842419
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт проекта «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Классному руководителю КонспектыКласс шагы «Кадык диштер---чараш хулумзуруг».

Класс шагы «Кадык диштер---чараш хулумзуруг».

Международный конкурс
«Час экологии и энергосбережения»
Для учеников 1-11 классов и дошкольников
Принять участие
библиотека
материалов


Класс шагы «Кадык диштер---чараш хулумзуруг».

Сорулгазы:

1). Диштин тургузуун уругларга коргузуп тургаш, тайылбырлап бээр.

2). Эмчи терминери – биле таныштырар, уругларнын сос курлавырын байыдар,сайзырадыр

3). Дищтерин камнап, кадык болурунга кижизидер.

Дерии:

Янзы-буру жевачкалар, щетка, паста, таз, чылыг суг, плакат «Диштин тургузуу» ак саазыннар, карандаш, балааш. Плакатта азы самбырада чараштыр бижээн.

Ору, куду дурген шимчеп,

Хлеб дайнап, тоорук казан,

Бот- бодунда сырый тудушкан

32 хоглуг оннуктер.

Чорудуу:


Организастыг кезээ: Уруглар – биле мендилежир

Класс шагынын темазы, сорулгазы – биле таныштырар: Богунгу класс шагынга диш, оон тургузуу – биле, ону канчаар арыглап, ажаарын, кан-

Чаар камнаарын чугаалажыр бис.

Диштин тургузуу- биле таныштырар: Чаш Кижи 2,5 харлыг турда, колдуу шупту диштери четчележип унуп келген турар. Оларны « молочные зубы» тывалаарга «суттуг диштер» дээр. Олар чоорту 6-8 хар аразында ийи бирлеп душкулеп каарлар. Оон соонда унуп келген чаа диштер кижиге оон назынында бараалгаар диштери ол болур.

Кижиде , оон организминде эн-не кадыг будумел бар – ону эмаль дээр.

Ол диштернин эн кырында кадыг карты болур. Ол эн кадыг.

Диш бурузу дазылдыг( корень зуба). Дазылы дишти аас иштинде быжыг кылдыр, устукку , адаккы чаактарда тудуштурган. Дишти долгандыр

дёсна бар. Ону тывалап «диш шазы» дээр долгандыр кызыл кеш бар.

Ол база дишти камгалап чоруур.

Диштерни болгаш оон шаларын ургулчу арыг тургузары чугула.

Эн ылангыя митпейти азы харыды хайындырган чем чиген соонда, чигирзиг чем соонда ыяап- ла арыглаар. Конфеталар чиген соонда бар болза, 1 яблокодан чизе эки. Яблоко чок болза, чылыг шай азы чылыг суг – биле

аас иштин диштер аразын экидир каш катап чайып тогер. Ургулчу ол процетураны кылып турар болзунарза , диштеринерни элээн чылдарда камгалап ап болурунар аргазы бар. Ынчалбас болза, аас иштинге артып кагган чем артынчылары дишке хоралыг бактерияларны тывылдырар.

Ол бактериялар хой эвес айлар, чылдар иштинде-ле силернин чараш, кадык, бугу назыда херек диштеринерни саадавас уреп каар.

Стоматолог Диш эмнээр эмчи) эмчиге 1 чылда 2 катап диштерин коргузуп, хынадып ап турары чугула.


Сактып алынар ,уруглар, « Кадык диштер--- чараш хулумзуруг»-- дур.

Ф А Н Т А З И Р О В А Н И Е:

(Башкы бичии диш македин ак саазын –биле кылып алыр)

--- Бо бистин бичии «Дишчигеживис» кадык -- ол хулумзуруп турар.

---- Уруглар, аарыг диш канчап турарыл?

----- аарыг диш ыглап турар.

------ Шын- дыр. Аарыг диштин ээзи канчап турарыл?

-----Ээзи база ыглап турар.

----- Силернин аранарда дижи аарып турган Кижи бар бе?

(Уругларны дыннаар, дижи аарып турган уругларга сагыш човаан сеткилди,

кээргээн сеткилди илередир)

Ч у р у л г а м о о р е й и:

Силерге мен арыг ак саазыннар ап берейн . Анаа силер баштай аарыг диштен чуруптунар. Оон оске талазынга кадык диштен чуруптунар.

(чуруктарны скотч –биле самбырага азар)

Уруглар, чураан диштеринернин каыйызы силернии болза эки деп бодап

тур,силер?

---Кадык диш болза биске эки.

--- Ынчанмайн канчаар!

Физминутка

Чип турар чемнеривистен диштернин кадыы кол хамааржыр. Чамдык чемнер оларны урээр деп демин база чугааладым. А чамдык чемнер ургулчу

Чиирге диштерге холчек дузалаар. Чижелээрге: Кижи карак –биле коорге билдинмес чаа тыптып турар тиглер улам-на улгатпазын дээш ургулчу янзы- буру сорттарнын сырларын чиирин стоматолог эмчилер улуг биче улуска сумелеп турар. Сырларда дишке дузалаар тускай будумел барын эртемденнер шинчилеп тыпкан.

Ам диштерге дузалыг чемнер адаарымга холдарынарны 2 катап улай часкаар силер, а бир эвес дишке дузалавас чем болза , буттарынар- биле

2 катап тепсээр силер.

Морковка, орех(тооруктар аймаа, творог, сут, сырлар, яблоко, шоколад,

конфета, чигирлиг чемнер, митпек кашалар)

Диштерни камнаар дизе чуну кылырыл?

Дишти шын чууру – база тускай уран-чуул. Дишти шын чуурунга хамаарышкан процедуралар:

  1. Дишти эртен эрте оттуп келгеш ,ыяап- ла чуур.

  2. Чем чиген санында-ла ыяап чуур, чайып тогер.

  3. Чуп алыр арга чок болза, чигир чок жевачкаларны дайнап алыр.

  4. Оске кижи щётказы-биле дижин чуп болбас.

«Кым хой билирил?»- деп мооорей.

Соолгу уеде дыка хой жевачкаларны рекламалап турар болгай.

Кым билир рекламазын чугаалаптарыл,че!?

Психогимнастика: Черле бир катап дижинер холчек аарып туруп берген-дир, канчаар силер,че? Эмчи баарынарга тура тыртыптар.Аарышкылыг болгай. А, диш чем- даа чииртпес , 2-3-5 болгаш оон-даа хой хонуктарда

аарып-ла туруп берзе, канчаар силер,че.

(Уругларнын бодалдарын дыннаар).

Черле аарыыры соксавайн, бергедедип туруп бээрге, черле эмчиге барганы

дээре, чуге дизе эмчи аарыг дишти канчаар эмнээрин коргеш, силерге ыяап-ла кандыг бир дузаны коргузер.

  1. Бир болза ,ол аарыг дишти туруп кааптар, чуге дизе чангыс аарыг диш кожа турар кадык 4-5 диштерни база кады урээр.

  2. Аартпайн баар эмнерни сумелеп болур.

  3. Аарыг дишти туруп каапкаш, 2-3 ай болгаш катап кылымал диш-даа

салып берип болгай, силер ынаар болзунарза.


Ынчангаш, диш аарый берзе, эмчиден корткан херээ чок.Харын-даа барып оске кадык диштери база аарывазын дээш,дурген эмчиге

баарынарны сумелээр-дир мен.


К А ДЫ К Д И Ш Т Е Р Л И Г—Ч А Р А Ш Х У Л У М З У Р У Г Л У Г

Даады жевачкалар, зубная пасталар ,щёткалар телевизорга рекламалаар болурунарны кузедим,уруглар!

ТУННЕЛ:

Чунун дугайында бо класс шагында чугаалаштывыс?


Класс шагынга эки,идепкейлиг киришкенинер дээш , четтирдим, уруглар. Диштеринер эки камнап чоруур ,силер. Кадык диштерлиг—

ургулчу хулумзуруп чоруурунарны кузедим. Байырлыг,уруглар!
hello_html_m4fc4bece.gif
hello_html_3e17629e.gif


Курс профессиональной переподготовки
Тьютор
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

    Класс шагы «Кадык диштер---чараш хулумзуруг».

     Сорулгазы:  

1). Диштин тургузуун уругларга коргузуп тургаш, тайылбырлап бээр.

2). Эмчи терминери – биле таныштырар, уругларнын сос курлавырын      байыдар,сайзырадыр

3). Дищтерин камнап, кадык болурунга кижизидер. 

     Дерии:        

Янзы-буру жевачкалар, щетка, паста, таз, чылыг суг, плакат «Диштин тургузуу» ак саазыннар, карандаш, балааш. Плакатта азы самбырада чараштыр бижээн.

                 Ору, куду дурген  шимчеп,

                  Хлеб дайнап, тоорук казан,

                  Бот- бодунда сырый  тудушкан

                 32 хоглуг оннуктер.

       Чорудуу:

 

 Организастыг кезээ: Уруглар – билемендилежир

  Класс шагынын темазы, сорулгазы – биле таныштырар: Богунгу класс шагынга  диш, оон  тургузуу – биле, ону канчаар арыглап, ажаарын, кан-

Чаар камнаарын чугаалажыр бис.

 Диштин тургузуу- биле таныштырар: Чаш Кижи 2,5  харлыг турда, колдуу  шупту диштери четчележип унуп келген турар. Оларны « молочные зубы» тывалаарга  «суттуг диштер» дээр. Олар чоорту 6-8 хар аразында  ийи бирлеп душкулеп каарлар. Оон  соонда унуп  келген чаа диштер кижиге оон назынында бараалгаар диштери ол болур.

     Кижиде , оон  организминде эн-не кадыг будумел бар – ону эмаль  дээр.

Ол диштернин эн кырында кадыг карты  болур. Ол эн кадыг.

      Диш бурузу  дазылдыг( корень зуба). Дазылы дишти аас иштинде быжыг кылдыр, устукку , адаккы чаактарда тудуштурган.  Дишти долгандыр 

дёсна  бар. Ону тывалап  «диш шазы»  дээр  долгандыр кызыл кеш бар.

Ол база дишти камгалап чоруур.

       Диштерни болгаш оон  шаларын ургулчу арыг тургузары чугула.

Эн ылангыя  митпейти азы харыды хайындырган  чем чиген соонда, чигирзиг чем соонда ыяап- ла арыглаар. Конфеталар чиген соонда  бар болза, 1 яблокодан чизе эки.  Яблоко чок болза, чылыг шай азы чылыг суг – биле

аас иштин диштер аразын экидир каш катап чайып тогер. Ургулчу ол процетураны кылып турар болзунарза , диштеринерни элээн чылдарда камгалап ап болурунар аргазы бар. Ынчалбас болза, аас иштинге артып кагган чем артынчылары дишке хоралыг бактерияларны тывылдырар.

        Ол бактериялар хой эвес айлар, чылдар иштинде-ле  силернин  чараш, кадык, бугу назыда херек диштеринерни  саадавас уреп каар.

        Стоматолог  Диш эмнээр эмчи) эмчиге 1 чылда 2 катап  диштерин коргузуп, хынадып ап турары чугула.    

 

        Сактып алынар ,уруглар, « Кадык диштер--- чараш хулумзуруг»-- дур.

  Ф А Н Т А З И Р О В А Н И Е:  

(Башкы бичии диш македин ак саазын –биле кылып алыр)  

 --- Бо бистин бичии «Дишчигеживис»  кадык -- ол  хулумзуруп турар.

 ---- Уруглар, аарыг диш канчап турарыл?

 ----- аарыг диш ыглап турар.

------ Шын- дыр. Аарыг диштин ээзи канчап турарыл?

-----Ээзи база ыглап турар.

----- Силернин аранарда дижи аарып турган Кижи бар бе?

(Уругларны дыннаар, дижи аарып турган уругларга сагыш човаан сеткилди,

кээргээн сеткилди илередир)

Ч у р у л г а    м о о р е й и:

   Силерге мен арыг  ак саазыннар ап берейн . Анаа силер баштай аарыг диштен чуруптунар.    Оон оске талазынга кадык диштен чуруптунар.

 (чуруктарны скотч –биле самбырага азар)

 Уруглар, чураан диштеринернин каыйызы силернии болза эки деп бодап

тур,силер?

 ---Кадык диш болза биске эки.

 --- Ынчанмайн канчаар!

Физминутка

  Чип турар чемнеривистен диштернин кадыы кол хамааржыр. Чамдык чемнер оларны урээр деп демин база чугааладым. А чамдык чемнер  ургулчу

Чиирге диштерге холчек дузалаар.  Чижелээрге: Кижи карак –биле коорге билдинмес чаа тыптып турар  тиглер улам-на улгатпазын дээ

ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку
26-28 октября 2019 I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ «ИНФОФОРУМ» «Современные тенденции в воспитании и социализации детей» Подать заявку Очное участие Дистанционное участие Курс повышения квалификации (36 часов) + Сертификат участника “Инфофорума”
Международный конкурс
«Час экологии и энергосбережения»
Для учеников 1-11 классов и дошкольников
Принять участие
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.
17 курсов по пожарно-техническому минимуму
Обучение от 2 дней
дистанционно
Удостоверение
Программы актуальны на 2019 г., согласованы с МЧС РФ
2 500 руб. до 1 500 руб.
Подробнее