Егъ. - Псалъэухар щэ?

Едж. - Псалъэухар псалъэурэ зэхэтыжщ. Псалъэухам гупсысэ пыухык1а и1эщ.

Егъ. - Псалъэухар щатхк1э сыт хуэдэ хьэрфк1э къегъэжьэн хуей?

Едж. - Псалъэухар щатхк1э хьэрфышхуэк1э кърагъажьэ и к1эми зэрызыхагъэк1 нагъыщэ ягъэув.

Егъ. - Иджы, девгъэплъыт доскам ит тхыгъэм: Псалъэухар къыщыщ1идзэмрэ щиухымрэ къэфхутэ. Псалъэухам и к1эм нагъыщэ вгъэув. (слайд №3)

« Ди хьэл – щэн дахэхэр зи ф1ыщ1эр ди нэхъыжьхэрщ дэ сыт щыгъуи нэхъыжьхэм я жы1эм дода1уэ дэ ахэр ф1ыуэ долъагъу иугъащ1э ди нэхъыжьыф1хэм»

(интерактивнэ доскамкIэ къэгъэлъэгъуэн)

Лэжьыгъэр ягъэзащ1э.

Егъ. - Мы дыкъызэджа тхыгъэр сыт зытеухуар?

Едж. - Мы тхыгъэр теухуащ нэхъыжьым пщ1э хуэщ1ыным.

Егъэ. -Ат1э, сыт псалъащхьэу хуэпщ1 хъуну мыбы?

Едж. - «Ди нэхъыжьыф1хэр» (слайд № 4)

Егъ. - Фэ унэ лэжьыгъэу фи1ащ фи унагъуэм ис фи нэхъыжьхэм пщ1э зэрахуэфщ1ым, фазэрыдэ1эпыкъухэм теухуауэ фыкъытхутепсэлъыхьыну.

Едж. 1. - Гъэ еджэгъуэщ1эм зэрыщ1идзэжрэ дэ ди щ1эныгъэхэм, хьэлщэн дахэхэм хэдгъэхъуэну ди мурадщ. Ар зи ф1ыщ1эр ди адэ-анэхэмрэ ди егъэджак1уэхэмрэщ. Дэ сыт щыгъуи нэхъыжьхэм я жы1эм дода1уэ.

hello_html_1b092f57.jpg

ЕджакIуэ

Едж. 2. -Дэ нэхъыжьхэм дадоплъей, щапхъэ ятыдох, пщ1э яхудощ1. Дэ ахэр ф1ыуэ долъагъу, зэрытхузэф1эк1к1э дадо1эпыкъу.

Едж. 3. - Дэ унагъуэм сэбэпышхуэ дыщохъу. Ди адэ – анэхэм дадо1эпыкъу. Ди гъунэгъу л1ыжь – фызыжьхэм гулъытэ яхудощ1. 1уэху гуэрхэмк1э сэбэп дахуохъу.

Едж. 4. - Нэхъыжьым пщ1э хуэзымыщ1ым, ар зымыгъэлъап1эм зэи и щхьэр лъап1э хъункъым. Дэ ар ди ф1эщ мэхъу. Арагъэнщ, адыгэхэм «Нэхъыжь зымыгъэлъап1эр щхьэ лъап1эгъуэ ихуэркъым» щ1ыжа1эр. Ар губзыгъагъэщ, хьэл – щэн дахэщ.

Егъ. - Сыт хуэдэ псалъэжь фщ1эрэ нэхъыжьхэм ятеухуауэ?

Едж. 1. – Нэхъыжь щыту умыт1ыс.

Едж. 2 - Нэхъыжьыр гъэлъап1и, уи щхьэ лъап1э хъунщ.

Едж. 3 - Зи нэхъыжь еда1уэ и 1уэху мэк1уатэ

Едж. 4 - Нэхъыжьыф1 зи1э нэхъыщ1эф1и и1эщ.

Едж. 5 - Уи анэ къыбжи1эм еда1уэ, уи адэ къыбжи1эр гъэзащ1э.

Едж. 6 - Уи адэ – анэм яхуэпщ1 нэмысыр уи быным къыпхуащ1ыжынщ.

Егъ. - Хабзэф1, мыхьэнэшхуэ зи1эщ унагъуэм исхэр зэдэ1эпыкъужу зэчэнджэщыжу 1уэху здащ1эныр. Фи унагъуэм ис нэхъыжьхэм зэрыфхузэф1эк1к1э фадо1эпыкъу. Унагъуэм ис ц1ыхум я зэхущытык1эм мыхьэнэшхуэ зэри1эр ди къэралым къилъытэри 2009 гъэм « Унагъуэм и гъэ» ф1ищащ.

Анэм - Фыгубзыгъэу, хабзэ фхэлъу, намысыф1эу фыщытщи сэ хуит сощ1 си щ1алэ ц1ык1ур фи гъусэу мэзым нэк1уэну. Ауэ, сыныволъэ1у, мы си Шыкъумц1ий ц1ык1у фыхуэсакъыу къыздефшэк1ыну, фымыгъэгъуащэу къыздэфшэжыну.

Таурыхъгуащэ - Арати, ц1ык1ухэр мэзым к1уащ. Дэтхэнэ зыми аму 1эпл1э зырыз кърачащ.

Едж. - Къэк1уэжыну къежьэжащи гъуэгур ягъуэтыжыркъым. К1ыф1 къатехъуащ. Ешаел1ауэ мэзым къыхэк1ыжащи здэк1уэнур ящ1эркъым. Адэ жыжьэу плъэхэри маф1э ц1у ц1ык1у гуэр къалъэгъуащ.

Егъ. - Ц1ык1ухэ, маф1э ц1ур гъунэгъущ жып1эу уежьэ хъуну?

Едж. - Маф1э ц1ур гъунэгъущ жып1эу уемыжьэ, хьэ банэ макъыр жыжьэщ жып1эу къомыгъанэ.

Егъ. - Сыт абы иджыпсту жи1ар?

Едж. - Ари псалъэжьщ.

 1. Къабзэрытхэ лэжьыгъэ.

Егъ. - Шыкъумц1ий и ныбжьэгъухэр игъусэу а маф1э ц1ум нэсыху дэ къалэмыр къыдощтэри мы доскам ит мазэмрэ махуэмрэ ди тетрадым идотхэ. Къэбзэрытхым ттхыну хьэрфхэр къэтщ1эн папщ1э лэжьыгъэ догъэзащ1э. Щ1алэ ц1ык1ум псалъэ зыкъом щитхым, абы мы псалъэхэм щыуагъэ хищ1ыхьащ: (слайд №5)

Уынагъуэ, ц1ыхуыгъэ, гъуынэгъу.

- Сыт щ1алэ ц1ык1ум щыуагъэхэр ищ1ынк1э щ1эхъуар? Сыт абы имыщ1эр?

Едж. - Макъ дэк1уашэ у – ми, 1упэр хъурей хъууэ къапсэлъ адрей макъ дэк1уашэхэми я ужьк1э макъ ы къапсэлъ, ауэ хьэрф ы ятхыркъым.

Егъ. - Къабзэрытхым ттхынущ дигу къэдгъэк1ыжурэ хьэрф у зыбгъэдэувэу дамыгъит1 хъухэр:

1у ху гу ку

Таурыхъгуащэ - Маф1э ц1ур здэщы1эм нэсхэри зы унэ лъэбышэ гуэр 1ущ1ащ. А унэм щыпсэурт уд фызыжь ц1ык1у. Щ1алэ ц1ык1ухэр къыщилъагъум:

Удым - «Алыхь – алыхь! Сэ сызэрехъул1ар! Ныжэбэ си дзэхэр Жану слъынщи ц1ык1ухэр жеижа нэужь, зэрызыххэу сшхынщ!»

Таурыхъгуащэ - Уд фызыжь ц1ык1ур пщэф1ап1эм щ1ыхьэжащ. И дзэхэр жану илъащ.

Едж. - Арати, ц1ык1ухэр жеягъэнщ иджы щыжи1эм ахэм ящыщ зы ишхыну пэшым къыщ1ыхьащ.

Удым - Сыт, Шыкъумц1ий ущ1эмыжейр? Сыт ухуей?

Шыкъумц1ий - Ди анэм иджы хуэдэхэм деж псы хьэлывэрэ хыв шатэ 1уврэ сигъэшхырт!

hello_html_m68fd36ee.jpg

Уд фызыжь

Удым - Ар 1уэху - т1э?

Таурыхъгуащэ - Уд фызыжьым псы хьэлывэрэ, хыв шатэрэ къыхуихьри Шыкъумц1ий иригъэшхащ.

Едж. - Заул дэк1ри, уд фызыжьыр щ1алэ ц1ык1ухэр зыщ1элъ пэшым хуэм дыдэу щ1ыхьащ.

Удым - Сыт, Шыкъумц1ий, аргуэру ущ1эмыжейр?

Шыкъумц1ий - Ди анэм иджы хуэдэхэм деж кхъуейжьапхъэ схуищ1ырти сигъэшхырт.

Удым - Ар 1уэху т1э?

Таурыхъгуащэ - Уд фызыжьым псынщ1эу кхъуейжьапхъэ ищ1ри Шыкъумц1ий иригъэшхащ.

Едж. - Аргуэру т1эк1у дигъэк1ри уд фызыжьыр щ1алэ ц1ык1ухэр зыщ1элъ пэшым щ1ыхьащ.

Удым - Иджы гуэрым щхьэ умыжейрэ, Шыкъумц1ий?

Шыкъумц1ий - Сэ сыщ1эмыжейр мыращ: си анэр иджы хуэдэхэм деж псым к1уэрт, кхъузанэк1э псы къысхуихьырти сригъафэрт.

Удым - Ат1э ар 1уэху?

Таурыхъгуащэ - Фызыжь ц1ык1ум кхъузанэр къищтэри псыхьэ к1уащ.

Егъ. - Ц1ык1ухэр уд фызыжьым имышхыу къедгъэлын папщ1э къащ1эрей и 1ыхьэ къыфхуагъэхьащ.

 1. Яджыным елэжьын. Темэщ1эр джын.

 1. Ребусым щыгъэпщк1уа псалъэр къэщ1эн:

hello_html_md861991.pnghello_html_144dbbbf.png


жьынду 1энэ

Едж. 1. - Дыгъурыгъур жьынду лъэпкъщ, п1ащэщ. Килограммит1 – щы и хьэлъагъщ. Я тхыц1эхэр гъуэжьыфэщ. Бгъэгу щ1агъыр нэхъ хужьыфэщ. И пэри лъэбжьанэхэри ф1ыц1эщ. И цыр 1увщ. Жьындухэм дзыгъуэхэр, тхьэк1умэк1ыхьхэр, мэз джэдхэр,тхьэрыкъуэхэр къащэк1у.

Едж. 2. - Адыгэхэм ижьижьыж лъандэрэ шхыным пщ1эшхуэ хуащ1у, 1энэм нэмысышхуэ щызэрахьэу щытащ. 1энэм щызек1уэ хабзэм быным гъэсэныгъэ къыхахырт. Л1ыгъэ, нэмыс, хабзэ зэрылъ унагъуэм 1энэ къыщащтэк1э, адыгэхэм хъуэхъу я1эт:

Мы 1энэр къыщытщта унагъуэр-

Уардэ унэжьу,

Выжьхэр щаук1ыу,

Гъэлъэхъу ук1ып1эу,

Ик1ым кърихьэу,

Къихьэм къринэу,

Уардэ унэ зэтесу,

Хьэщ1э епсыхып1эу,

Зы губгъэни ямы1эу,

Гъэ мин унагъуэ тхьэм ищ1!

2. Жьын-ду 1э – нэ

Егъ. – Дауэ къэдпсэлъа мы псалъэхэр?

Едж. – Зы пычыгъуэр нэхъ хэкъузауэ къэдыпсэлъащ.

Егъ. – ( / ) дамыгъэмк1э сыт къэдгъэлъагъуэр?

Едж. – Ударенэ зытехуэ макъыр (хьэрфыр)

Егъ. - Ат1э, сыт ударенэк1э зэджэр?

Едж. - Псалъэр зы пычыгъуэ нэхърэ нэхъыбэ хъумэ, а пычыгъуэхэм щыщу зы макъыр нэхъ хэкъузауэ къапсэлъ. Абы ударенэк1э йоджэ.

VI. Зыгъэпсэхугъуэ дакъикъэ. Джэгук1э. (къагупсысурэ жа1э псалъэ) Япэ пычыгъуэм ударенэр техуэмэ дыщысщ, ет1уанэм техуэмэ дыкъотэдж.

(акъыл, хабзэ, нэхъыжь, напэ, унагъуэ, хахуэ, насып, адыгэ, анэ.)

VII. Яджар егъэбыдылIэн.

Лэжьыгъэ 149. Упщ1эхэм жэуап етын. Жэуапхэр тхын. Ц1эхэм

ударенэ тегъэувэн.

Таурыхъгуащэ - Гъэпц1агъэк1эрэ Шыкъумц1ий жэщищк1э и ныбжьэгъу ц1ык1ухэр ажалым къы1эщ1игъэк1ри псори гуф1эрэ нэжэгужэхэу унэм къэк1уэжащ.

Едж. - Уд фызыжь ц1ык1ум кхъузанэк1э еуэ псы кърегъахъуэеуэ йожыж, еуэ кърегъахъуэеуэ йожыж. Апхуэдэурэ нэху щыху псыхъуэм дэсауэ къыщигъэзэжым, щ1алэ ц1ык1ухэр бгъуэтмэ къащтэ

Удыр - (къыщ1олъадэри)

Дэнэ щы1э джаур ц1ык1ухэр,

Псыхъуэм сыдэзыгъэсахэр?

Жыжьэ фык1уэн фигугъа?

Мыр сыт унэ, мыр сыт пэш?

Мыхэр Шыкъумц1ий и къуэш?

Сыт мыбыхэм ящ1эр?

Сыт зытепсэлъыхьыр?

Егъ. - Псори си еджак1уэщ,

Нэхъыжьхэр ди хьэщ1эщ.

Ц1ык1ухэр зохьэзэхуэ,

Къащ1эр нэхъ гурыхуэр.

Удым - А-а-а, къэсщ1эжащ жыхуэп1эр.

Ц1ык1ухэм зэ сак1элъык1уат

Я еджэк1эм гу лъыстат

Жа1эр сигу изубыдат

Быдэу сэ фыкъызэда1уэ

Сэ фысщ1ынщ а псоми на1уэ:

Нобэ къыфхуэсхьащ лэжьыгъэ щхьэпэ,

Фыпэлъэщмэ, ар си гъуэгум и лъэмыжщ,

Сымыгъуащэу сишэжынщ:

(Нэм сэкъат имыгъуэтын папщlэ зыгъэпсэхугъуэ дакъикъэ)

hello_html_6875163f.gif

(презентация)

Егъ. - Феплъыт, ц1ык1ухэ, мы доскам. Мы псалъэхэр къэвгъэсэбэпурэ мыхьэнэк1э зэпыщ1ауэ псалъэуха къэхьын: (слайд № 6)

Лъэпкъ, бзэ, адыгэ.

Едж. – Дэтхэнэ лъэпкъми езым и бзэ и1эжщ. Ц1ыхухэр я бзэк1э мэпсалъэ. Адыгэхэми адыгэбзэ ди1эщ. А бзэмк1и адыгэхэр дызэгуро1уэ. Ди бзэмк1э допсалъэ, доджэ, дотхэ.

Удым. - Сыту гугъу мы адыгэбзэр!

Адыгэбзэр сыт щ1эвджынур?

Едж. - Гугъукъым зыри зыщ1эм дежк1э

Адыгэбзэр хэт ф1эгугъуми

Ещхьщ си дежк1э псы1эрышэм

Ар уэрэду зэхыдохыр

Губгъуи, къурши къыдэушу!

Удым - Сыту 1ущ защ1эхэ!

Сыту къабзащэхэ!

Кхъы1э ц1ык1ухэ, сызыхэвгъэхьэ!

Егъ. – Абыхэм уэ пхуэдэ жа1эркъым. Узыхагъэхьэн папщ1э зыпхъуэжын хуейщ.

Удым. - Зысхъуэжын, зызмыхъуэжын!? Ат1э, сэ фэ фэзгъэлъагъунщ (щ1ок1ыж)

Егъ. - Сыт хуэдэ псалъэк1э зыхуэвгъазэ хъуну удым?

Едж. - Жьэр гъэкъабзэ, бзэр гъэ1эсэ,

Пц1ы умыупс,

Уи напэр хужьу, уи щэныр дахэу

Ц1ыхум уахэтмэ, ф1ыуэ укъалъагъунщ.

Егъ. - Нобэрей урокым гъэсэныгъэм теухуауэ сыт къыхэфхар?

Едж. - Нобэрей урокым дэ къэтщ1ащ нэхъыжьым пщ1э хуэщ1ын

зэрыхуейр, ахэр ф1ыуэ лъагъун зэрыхуейр, дадэ1эпыкъун зэрыхуейр.

- Зи нэхъыжь еда1уэм и 1уэху мэк1уатэ.

- Дэ нобэ зэдгъэщ1ащ ударенэк1э зэджэр.

 1. Унэ лэжьыгъэ 147, нап. 62.

а) Пычыгъуэхэм псалъэ къыхэфщ1ык1ыж.

б) Зы псалъэр хэту псалъэуха зэхэфлъхьэ.

Таурыхъгуащэ - Аращи, пэ зи1эм к1эухи и1эщ.

Таурыхъыр и к1эм нэблэгъащ.

Таурыхъ едэ1уахэм сыхуейт зыхуэзгъэзэну:

Сыт хуэдэ лъэгап1э фыдэмык1ами,

Сыт хуэдэ лъэгап1э фытемыхьами,

Фи лъэпкърэ, фи гурэ,

Фи адыгэбзэр фи псэу,

Фынасыпыф1эу Тхьэм куэдрэ фигъэпсэу!

Узыншэу фыщытхэ!

Егъ. - Урокым и к1эухыу феда1уэ Къуныжь Хьэ1ишэт и усэ «Адыгэбзэ» зыф1ищам.

Едж. - Адыгэбзэр си псэкъым,

Адыгэбзэр си нэкъым,

Си псэм хуэдэр си анэрщ,

Си нэм хуэдэр си адэрщ.

Адыгэбзэр псысэкъым,

1ейуи сыгупсысэркъым –

Ар си нит1ым я нэщи,

Ар схэлъ си псэм и псэщи.

Тлячэ Альберт « Тхьэм фигъэпсэу ди анэхэмэкъамэр къеуэу урокыр еух.
Выбранный для просмотра документ Презентация адыгэбзэ.pptx

библиотека
материалов
ы, у, 1у, ж, ы, г. д, э, хъу, б, ж, э, н. р, къу, а, гъ. п, а, щ, э, хъу, ц1....
Б - Дз - В - Ж - Гъ - Жь - Д - Л - П Ц Ф Ш Хъ Щ Т Лъ
« Ди хьэл-щэн дахэхэр зи ф1ыщ1эр ди нэхъыжьхэрщ дэ сыт щыгъуи нэхъыжьхэм я ж...
Ди нэхъыжьыфIхэр. Ди хьэл-щэн дахэхэр зи ф1ыщ1эр ди нэхъыжьхэрщ. Дэ сыт щыгъу...
уынагъуэ ц1ыхуыгъэ   гъуынэгъу унагъуэ цIыхугъэ гъунэгъу
лъэпкъ бзэ адыгэ
6 1

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1 ы, у, 1у, ж, ы, г. д, э, хъу, б, ж, э, н. р, къу, а, гъ. п, а, щ, э, хъу, ц1.
Описание слайда:

ы, у, 1у, ж, ы, г. д, э, хъу, б, ж, э, н. р, къу, а, гъ. п, а, щ, э, хъу, ц1. гъу, а, з, у, б, ж, б,э. жыгыуIу бжэндэхъу къуаргъ пцIащхъуэ бзугъуабжэ

№ слайда 2 Б - Дз - В - Ж - Гъ - Жь - Д - Л - П Ц Ф Ш Хъ Щ Т Лъ
Описание слайда:

Б - Дз - В - Ж - Гъ - Жь - Д - Л - П Ц Ф Ш Хъ Щ Т Лъ

№ слайда 3 « Ди хьэл-щэн дахэхэр зи ф1ыщ1эр ди нэхъыжьхэрщ дэ сыт щыгъуи нэхъыжьхэм я ж
Описание слайда:

« Ди хьэл-щэн дахэхэр зи ф1ыщ1эр ди нэхъыжьхэрщ дэ сыт щыгъуи нэхъыжьхэм я жы1эм дода1уэ дэ ахэр ф1ыуэ долъагъу иугъащ1э ди нэхъыжьыф1хэм»

№ слайда 4 Ди нэхъыжьыфIхэр. Ди хьэл-щэн дахэхэр зи ф1ыщ1эр ди нэхъыжьхэрщ. Дэ сыт щыгъу
Описание слайда:

Ди нэхъыжьыфIхэр. Ди хьэл-щэн дахэхэр зи ф1ыщ1эр ди нэхъыжьхэрщ. Дэ сыт щыгъуи нэхъыжьхэм я жы1эм дода1уэ. Дэ ахэр ф1ыуэ долъагъу. Иугъащ1э ди нэхъыжьыф1хэм!

№ слайда 5 уынагъуэ ц1ыхуыгъэ   гъуынэгъу унагъуэ цIыхугъэ гъунэгъу
Описание слайда:

уынагъуэ ц1ыхуыгъэ   гъуынэгъу унагъуэ цIыхугъэ гъунэгъу

№ слайда 6 лъэпкъ бзэ адыгэ
Описание слайда:

лъэпкъ бзэ адыгэ

Выбранный для просмотра документ Презентация гимнастика для глаз.ppt

библиотека
материалов
1 1

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1
Описание слайда:

Автор
Дата добавления 29.09.2015
Раздел Начальные классы
Подраздел Конспекты
Просмотров1009
Номер материала ДВ-020191
Получить свидетельство о публикации

Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх