Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
6 месяцев назад

Хурен-оол Долаана Машимовна

учитель начальных классов

Россия МБОУ Найыралская СОШ

Материалов: 10

Просмотров: 6837

Комментарии автора: 0

Комментарии автору: 0


Категории по интересам: Начальная школа Классное руководство
Инфоурок / Сайты учителей / Хурен-оол Долаана Машимовна

Меня зовут Хурен-оол Долаана Машимовна. Я учитель начальных классов МБОУ Найыралской начальной школы с.Дружба Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва. Размышляя, я прекрасно понимаю, что не могу провести грань, где заканчивается моя работа и начинается личная жизнь. Несомненно, моя дорога, зовущая и ведущая к счастью – это педагогический труд, т.к. ведёт к бесконечной жизни в душах моих учеников. Я не работаю учителем, я учитель. Мне нравится быть учителем. Учителем может быть не каждый. Учитель-это дар природы, талант. Поэтому кроме знаний, полученных в стенах моего родного педагогического колледжа г.Кызыла нужно еще стремление любить детей и быть любимыми. Учителя должны быть примером для подражания. «Учителю принадлежит самая главная роль в формировании будущего страны. Несколько лет назад я сделала свой выбор, считаю его правильным и сейчас.

  • 10 материалов
Ажык кичээл Математика 7 деп сан болгаш чурагай

Начальные классы
Конспекты 10.03.2015 Просмотров: 412 Комментариев: 0

Математика 1 класс. Темазы: 7 деп сан болгаш чурагай. Сорулгалары: 1)7 деп сан болгаш чурагайны тоол аян- чорук хевири- биле уругларга таныштырып ону бижип ооредир. 2)Уругларнын угаан- медерелин, кичээнгейин, математиктиг дыл домаан сайзырадыр. 3)Кичээл уезинде бодун шын алдынарын, дурт- сынын шын тударын, сан кичээлинге ынак болуругна, куштарга ынак болурунга кижизидер. Арга- методу: беседа, тайылбыр, башкынын созу, коргузуглуг метод. Дерилгези: сюжеттиг чуруктар, фигуралар, предметтиг чуру...

2-ги класска ажык кичээл Темазы: Демдек ады

Начальные классы
Конспекты 10.03.2015 Просмотров: 893 Комментариев: 0

Тема: Демдек ады . Катаптаашкын. Кичээлдин сорулгазы: 1.Уругларга демдек адын катаптап билиндирери; 2.Уругларнын чугаазын, угаан-медерелин, аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыр; 3. уругларны азырал дириг амытаннарны чаптап, оларны ынак болурунга кижизидери Дерилгези: ТСО, предметтиг чуруктар, плакат, сюжеттиг чурук. Кичээлдин чорудуу Орг. кезээ - Экии, уруглар! Оожум олуруп алынар! - Богун ажык кичээл болур. Ынчангаш бо кичээлде идепкейлиг харыылаарынарны диледим. - Богун кичээлдин темазын...

Лит номчулга 2 класс

Начальные классы
Конспекты 10.03.2015 Просмотров: 1072 Комментариев: 0

Тема: Тыва улустун аас чогаалынын бир хевири тоол ( катаптаашкын) Сорулгалары: уругларны тоол деп темага катаптаары; уругларнын чугаазын, дыл домаан, угаан медерелин сайзырадыр; номчаан чуулун сактып чугаалаарынга билиндирери; уругларны корум чурумга кижизидери. Б) Кичээлдин темазын болгаш сорулгазын дамчыдары - Богун тыва улустун аас чогаалынын бир хевири тоол деп темага ажык кичээл болур. Ооренген болгаш номчаан тоолувусту катаптап, сактып ооренир бис. Кым кайы хире тоолдар билир эвес. Кым...

"Канчап тур? деп айтырыгга харыылаттынар состер" деп кичээлдин конспектизи

Начальные классы
Конспекты 10.03.2015 Просмотров: 661 Комментариев: 0

Темазы: Канчап тур? деп айтырыгга харыылаттынар состер. Кичээлдин хевири: Билиглер быжыглаарынын кичээли. Кичээлдин сорулгазы: 1. Кылыг созунге хамаарыштыр оореникчилернин билиин быжыглаар, туннээр. 2. Аас болгаш бижимел чугаазынга уругларнын кылыг состерин ажыглап билирин чедип алыр. Уругларнын аас болгаш бижимел чугаазын кылыг состери-биле байыдар. 3. Шагаа байырлалынын оюннарын дамчыштыр хундулээчел, найыралдыг болурунга кижизидер. Кичээлдин чорудуу I. Организастыг кезээ 1. Башкынын киири...

КЛАСС ШАГЫ «Шагаа-ыдыктыг байырлалывыс»

Классному руководителю
Конспекты 09.03.2015 Просмотров: 1147 Комментариев: 0

КЛАСС ШАГЫ Шагаа-ыдыктыг байырлалывыс Сорулгазы: Чоннун национал байырлалы Шагаа дугайында уругларга билиндирер, чоннун чаагай чанчылдары, культуразы - биле таныжып, тыва нациязынга, чер-чуртунга чоргаарланып чоруурун чедип алыр; Тыва чоннун хундулээчел, эвилен-ээлдек эки чанчылдарынга уругларны кижизидер; оюннарга даянып, сагынгыр тывынгыр чоруун, аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыр. Дерилгези: Аът биле хой чуруу (тонуп турар болгаш кел чыдар чылдарнын чуруу), тос карак, артыш кадак, теве...

Класс шагы «От - чаяачы»

Классному руководителю
Конспекты 09.03.2015 Просмотров: 599 Комментариев: 0

Темазы: От - чаяачы Сорулгазы: Тыва чоннун хундуткелдиг, ыдыктыг чуулу От. От амыдыралдын ундезини деп чувени оореникчилерге билиндирер; Тыва болгаш оске даа чоннарнын отка хамаарышкан сагылгаларын таныштырып холбаары; Отка хамаарышкан улустун аас чогаалын, чогаалчыларнын шулуктерин ажыглавышаан, уругларнын билиин ханыладыр; Тыва чоннун сагылгаларынга, ёзу чанчылдарынгахундуткелдиг ынак болгаш ону сагыыр кылдыр кижизидер. Дерилгези: Оттуг ожук, чула, Саннын чураан чуруктары; Улегер домактар; ...

Класс шагы «Кадык диштер---чараш хулумзуруг».

Классному руководителю
Конспекты 09.03.2015 Просмотров: 301 Комментариев: 0

Класс шагы Кадык диштер---чараш хулумзуруг . Сорулгазы: 1). Диштин тургузуун уругларга коргузуп тургаш, тайылбырлап бээр. 2). Эмчи терминери биле таныштырар, уругларнын сос курлавырын байыдар,сайзырадыр 3). Дищтерин камнап, кадык болурунга кижизидер. Дерии: Янзы-буру жевачкалар, щетка, паста, таз, чылыг суг, плакат Диштин тургузуу ак саазыннар, карандаш, балааш. Плакатта азы самбырада чараштыр бижээн. Ору, куду дурген шимчеп, Хлеб дайнап, тоорук казан, Бот- бодунда сырый тудушкан 32 хоглуг о...

Класс шагынга беседа «Кадык болунар,уруглар».

Классному руководителю
Конспекты 09.03.2015 Просмотров: 249 Комментариев: 0

Беседа Кадык болунар,уруглар . Сорулгазы: 1. Хораннаныышкыннарнын болу бээр чылдагаанын таныштырар. 2. Канчаар камгаланырынын аргаларын билиндирер. Дерилгези: Баштайгы дуза чедирерде херек чувелернин чуруктары. Башкынын беседазы. Кижилер душ болуп хоран суксун азы таарышпазы эм ижиптерге, чок болза багай чем чиптер болза,хораннаны бээр. Хораннанганда кончуг дурген хемчеглер алыр ужурлуг. Хораннанган чувезин ( савазын) эмчиге коргузер,ол чогум чуден хораннанганын тодараткаш, эмнээр болгай. Ижи...

Моорей «Авам, ачам база мен – номчукчу ог-буле бис».

Классному руководителю
Конспекты 09.03.2015 Просмотров: 461 Комментариев: 0

Моорей Авам, ачам база мен номчукчу ог-буле бис . Сорулгазы: 1)Ада-иелернин болгаш уругларынын ном номчуурунга сонуургалын кодурер.Библиотека- биле сырый харылзажырынга чанчыктырар. 2)Уругларнын чугаа-домаан сайзырадыр. Уруглар чогаалчыларынын номнары биле таныштырар. 3) Ог-буледе ада-ие болгаш уругларынын аразында хамаарылгазын быжыктырар, бот-боттарын деткижерин кижизидер. Дерилгези: Тыва чогаалчыларнын чурук альбомнары, бичии уругларга бижээн номнар делгелгези,ном дугайында чоннун мерген у...

2-ги класска ада-ие хуралы: «Ог-буле - эгенин эгези».

Классному руководителю
Конспекты 09.03.2015 Просмотров: 1048 Комментариев: 0

2-ги класска ада-ие хуралы: Ог-буле - эгенин эгези . Сорулгазы: 1.Ада-иелерге Ог-буле- эгенин эгези деп чуулду билиндирер. 2. Школа-биле ог-буленин харылзаазын быжыглаар; Киржикчилери: ийиги класстын ада-иелери, класс башкызы. Белеткел ажылдары: ада-иелерге чалалгаларны тарадыр. Дерилгези: классты байырлалга таарыштыр дериир, хогжумну, ырыларны шилип алыр. Хуралдын чорудуу: Башкы: Эргим хундулуг ада-иелер! Силерни Ог-буле -эгенин эгези деп класс шагынга келгенинерге ооруп, байыр чедирип тур м...


Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх