Для всех учителей из 37 347 образовательных учреждений по всей стране

Скидка до 75% на все 778 курсов

Выбрать курс
Получите деньги за публикацию своих
разработок в библиотеке «Инфоурок»
Добавить авторскую разработку
и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru
Инфоурок Иностранные языки Рабочие программыWilliam Shakspare 8th Grade.

William Shakspare 8th Grade.

библиотека
материалов

İcmal. Fənn: ingilis dili. Sinif: 8

Mövzunun adi: William Shakspeare.

Dərsin məqsədi:Qərbin ilk faciə müəllifini tanimaq.Şeksprin əsərləri ilə taniş olmaq.Anadan olduğu ərazinin coğrafi mövqeyi ilə yaxindan taniş olmaq.Şeksprin yaratdiği teatr haqqinda məlumat vermək.Xarici ədəbiyyati yaxindan tanimaq.

Dərsin tipi: induktiv. Standartlar: 2.1.2; 2.1.3.3.1.4.

   1. Şifahi nitq bacarığını nümayiş etdirir.Müzakirələrdə mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirir.

   2. Mövzu ilə bağlı fikirləri məntiqi ardıcıllıqla ifadə edir.

   3. Oxuduğu mətnin məzmununu mənimsədiyini nümayiş etdirir.Mətndəki əsas fakt və hadisələri seçir, qruplaşdırır.

Fənlərarası inteqrasiya:

   1. Tarixi şəxsiyyətlərin oxşar və fərqli cəhətləri ilə bağlı mülahizələr verə bilir, cədvəl qurur. (Tarix)

   2. (Şifahi nitq) Ədəbi nümunələrlə bağlı fikirlərini yığcam şərh edir.

Digər fənlərlə əlaqə.Ədəbiyyat.Tarix.Coğrafiya.

Dərsdə istifadə olunan interaktif iş formalari.Kiçik qruplarla iş. Fərdi iş.

Dərsdə istifadə olunan interaktif üsullari:Diskusiya.VENN diaqrami.Klaster.Ailə ağaci.

Dərsdə istifadə olunan ləvazimatlar:8-ci sinif üçün dərslik,xəritə, atlas,ensiklopediya,Şekspr haqqinda internetdən köçürülmüş məlumat vərəqələri,şeksprin əsərlərindən ibarət kiçik kitabçalar,şəkillər,təbaşir,silği,yapişqan, test və informasiya

vərəqələri.

Dərsdə istifadə olunan internet resurslari: GOOGLE az.

Dərsdə istifadə olunan texnologiyalar: Notebook,CDdiskləri, projektor.

Qiymətləndirmə formalari:formativ.

Motivasiya

Sinfə girib şagirdləri salamlayiram.(Hello,children! How are you? Sit down,please.)

-Uşaqlar,deyə blərsinizmi kim ədəbiyyati xoşlayir?(Chldren,who likes literature?)

-Kim ədəbiyyatin janrlarini taniyir?(Who knows the genres of literature?)

-Komediya nədir?(What is a comedy?)

-Bəs faciə nədir?(And what is a tragedy?)

-Azərbaycanda ilk dəfə comediya yazan yaziçini taniyirsinizmi?(Do you know the first writer that wrote comedy in Azerbayijan?)

-Azərbaycanda ilk faciə müəllifinin adini deyə bilərsinizmi?(Can you say the author of the first trajedy in Azerbaijan?)

-Bəs deyə bilərsinizmi qərbdə ilk faciənin əsasini kim qoyub?(Who can say me the author of the first trajedy in the west?)

Şagirdlərə suallar verərək cavablari ilə lövhədəki əvvəlcədən hazirlanmiş BIBÖ(kwl) cədvəli doldurmagi xahiş edirəm.

-Şeksprin hansi faciələrini taniyirsiniz?(What tragedies by Shakspare do you know?)

_Onun tarixi əsərlərini taniyirsiizmi?(Do you know his historic plays?)

-Bəs Şeksprin hansi komediyalarini taniyirsiniz?(And what comedy by Shakspeare do you know?)

-Uşaqlar,heç Şeksprin şerlərinə rast gəlmisinizmi?(Children, have you ever read or listen his sonnets or poems?)

-İndi isə uşaqlar,mənə deyə bilərsinizmi dərsimiz kimə həsr olunub?(Now children,can you say who is our lesson about?)

- Mövzumuz daha aydin olsun deyə gəlin sizinlə sehirli bir aləmə tamaşa edək.( To make this subject more clear İ want to invite you to a wanderful world.)

Proyektor vasitəsi ilə teatr simvolu ,Şeksprin şəklini göstərirəm.Şagirdlərə müraciət edirəm.

-Uşaqlar,şəkilə baxib Şekspir haqqinda nə düşünürsünüz? Gəlin bu barədə klasterquraq.(Let us make a claster about him.)Sonra Şekspirin əsərlərindən bəzi nümunələrə baxiriq.

Şagird işi. Tədqiqat

Əvvəlcədən hazırladiğim 3 cür şəkilləri şagirdlərə bilet formasinda çəkdirirəm.Şekspir,Stardforddaki evinin şəkli,Qlobus teatrinin şəkli .Eyni şəkillər düşən şagirdlər bir qrup təşkil edirlər.

1. Şekspir qrupunun tapşiriği.

Şekspirin həyati haqqinda verilmiş ədəbiyyatlardan məlumat toplayin.təqdim olunmuş vərəqələrdə onun tərcümeyihalini yazin.Ən xoşunuza gələn əsərin məzmunu haqqinda qisa məlumat verin.

1. The task of the group of Shakspeare.

Collect information about Shakspeare’s life from the given literature.Write his biography in the given paper.Give a litlle information about the maintenance of one of his plays that you like most of all.

2. Strartford qrupunun tapşiriği.

Şekspirin yaşadigi şəhər və onun corafi mövqeyi haqqinda məlumat toplayin.Sizə təqdim olunan şəkillərdən Şeksirə aid olanlari müəyyən edin.

2. The task of the qroup of Strartford

Collect information about the city where Shakspeare was born and lived and write its geographical feature .Choose pictures that belong to Shakspeare among the given pictures.

3.Qlobus qrupunun tapşiriği.

Şekpirin teatri haqqinda məlumat toplayin.onun adinin mənasini izah edin.Orada oynanilan tamaşalardan hansilari Azərbaycan səhnəsində oynanilib?

3.The task of the group of Gloube.

Collect information about the gloube theatre.Explain its meaning.Which of the plays that demonstrated in the Globe were demonstrated on the stage of Azerbaijan? .

İnformasiyanin müzakirəsi və təşkili.

Qruplar işlərini lövhədən asib növbə ilə müzakirə edirlər.Sonra şagirdlər ədəbi biliklərinə əsaslanaraq yalniz faciə janrinda yazan,yalniz komediya janrinda yazan, hem komediya həm də faciyə janrinda yazan Azərbaycan və xarici ölkə yazicilarinin adlarini VENN diaqraminda qeyd edir.

Nəticə və ümumiləşdirmə.

Şagirdlərə növbəti suallarla müraciət edirəm.

-Niyə Azərbaycanlilar Şekspiri bu qədər yaxindan taniyir və sevir?(Why do Azerbaijanies know and love Shakspeare so much?)

-Keçmiş dərslərimizdən xatirlaya bilərsinizmi Şekspir igilis lüğətinə hansi sözləri bəxş etmişdir?(Can you say me what words did Shakspeare bring to the English dictionary?


Yaradici tətbiqetmə.

-Uşaqlar,Şeksprin kral Lir əsərini oxumusunuzmu?(Children have you read Shakspeare’s King Lear?)

-Siz bu əsərdə Şeksprin hansi qəhrəmanina bənzəmək istərdiniz?(Which of the shakspeare’s heroes would you want to resemble?)

-Bəs qizlari.?Hansi qizini daha çox xoşlaylrsiniz?(And his daughters?Which daughter do you like most?)

-Əgər Kral Lirin yerinə olsaydiniz siz nə edərdiniz?(İf you were King Lear what would you do?)

Müxtəlif cavablar aliram.

-Uşaqlar,əgər Şekspir bu gün yaşasaydi hansi mövzuda daha çox yazardi?(Chldren,if Shakspeare lived nowdays what would he write about?)Müxtəlif cavablar almaga çalişiram. Sonra şagirdlərə Şeksprin həyat və yaradicılığını əks etdirən cümlələrdən ibarət artikl,sözönü və zamanlara aid hər qrupa ayrı-ayrı testlər verirəm.


Shakspeare group

Choose the correct articles.

1.Shakspeare`s mother was Mary Arden,….a daughter of …farmer. a).a.a b)the.a c)a.the. d)the.the. e)a. -.

2.If … weather was too bad, there was no…performance.

a)a. the. b)the.the c)-.the d)the.-. e)-.-.

3. …house is …heart of …town and it is one of …largest

houses in …town.

a)the.a.the.-.-. b)the.the.the.the.the.c)a.a.a.a.a.d)the.a.the.a.the.e)the.the.a.a.a.

4….house is situated in …countryside of …legendary Forest of Arden. a).the. the. the. b)a.a.a.c)a.the. a.d)the.a.the.e)the. the. a.

5.It was Shakespeare`s….last house in… Strartford.

a)the.the b)…a c)… … d)a. the e)the.a.

STRARFORD GROUP.

Choose the correct preposition.

1.William Shakspeare was born …1564…Strarford-upon Avon.

a).in. at b)in. in. c)with.in. d)over. on. E)

2.In1613he finaly stopped writing and went to live …Starford where he died…1616.

a)to.in b)at. on c)with at.d)among.at.e)to.to.

3.His is buried …Holy Trinity Church,Strartford-upon-Avon.

a)with. b)at. c)in.d)under. e)on.

4.Anna`s family lived there…their marriage…in1582.

a)with.at. b)in.in.c)after. at.d)before.at.e)before.in.

5.There is an interesting exhibition…his life and times,as well as a traditional English garden and a shop.

a)on b)at.c)with.d)near.e)to.

GLOBE GROUP.

Choose the correcte tense formes.

1.Globe Theatre …. …….in 1996;Queen ElizabethII officially …. the theatre on June12.

a)complete/opens.b)was completed/opened.c)is completed/ opens.d)completes/opens.e)completed/opened.

2.He …. two of his plays”HenryVIII”and “Julius Caesar”in the year in which the Gloube ….

a)wrote/opened.b)writes /opens.c)has written/ was opened. d)writes /was opened.e)wrote /opens.

3If it …,the actors …wet.

a)rains /gets.b)rained/gets.c)will rain/got.d)rained/will get.e)rained /got.

4.In1613,the original Globe Theatre…to the ground when a cannon…during a performance of HenryVIII.

a)burned/shot.b)burns/shoots.c)burns /shot.d)burned/choots e)has burned/choots.

5.The Globe …a round building with the stage in the centre open to the sky.

a)to be. b)is c)was d)were.e)are.


Qruplar testləri işləyib təhvıl verirlər.

-Biz artiq Şekprin həyati haqqinda müəyyən bilik əldə etmişik.Gəlin Şekspirin ailə agacini çəkək.(We have already known about Shakspeare.Let us draw his family tree.) Sonra Şekspirin “Romeo və Cülietta” əsərindən bir fraqmentə baxiriq.

Qiymətləndirmə.


Qruplar


GroupsƏməkdaşliq

Coorperation

Nizam-

Intizam

Discipline

Dərsi mənimsəmə

Mastering the lesson

Tənqid etmə

Critzising

Shakspeare
StrartfordGloube
Dərsə verilən qiymət (anonim).Dərsə verilən qiymət

The appretiation of the lessonDərsi mənimsətmə bacarığı.

The ability of teachingMüəllimin davranışı.

The teacher`s behaviour.


Müəllim-şagird ünsiyyəti.

The techer and students`sociality.Курс повышения квалификации
Курс повышения квалификации
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

William Shakspare.

Fənn:   ingilis dili.             Sinif:     8                                                                                                                                           

Mövzunun adi:   William  Shakspeare.                                                                       

Dərsin məqsədi:Qərbin ilk faciə müəllifini   tanimaq.Şeksprin əsərləri ilə taniş olmaq.Anadan olduğu ərazinin coğrafi mövqeyi ilə yaxindan taniş olmaq.Şeksprin yaratdiği teatr haqqinda məlumat vermək.Xarici ədəbiyyati yaxindan tanimaq.  

Dərsin tipi: induktiv. Standartlar: 2.1.2; 2.1.3.3.1.4.

2.1.2.                  Şifahi nitq bacarığını nümayiş etdirir.Müzakirələrdə mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirir.

2.1.3.                  Mövzu ilə bağlı fikirləri məntiqi ardıcıllıqla ifadə edir.

2.1.4.                  Oxuduğu mətnin məzmununu mənimsədiyini nümayiş etdirir.Mətndəki əsas fakt və hadisələri seçir, qruplaşdırır.

Fənlərarası inteqrasiya:

4.1.2.                  Tarixi şəxsiyyətlərin oxşar və fərqli cəhətləri ilə bağlı mülahizələr verə bilir, cədvəl qurur. (Tarix)

4.1.3.                  (Şifahi nitq) Ədəbi nümunələrlə bağlı fikirlərini yığcam şərh edir.

                             

Digər fənlərlə əlaqə.Ədəbiyyat.Tarix.Coğrafiya.                     

Dərsdə istifadə olunan interaktif iş formalari.Kiçik qruplarla iş. Fərdi iş.                                                                   

Dərsdə istifadə olunan interaktif üsullari:Diskusiya.VENN diaqrami.Klaster.Ailə ağaci.                                   

Dərsdə istifadə olunan ləvazimatlar:8-ci sinif   üçün dərslik,xəritə, atlas,ensiklopediya,Şekspr haqqinda internetdən köçürülmüş məlumat vərəqələri,şeksprin əsərlərindən ibarət kiçik  kitabçalar,şəkillər,təbaşir,silği,yapişqan, test və informasiya

 vərəqələri.                                                                                                                                        

Dərsdə istifadə olunan  internet resurslari:    GOOGLE az.                                                                                                                                 

Dərsdə istifadə olunan texnologiyalar:   Notebook,CDdiskləri, projektor.                                                              

 Qiymətləndirmə formalari:formativ.                                                    

                               

                                    Motivasiya                                         

       Sinfə girib şagirdləri salamlayiram.(Hello,children! How are you? Sit down,please.)                                                                                                       

-Uşaqlar,deyə blərsinizmi kim ədəbiyyati xoşlayir?(Chldren,who likes literature?)                                                                                                                

-Kim ədəbiyyatin janrlarini taniyir?(Who knows the genres of literature?)                                                                                                                                              

-Komediya nədir?(What is a comedy?)                                                                                           

-Bəs faciə nədir?(And what is a tragedy?)                                                                           

-Azərbaycanda ilk dəfə comediya yazan yaziçini taniyirsinizmi?(Do you know the first writer that wrote comedy in Azerbayijan?)                           

-Azərbaycanda ilk faciə müəllifinin adini deyə bilərsinizmi?(Can you say the  author of the first trajedy in Azerbaijan?)                                                               

-Bəs deyə bilərsinizmi qərbdə ilk faciənin əsasini kim qoyub?(Who can say me the author of the first trajedy in the west?)                         

Şagirdlərə suallar verərək cavablari ilə lövhədəki əvvəlcədən hazirlanmiş BIBÖ(kwl) cədvəli doldurmagi xahiş edirəm.                                 

-Şeksprin hansi faciələrini taniyirsiniz?(What tragedies by Shakspare do you know?)                                                                                                                  

 

 

 

 

_Onun tarixi əsərlərini  taniyirsiizmi?(Do you know his historic plays?)                                                                                                                                                                 

-Bəs Şeksprin hansi komediyalarini taniyirsiniz?(And what comedy by Shakspeare do you know?)                                                                                                 

-Uşaqlar,heç Şeksprin şerlərinə rast gəlmisinizmi?(Children, have you ever read or listen his sonnets or poems?)                                                                    

-İndi isə uşaqlar,mənə deyə bilərsinizmi dərsimiz kimə həsr olunub?(Now children,can you say who is our lesson about?)                                     

   - Mövzumuz daha aydin olsun deyə gəlin sizinlə sehirli bir aləmə tamaşa edək.( To make this subject more clear İ want  to invite you to a wanderful world.) 

   Proyektor vasitəsi ilə teatr simvolu ,Şeksprin şəklini göstərirəm.Şagirdlərə müraciət edirəm.                                                                             

-Uşaqlar,şəkilə baxib Şekspir haqqinda nə düşünürsünüz? Gəlin bu barədə klasterquraq.(Let us make a claster about him.)Sonra Şekspirin əsərlərindən bəzi nümunələrə baxiriq.                         

                                  Şagird işi. Tədqiqat                                         

Əvvəlcədən hazırladiğim 3 cür şəkilləri şagirdlərə bilet formasinda      çəkdirirəm.Şekspir,Stardforddaki evinin şəkli,Qlobus teatrinin şəkli .Eyni şəkillər düşən şagirdlər bir qrup təşkil edirlər.                                                                                                                                                     

            1Şekspir qrupunun tapşiriği.                                                                      

   Şekspirin həyati haqqinda verilmiş ədəbiyyatlardan məlumat   toplayin.təqdim olunmuş vərəqələrdə onun tərcümeyihalini yazin.Ən xoşunuza gələn əsərin məzmunu haqqinda qisa məlumat verin.                                                                                                                                                             

       1.The  task of the group of Shakspeare.                                  

Collect information about Shakspeare’s life from the given literature.Write his biography in the given paper.Give a litlle information about the maintenance of one of his plays that you like most of all.                                                                                                                                            

       2.  Strartford qrupunun tapşiriği.                                                  

Şekspirin yaşadigi şəhər və onun corafi mövqeyi haqqinda məlumat toplayin.Sizə təqdim olunan şəkillərdən Şeksirə aid olanlari müəyyən edin.                                                                                                                                         

             2.   The task of the qroup of Strartford    

Collect information  about the city  where Shakspeare was born and lived and write its geographical  feature .Choose pictures that belong to Shakspeare among the given pictures.                                                               

                 3.Qlobus qrupunun  tapşiriği.                                           

 Şekpirin teatri haqqinda məlumat toplayin.onun adinin mənasini izah edin.Orada oynanilantamaşalardan hansilari Azərbaycan səhnəsində oynanilib?                                                                                                                              

                   3.The task of the group of Gloube.                       

Collect information about the gloube theatre.Explain its meaning.Which of the plays that demonstrated in the Globe were demonstrated on the stage of Azerbaijan?                                                                       .                         

İnformasiyanin müzakirəsi və təşkili.

Qruplar işlərini lövhədən asib növbə ilə müzakirə  edirlər.Sonra şagirdlər ədəbi biliklərinə əsaslanaraq yalniz faciə janrinda yazan,yalniz komediya janrinda yazan, hem komediya həm də faciyə janrinda yazan Azərbaycan və xarici ölkə yazicilarinin adlarini  VENN diaqraminda qeyd edir.                                                                                                 

                   

           Nəticə və ümumiləşdirmə.

Şagirdlərə növbəti suallarla müraciət edirəm.                                                         

-Niyə Azərbaycanlilar Şekspiri bu qədər yaxindan taniyir və sevir?(Why do Azerbaijanies know and love Shakspeare so much?)                      

-Keçmiş dərslərimizdən xatirlaya bilərsinizmi Şekspir igilis lüğətinə hansi sözləri bəxş etmişdir?(Can you say me what words did Shakspeare bring to the English dictionary?                                                 

                      

 

 Yaradici tətbiqetmə.                                                                          

-Uşaqlar,Şeksprin kral Lir əsərini oxumusunuzmu?(Children have you read Shakspeare’s King Lear?)                                                                                    

-Siz bu əsərdə Şeksprin hansi qəhrəmanina bənzəmək istərdiniz?(Which of the shakspeare’s heroes would you want to resemble?)                                                                                                                                 

-Bəs qizlari.?Hansi qizini daha çox xoşlaylrsiniz?(And his daughters?Which daughter do you like most?)                                                                          

-Əgər Kral Lirin yerinə olsaydiniz siz nə edərdiniz?(İf you were King Lear what would you do?)                                                                                                               

Müxtəlif cavablar aliram.                                                                                                                  

-Uşaqlar,əgər Şekspir bu gün yaşasaydi hansi mövzuda daha çox yazardi?(Chldren,if Shakspeare lived nowdays what would he write about?)Müxtəlif cavablar almaga çalişiram.                                                  Sonra şagirdlərə Şeksprin həyat və yaradicılığını əks etdirən  cümlələrdən ibarət artikl,sözönü və zamanlara aid hər qrupa  ayrı-ayrı testlər verirəm.

                  

 

 

 

 

 

      Shakspeare group

                                                          

Choose the correct articles.                                                                  

 1.Shakspeare`s mother was Mary Arden,….a daughter of …farmer.                                                                                                a).a.a    b)the.a  c)a.the.  d)the.the.  e)a. -.                                                                                        

2.If … weather was too bad, there was no…performance.                                           

  a)a. the.  b)the.the c)-.the d)the.-. e)-.-.                                              

3. …house is …heart of …town and  it  is one of …largest

 houses in …town.                                                              

 a)the.a.the.-.-. b)the.the.the.the.the.c)a.a.a.a.a.d)the.a.the.a.the.e)the.the.a.a.a.                     

4….house is situated in …countryside of  …legendary Forest of Arden.                                                                                                 a).the. the. the. b)a.a.a.c)a.the. a.d)the.a.the.e)the. the. a.                                                                      

5.It was Shakespeare`s….last house  in… Strartford.  

a)the.the b)…a c)… … d)a. the e)the.a.                      

       STRARFORD GROUP.                                                        Choose the correct preposition. 1.William Shakspeare was born …1564…Strarford-upon Avon.          a).in. at b)in. in. c)with.in. d)over. on. E)                                                                                                                                                                   2.In1613he finaly stopped writing and went to live …Starford where he died…1616.                                                               a)to.in b)at. on c)with at.d)among.at.e)to.to.                                                                  3.His is buried …HolyTrinityChurch,Strartford-upon-Avon.              a)with. b)at. c)in.d)under. e)on.                                                                                                          4.Anna`s family lived there…their marriage…in1582.                          a)with.at. b)in.in.c)after. at.d)before.at.e)before.in.                                                              5.There is an interesting exhibition…his life and times,as well as a traditional English garden and a shop.                                                    a)on b)at.c)with.d)near.e)to.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GLOBE GROUP.                                                                                             Choose the correcte tense formes.                                                         1.Globe Theatre …. …….in 1996;Queen ElizabethII officially …. the theatre on June12.                                                                a)complete/opens.b)was completed/opened.c)is completed/ opens.d)completes/opens.e)completed/opened.                                                                    2.He …. two of his plays”HenryVIII”and “Julius Caesar”in  the year in which the Gloube ….                                                          a)wrote/opened.b)writes /opens.c)has written/ was opened.  d)writes /was opened.e)wrote /opens.                                                                                                                                                          3If it …,the actors …wet.                                                                            a)rains /gets.b)rained/gets.c)will rain/got.d)rained/will get.e)rained /got.                                                                                                                    4.In1613,the original Globe Theatre…to the ground when a cannon…during a performance of HenryVIII.                                         a)burned/shot.b)burns/shoots.c)burns /shot.d)burned/choots e)has burned/choots.                                                                                                                               5.The Globe …a round building with the stage in the centre open to the sky.                                                                           a)to be. b)is c)was d)were.e)are.                                                                                                                                       

 

Qruplar testləri işləyib təhvıl verirlər.

-Biz artiq Şekprin həyati haqqinda müəyyən bilik əldə etmişik.Gəlin Şekspirin ailə agacini çəkək.(We have already known about Shakspeare.Let us draw his family tree.)  Sonra Şekspirin “Romeo və Cülietta” əsərindən bir fraqmentə baxiriq.                                                                       

              

                                  Qiymətləndirmə. 

 

 

Qruplar

 

Groups

 

 

Əməkdaşliq

Coorperation

Nizam-

Intizam

Discipline

Dərsi mənimsəmə

Mastering the lesson

Tənqid etmə         

Critzising

Shakspeare

 

 

 

Общая информация

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Репетиторы онлайн

✅ Подготовка к ЕГЭ/ГИА
✅ По школьным предметам

✅ На балансе занятий — 1

Подробнее