Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Доп. образование / Другие методич. материалы / Внеклассное открытое мероприятие на тему "Хундулээчел мээн Тывам"
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 26 апреля.

Подать заявку на курс
  • Доп. образование

Внеклассное открытое мероприятие на тему "Хундулээчел мээн Тывам"

библиотека
материаловМуниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Барун-Хемчикского кожууна Республики Тываhello_html_a5a5db3.jpg

Кызыл – Мажалык – 2016

Класстан дашкаар ажык хемчег

«Х\нд\лээчел мээн Тывам”

Сорулгазы:

1. Тыва чоннуё ёзулалдар дугайында билиглерин билиндирери, билир ч\\лдерин катаптаары.

2.    Тыва улустуё х\нд\лээчел, эвилеё-ээлдек, сонуургак эки чанчылдарынга уругларны кижизидери.

3.    Национал оюннарныё чамдык хевирлери-биле таныштырары.

4.    Аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыры.Дерилгези: ТСО, \легер домактар бижээн карточкалар, тос карак, тыва аъш-чем, тыва хеп.Хемчегнин чорудуу:

 

I. Организастыг кезээ.

Оореникчилерни \ст\\, алдыы аалдыё уруглары кылдыр олуртур.

 

II. Ш\л\к «Ёзулал»

А. А. ДаржайАткан даёны уткуп тура, мендилежир,

Ашкан хунну \деп тура, байырлажыр –

«Экии!» болгаш «Байырлыг!» дээн ёзулалдыё

Аразында амыдырал оруу бар ийин.Эртенгиниё хаяа-чырыын кайывыс-даа

Экизинип, таалал-биле уткуп алгаш,

Аас-кежик оштай унген чаа х\нге

Амыр-биле чолукпушаан с\д\н =рг\\р.Баштак – х=гл\г чугаалажып, куспактажып,

«База катап душкужеге байырлыг!» - деп,

+=рлерниё дыёзыг холун чымчак туткаш,

+гже углай кежээликтей чаныптар бис.Аткан даёны уткуп тура, мендилежир,

Ашкан х\нн\ \деп тура, байырлажыр –

«Экии!» болгаш «Байырлыг!» - дээн ёзулалдыё

Аразында амыдырал оруу бар ийин.Х\нд\лежилге ёзулалы

Тыва улустун бир чоргааралы х\нд\лээчел чоруу болур.

Х\нд\лел ёзулалын билбес болгаш сагывас кижини мирит

кулугур деп бурунгулар соодап чораан.

Х\нд\лел ёзулалын сагыыры дээрге ажы-толд\ эвилен

ээлдек, ак сеткилдиг болгаш ойбуннуг кижилер кылдыр

кижизидери.

«Революция мурнунда орус колонистер Тывадан

ангыда, каяа-даа ындыг х\нд\лээчел экииргек улус

корбедивис деп бир \н-биле бадыткааннар» - деп

сураглыг тоог\ч\ В.И. Дулов бижээн.Чолукшуур ёзулал

Чолукшуур ёзулал болза кончуг ховар болур. Бир чыл болганда, бир чолукшуур ёзулал бар. Ол болза эрги чылды \деп, чаа чылдын Шагаа х\ннеринде чолукшууру болур. Биче назылыг кижи мурнай чолукшуур чурумнуг.

Чолукшууру дээрге - ийи кижи уткуштур адыштарын оору алзы чада сунчуру болур. Биче назылыг кижи улуг назынныг кижиниё адыштарын ==ру к=рундур азы х\нче к=рундур сунган холдарыныё шенектериниё адаандан салгара хейдиктиргензиг карыштыр чолукшуур ёзулалыныё ужур-утказы болза холда туткан ок-бижек чок, каргыштыг кара сеткил чок болгаш ханы хайыралдыг дээнин к=ргузуп турар.

Амырлажыр ёзулал

Амырлажыр ёзулал бир хонгаш-ла, албан болур. Кожа-хелбээ чурттап турар кижилер эртениё-не ужуражып келгеш, албан амырлажыр.

Шаанда тывалар хол тудушпас, чугле амырлажып мендилежир турган. Чижээ:

- Амыр тур силер бе, ыёар? – деп, биче назылыг кижи айтырар.

- Амыр тур бис. Силер амыр тур силер бе, ыёар? – деп, улуг назылыг кижи улаштыр харыылаар, айтырар.

Моолдап «Сайн байна?», орустап «Здравствуйте!» дээн состерден тывалап «Эки бе?» деп термин 1930 чылдын с==лунде Тывага кончуг нептерээн.

Аалчы кижилерни х\нд\лээриАалчы =г даштынга келгеш, бодунун келгенин медээлеп,

ч=д\рг\леп азы дааштаар. Бо дээрге =гже кирериниё

ч=пшээрелин дилеп, эжик соктааны-биле д=мей бооп турар.

Аалчы =г даштында бызаа челези, анай, хураган х=нези

артай баспас, =гже кирерде кымчы, кижен, боо-чепсек тудуп

алгаш кирбес. Курунга чораан хынныг бижээн уштуп

кылаёнады астып алыр. +=ктерин д=герезин ==ктеп алыр.

+гже кирерде баштай оё будун эргин арта базып

киргеш,=гнун солагай талазыныё чуък баарынга оё будун

дискектенип олурар. Хонар аалчы б=рг\н уштуп алыр,

хонмас аалчы б=рг\н ужулбас.Чемни салырыныё, ап бээриниё ёзулалы+гн\н херээжен ээзи бир дугаарында с\тт\г шайын аякка

куткаш, баштай =гн\н эр ээзинге бээр, =г-булениё кол

кижизи деп демдеглеп, х\нд\леп к=ргени ол. Ооё соонда

боттарынын улуг назылыг кижилеринге, оон аалчыларныё

улуунга солагай холун оё холунуё шенээнге туткаш, оё холу

биле азы ийи холдап ап бээр. Уругларын бичиизинден тура

=гге келген кижини х\нд\леп, шай кудар кылдыр

чаёчыктырып кижизидерлер.

Х=нектин эмискиин д=рже к=р\нд\р, а сывын аалчыларже

к=р\нд\р салыр. Шайны ишкеш эё-не баштай ак чемнерден

=ремени амзап чигеш, ооё соонда =ске чемнерни чиир. Баштай

холун чемниг тавакка дээскеш, оон алыр. Чемненип тургаш аяк

д\в\ дырбап болбас.

Оюн «Б=д\\н\нден б=д\\н\».I.   Айтырыг – харыы.

1)   Шагаа кымнарныё байырлалы-дыр? (Азия чонунуё)

2)   Шагаага кажандан тура белеткенирил? (Кузун)

3)   Чолукшууру деп ч\л?

 4)  Амырлажыры деп ч\л?

5)  Тыва кандыг чемнер барыл, адап к=р\ёерем?

6)   +гн\н эр ээзиниё х\нд\ткелдиг олуду?

II.    /легер с=сте н\г\л чок, \ер сугда балык чок.

1)   Даай кижиге дегбес … (холу сирилээш апаар)

2)   Даай к=ргенде – чээн омак … (даг к=ргенде – б=ру омак)

3)   Чалгаадан с=с \нер … (чазыйдан оор \нер)

4)   Кара сеткил чыда .. (харам сеткил дужак)

5)   Хопчу кадын – сааскан … (хоптак хаан – каарган)

III.    Тывызыым дытта, тоолум дошта.

1)   Эът кижи демир курлуг (салаа, билзек)

2)   Отка кыппас, сугга д\шпес. ( дош)

3)   Ток-ток топурак, так-так тапырак (маска, балды)

IY.    Т\ёнелдерни \нд\рери.

Ыры «Шагаа»

Созу О.Сувакпит, аялг. В. Кертик-оолдуу.Шагдан тура дойлаарывыс

Шагаа хуну чедип келди

Дашкаар унуп силигленип,

Даштыг тейге сандан салыыл.

Припев: Суттен чажып, отче оргуп

               Чудулгевис сагыылынар.

Амыр-менди солушпушаан,

Ак чем амзап йорээл салчыыл

Алгы дожеп, шанак мунуп

Артыы дагдан чунгулаалы

Припев: Даалы, кажык, тевек ойнап

               Талалажып кагжыылынар

Хырбачаны, согажаны

Хырый кезип ууже бузуп

Улуг паштар чык-ла долдур

Улай-улай улдуртуулу

Припев: Далган, тараа, саржаг, чокпек

               Тавак долдур сыгажыылы

               Аарыг-аржык чагдавазын

        Башкы: -  Шагаага Бугу чон кустен эгелеп белеткенип эгелээр турган, ол ышкаш кожа-хелбээ аалдарнын ог-булезинде база улуг белеткел чоруп турар.1.   Айтырыг – харыы.

1)   Шагаа кымнарнын байырлалы-дыр? (Азия чонунун)

2)   Шагаага кажандан тура белеткенирил? (Кузун)

3)   Чолукшууру деп чул?

 4)  Амырлажыры деп чул?

5)  Тыва кандыг чемнер барыл, адап корунерем?

6)   Огнун эр ээзинин хундуткелдиг олуду?

2.    Улегер состе нугул чок, уер сугда балык чок.

1)   Даай кижиге дегбес … (холу сирилээш апаар)

2)   Даай коргенде – чээн омак … (даг коргенде – бору омак)

3)   Чалгаадан сос унер … (чазыйдан оор унер)

4)   Кара сеткил чыда .. (харам сеткил дужак)

5)   Хопчу кадын – сааскан … (хоптак хаан – каарган)

3.    Тывызыым дытта, тоолум дошта.

1)   Эът кижи демир курлуг (салаа, билзек)

2)   Отка кыппас, сугга душпес. ( дош)

3)   Ток-ток топурак, так-так тапырак (маска, балды)

6.    Туннелдерни ундурери.Улегер домактар моорейи

Эвилен кижээ чон ынак.

 

Хатчыл чернин ыяжы илден,

кайгал эрнин караа илден.

 

Довурактан тодар,

малгаштан байыыр.

 

Алгынын чымчаа идээзинде,

аъттын чаажы ээзинде.

 

Карак шевери хаая,

хол шевери ховар.

 

Челелиг бызаа арган,

чевен кижи самдар.

 

Кан сугга кадар,

кижи бергээ дадыгар. Дус чокта амдан чок,

тура чокта куш чок.

 

Ажылдан дескен - турегге дужер

билигден дескен - чазыгга дужерПаш тиккенде, от салыр

бала кодургенде, тараа соктаарОттунчек ооенир,

ожеш ооделевес.Кадарчыга даянгыыш херек,

хаалгага сенчи херек.Хомге шивегей херек,

хорукке хомур херек.Дарганга хорук херек,

далганга омааш херек.Ажыл хуваарга арыг кирер,

ажык хуваарга куруг унер.Экинин чурттунга ыяш чыдар,

бактын чурттунга баг чыдар.Чалгаа кижи часка четпес,

чарык доскаар куске четпес.Холум - холум кылдыр ажылдаар,

хырным - хырным кылдыр чиир.Чурээ чок кижи каткыжы,

суду чок мал эдиген.Чединместе чевен аттыг,

чеми чокта харам аттыг.Харам кижинин караа куду.Аъ т турээнде, турлаам дээр.

Кижи турээнде, торелим дээр.Аът багын мунуп билир,

торел багын кирип билир.Аштаанын уттуптар,

донганын утпас.Аштай-аштай, тодугга чедер,

дона-дона, чылыгга чедер.Багда дон быжыг,

состе шын быжыг.Бай мен дээш балдыр эъди октава,

чок мен дээш чода эъди чиве.Бак келзе, туттунма,

эки келзе, салдынма.Бак сагыш башка халдар.Баштай ушкан эжин каттырбас.

Автор
Дата добавления 05.04.2016
Раздел Доп. образование
Подраздел Другие методич. материалы
Просмотров94
Номер материала ДБ-010780
Получить свидетельство о публикации

"Инфоурок" приглашает всех педагогов и детей к участию в самой массовой интернет-олимпиаде «Весна 2017» с рекордно низкой оплатой за одного ученика - всего 45 рублей

В олимпиадах "Инфоурок" лучшие условия для учителей и учеников:

1. невероятно низкий размер орг.взноса — всего 58 рублей, из которых 13 рублей остаётся учителю на компенсацию расходов;
2. подходящие по сложности для большинства учеников задания;
3. призовой фонд 1.000.000 рублей для самых активных учителей;
4. официальные наградные документы для учителей бесплатно(от организатора - ООО "Инфоурок" - имеющего образовательную лицензию и свидетельство СМИ) - при участии от 10 учеников
5. бесплатный доступ ко всем видеоурокам проекта "Инфоурок";
6. легко подать заявку, не нужно отправлять ответы в бумажном виде;
7. родителям всех учеников - благодарственные письма от «Инфоурок».
и многое другое...

Подайте заявку сейчас - https://infourok.ru/konkurs


Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ


Идёт приём заявок на международный конкурс по математике "Весенний марафон" для учеников 1-11 классов и дошкольников

Уникальность конкурса в преимуществах для учителей и учеников:

1. Задания подходят для учеников с любым уровнем знаний;
2. Бесплатные наградные документы для учителей;
3. Невероятно низкий орг.взнос - всего 38 рублей;
4. Публикация рейтинга классов по итогам конкурса;
и многое другое...

Подайте заявку сейчас - https://urokimatematiki.ru

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх