1702281
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
ИнфоурокУкраинский языкРабочие программыРабочая программа по украинскому языку (модульная система)

Рабочая программа по украинскому языку (модульная система)

библиотека
материалов

СОГЛАСОВАНО: С ПРОГРАММОЙ СВЕРЕНО «УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ШПНМК Заместитель директора по УВР Директор лицея «Спектр»

______________ _________________ _____________

протокол от _________ 2016 г. №____ «_____»________________ 2016 г. «____»_____________2016 г.Рабочая программа

ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ

5 класс

2016-2017 учебный год

Составитель

Архипова Инна Васильевна,

учитель украинского языка и литературы

высшей категории лицея «Спектр» г.Тореза
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робочу програму укладено на основі програми Украинский язык : 5-9 кл.: программа для общеобразоват. организаций с

обучением на русском языке и изуч. украинского языка / сост. Ткачук Т.В., Левашова О.Н., Борисова А.А.; ДРИДПО. – Донецк: Истоки, 2016. – 68 с.

Нормативна база викладання української мови

Робочу програму з української мови 5 класу укладено на підставі наступних нормативно-правових документів:

 1. Державний освітній стандарт основної загальної освіти на 2015-2017рр., затверджений наказом Міністерства освіти і науки Донецької Народної Республіки № 327 від 17.07.2015р.;

 2. Базисному навчальному плану загальноосвітніх організацій Донецької Народної Республіки на 2016-2017 навчальний рік, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки Донецької Народної Республіки № 275 від 01.04.2016 р.

Робоча програма курсу українська мова 5 класу розрахована на 18 годин ( 0,5 години на тиждень).

Основні цілі та завдання курсу українська мова полягають у наступному:

Мета вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання полягає у становленні духовно багатої особистості, яка володіє уміннями й навичками щодо вільного, комунікативно доцільного користування виражальними засобами мови, її видами, типами, стилями, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності, вільно орієнтується у всезростаючому інформаційному потоці, вміє формувати й відстоювати власну думку, громадянську позицію щодо тих чи інших подій і явищ (у тому числі суспільних), давати їм адекватну оцінку, самонавчатися і самовдосконалюватися. Оскільки оволодіння мовою – важлива складова соціальнокультурної діяльності, мовна освіта повинна ставити за мету:

а) навчити розуміння нової культури (міжкультурного взаєморозуміння);

б) оволодіти міжкультурною комунікацією, тобто вмінням спілкуватися з носіями іншої культури.

Оволодіння системою мовних знань і вмінь, необхідних для використання в практичній діяльності, вивчення суміжних дисциплін, продовження освіти;інтелектуальний розвиток, формування якостей особистості, які необхідні людині для повноцінного життя в сучасному суспільстві: ясність і точність думки, критичності мислення, інтуїції, логічного мислення, здатності до подолання труднощів;формування уяви про ідеї і методи української мови, засоби моделювання явищ і процесів;виховання культури особистості, ставлення до української мови як до частини загальнолюдської культури, яка відіграє особливу роль у суспільному розвитку.

Під час викладання української мови в 5 класі, роботи над формуванням в учнів перерахованих у програмі знань та умінь необхідно звертати увагу на те, щоб вони оволодівали уміннями загальнонавчального характеру, різнобічними засобами діяльності, набували досвіду.

вироблення стійкої потреби у вивченні української мови;розвиток умінь і навичок спілкування, вільного вираження думок і почуттів у різних сферах приватного й суспільного життя на основі засвоєння базових мовленнєвих знань, вироблення умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань; оволодіння культурою мовлення;

формування в учнів базових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і навичок на основі засвоєння норм української літературної мови;

вироблення умінь сприймати мову як мистецьке явище, що має естетичну цінність;

формування гуманістичного світогляду, духовного світу учнів, моральних і естетичних переконань, засвоєння українських національних та загальнолюдських цінностей шляхом прилучення через мову до культурних надбань українського народу в контексті культури світової.


Результати навчання подані у Вимогах до рівня підготовки і надають систему підсумкових результатів навчання, які мають досягти учні, що закінчують 6 та 7 клас. Ці вимоги структуровані за трьома компонентами: «знати/розуміти», «вміти», «використовувати надбані знання та уміння в практичній діяльності та повсякденному житті».

Системно-діяльнісний підхід дозволяє на кожному ступені загальної освіти подати цілі освіти у вигляді системи основних завдань, які відбивають напрямки формування якостей особистості. При цьому діяльнісний підхід відбитий не тільки в цільовому блоці Стандарту, але й у вимогах, які складаються з трьох компонентів: знати/розуміти-перелік необхідних для засвоєння кожним учнем знань; - володіння конкретними уміннями та навичками з української мови, основними видами мовленнєвої діяльності; окремо виділена група знань і умінь, необхідних у практичній діяльності учня і в повсякденному житті.

Вирішення навчальної задачі передбачається шляхом наступних навчальних дій:

 • а) перетворення ситуації для виявлення загального ставлення до системи яка розглядається;

 • б) моделювання виділеного відношення до предметної, графічної або знакової форми;

 • в) перетворення моделі відношення для вивчення його властивостей у «чистому» вигляді;

 • г) виділення і побудови серії конкретно-практичних задач, які вирішуються загальним засобом;

- д) контролю за виконанням попередніх дій;

- е) оцінки засвоєння загального засобу як результату вирішення даного навчального завдання.
Засвоєння курсу української мови згідно з державним освітнім стандартом основної загальної освіти , передбачає досягнення наступних результатів:

Метапредметні

Предметні


 • готовність і здатність до саморозвитку;

 • мотивація до навчання та пізнання;

 • ціннісно-змістовні настанови;

 • соціальні компетенції,

 • особистісні якості.


 • універсальні навчальні дії:

 • пізнавальні;

 • регулятивні;

 • комунікативні.


 • досвід діяльності специфічної для даної предметної галузі;

 • система головних елементів наукового знання.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 5 КЛАС
Чверть

Розділи програми

Всього годин

Перевірка мовної теми: тестування

диктант

I-ІІ

Тема 1.Вступ.Повторення. Словосполучення. Просте речення

4

1


IIІ-ІУ

Тема2. Складні речення. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.Лексикологія.Фразеологія Повторення вивченого


4


1

РІК

Всього

18

1

1


здобуває соціокультурну інформацію, аналізує, оцінює, відбирає і використовує її для

особистісного розвитку, для досягнення комунікативних і життєвих цілей;

встановлює нетривалі соціальні контакти, вживаючи повсякденні ввічливі форми

привітання і звертання; відповідає на запрошення, пропозицію, вибачення;

вчиться ефективно спілкуватись у межах визначеної соціокультурної тематики,

використовуючи вивчені мовні засоби, різні мнемонічні прийоми (жести, вираз обличчя,

поза) та виконуючи необхідні супровідні дії.

Працюючи з книжкою та іншими джерелами знань, учень / учениця:

орієнтується в змісті підручника; самостійно ознайомлюється з його змістом; звертається до апитань і завдань підручника, використовує зразки у навчальній діяльності; користується схемами, таблицями, інструкціями і додатками;

орієнтується в порядку розміщення книжок у бібліотеці, знаходить потрібну книжку, користуючись вільним доступом до книжкових полиць, рекомендаційним списком, картотекою, тематичним каталогом, книжково-ілюстративними виставками; визначає орієнтовний зміст незнайомої книжки за її елементами: обкладинкою, титульною торінкою; вчиться орієнтуватись у каталожній картці, записувати дані про книжку з титульної сторінки в каталожну карточку; вчиться працювати з комп’ютером та іншими ТЗН з метою ефективного засвоєння матеріалу.

дотримується правил гігієни навчальної праці;

самостійно визначає режим навчальної роботи з урахуванням ступеня складності предметів;

розуміє поставлене вчителем навчальне завдання і діє відповідно до нього;

сприймає, осмислює, засвоює навчальну інформацію і відтворює її на прохання вчителя;

з допомогою вчителя визначає стратегію власної пізнавальної та мовленнєвої діяльності: мотив, мету і завдання навчальної роботи, планує основні етапи її виконання, здійснює намічений план; контролює перебіг, відбирає необхідні засоби для розв’язання завдань; икористовує найраціональніші способи, запропоновані вчителем; переносить засвоєні знання і вміння в нову ситуацію; виконує мисленнєві операції – аналіз, синтез, порівняння; опановує окремі форми систематизації й узагальнення навчального матеріалу; вчиться моделювати, наводити докази на підтвердження тез (у нескладних випадках); освоює різні способи контролю; порівнює досягнуті результати з поставленою метою, оцінює якість иконаної роботи (власної або однокласника) відповідно до прийнятих вимог;

вчиться працювати самостійно, у парі та в групі, надавати необхідну допомогу однокласникам;

дотримується заданого темпу роботи.
Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт1


Тема1 Вступ.Повторення. Словосполучення. Речення (4 модуля – 8 годин) Вспуп. Повторення вивченого в початкових класах.


УМ


ЗП

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій,

педагогіки співробітництва,

особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні

Робота в парах з дидактичним матеріалом ; виразне читання уривків (емоційний відгук та вираження особистого ставлення до прочитаного), робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

коментування виставлених оцінок.

Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Фрагмент аудіозапису

висловлювань видатних людей про мову

ІКТ

Опорна таблиця


Учень обґрунтовує роль української мови в житті держави та необхідність володіння нею; розпізнає вивчені частини мови (за загальним значенням. Класифікує вивчені частини мови, складає з ними

словосполучення і речення;

знаходить вивчені орфограми,

пояснює їх за допомогою

правил; правильно пише слова з

вивченими орфограмами;

Учень усвідомлює необхідність володіння нормами мовного етикету. Використовує набуті знання і вміння у практичній діяльності та повсякденному житті.

Формування «стартової» мотивації до навчання.

Розуміє визначальну роль мови у розвитку інтелектуальних, творчих здібностей і моральних якостей особистості.
Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт2


Словосполучення. Головне і залежне слово в словосполученні.

Речення, його граматична основа.


ЗПЗдоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні

Робота в парах,

самостійна робота з підручником,

контрольна тестова робота,

контрольне аудіювання

Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Опорна таблиця,

тестова робота,

текст для аудіювання


Учень виділяє словосполучення в реченні; знаходить у словосполученні головне й

залежне слова; визначає засоби граматичного зв’язку в словосполученні; наводить приклади; складає словосполучення за заданими схемами; робить синтаксичний розбір словосполучень; складає зі словосполучень речення;

Вміє порівнювати, аналізувати і робити висновки.

Формування комунікативної компетентності у спілкуванні і співробітництві з однолітками.Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт3


Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень (повторення).Головні і другорядні члени речення. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, одиничним і, й). Кома між однорідними членами. Узагальнювальне слово перед однорідними членами. Двокрапка після узагальнювального слова.

Контрольна робота 1. Диктант


ЗП
КР

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні

Робота в парах,

робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

самостійна робота з підручником

контрольний диктант.Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Опорна таблиця, картки,

текст контрольного диктанту.розрізняє прості й складні речення, види речень за метою висловлювання, окличні речення; наводить приклади; правильно інтонує розповідні, питальні, спонукальні, а також окличні речення;виділяє в простому реченні граматичну основу;знаходить вивчені пунктограми й обґрунтовує їх за допомогою правил; розрізняє головні й другорядні

члени, знаходить їх у реченні, визначає, якими частинами мови вони виражені (у межах

вивчених частин мови); наводить приклади;

інтонаційно правильно відтворює речення з

пропущеною зв’язкою; будує речення за заданими

схемами;

Використовує набуті знання і вміння у практичній діяльності та повсякденному житті.


Формування потреби в активному вивченні мови, здатності учня до саморозвитку


Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт4


Речення із звертанням. Розділові знаки при

звертанні (повторення).Ознайомлення з найуживанішими вставними словами (практично). Виділення вставних слів на

письмі комами.


АП

КРЗдоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва,

особистісно-орієнтованого навчання,


Робота в парах,

робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

самостійна робота з підручником,

контрольний диктант.

Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Опорна таблиця, картки,


Учень знаходить у реченні однорідні

члени (крім означень), узагальнювальні слова при них;інтонаційно правильно відтворює речення з

однорідними членами та узагальнювальними словами при них; обґрунтовує постановку розділових знаків за допомогою вивчених правил;поширює речення однорідними членами та узагальнювальними словами; правильно будує речення з однорідними членами з урахуванням родо-видових відношень між ними;правильно вживає речення з однорідними членами та узагальнювальними словами при них;

Уважно слухає; сприймає на слух і розуміє зміст чіткого нормативного мовлення в межах доступної тематики і засвоєного мовного матеріалу.

Розширює свій лексикон. Розвиває інтерес до вивчення мови. Прагне до мовного самовдосконалення.
Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт5


Тема2(5 мод – 10 год) Складні речення. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.Лексикологія.Фразеологія Повторення вивченого

Складні речення з безсполучниковим і

сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим зв’язком, а також перед і, й, та, а, але, щоб, тому що, коли, який. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові після слів автора і перед словами автора.Діалог.Розділові знаки при діалозі.

УМ


ЗП

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій,

педагогіки співробітництва,

особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні

Робота в парах з дидактичним матеріалом ; виразне читання уривків (емоційний відгук та вираження особистого ставлення до прочитаного), робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

коментування виставлених оцінок.

Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Опорна таблиця


Учень розрізняє просте і складне

речення; визначає межі

компонентів складного речення;

перебудовує прості речення у

складні; правильно ставить розділові знаки між частинами складного речення; робить синтаксичний розбір речень (нескладні випадки); знаходить у реченні слова автора і пряму мову; обґрунтовує розстановку розділових знаків; наводить приклади виділяє в діалозі репліки і слова автора; інтонаційно правильно відтворює діалог;

Учень усвідомлює необхідність володіння нормами мовного етикету. Використовує набуті знання і вміння у практичній діяльності та повсякденному житті.

Формування «стартової» мотивації до навчання.

Розуміє визначальну роль мови у розвитку інтелектуальних, творчих здібностей і моральних якостей особистості.
Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт6


Звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки.

Приголосні тверді і м’які; позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.Правила вживання букви ь.

Орфоепічна помилка (практично). Ознайомлення з орфоепічним словником

Позначення звуків мовлення на письмі.

Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове

значення букв ї, я, ю, є.

Орфограма (практично), її умовне позначення.

Орфографічна помилка (практично).

Ознайомлення з орфографічним словником.

Сполучення йо, ьо.

ЗПЗдоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні

Формування в учнів діяльнісних здібностей і здатності до структурування та систематизації досліджуваного предметного змісту: комплексне повторення раніше вивченого про звуки мовлення, проектування виконання домашнього завдання, коментування виставлених оцінок.

Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Опорна таблиця,

алфавіт


Розрізняє звуки і букви; звуки голосні й приголосні; наводить приклади;

визначає звукове значення букв у слові, кількість звуків і букв; робить звуковий запис слів;вимовляє слова відповідно до норм української літературної мови, правильно відтворює друкований (написаний) текст під час читання; правильно передає на письмі усне мовлення;розрізняє тверді і м’які приголосні, правильно вимовляє їх; розпізнає орфограми й обґрунтовує їх за допомогою правил; пояснює невживання букви ь у словах, де він не ставиться, наводить приклади;використовує букви ь, і, є, ю, я

для позначення м’якості приголосних на письмі; робить звуковий запис слів із твердими і м’якими приголосними; користується орфоепічним словником;

Вміє порівнювати, аналізувати і робити висновки.

Формування комунікативної компетентності у спілкуванні і співробітництві з однолітками.
Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт7


Правила вживання апострофа. Склад. Основні правила переносу частин слова. Наголос. Голосні наголошені й ненаголошені, їх вимова і позначення на письмі.


Вимова приголосних звуків і позначення їх на

письмі Основні випадки чергування

у–в, і–й, з–зі–із−зо.. Написання слів іншомовного походження.


ЗП

Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційні

Робота в парах,

робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

самостійна робота з підручником.


Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Опорна таблиця, карткиПравильно вимовляє слова з апострофом;

розпізнає орфограми й обґрунтовує їх за допомогою

правил; пояснює невживання апострофа;користується словником наголосів;правильно наголошує відомі слова; дотримується правил переносу частин слова;визначає кількість складів у слові; характеризує відкриті й

закриті, наголошені й ненаголошені склади; розрізняє в словах наголошені й ненаголошені голосні; правильно вимовляє і позначає на письмі приголосні звуки

української мови (в тому числі тверді, м’які, дзвінкі, глухі, шиплячі);дотримується правильної вимови приголосних звуків;правильно вимовляє звуки у словах із подвоєнням букв

унаслідок збігу; находить у тексті і пояснює правомірність уживання

прийменників у–в, з–зі–із−зо, сполучників і–й; наводить приклади;

Використовує набуті знання і вміння у практичній діяльності та повсякденному житті.


Формування потреби в активному вивченні мови, здатності учня до саморозвитку


Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт8


Словниковий склад української мови.

Походження слів: власне українські й запозичені слова. Використання слів. Розвиток словникового складу: застарілі слова і нові слова (неологізми). Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Групи слів за значенням. Фразеологізми.
Контрольна робота 2. Комбінована робота

ЗП
КРЗдоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва,

особистісно-орієнтованого навчання,


Робота в парах,

робота в групах (складання монологу та діалогу за заданою темою, участь у колективному діалозі);

самостійна робота з підручником,

контрольна комбінована робота.

Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Опорна таблиця, текст контрольної роботи


Учень розрізняє власне українські й запозичені слова; наводить

приклади;добирає до слів іншомовного походження власне українські

синоніми (дефект – вада) ; розпізнає застарілі слова і неологізми, наводить приклади;добирає до застарілих слів синоніми; з’ясовує значення застарілих і нових слів за словником; пояснює значення застарілих слів за допомогою загальновживаних;доцільно вживає застарілі слова і неологізми; розрізняє лексичне і граматичне

значення слова; визначає лексичне значення слова; розпізнає синоніми, антоніми, омоніми; розрізняє омоніми й багатозначні слова, а також

значення омонімів залежно від контексту; наводить приклади

Уважно слухає; сприймає на слух і розуміє зміст чіткого нормативного мовлення в межах доступної тематики і засвоєного мовного матеріалу.

Розширює свій лексикон. Розвиває інтерес до вивчення мови. Прагне до мовного самовдосконалення.


Дата пров

Тема

Тип

модуля

Технології

Види діяльності

План/

факт9


Аналіз контрольної роботи.Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів. Корінь, суфікс, префікс, закінчення – значущі

Частини слова Вимова і написання префіксів з-, с-, роз-, без- Змінювання і творення слів Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-.Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків у коренях слів (практично). Чергування приголосних звуків.Зміни приголосних при творенні слів (практично).Сполучні е, о в складних словах.Написання слів з пів- разом, через дефіс, з апострофом. Дефіс у складних словах. Повторення та узагальнення вивченого в п’ятому класі

ЗП


Здоров'язбереження, поетапне

формування розумових дій, диференційованого підходу в навчанні, дослідницької діяльності, педагогіки співробітництва,

особистісно-орієнтованого навчання,


Формування в учнів умінь побудови та реалізації знань: робота за алгоритмом, робота в парах по складанню міркування за консультативної допомоги вчителя з подальшою взаємоперевіркою, проектування виконання домашнього завдання, коментування виставлених оцінок.


Дидактико-технологічне

оснащення

Очікувані результати

Коментар учителяПредметні

Метапредметні

Особистісні


Опорна таблиця, картки


Учень розрізняє змінні й незмінні слова; розпізнає форми слова і

спільнокореневі слова; розрізняє словозміну і словотвір; наводить приклади; відділяє закінчення змінних слів від основи; з’ясовує відмінності у значенні спільнокореневих слів (у нескладних випадках);

утворює форми слова; добирає спільнокореневі слова з урахуванням значення слова; визначає значущі частини слова; розрізняє значення

морфем; наводить приклади; правильно вживає слова з префіксами

Перетворює отриману інформацію (у таблицю, схему, план, ключові слова).

Оцінює власну і чужу мову з точки зору точного, доречного і виразного слововживання.
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическая деятельность требует от педагога наличия системы специальных знаний в области обучения и воспитания детей с ОВЗ. Поэтому для всех педагогов является актуальным повышение квалификации по этому направлению!

Дистанционный курс «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС» от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (72 часа).

Подать заявку на курс
Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Подростковый возраст - важнейшая фаза становления личности»
Курс повышения квалификации «Интеллектуальная собственность: авторское право, патенты, товарные знаки, бренды»
Курс повышения квалификации «Методика написания учебной и научно-исследовательской работы в школе (доклад, реферат, эссе, статья) в процессе реализации метапредметных задач ФГОС ОО»
Курс повышения квалификации «Экономика и право: налоги и налогообложение»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания конституционного права с учетом реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС юридических направлений подготовки»
Курс профессиональной переподготовки «Логистика: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Финансы: управление структурой капитала»
Курс повышения квалификации «Страхование и актуарные расчеты»
Курс повышения квалификации «Методы и инструменты современного моделирования»
Курс повышения квалификации «Финансовые инструменты»
Курс профессиональной переподготовки «Эксплуатация и обслуживание общего имущества многоквартирного дома»
Курс профессиональной переподготовки «Организация процесса страхования (перестрахования)»
Курс профессиональной переподготовки «Информационная поддержка бизнес-процессов в организации»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.