Инфоурок / Сайты учителей / Канафина Анар Жаманкызы

Канафина Анар Жаманкызы

  • учитель физики
  • ШГ №22
  • Казахстан
  • 22.04.1976

Категории по интересам:

Физика пәнінен 8 сынып оқушыларына арналған тест тапсырмалары «Жылу құбылыстары» тарауы І нұсқа 1. Қандай қозғалысты жылулық қозғалыс деп атайды? А) жылы ауаның қозғалысын В) броундық бөлшектердің қозғалысын С) жылулық сәулеленуді Д) молекулалардың ретсіз қозғалысын Е) сыртқы күштердің әсерінен пайда боатын қозғалысты 2. Күннен Жерге берілетін жылу берілуі қандай жолмен жүзеге асырылады? А) жылу өткізгішпенВ) сәулеленумен С)конвекциямен Д) жоғарыда аталған жолдармен Е)диффузиямен 3. 168 кДж жылу мөлшерін бере отырып, қанша мөлшердегі суды 100С-қа қыздыруға болады? с=4200 Дж/ кг0С А) 8 кг В) 4 кг С) 2 кг Д) 40 кг Е) 20 кг 4. 1000С-де қандай температура қабылданған? А) қалыпты жағдайда судың қайнауы В) ащы судың қайнауы С) судың булануы Д) будың конденсациясы Е) Қалыпты атмосфералық қысымда судың қайнауы 5. Сұйықтың кебу жылдамдығы неге тәуелді? А)тек қана сұйықтың тегіне В) тек қана температураға С)тек қана сұйықтың екін бетінің ауданына Д) А,В, С және желдің пайда Болуына Е) тек қана температураға және ауданға 6. Дененің ішкі энергиясын өзгерту әдістері А) жұмыс істеу арқылы В) жылу алмасу арқылыС)энергия алмасу арқылыД) жылу алмасу арқылы және жұмыс істеу арқылы Е)дененің ішкі энергиясы өзгермейді 7. Меншікті балқу жылуы дегеніміз А)1 кг затты белгілі температурасына дейін жеткізіп оны толықтай сұйыққа айналдыру үшін кеткен жылу мөлшері В) балқу температурасында 1 кг кристалл затты сұйыққа айналдыру кеткен жылу мөлшері С) белгілі температурада берілген массадағы затты сұйыққа айналдыру үшін кеткен жылу мөлшері Д)берілгентемпературадағы затты балқу температурасына дейін жеткізіп оны сұйыққа айналдыру үшін кеткен жылу мөлшері Е)берілгентемпературада затты сұйыққа айналдыру үшін кеткен жылу мөлшері 8. Су буы конденсацияланғанда, энергия А)Бөлінеді В) Жұтылуы да, бөлінуі де мүмкін С) Басында бөлінеді, кейін жұтылады Д) Жұтылмайды да, бөлінбейді де Е) жұтылады 9. Массасы 5 кг эфирді қайнау температурасында буға айналдыру үшін жұмсалатын жылу мөлшерін анықтаңдар. Эфирдің меншікті булану жылуы 0,4∙〖10〗^6 Дж/ кг А) 1,25∙〖10〗^(-6) ДжВ) 0,4∙〖10〗^6 Дж С) 8∙〖10〗^4 Дж/ кг Д) 2∙〖10〗^6 ДжЕ) 2∙〖10〗^(-6) Дж 10. Балқу кезінде дененің температурасы қалай өзгереді? А) көтеріледі В) төмендейді С) денелерге қарай өзгереді Д) анықталмайды Е) өзгермейді 11. Қаныққан бу дегеніміз не? А) температурасы критикалық температурадан төменгі бу В) температурасы қайнау температурасынан жоғары бу С) сұйықпен динамикалық тепе- теңдікте болған бу Д) қайнау температурасындағы бу Е) жауаптар арасында дұрысы жоқ 12. Су 00С температурада мұзға айналады. Осы кезде энергия А) жұтылмайды да бөлінбейді де В) басында бөлінеді, кейін жұтылады С)бөлінедіД) жұтыладыЕ) жұтылуы да бөлінуі де мүмкін 13. Двигателінің қуаты 80 кВт мотор тоқтаусыз жұмыс істегенде 0,25 сағатта 4 кг керосин пайдаланса, мотордың ПӘК-і қандай болғаны? qк=46 МДж/кг А) 20 % В) 65%С) 40% Д) 55% Е) 80% 14. 50 К температурасын Цельсий шкаласы бойынша өрнектегенде А) 3230С В) 2230С С) 50 0С Д) -50 0С Е)-223 0 С 15. Температурасы 670С су алу үшін температурасы 250С көлемі 30 л суға температурасы 950С судан қанша құйып араластыру керек? А) 45 кгВ) 36 лС) 100 кгД) 50 лЕ) 30 кг 16. 10 мин ішінде 6 кг қорғасынды балқыту үшін қандай қуатты қыздырғыш қажет? Қорғасынның меншікті балқу жылуы 0,25∙〖10〗^5 Дж/ кг. А) 15 кВт В) 15 Вт С) 250 кВтД) 250 ВтЕ)25 мВт 17. 5,4∙〖10〗^7 Дж жылу бөліну үшін массасы қанша спиртті жағу керек? Спирттің меншікті жану жылуы 26∙〖10〗^6 Дж/ кг. А) 2 кгВ) 0,5 кг С) 140∙〖10〗^13кг Д) 20 кг Е) 1,5 кг 18. Металл бұйымды төске салып, балғамен соққанда қызады. Ішкі энергия қандай тәсілдермен өзгереді? А) сәуле шығару В) балқу С) жылу берілу Д) жұмыс істеуЕ) ішкі энергиясы өзгермейді 19. Қалайының балқу температурасы 2320С. Оның кристалдану температурасы А) 4640С В) 2320СС) 15350С Д) 6960С Е)00С 20. Температура дегеніміз не? А) молекулалардың соқтығысу саны В) зат агрегаттық күйінің сипттамасы С) молекулалардың орташа кинетикалық энергиясының көрсеткіші Д) газдың істеген жұмысының көрсеткіші Е) зат күйінің өзгеруі ІІ нұсқа 1. Электр плитадан оның үстінде тұрған дысқа жылу берілудің тәсілін анықтаңыз. А) жылу өткізгіштікпенВ) конвекциямен С)сәулеленумен Д)жылу өткізгіштікпен және сәулеленумен Е) конвекция және сәулеленумен 2. Дененің ішкі энергиясы деп нені айдады? А) денені құрайтын бөлшектер қозғалысының энергиясы мен олардың өзара әрекеттесу энергиясын айтады В) денені құрайтын бөлшектердің тек қана өзара әрекеттесу энергиясын С) денені құрайтын бөлшектердің тек қана қозғалыс энергиясысын Д)дененің кинетикалық және потенциалдық энергияларын Е)дененің тек қана кинетикалық энергиясын 3. Пышақты қайрағанда оның ішкі энергиясы А) жылу берілу арқылы артады В) жылу берілу арқыл кемиді С) өзгермейді Д) жұмыс жасау арқылы артадыЕ) жұмыс жасау арқылы кемиді 4. Температура жоғарылағанда сұйықтың булану жылдамдығы қалай өзгереді? А) артады В) азаяды С) өзгермейді Д) басында артады, кейін азаяды Е) басында азаяды, кейін артады 5. Массасы 200 г затты 100С-тан 200С-қа дейін қыздыру үшін 76 Дж жылу қажет. Заттың меншікті жылу сыйымдылығын анықта. А) 760 Дж/ кг0С В) 0,76 Дж/ кг0С С) 3,8 Дж/ кг0С Д) 0,38 Дж/ кг0С Е) 380 Дж/ кг0С 6. Қайнау кезінде сұйық толық буланып болғанша температура қалай өзгереді? А) өзгермейдіВ) төмендейдіС) көтеріледі Д) анықталмайдыЕ) сұйықтарға қарай өзгереді 7. Кризистік температура дегеніміз не? А) қайнау температурасы В) сұйық толық буға айналатын температура С) молекулалардың ілгерілемелі қозғалысы тоқтайтын температура Д) қысымды қаншама жоғары көтерсек те газ сұйыққа айналмайтын температура Е)будың тығыздығы сұйықтың тығыздығынан жоғары болатын температура 8. Спирт буланған кезде энергия А) жұтылмайды да бөлінбейді де В) басында жұтылады да, кейін бөлінеді С) жұтылады Д) жұтылуы да бөлінуі де мүмкін Е)бөлінеді 9. ПӘК-і 60% пештен 2 МДж жылу алу үшін қанша ағаш жағу керек? Ағаштың меншікті жану жылуы 13 МДж/кг А) 327г В) 569 гС) 0,256 гД)0,45 г Е) 780 г 10. Массасы 200 г алюминий калориметрге температурасы 120С, массасы 150 г су құйылған. Егер осы суға массасы 200 г, температурасы 900С темір кесегін салса, калорметрде қандай температура орнығады? А) 250СВ) 200СС) 380СД) 400СЕ) 780С 11. Ауаның қозғалуы жылу алмасудың қандай түрімен байланысты А) жылу өткізгіштік және сәуле шығарумен В) жылу өткізгіштікпен С) сәуле шығарумен Д) конвекциямен Е) сәуле шығарумен және конвекциямен 12. 00С температурада мұз ериді. Осы кезде энергия жұтыла ма, әлде бөліне ме? А) жұтылады В) бөлінеді С)жұтылмайды және бөлінбейді Д) бастапқыда жұтылады, кейін бөлінеді Е) бастапқыдабөлінеді,кейін жұтылады 13. -730С-қа сәйкес келетін абсолюттік температура А) 320КВ) 300 КС) 346 К Д) 200 К Е) 216 К 14. Меншікті булану жылуы дегеніміз не? А) 1 кг затты 1 К қыздыру үшін жұмсалатын жылу мөлшері В) 1 кг затты қайнау температурасында буға айналдыру үшін жұмсалатын жылу мөлшері С)1 кг будың ішкі энергиясы Д) 1 кг затты 273 К температурадағы буға айналдыру үшін жұмсалатын жылу мөлшері Е)1 кг затты 1 К буландыруға жұмсалатын жылу мөлшері 15. Заттың меншікті жылу сыйымдылығы неге байланысты болады? А) жылу мөлшерінеВ) температураға С) процеске Д) тұрақты шамаЕ) заттың концентрациясына 16. Қатты, сұйық, газ тәрізді денелердің қайсысының жылу өткізгіштігі жоғары болады? А) қатты денелердіңВ) сұйықтардың және газдардыңС) газдардың Д) сұйықтардың және қатты денелердің Е) сұйықтардың 17.Булану кезінде сұйық суыйды, себебі: А) бөлшектер сұйықтан жоғары кинетикалық энергиямен шығады В) сұйықтың массасы азаяды С)сұйықтан ең жеңіл бөлшектер шығады Д) сұйықтан ең баяу бөлшектер шығады Е) сұйықтан потенциалдық энергиясы ең көп бөлшектер шығады 18. Сұйықтың қайнау температурасының сыртқы қысымға тәуелділігі А) тәуелді емесВ) қысым артқан сайын қайнау температурасы төмендейді С) қайнау температурасы қысымның квадратына тура пропорционал Д)қысым артқан сайын қайнау температурасы да артады Е)қайнау температурасы қысымның квадратына кері пропорционал 19. Тастың 250 м биіктіктен құлағандағы потенциалдық энергиясының өзгерісі толығымен ішкі энергиясын өзгертуге жұмсалса, тас қаншаға қызады? с=750 Дж/ кг0С А) 4,8 0С В) 2,60СС) 1,90С Д) 3,30СЕ)30С 20. Массасы 4 кг балқу температурасындағы қалайыны балқытуға қанша энергия жұмсалады? А) 236∙〖10〗^5 ДжВ) 236кДжС) 472 кДж Д) 236∙〖10〗^(-3) Дж Е) 148 Дж

В друзьях у автора: 0

Автор в друзьях: 0

  • Материалы: 2
  • Просмотры: 1998
  • Коментарии автора: 0
  • Коментарии автору: 0