Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Другое / Конспекты / До школы образование воспитанников организаций проектировать - деятельности исследования объединяться.

До школы образование воспитанников организаций проектировать - деятельности исследования объединяться.

Скачать материал
  • Другое

Мектепкедейінгібілім беру ұйымдарытәрбиеленушілерініңжобалау – зерттеуқызметтерінің ұйымдастыру.Еліміздіңертеңі – бүгінгіжасұрпақтытәрбиелеуеңнегізгімәселелердіңбірі. Оны шешудіңбастыбіртармағы – бала тәрбиесініңдұрысжолғақойылуы. 
Бала тәрбиесі - әрсағат, әркүнсайынтынымсызжүргізілеберетін аса күрделіқұбылыс. Осы орайдамемелекетімізстратегиялықмаңыздықұжаттарқабылдады. 
«Балалардымектепкедейінгітәрбиежәнеоқытуменқамтамасызетужөніндегі 2010-2014 жылдарғаарналған «Балапан» бағдарламасы»;
«ҚазақстанРеспубликасындабілімберудідамытудың 2011-2020 жылдарғаарналғанмемелекеттікбағдарламасы». 
ҚазақстанРеспубликасындабілімберудідамытудың 2011-2020 жылдарғаарналғанмемелекеттікбағдарламасында «балалардыңмектепкедейінгісапалытәрбиежәнеоқытументолыққамтылуын, олардыңмектепкедаярлауғаарналғанәрқилымектепкедейінгітәрбиежәнеоқытубағдарламаларынатеңдейқолжеткізуін» қамтамасызетуміндеттерібелгіленді. 
Бұлреттемемелекеттікбағдарламаныорындаудыңалғашқықадамдарыжүйелітүрдежұмысістепжатқанынайта кету керек. 
Білім беру сапасынайқындайтынбастыталаптардыңбірі-педагогикалықүрдістіңбағдарламалық-әдістемелікқамтамасызетілуіболыптабылады. 
Бүгінгікүнімектепкедейінгітәрбие мен білімберудеҚазақстанРеспубликасыныңБілімжәнеғылымминистрлігіменбекітілгеннегізгі «Балбөбек», «Қарлығаш», «Қайнар» жәнежетекші «Алғашқықадам», «Зерек бала», «Бізмектепкебарамыз» тағысолсияқтыбасқа да мектепжасынадейінгібалалардымектепкедаярлаубағдарламаларықолданылуда. 
Тәрбиешішығармашылықтұлғасынқалыптастырыпалмай, мектепкедейінгітәрбие мен білімберудіңмазмұнынжаңартамдеумүмкінемес, оныңалдынамынадайнегізгіміндетқойылады: мектепкедейінгібілім беру бағдарламасыныңталаптарынжәйғанаорындаудантәрбиеленушілердіңтолыққандыжәнетұтастайдамуынжүзегеасыружәнебілімберудіңәрсаласындабіліктілігіқалыптасуынажәнебалалардыңалдағыөмірдетабыстыболуынқамсыздандыратынжалпықабілеттеріндамытуғакөшу. 
Педагог өзініңбілім беру қызметінжоспарлағанкезде, баланыңкішкентайынанайналысыпжүретінқызметтүрлеріненалғантәжірибесіоныңалдағыөмірібойындабілімалуынажұмысістеуіқажет. 
Қазіргізаманғыүрдістер мен ілгеріөзгерістербүгінгібалалардыңосыдан 10-15 жылбұрынғықұрбыларыменсалыстырғандакөпнәрселердібілетінінжәнеартықжасайалатынынкөрсетіпотыр, сондықтантәрбие мен білімберудебіздіңнегізгіміндетімізнеғұрлымтиімдіәдіс-тәсілдердіқолдану. 
Яғни, біздер – педагогтардыңалдындамектепкедейінгіжастағыбалағаөзбетіншедербесіс-әрекетжасауға, ойнауға, сұрақтарғажауаптаріздеудебелсенділігін, ынтасынқалыптастыруарқылы, ақпаратжинақтауға, алғанбілімі мен дағдысынойындардажәнеісжүзіндежобалау-зерттеуқызметінұйымдастыраотырыппайдалануғабағыттаумақсатытұр. 
Жобалауқызметінұйымдастырудамектепжасынадейінгібаланыңойысолойдыіскеасыруданжоғарыболатынынескерукерек. Солсебептімектепжасынадейінгібаланыңойыніскеасырудаеңалдыменүлкендердіңяғни, педагогтар мен ата-ананыңкөмегіқажет. 
Мектепкедейінгімекеменіңпедагогтарыбалалардыөтетиянақтыжәнеэмоционалдықолдайды. Мұндайэмоционалдықолдау бала үшіншығармашылықтапсырманыпедагогтыңөзініңорындауғадайынекенінкөрсетпеуікерек, керісінше педагог баланыбағыттауытиіс. БіздіңҮштөбеқаласында 2 балабақшажәне 4 шағынорталықбалабақшасыжұмысістейді. Біздің № 97 балабақшасындапедагогтаржоғарыдаайтылғанбағдарламалар мен мемлекеттік стандарт негізінде «Баланыңбойындаұлымүмкіншіліктердіңбәрі бар» - дегенұлағатсөзден осы мүмкіншіліктіңкөзінашужолындабілімберудіңбағыт-бағдарларын, мазмұнынайқындайтынтәлім-тәрбиеберудіңәдіс-тәсілдерінқолданыпоқытуүрдісінұйымдастырушараларынжүйеліжүргізеді. 
Осы орайдатәрбиешілерәрбаланыңбалағатәнбойындағыерекшебірқасиетіндамытып, қалыптастырумақсатыменойынтүріндежекежәнетоппентүрліәдістемелердіқолданыпжұмыстарұйымдастырады. 
М.Монтессориәдістемесініңерекшелігі – «Мен көремінжәнеестимін, әрекететемінжәнежасаймын, сондықтан оны естесақтаймынжәнеүйренеміндегенбастықағидасыннегізгеалып, тәрбиелеу мен оқытуүрдісінұйымдастырудабалардыңзерттеугедегенқызығушылықтарын, өзбетіншебілімалуғадегенынталарынарттырудаата-аналарменбірігеотырыппедагогтыңбергенбағытынегізіндежекежобалауіс-әрекетінпайдаланады. Ата-аналарменжұмысжүйесідарындыбалалардың даму деңгейінанықтауменбайланыстыболады.»
Баланыңтұлғалықөсуінтапсырмалардышығармашылықпенорындауғаұмтылғанынан, кейбіржағдайларғаөзіншекөзқарасбілдіруіненкөругеболады. 
Педагог балаларғапроблемалықжағдайұйымдастырады. Тек оны шешужолдарынөзіұсынбайды. Себебі бала көзқарасыныңдамуытежеледі. 
Жобалауқызметініңшығармашылық, зерттеужәненормативтікүшнегізгітүрі - өзініңқұрылымдары, кезеңдеріменерекшеленеді. 
Мысалы: 8 наурызаналармерекесінедайындықбарысындақұтықтауретіндебір бала аналарғаәнайтудыұсынса, екіншісі оны қолдапашық хат дайындаудыұсынды. Бұлекібаланыңойыбірболғанымен, педагог екіншібаланыңойыбастапқыойданшығармашылболғанынескереді. Осы жердеіскер педагог баланыңөзіндіккөзқарасы бар екендігінерекшелеп, бала басқабаланыңойынқайталаса да қолдап, соларқылыынталандырып, мадақтауарқылыбелсенділігітөменбалалардың ой-өрісініңөсуінежәнебелсенділігінарттыруғаықпалетеді. 
«Педагогикалықшеберлік пен педагогикалықөнер – олданалықтыжүрекпенұғабілуболыптабылады», - деп, педагог ғалымВ.А.Сухомлинскийайтқандай, тәрбиешібаланыңтабиғиқасиеттерінанықтап, ашыпжәнеолардыдамытаотырыпсараптамажасайалады. 
Шығармашыл, ізденімпаз, балалармендербесқарым-қатынасқатүсебілетін педагог қаназаманталабынасайқоғамазаматыныңалғышарттарынқалыптастыраалады. Солсебептіпедагогтардыңкәсібиқұзыреттілігі, ұйымдастырушылық, құрастырушылық, зерттеушілікқабілеттерізерделенеді.

Краткое описание документа:

     Еліміздіңертеңі – бүгінгіжасұрпақтытәрбиелеуеңнегізгімәселелердіңбірі. Оны шешудіңбастыбіртармағы – бала тәрбиесініңдұрысжолғақойылуы. 
Бала тәрбиесі - әрсағат, әркүнсайынтынымсызжүргізілеберетін аса күрделіқұбылыс. Осы орайдамемелекетімізстратегиялықмаңыздықұжаттарқабылдады. 
«Балалардымектепкедейінгітәрбиежәнеоқытуменқамтамасызетужөніндегі 2010-2014 жылдарғаарналған «Балапан» бағдарламасы»;
«ҚазақстанРеспубликасындабілімберудідамытудың 2011-2020 жылдарғаарналғанмемелекеттікбағдарламасы». 
ҚазақстанРеспубликасындабілімберудідамытудың 2011-2020 жылдарғаарналғанмемелекеттікбағдарламасында «балалардыңмектепкедейінгісапалытәрбиежәнеоқытументолыққамтылуын, олардыңмектепкедаярлауғаарналғанәрқилымектепкедейінгітәрбиежәнеоқытубағдарламаларынатеңдейқолжеткізуін» қамтамасызетуміндеттерібелгіленді. 
Бұлреттемемелекеттікбағдарламаныорындаудыңалғашқықадамдарыжүйелітүрдежұмысістепжатқанынайта кету керек. 
Білім беру сапасынайқындайтынбастыталаптардыңбірі-педагогикалықүрдістіңбағдарламалық-әдістемелікқамтамасызетілуіболыптабылады. 
Бүгінгікүнімектепкедейінгітәрбие мен білімберудеҚазақстанРеспубликасыныңБілімжәнеғылымминистрлігіменбекітілгеннегізгі «Балбөбек», «Қарлығаш», «Қайнар» жәнежетекші «Алғашқықадам», «Зерек бала», «Бізмектепкебарамыз» тағысолсияқтыбасқа да мектепжасынадейінгібалалардымектепкедаярлаубағдарламаларықолданылуда. 
Тәрбиешішығармашылықтұлғасынқалыптастырыпалмай, мектепкедейінгітәрбие мен білімберудіңмазмұнынжаңартамдеумүмкінемес, оныңалдынамынадайнегізгіміндетқойылады: мектепкедейінгібілім беру бағдарламасыныңталаптарынжәйғанаорындаудантәрбиеленушілердіңтолыққандыжәнетұтастайдамуынжүзегеасыружәнебілімберудіңәрсаласындабіліктілігіқалыптасуынажәнебалалардыңалдағыөмірдетабыстыболуынқамсыздандыратынжалпықабілеттеріндамытуғакөшу. 
Педагог өзініңбілім беру қызметінжоспарлағанкезде, баланыңкішкентайынанайналысыпжүретінқызметтүрлеріненалғантәжірибесіоныңалдағыөмірібойындабілімалуынажұмысістеуіқажет. 
Қазіргізаманғыүрдістер мен ілгеріөзгерістербүгінгібалалардыңосыдан 10-15 жылбұрынғықұрбыларыменсалыстырғандакөпнәрселердібілетінінжәнеартықжасайалатынынкөрсетіпотыр, сондықтантәрбие мен білімберудебіздіңнегізгіміндетімізнеғұрлымтиімдіәдіс-тәсілдердіқолдану. 
Яғни, біздер – педагогтардыңалдындамектепкедейінгіжастағыбалағаөзбетіншедербесіс-әрекетжасауға, ойнауға, сұрақтарғажауаптаріздеудебелсенділігін, ынтасынқалыптастыруарқылы, ақпаратжинақтауға, алғанбілімі мен дағдысынойындардажәнеісжүзіндежобалау-зерттеуқызметінұйымдастыраотырыппайдалануғабағыттаумақсатытұр. 
Жобалауқызметінұйымдастырудамектепжасынадейінгібаланыңойысолойдыіскеасыруданжоғарыболатынынескерукерек

Автор
Дата добавления 28.01.2015
Раздел Другое
Подраздел Конспекты
Просмотров119
Номер материала 345431
Получить свидетельство о публикации

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх