Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
5 месяцев назад

Хасиева Зибейда Тофиг

учитель

Азербайджан школа № 310

Материалов: 7

Просмотров: 3528

Комментарии автора: 0

Комментарии автору: 0


Категории по интересам: Другое
Инфоурок / Сайты учителей / Хасиева Зибейда Тофиг

зззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз

  • 7 материалов
TELIMAT UZERE QIYMETLENDIRME CEDVELI

Физкультура
Конспекты 20.01.2015 Просмотров: 1215 Комментариев: 0

Təlimatda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 1 may 2014-c il tarixli 522 n mrəli əmri ilə mumi təhsil m əssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə ke irilməsi haqqında m vəqqəti Qaydalar təsdiq edilmişdir. Həmin qaydaların 6-cı və 7-ci bəndlərinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 2 sentyabr 2013-c il tarixli 792 n mrəli əmri ilə təsdiq olunmuş mumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətlə...

SAGLAM HEYAT SAGLAM GELECEK

Физкультура
Тесты 20.01.2015 Просмотров: 313 Комментариев: 0

Мювзу: Информасийа тяминаты вя нязяри биликляр. Стандартлар:1.1.1., 1.1.2., 1. 4.1., 4.1.1. Мягсяд: Саьламлыг анлайышы, саьламлыьа тясир эюстярян амилляр, саьламлыьы гиймятляндирилмяси мейарлары, физики щярякятлярин вя саьламлашдырыъы васитялярин организмя тясири щаггында мялумат вермяк; Дярсин вязифяляри: 1. Саьламлыг, онун мащиййяти, горунмасы зярурятини изащ етмяк; 2. Щярякятлярин вя саьламлашдырыъы васитялярин организмя тясирини ясасландырмаг; 3. Щяр бир фярдин юз саьламлыьыны горумаг вя ...

Illik planlasdirma numunesinin hazirlanmasi

Физкультура
Конспекты 20.01.2015 Просмотров: 414 Комментариев: 0

Standart T.va M vzu İnteqrasiya Resurs Qiymətləndirmə Saat Tarix 1.1.1,1.1.2,1.4.3,4.1.1 İnformasiya təminatı və nəzəri biliklər Saglamlıq,onun g stəriciləri,g n rejimi,hərəki fəaliyyətin orqanizmə təsiri və s. Formativ 1 s 3.1.1,3.1.2,3.1.3 Diaqnostik qiy Fiziki inkişaf g s Hərəki qabiliyyətlər Boy, əki boy- əki indeksi S rət,s rət-g c,BƏQ Diaqnostik 1 s 3.1.4,3.1.5,3.1.6 Diaqnostik qiy Funksional g stərici Hərəki qabiliyyətlər Nəbz vurgusu AHT Cev,Q vvə,D z Diaqnostik 1 s 1.1.1,2.2.3,3.1.3...

IDMAN DUNYASINDA MARAQLI FAKTLAR

Физкультура
Конспекты 20.01.2015 Просмотров: 258 Комментариев: 0

Yol qəzası t rədən "Neft i" futbol klubunun oyun usu Araz Abdullayev "Neft i" klubunun yarımm dafiə isi Araz Abdullayev martın 28-də komandanın bazasına məşqə gələrkən idarə etdiyi maşınla Nobel prospektində Xətai rayon MKİS-in 2 iş isini vurub. Qadın s p rgə ilərdən biri hadisə yerində d nyasını dəyişib, digəri ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib Almaniyanın ke miş Olimpiya idman ısı gimnast Yurqen Br mmer faciəsi ilə hamını şoka salıb. Əvvəlcə 2012-ci ilin fevral ayın

Olimpia oyunlari haqqinda melumat

Физкультура
Конспекты 20.01.2015 Просмотров: 1014 Комментариев: 0

Paraolimpiadada qələbə qazanan insan Mətn l s : QəhrəmanımızCənubiAfrikadadoğulub. Tamadı OskarLeonardKarlPistoriusolanbugənc 1986-cı ilin 22 noyabrtarixində d nyayag za ıb, ayaqlarındayaranandeffektlərə g rə hələ 11 aylığındaolarkənonunayaqlarını amputasiyaediblər. Gəlinrazılaşaqki,1 yaşlı uşağınayaqsızolması artıqb y kzərbədir.Y ksəknailiyyətlərə yetişənidman ıyavalideynlərib y kdəstəkolublarbelə ki,onlarbalacaOskarabirne ə protezsifariş edərək,onunqa ması, zməsivə həttavelosipeds rməsi n ş...

PARAOLIMPIADADA QELEBE QAZANAN INSAN

Физкультура
Конспекты 20.01.2015 Комментариев: 0

Paraolimpiadada qələbə qazanan insan Mətn l s : Qəhrəmanımız Cənubi Afrikada doğulub. Tam adı Oskar Leonard Karl Pistorius olan bu gənc 1986-cı ilin 22 noyabr tarixində d nyaya g z a ıb, ayaqlarında yaranan deffektlərə g rə hələ 11 aylığında olarkən onun ayaqlarını amputasiya ediblər. Gəlin razılaşaq ki,1 yaşlı uşağın ayaqsız olması artıq b y k zərbədir.Y ksək nailiyyətlərə yetişən idman ıya valideynləri b y k dəstək olublar belə ki,onlar balaca Oskara bir ne ə protez sifariş edərək,onun qa m...

Hereket tezliyinin inkisaf etdirilmesi

Физкультура
Презентации 20.01.2015 Просмотров: 241 Комментариев: 0

Мювзу:Щярякят тезлийинин инкишаф етдирилмяси. Стандартлар: Мягсяд: Сцрят габилиййятинин инкишаф етдирилмяси; Дярсин вязифяляри: 1. Щярякят тезлийи онун инкишаф етдирян ойунлар, щярякят комплексляри, ойун гайдалары щаггында мялумат вермяк; 2. Щярякятин тезлийини инкишаф етдирян ойунлары, естафетляри тяшкил етмяк вя кечирмяк; 3. Tələbə фяалиййятини тямзимлямяк вя гиймятляндирмяк. Фяндахили интеграсийа: Иш формасы:фронтал, кичик групларла, фярди. Иш цсулу:изащ, щяряки тяфяккцрцн формалашмасы, нц...


Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх